29 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

29 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve 2 29 Teşrinievel Cümhurivet bayramı münasebetile tenvirat yapacakların lütfen şirketimize caatle yaptıkları donanma tesisatını kontrol ettirmeleri mercudur. z Hususi müessesat ve evlerinde işbu ricamızı nazarı itibara almaları lâzımdır. Cümhuriyet bayramı gecesi Elektrik Şirketinin arıza atideki numaralardan 2999 1860 1846 eti satın alma kemi ilana sütünü Havacılık ve Spor 10 uncu sayısı 'Hümhur.yet Bayram, şereline int sar Git, Mecmua bu sayısında yer, gök. deniz silahlarının kuvvetin! ayn ayrı tetkik tahlil eden bir makale neşretmektedir. ANKARA ICRA —(—(Ç( MEMURLUĞUNDAN: Beheri milyon'arca ingil:z lirasına ma “Rodney ve Nelson, gibi müthiş dretnotlarının akıl ve. büyuklükleri ile, denizdibi ve göklerin içinden bir tayyare'erin gördükleri ve işleri bu makalede okuyunuz. Bundan Başka — Cümhuriyet bayramı, kendi MIMIZ İdris Sabih — > mı, deniz mı? Kurvet Monlaü — Yeni bir İngilte en mı? Harun Reşit Spor ve san'at Bürhanettin Paris mektupları Mümtaz Fak Şen sahıfa Yunus Nadi Bey ve Zeppelin Memleket sporları. roman v.s 50 den fazla resim ve klişe 10 KURUŞTUR. birinci katta günü saat konmuştur. almacaktır. ——— a ünü sa her gün 1 — Çankırıdaki 14 ri tsi icra er gün Gi nkırıdaki sn edeceklerin de o İd 600000 kilo kuru ot ei İusulile münakasaya sini görmek üzre, münakasaya tirak edeceklerin ogün — Ordu ihtiyacı için 600 > & Talip olanla i Yerli mamulatından iki zarf usulile münakasaya > KM erli adet yün battaniye kapalı â De mr Satın alma komis- münakasa salonunda Talipler şartname : ünak: le onü ö üz! e münakasaya - görmek üzre V Yi iki vE iz epi tarzda ihzar ile azla malümat almak T nn ae mukabilinde satın alma ki tevdi eylemeleri gieşi

Bu sayıdan diğer sayfalar: