29 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

29 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H Hakimiyeti Mitlive a iu <1 RANSA. hari ye; kabine buhran etmi sulh siyas. Bu serlevha e Makale Tem gazetesi pek şa! makale leke” Bu makaleni mühim kısımlarını naklediyoruz: Harici si hakkı en gününün tesbitine dair mel an meclisi tarafından verilen mi Ep reyi simi Z. de istifade eylemek için bu Şİ sa Yeni kabine kimlerden ındaki isti- b'u- n ade- 9. üzerine tahaddüs eden kabine buhranı, sima e “Fransa'da Biriand kabinesinin sile oldukça mühim bir buh: yeti Hükümetinin vazifesini 2 düşmi ran Sesle gi Bu ni tmek lâzım geldiği Pm, e devlerinin! te- Briand'ın meei szmeii ri etsin tekrar edilmiştir. Şimdi a ar hari N yem e e eliz sini teshil etmek 2 Zahianir geldiğini Amerikalıların fikri. M. zarı etini muhafaza ede- sa Takişaf vE IZELEY'IN BEYANATI ankası tarafını an “La Bangue b müdürleri nkala; rda istimal o 258 p Bi alıdır! makası elden tahliyesi Si “Briand an sukutu ei. müştereken e ii tir, M. Briand'ın me Avrupa'da ki b mevki hasebile e e nasıl bir tavır takmacak-| ü de M. Briand t: amazdı. ma siy: ke eder. Bu siyaset zamanım ve yülünü derin bir surette ta dil etmiştir. Lokarno Li: e esası üzerine tazminat es'elesinin tam ve kat'i b suret- te hallni ihzar etmiştir. Hi nun harici addeden Brian. ri iğ log misakı muahedelerin milletlere — ve leme temin ettiği —— m temi: e et- Bu manevi te: minat era de ban m deği günlü deniz havuc a e Sih ıgiltere arasında hazı itilaf bir esas teşkil kay Son dört sene zarfında sulh sa- vasında tahakkuk ir terak- er M. Briand, — Austain Cham- pin ve M. ü ER mesai ve Çmemmiciğei . M. Austain İnel olduğu fırka son intihabat- "ın müştür. mesi kemi e > si) ilmi ei! baliğ çekilmiş oluyor. Yeni a- e me deri Fransa'da endişe tevlit etmek-İileri gelmemiştir. Bu parti getirmiş- tedir. Almanya efkârı umu: umiyesi-| oyunlarını ii dize ei is- nin fransız kabine müva- yen mee zelisi meb'usandaki siyasi akip edilen itilaf ve kr öm ti Lokarno' La Bi bir hâdise bu Chamberlain'in. .)Chronicle mü amieizi is idağieler konferansı iaüikâle me- takip m sapa muhaleleien aların temayülatının me rını bilmek pek şayanı istifade dir. a Poincare de Fransa Ji w etini ıslaha çalıştığı e lecek Londra'da içtima edecek | a de- düşme: memleketler gazeteleri-*7iz' xi sie cek hh ai Londı a tişar eden eğ ondra'da intişar nim res- e ad ir” a mi Times eN Briand e a Reed ile M. Joseph Roben- sinin sukut inasebetile Reisicümhur 90! ze mler Bu -anlı ve şayanı dikkat "fından murahhas riya kasımda. şiştir. Tayin edilecek iç mu- irmı ee eli naklediyoruz e asa rada “Briand kabinesinin elli BİT serdem Londra Sefiri M.D. miz Pisi | için değil belki diğer wes ve Bruxelles Sefiri vi Gibson Ee için de şayanı ie bulunacaktır. Amerika ın hari reisi M. Boral beieni murahi dahil olmak hus” sunda vaki olan teklifi kabul etme miştir. 4. Reed pek muktedir bir avu- ye l Şayet di ifa ettiği ia li metlerden sonra Ve pa'nın emniyet ve selameti ikmal 1 dier) ği bir a-M. kümeti £ mecburiy, etinde aş sinde mei olup p hariiye encümeni azasmdan- “dır. Japon heyeti murahhasas'ı| âmeti Londra kon- racaktır. Londra” da — eden Daily Japonya Hüki şunları yaz- feransnma masa si heye murahha- keyfiyeti bir a ei > sukut ü jJaponya'nın Londra Sefiri M. Mit- ,kümetinin siyasetini idare re ln aj su pers olarak tayin e- dilmişlerdi -İri a ati Simi mülakat cere- yan “İ hilinde'daha ziyade makul bir sây tl sir re kontrol usulü tesis etmek e inkişi abe ile © “50 sail tehalüf eder. ik, daha M. Izeleyle muharrirlerimizden — Ki sarruf temin e makinelerin bankalarda ikmali den ii olan fayda nedir? a işlerinin muamela- tmm makine gp ve DA bir su- Tette anı saha: ğim izün ameli bir tecrübeye itemleri e atideki izahatta buhunabilirim Mi hesap ve muhasebe maki- Teşrneve' 2Y İŞ BANKASI. Etmek ri Haiz Bir Müesi paz übeleri, size e gibi bankacılığ bir fikir verdi ir.) — Türi ankasının İstanbul ve İzmir'deki merkez- vaki ol ziyaret! ii ban- 'ka iranının az zaman zarfında bu teşebbüsü ye ceği mk şaf ak olduk! r- EE im eke: eee öğrenebilir miyim mini nereleri gördünüz, ve lidir üz yerler hakkındaki ih- görüüğünü tisasatını — ei e vaki olan ilk eaşeni ver hası ik intibaata g size a ki yeni b ei hayat areeiidaki fark bende. çevkalâde ve unutulmaz bir e e enin ke- terak- kileri tabak ii anlar Yi aret edn ketin it- that kali Girme e bir vazi- enin ifası e evam a era i tak- dire ral olan re! e saa- det kamlerinin | pek sak. lm da seri bir inkişafa nail olacağı ka- ini hasıl etmektedir. sistemi ve daha seri ve daha mües- elif faydaların en mü- | himlerini Zikrşdiyonum: 1— Vakit ve memur itibarile aza- Meat. Bir bankanı iktisat 2: 2— Daha otomati iroi müessir bir kontr. 3— Umumiyet ibare teşkila- tın ii lere ş olan vazi- ki seri ifası, oz Işi Jet ete KOM ei Jif bar aş a ni ii i 5 te zaman etmektedir. Son seneler € a negibi bir ikir hasıl ettin hassa genç nes- & kümdi ece yükselmek usundali metin lin hi i memleketinizi ziyaret Mr zarfında istihsal iceler ve sarfo| rez gayret ve faaliyet a büyük bir refah ve saadet le- li kal iktadır. Mahsulâtı tabiiye itibarile zen- gin olan bu memlekette bu yeni Japon. Yi murahhasası 30 hareket J banka mü. rüşe-İ inkişafı için icap ini nezaret ve| 6— Bir n seri | lan gayeye dağ vam tam bir Şira içinde yürü- en li bankalara teret- Almanlar ne diyor? Alman gazetelerinin Briand ka- esinin düşmesi münasel betile. ratta yatı: Berlin'de intişar eden Devtsche F - : na sl ktir. en Japonya hasası Londra'ya gitmezden evel htimali olm Bu itilaflar tam ve kâmil olmaktan u- zaktır, Fakat bu itilafların Fransa” fedakârlık bahsederken şu ak ve Ame- şayanı dikk 1 — Washington'a uğrıyacak ve dır rika Hariciye Nazırı M. Stimson “B dk . 4 memleketlerde İefsir edilmektedir. se a 'onuna en ziyade a- akadar mi Kp me- sl e rm ” W-İmüzakeratı idare ni zamanda Ai , Fransa ile teala | getirecektir. itere ile Fransa yetini haiz olan bir kahin San fan-) ki ve timi bagi ereler olacaktır. A- Biye ri ser ğer İran- dike da Japonya ile Dİ m irmyei li lee mükâlemelere büyük bir ehemmii- etmiş bir devlet yet verilme! Sedir. ve siyaset er Washi ansı tarafın: Demokrat Berliner Tageblarti dan tayin edilen n İngiltere, Ameri- id ii ve Japonya elleri için 5,5,3 ö “Sabık Birinci İken ME Poli li Japonya'yı kendi sularında care'nin çekilmesi esnasında M.;Hâkİ bulundurmağa| tr: Briand tarafından söylenen sözler ARİN idi ve > Es muhtemel a i. linde bulun il e kabin. nın husule getirdiği” tesir HAKEM bir fikir hasıl etmek için daha bir| beklemek EE nesi bir tatil emek başka gildir.,, yordu. Bu ei tam ve önümü bir şey müzakerat Tüzum icrasına Tü; nes şu beyanatta tta bulunmuştur İNGİLTERE. İngiliz - Sovyet münasebatı. Birmingham'da vuku bulan bir) K içtimada Dahiliye Nazırı M. Ciy- ve yet siena am bir uz-), in eyi şera- it e göteiimden im Hükü- kayt kalamazdı. İngiltere e mamulâtının sürümü- için komantlara nı dikkat birn irat etmiştir. m Liaptchef ba sml mii ulgaristan geçirdiği — Kep parsel tari memleketin sulh alirim tahmil ettiği azifeleri ifai için bütün ye karleylemi iştir. Yunanistan vüzü esnası li müzal aheretine DE har olduğu Cemiyeti Akvam hak- Da Güv ü temin etmek riya va rdr. Parlamentonun yeni ima devresi, , 29 teşriniev: el 1927 trade - unio; ns'laı ar hakkındaki kanunu tadile dair geçen kânunu- sani zarfında Amele Hükümeti ta- mağ aş olunan kanın proje- si Avam kamarasına tevdi eğ € yal partisi biran evel ons'lar hürriyetini Seri siir istemektedir. ULGARİSTAN. ! " tülçer Birinci N. Li bir nutku, kında beyanı ie eylemiştir. uku n M. Briând tarafından ortay; an fikrin muvaffakiyeti arzusu- nu izhar etmiştir. Bulgar Birinci Nazırı bilhassa dem Mr aile öneli etleri- nin mütekabil yane biz tahavvül husule gelebilir.,, SVİÇRE İngiltere ile İsviçre vs iktisadi müzaker İsviçre Ml iki kat GE vaz'ına mani olmal maksadile bir mukavele akti için İngiltere ve İsviçre heyeti murah- İngiltere ile rat başi Soyal 'dan geçen sulh kon eği Berlin'de intişar m G li Alanya Cüm-i de Voss'da şunları yazmaktadır: ita Kiye Sa iete Bagli Rk a heyeti nci ıyacaktır. “Federal sm esi içtimanda murahhâsa; seli edecek

Bu sayıdan diğer sayfalar: