1 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

1 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sk komsiyon Haydarpaşa e 514800 Bilada miktarlarla mahall, balada - taksidanı a in alınacaktır. Münakasala, da Tatanbalda bili İN caktır. Tali yona müracastları bien için de şarınameleri veçhil santi munyyenesine kadar komisyonu mezkör ei ie komis, cakları teklif mektaplarını ne İlmübaber sade yoğ bü LL Ha nr Er namına 3 Ağustos 020 günlü saat TOda Sana a edilecektir. saplerin teminât mi riyasel Si Vaki ua yyeninde - talibi yi en ad kilo er avi 5 8929, saat 16.de mz amcalar ip Metin şarrmamelerini görm: her gün, yere e gir di o gün o Sautie merkez satın alma kömeleyonüna İlan mii “Eörü düğünden Mk ün 2500 kilo Balık yakı be. günü saat nu s nl iy ik eleği syria 'ç klein 0 gün O saatte mg birlikte eri muharrer ceman kara ot irâe kılındığı veçhile 5 mele le kapalı ii mükabilinde vermeleri ilan olunur. merkez sun dmu komisyonuna gelre ei A EŞ sus 920 perşembe günü neleri önündeki mü- liplerin - şartnameleri Için mezkür le hazırlıya- 2—4112 — Sar kışlanın tamir ve Injası ka- palı sürt nsülile gel konulmuş” tar. İhalesi (9 > al günü saat in görmek Üzere her güv mı mele İma köğn'E- e meleri iie işilrak için sântinden evvel cem'nar ve bi Ma makbuz mükabi- erke riyasetine ver Ep pi İnğamt ve tamlzat için bu'undu- komisyon riyasetine v yan ge — 18 adet Merümgoz takimi 1 Ağustös 929 li saat 11 de pazarlıkla akıtarak. Talip lerin şartnamesini görmek Üzre her komisyonunu müracisdları. 2 4145 Maarii vekaletinden atak ve münakasası, Orta, ve musiki mualilim mektepleri için münukasa' müzayede va ıhi- ks; N vi yatak ve (350) sdet yaslığın ihalei katiyesi 15 8 1920 tarihin. şet be günü saat (15) ce Mesrif Yapı acaktıc. > ln ariâme nt almak ve nümunelerini görmek İerin hil NE ay ia Riyasering müracsat dir Vekâleti mübayaat ( komısyonunca itiyei etmeleri zuma 2 4202 beçillğine bitteslirr. bl seri hale olan 27 Ağustos 02) 5tlı güni dinle eee alacakları vezne orapkanplarını şeriti re davetinde bittanzim yevmi 4'de Ankara Man £ kom syonuna yele Tüm! b Gür —418 görmek, Ve zir ra Pali Müdür- | Maden imla ara-| nıyor, İL ki bele On sene. kadar damarlı maden tenekeleri, imüstamel| /erde lan bir x ikleri 1 mühündisine Kars alir iş gör- a En a EE 30 mek üzere İhtyaç varı 3 esi günü Arzu edenlerin an vitat Talip'olan-| ve oan şeralıile i için po- lir yede Hesap memürlu- ğu. acaatları ilan, olunur, 24186 As. Fb.U. Md. Satın Alma Komisyonu ilânları a tenikiir vürkal reçine tebeşir 30 mafta'in 19 paket mukavva, 5 . ğ 2 , sksiümen (800 , Kapı 10 , mikrozin © 39 . Gemanter grafik 500 , flokken 25, saçı kibrs 45 5 dl 245 , ye mrk tuza 270 , kırmızı mühür mumu 26 kilo fitil amyant sal Ağistos 1 Havacılık ve Spor Mecmuası bu güzel Mecmuanın düncü sây Isı çıktı. Ismet Paşa ve Spor makalesi. Galatasaray kaptanı Nihat Beyin mektubu. Bizdeki ve dünyadaki on beş günlük spor hayatları. Meşhur boksör Cen ğin bri Tayyarecilik kısmi Beleriotnun Mânş teşebi süü, yn a Grat Z. ppelinle 5000 mil, Madalenanıni Kurup hatıraları. tyv ti yerde 10 Kuruştur. Istanbul ie Maaril Vekâletinden: * Vekâlette Ae a va m Ayakapı e Lem önünde demirli rüsumat muhafaza| “mi Uye cl rn ve E ate olar, ların imei kiye a Sl Mi > kiye hes gül Pei yazım lü m mü- emil ça 19—8—999 pazartesi saat 14 sametinde bulunan 3 numaralı va- li ile mü Zayi ği en e'hs nskeremi vayl etim. Yenisini «he» li «skisinin hük- mü yoktur. Pesta Salonundu Gümüşhanenin de İs- çedi karesinde Paşa çıkarılmıştır. bedeli 13,960 liradır, talipler 1,048 liralrk teminat makbuzlarile Merak Te: vE 1Sa pie stos 929 lenin ENİ a ko- ya vereceklerdir. — 24181 Salih 317 do Satılık vapur: m ye Ankara yollar Baş lm iri ne ait, tulü 1 dem la ve 252 i bulunan 1 numaralı va- 94—8—090 ça saat İ4 çikarılmıştır.. Muhammen bedeli 10,400 liradır, talipler 780 liralık sadif perşembe günü saat 15de e saaf |tanbul defterdarlığındaki ihale misyonuna vereceklerdir. Taliplerin süzde yedi | Ee natla yevmi ıh lede Entümene ve izahat almak m ise ber ndsliğe müracat 24196 ilgi Zaman Başmi eyiem 8: İlan ki Ankara mahkemei as iye birinci hukuk dairesi da YG —8—929 pazartesi mat TA zi Ankara birirci hu.uk mahke 13 kilo pakin salmasrra RE m Si teralınd.n if sina kasır 3 met re ma b gr 23 len sebze halinde kabzimal Müs'm Biti am; J o Meşhur elend nin tahkiki diyon muamelatı 722 kilo içe pa li > ku rr bm pe hitam buldutunden kor kurtatu ekdi 45 kilo asi La > ma kalemleri masa dol- zımnında müzekerede o bulunmak Yukârıdi e vali la | ma e Şİ üzere eshabi omarlubun 12 eğustos rında gösterilen tarihlerde saat On ij 020 pirmts sirt Vide birinci üleni nak sa ile ihale me Acentası: Adliye sara- mahkemesi “ills odasında edilecekir. Şarınameyi; ii | © yi karşısında 8 atı vücüt eylemelöri İözumu van kasaya ve ölünür. lerin de yukarı da yazılı ts tarihli —— — —— —-— mey valrrida töimipat Ve Kapalı Zari Usu'ile münaka: 9—al 18 Ankara Na le su eler wnlsahdi. tercihi edilmek Müdürlüğün ve Âvrapa mamulnt Bedeli keşli 6u6i 1 ira 38 Karuş rm be 1torbalık bez 24 8- olan Tuhür i Ve sü, topuma 929 önar' on döltte kapalı Zerfla inşaan 1/8/9909 İhale edilecektir © Şarinameyi gökerİ. Geklerin ii si eceklerin gin t 4 gir ai “ tekkitlerile iğ “gan çük öksüzce e An karön sokağında 25 Dümara'i ede olskiye ye pür tn leri, 3 g 8 3 > ğ z z way akaşıya vaz edi miştir. ve Müt ahit evvel emirde (455 ; İlri temine ukçesini ve ya bük t nkasile sermay HH olen Ban- B e li a kefalet mektobünü il ari rak edrcsk mü- Bİ Emin Salt tek 2490 olduğuna dâir idareyi wrmin ede- bilecek “vesaik ibre etmesi 1 b ge Geli De © Çarşımön günü 5 de Ankara mekumı vilaye- e Kia edileceğinden proj? ve ev- raki ei yi görmek salya ii ri Mü ii lan 4197

Bu sayıdan diğer sayfalar: