3 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

3 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| İngiltere hükümetini © Öhamberlain'in Nİ edeceği — | SON HABERLER vam içtimaına Iman imurah akşamı «yola man , Madrid'e 1 arşamba günü gidecektir. 1 yan n Murahhas A Grandi zalkeratına iştir, İngiliz Murahhası. © Berlin, 2 C# — Cemiyeti kvamın Madrid'deki içtim ynada Sör Ust © dradan bildiriliyo! Macar ai, NŞAAT .ŞEHİR PLÂNINA YAPILACAKTIR. alda Milet deciisi bu iyihaği kabil etmiştir numaralı kanu! i ime ira iile Heyeti karar kat'iyet İmar Mü. iiyerice apar Ki mak lâzım. diriyetince m Gl İmar Madiriye imar İlini budadu emi ll n mahallerde * mus. kat'i husüsl inşaat yapılmıyacak meva- “kle-inşaat yapılmasını açar ir. Li kadar ki; müdür) u- inşaatı menettiği mer bi sene Salem istimi etm. uz mecburdu! redd eğri tarihinden rr inter anunun ahkâmını icra ya İN Keklüzil Heyeti memurdur, Istanbul DERİNE . Mecliste. rl ma Dün kabul.edilen kanunlar. eli Meclisi « dün, Reis Hazretlerinin EM lu elimi Küzim P-Maraş Meb- lig erhümun is hür telse''bir “dakika sükür | Siğinde ği bul MN ie Müt e ruzn: geçerek ! askerlik” mükelle Tiğeti a huni nün ikinci b beşinci” taktasile addesinin e hak aşi inn onbirinc nalan nak ve Dul sia ıma mazâran hariçten muhac sıfatile vi mek umumi a seferberlik m na muvazzâf as-| İGkerlik piti “altı Sene tehir ği JE'PROGRAMA GÖRE, İosa ve eri er konunu T. B.M. köprüler kişi kanun ile Sımüzakere ve kabul olunmuştur. Kanunun ime sek A na-| zarah mel cetin bü josa vve kl inşa İve e Vekâletine verilmektedir. Pi tee ari görülen © şose- metleri “iktisadi âl — yenik Etnografya müzesi 5-8 Müdür rile büyük köprüler “ilk siraya e ! | ri atı — biten milli sosa e edi mütemadi” tamirata rab tir, RE mevcut ve ya di lanmış Şe ücavir vilayetlerin hudutlarına: “yaklaşan arasındaki / irtibat e gelişe elveri amirile me: aksam â ve bunların gidiş ve ve Vilayetler “bundan” başka -idar hususiyelerce' mahalleri için fay- dahı olan. yeni yollarla, devletçe inşası" Vilayetlere tevdi «olunacak yolları: yapacakur. Vilayetlerin: bu işler için umumi mecliylerince kabul ed Nal di e tastik olunacaktır. yollarını . mel ve lere tayini el um; mi rinin greyi-devam meclislere ait olacaktır. Bi iediyor. kiz yaşından 60 e kadar ie 2 GEL M) 45 Şeförler erkek yol elletiyetine gtevi “devam “etmektedir. “ Grevi “yapan Mâlüllerle tahsilde bulu erin ziyade otomobil sahipleridir. rdu: ve jandarma efradı vi vak seslerin sebe iihle. mükaiyre iuafar. Türki tinin ii rtile işleme; eğe müsüsde | i edilmesini «İstemişlrdir. ae Z ea taksi ağ tenzili ndaki ae yal “mükellefiyet “amımana kararının kati olduğunu rek | tabittutulacaktır. bu talebi reddetmiştir. nanlarlğ müuahede İstani e Si )— Ori kem bilciler e ve ayi tasdi. olan la ii tevki edildi. müzakere man n şirketind e. İsta H.M.) — Liman | ts şı ii çi kü içtimaında işleri | © merasimle Nankin'e nin serbest olmasını; tarife hesaba- ii tında şirket" temetüünün © yüzde | nakle e z dokuz «hesap > edilmesini. kararlaş- Pe ÇAyA, Çin ürdi. | iğ. ilk reisi Sun Yat İ senin güzel “kokularla eb vul Dün ME ll gi muş (naşı bugün“bronzdan tabut Tahtakale meydanında - bir .kereste | içine Mİ tabut çine deposundan dün akşam yangın: çıkmış EA bir et yetişen İliaiye Söndürülmüşt tarafından | yeri muhtemel bir daj şa “Gedilen o metfene iipanede bir hafta utu | eğimi ştur. e Ye mle- ketler namına 18-siyasi 2 ies i hazır bulunmuştur. 3080 3 bam 4 Ankara heniz müzesi. 8, Müdür 13: Müavin ı ğu 14 İzmir müzesi, 10 Müdür 1 40 18 Kâtip J ir 15 Muhâhız. 20 Konya mes 8 Müdür ie ve 1 80 18 Muh. 114 İs ia ve tasnif memuru 1. 20 Nafi ekâle K 2 Müseşar ZIHuktük © üye liği 16 katip Devlet'd Büyük Millet Meelisince . tee Sülar Umum müdürlüğü olunan yi memurlarının ma | 4 Ümum müdür 1 90 aşlarının tevhit ve teadülüne dir YL ap « muavini ı 70 nuna kadro Del raptedilmiş. -| (0 Hesap âmiri 9 öt Bu cetvelde emurluk | ik ip x b 3 Hesap memuru I gösterilen maaş” asılları; dere- “(41 Mümeyyiz i yazılmıştır. «Cetveli / neşre v Kâtip devam diler v7 li heyeti, # f 1:90 ? z Müsş İs 5 Müş Se (1 9 a 2. Memüriyetin: nı 1 Lira : 135 Hır let v m mühafızı x fsi”) si, nde ve Emanat | ZARİ EM ui mahevlildin 168) AA ” 10 er 4,50 yanı) yl 1 iğ ipi Katip 4 25 ; i Sea Nafia milessereleri: 7 EM 5 .60 EL) m) ha yar mühendisi Kapu | 5 Baş mü ipl 6 Ni 7 i Makinist ve'elektir İn 7 Mühendis 15 50 Türk we şislam asarı gele ü mo 5 Feh memuru 2 80 Md v li Muavin 1 pal 139 i Başkâtip (satiş > a LOS | 9 Birinci sınıf fen memuru ua 45 40 5 Kâtip ve hesap memuru © 1 20 Müzeler yeti Milliye *-—— airelerinin adroları. gr ve kız) e kn | 710 İki 14 Üç 5 35 18 Dölen mun Gia En | 13 Fen memuru muavini 0 Najia' Fen mektebi RB8 â Dahiliye nem a 15 Ambar've diye e kürüpane 1.20 vE memuru 15 Levazım ve! mübayaa 120 İl uru 19 li 1 45 10 140 bl 74385 | 13 “ 3 | 15 “ 20 a RAE, eli 5 ping intihabının neticesi. 4 — Bini mabat — İ beddülüne zemin hazırlamak zaru- Teti ia ini yazmaktadır. A- le fırkasının m etkn İn Deyli. Herald, M. Baldv ük kala Amele fırkasının iktidar m 8 Müdür 1050 | geçmesi içi ei ekl 12 Mine 130 kati bir ve davet etmektedir. 16 Ki 1,178, rallerin ani lil sicil, memurin Londra, Ti A) mu: müdürlüğü, Habire © beyanatta in vi 1460 Epi George fırkasının. sağ 1 ul 1, 25 sol cenahın temayülleri ekli 19 130 eyi temin il ve 16 Kitip tip SOW, leketin âli - 13 Dosva memuru 103) bla kendine rehbi Ha 13 Alât ve edevat; fenniye üzaheretini asla pazarlığa röühalızı 1095 bayan söylemişti VU İstatistik. mümeyyizi 185 Köndra, 7 (A.A) — hi NEZ) aller kâtibi 1 AZS | bir çok muvaffakıyet daha: kaz 12 Ağiyat mohasb dü lardır. Son den rakıpleri 13 Levazım memuru YY Ele kalebe çi İiberal pPileisieğ 1425 “lerin il ii suretle 36 yi , Evrak: kalemi. FM ii 10 Müdür 1 49 Netice ve e lar. 15 Dosya memuru 1 90 Moskova, 1 (A, / Mat 167Katip 125 İ buat ingiltere intihabatı" “netice een im adli lerihi lk kiakacizin pos Ke tarafından kati bir Küt 175 rette mahküm edilmesi Bi şer m e kalemi | te 1 imei ir. İzvestia gaze- 8k tesi GERE harici setinin ta- abi ETE 1085 edileceği mm 15 m memuru 1 20 Kriz gazı ngi: m liz. hükümet Gi 8 Kalem âmiri 1 50 aleyhi rey veren İngiliz mün- MMdmeyi 130 | sehiplerinin bilvasıta Sovyet rusya- ip şans 2 175 | pin sulh ve tahdidi: teslihat lehin- ii vi memuru 1 25 eki mücadelesini a ll Vr Ma, 29. | beyan etmektedir. Ma muha- DOE UM tazakâr hükümetin So: A ği m j darı blokun merkezi olduğunu ğe GN i sinyerkli bam mubafazakârle. EMİR ? gi 1 ; Kip N ikinin leylemektedir. N Dn i İtalyan ear bi İstanbul, 2 CH. M. ) — İtak İiydze iler Umum yan es yann limanımıza rlüğü geleci şe Ö red azli. 22 CHLM) — İdare yede en dör memur rüşvet ve'tihtilastan azledildi. i MR all o pl Memleketirede. .. a jar — Moskovi ii Sovyet hükü- MA A ik suretini, e ig Ed ürün göre; ört sene zarfında 10 milyon ça dei Mi metinde “senede * Birkaç «| edileceği"'naktasih kik me yüz mobil. “imal «edecek || Jerdir. Mukavelenin bir,kanun lâ- esi) tabrikalr inşa vevişler- “| - yihasile yahut bir Ars ile mesi hakkında iessesesile || tasdiki ni birisini reih mukavele akteylemiştir. 'BULGARİSTAN. Yeni rekolta tahminleri. dan yazılıyor Gerek hu: *| eee i N | Pari, 1 ( AğA:) — Meb'uşanı men verilen malümata nazara son: yağmurlar: bu “senenin rekol- V di. Seli dizeri det pek hiper ee Vİ 11 eniyi eriteleti era eylemiştir. e ii ipe Ki eyva ağaçları pek çok || encümenleric mecli lümatı Şayan" mermiuniyet re haritihdü aka mi hakkinda ii iş Kayısı, “iu çi n bu sene bol ve gı | bir Kir bül etimiştir. ip “ve "hile. vi gm aki kanaaler pek ei z rn ve' sağlamdır. Pa tm i AJ)'7Ceza Son: soğuklardan dolayı Kebzeletin | ri öiynan”“ “Belediye teahhur meş- || Reisi i Lİ ni mam hile eşvünemasında bir b Se ii .şvüneması gene kamran dolayı iki. ila olayı ge- || ve, İki, dla ii sene cikmiştir ve: bu hal bütün Bulgu için umumidir. Gene ayni sebepten . dut ağaç- gecikme olduğundan | ipek bs ii için: baza tedabir | Kaiear tan için “fevkalâde, bir eemmiyel haiz olan tavukçuluk bir hal sene yur | | “Ed mürta. e memnniyet ' vere- ceği ümit ediliy: | Bal arıları le irdan * çıkmış» || ve hariçte gıda aramağa baş- aris” a karar Vi hiç bir daki arzusunu teyit eylemişt tir. N iş — iste daj zisi. ii uşları sene bal ve mum Pariş AA) MiDowmer- ki in de yüksek olmasına | guc Adaci are sanayil intizar «oluni Lu ergisini üğişlürdir. Şe penisler. | YUNANISTAN. Sofya, 2. CA — Bel | » Hana dü di in Mİ rlar ii İN b ÇAYA yes Pata ristan” “Şimal | saraftairı” sabık Nazi RA eyezanlara ve büyük ni r- | İn vi palm) arar caki bl Ye olmuştur. İki kişi “boğul: “| «olunan tahkikat: komisi a” mi İ ündüm»istievap. eli Bein a ve Ykm e itilâfımız halledildi. — Birinci Li mabat — e memur misyonun Mesai raftan gösterilen , Adilane ve ! 'ürkiyenin -oradadi. şemniye: hisli ne Bil r için nihayet | tinin çistilzam vi eri na- bir intaç usulü (bulunmasına imkân verdi. Milletler iÇ eksik :olm yacak ola 'dlelerin ka yalanmaında ve mide ile ike | 18 yala bir at kabul ol muştur Me rü sevelee ükörmetinin milel usullerde aramak alin ümitbahş olduğunu da bundan istitlal etmiş oluyoruz. Bu anlaşmaların tabii ve eyi neticeleri olarak ea Paris'i ki Büyük Elçimiz avdetinde | mii Fransa ile bir dos sek ve Mi | Sesas itibimri ise : d rile: mlm. bü EE ei e «hakem-mı ii Me ie hususta teatisi in “mek. esine e ginieee tir... Bu anlaş- “ İn der e üyeli Bi seride sesi edecek olan em- ve 'münasebata De e e ilave edeceğine şüphe yoktur. ina'ya gidecek olan Elçimiz de iy LA, A) e vi il le Suriye hududu Mmes'e- derhal Yunan: Hükümetile esası; |*lesinde ii, İS hasıl iy ve bu mukar.er olan dostluk ve hakem; | suretle hudut yünakalârı, Hüdüt Zabita- iy : , İski in *“dettityolu transiti hks zekai oi mele in erler m balli için. imkân; hazırlan- dığını beyan etmektedir. iki | © Buvitilaflar ssayesindö'wtansa ile ürkiye münasebetlerindeki samimiyete İn bariz bir, surette . işaret, etmiş; ola rzettiğim bu mes 'ransanın bütün diğer elelerin şesas adli gelince ye da öcü akik şekilde | “8 ar lk Bunlardan Türkiye Suriye hududu için o hududun lik “misakı” takfp” eded: ğe maa O N VE NE K ,' İ- YAKUP KADRİ BEYİN Bı milli — dele esi İkdam rap mp Süz “Hamit” Kad

Bu sayıdan diğer sayfalar: