1 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

1 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| RESM HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN. PERŞEMBE i AĞUSTOS, 1929. E, DULLAH KE Şehremaneti karşısmda Koo-! gi biisikinde “Telefon 23524 İki bekl Eleme id edi o ar FATMA ARİF ığum ve alm hastalıkları nehanesi HAdres imi Ş Telefon: 2a82 Ankara bi müdürlüğünden: Male İzli biat der döre baskılı 20241 san'at ili ved re #budında İş ala dört arabali inlzii piresi a'eni müne- kasa İle alinacaktır. Taliplerin 20—8— iz a ri emahetinde topla» stepler. mübuyan. korlayonuna basi 4—$9936 Ankara iskân memur- lağun Mü ar ma Sai si ücreti arluğuna Sn li a kılınacak im- ai bei pes 2.4174 —— ———— Kiralık mükemmel ev. wrik ve su teşi. vi yepyeni bir ev kiralıktır. 'Taliplerin ilan alara Yenişehir istostan İtibaren abone kaca P.E.T. Büğ: iile İm Trabzon, Erzurum postsi sür cülüğü bu sene ikiye ayrılmış se Trabzon, Bayburt arası 207.929 tarihinden itibareu münakaseya ko- amme e 7 i emi my in tk e u e ile malömat ve- İp » Bremen uran zevat müvezzi Ankara P.'T. Başmü- düriyetinden: aşmüdüriyetimize metbnt postu erkisici srasmdaki Posta sürü bir Ağustos se tarihinden Har yerde 5 kuru Hi maveieifalin vebtirdığı çocuk bahçesinden bir kısım eserlerden han; Makal Ev Arıyoruz Hama: Cebceide ve m cik eri e eve veriri İİ Matbaamız ilan Memurloğtuna ngilerinin nihayet E br basılabileceklerinin tabilerin Vekâlete bildi meleri lâzımdır, Bu kitaplar ce i müddet içinde reel kitapalr e tama- ir, rt, beş odalı muntazam Maarif Vekâletin- den Lise, Orta mektep ve Muallim Ki ği için evelce Talim ve Terbiye dairesince kabul edilmiş Talipleret ylülün rika cetvele gi hal kl lâyık görülmemesine mebni ti ağustos pazar günü ihale edil. münakasa- b ağ baş Mü- — Hacz edilen Hah ni ile bir. Hi çal derle müna- nulmuştür, Bedeli muvafık görülürse ağusto- in çıkarılmıştır. Tul m ei çıkarılacakt al ve ball mnlsyon- Ankara Şehremanet ilânat sütunu | izi hr yahat 00000000 v0 müracaatları lüzumu ilan ölenar, Senevi bedeli Icarı i $ Rakım Nev Meykli Doktor Hilmi —4203 e 7 va e ilk A ii is (6 © Dükk 391 00 At pazarı : Mann ei ; Dükkân Nakli 31 3 Barka 600 00 MİLİ bahçe önünde o o Tahtakalede kadınlar hamamı 82 r Dükkân 2 GO Ar paran e Bel soğukluğu, İrengi. ©| ka k v 27 3 Dil 1 m . cilt, sağ hastalıkları mü- . yangın dölağisile ba kerre Kulüp “ O İlan bürakesı o 1058 OOO Adliyesarayı caddesinde g das © | Sinema itisalde. yeniden açağım 0 144 Oo Mezbahada o sie matbaası karşi © | börekçi dükkünme muhterem müş Balada #muhatrer Emliki Emanetin kiraya verilmesi bir hafin temdit - sında hergün öğleden sönre : berilen gezelim FİN ağa edilmiştir. Taliplerin 8-929 omartesi günü saat on beşte enelmeni & müüyene, tedavi, ir 24187 çi Gü O Lİ sille iye JE Gi Op — Mukaddema r ne 8» Sant İş mezat Ankara Muhasebei tu, | P.T.T. Ankara Baş Mü. ilm sülen kereste de. | de alen er seye e dürlüğünden: poları için Akköprti civarında depo | | — Man e daki medrese bina- halada üç selerli ye elli Men | mevkileri gösterilmek üzere istiyen- 2 ai e dilen mü- | bedeli sabıklı zir, Sincan köy pos* ik deal si müdürlüğüne diğer arsaların saniması bir züyede röliğemt, Simla zuhur ©-| ça lak ir Agustostan itiba - i 7 24158 temdit. edilmiştir. Taliplerin 2-8- den plerin vazettikleri bedel| çen müddetle 29 cumartesi günl sant on beşte #lndan sonra müracantları 24179 raacaatları ilan olunur. . 2-419ğ — — — MES'UL MÜDÜR: Hikmet Şevki MÜMESSİLİ: | numaralar. YENİ SİNEMADA Sefahat sarayı Mümesit: Billi Dov Haydutlar yuvası EDİPOLO orkestranın ap” her gün Matineler da, ee barın yeni irki ği tarafından Mi 'akrobatlari tarafından halecanlı Yeni Bar Bütün yeni artistleri geldi Altı kişilik akrobat Heyeti bugün geldi Yazlık - Kışlık Yeni sinemada veyenibardaheye- canlı mumaraları her halde görünüz. olan SAZ Yeni salon orkestirası Yeni Bahçe Yaz iptidasından beri beklenmekte! ur Türk geldi ve yeni bahçedeki saza iştirak etti, ÖĞLE . AKŞAM gün 8den 6,50 kadar Halil Beyin anendesi Hanım YE CAZ Lokanta TABLDOT ile. imiz eli

Bu sayıdan diğer sayfalar: