29 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

29 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Milliye * “ LA — Teşrimeve! 29 AMERİKA Tıp Fakültesinden$ Z mezun Ş Doktor GDoğum ve kadın ve ) ç uay D öğleden sürte nil 252 Bade veyahut seyyahatte..... Yalnız o traş, bıçaklarını e pek müsterih ve traş olabi- a Traş e bitme» 'n bir pâket talep Gillette Ra Manifatura Mağazasında I Hakiki Tenzilat. /Balıkpazarında m Kınacı Pasaj Nu: 2-4 Telelon: 1257 bet 2-5809 tlavei —— Maarif Vekâleti t inşaat erp sine ilave- Hiavei asagi Maarif Vekâleti: «Vekâlet inşaat dani mev- Vekâlet bisi bir resim atelyesi e ii ve depc. odaları . pazarlıkla 6li günü saat 15 te mcisyonumuzca icra edilecektir. İ- Hele tarihinden lin eg hafta Dale vk mazkü, “inşa: ikmali sart. sine ehliyeti fennivele. iri mü: namei Bhmiyeyi i almak ü; her gün Maarif ereği İnan ii 2-5800 sine müracaztleri cra edileci “) tarihinden Sabareni me hafta zar- günü saat Li te ai e ko- misyonunca ktir İhale “ında mezkür inşaatın ikmali şart- tır. Talipler ME pen müş ir bekler le plân şartna- ei fenniyeyi al almiki eN üi gün Mari ya İnşaat a iğ 799 4. UNCU Büyük " Edirne, Cebelib. 20, Skam satıl 15,000 ib ili alli Gl, Kaş erir Buyuk tutsat. Tebdili meslek sebebile görül Gi tenzilat 2 teşrinisani cumar- > itibaren Mi; giri zadeler mallar BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU. Yedinci tertip Ti Teşrinisani 1929 45,000 Liradır, 10,000 Liralık e. e 10 40,000 tira ae eden (58960) a eket, rota ös di ,000 lira sabr iz (16597) li ye Istanbul, li bumaratı bilet Bergame şda satıl 10,000 tira isabet eden li ŞE bilet; Istanbul, Samsunda. ikramiy: ozi yi sl Istanbul çeririri Kiralık haneler. Girme m halk iş e nesine mi -5802 Tel fön n: 203 7 mağazasında bilümi rinde şimdiye an memlekette görülmemiş tenzilatla satışa başlı- yacağımızdan ir atf kaçırmayınız mağaz: mezkür ma; se eli ia verilecektir, ne racaat, zadelere 25704 'Eşya müzayedesi. Gümrükler Umum Müdürlüğün- den; emurini muhafaza için rtnamede muayyen evsaf dahi linde si aa serdetmedi! ileri in gün müddetle Taliplerin yevmi münaka- sa olarak tayin edilen 2 teşrinisani »29 tarihine müsadif cumartesi gü- de İstanbul Gümrük | teşriniev || sametinde iz ln Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : v Diy: arbekir umune hastanesine | abbi malzeme munakasaya en muştur. Münakasa müddeti 11 Ge rini 929 tarihinden in 31 vel 929 tarihine r 20 olup buna ait teklifler & son gü- nü saat e kadar kabul olunur. Taliplerin şeraiti anlamak üzre şimdiden sı! Ni t ve ie aave- mi vekâleti gün veni vam eaüidürlüğüne ve Tanal kat ve li içtimai muavenet mü dürlüğüne müracaat eplemileri 2-5530 Satılık yapar. vapur Haliçte idaresine ait tulü 105-arzı 8 kadem eb'adında 294 tonilato ce bulunan 3-Nu. U neyin bedeli Müzayede ei gurel 7 teş ana 929 perşembe nü 15 te Defterlarlkak nisiyedilie vapılacal 2-547! öz kahve Ankara defterdarlığından : İbadullah caddesinde eski inzi- at karakolu altırija elyevm kahve Ee k kullanılan dükkân bir sene İl) Se5250Se anların 14-11-929 perşemi in de Ankara elemeli müracaatleri 2-5735 Satılık köşk ve koru. ii P Dehterdeğider: Üskü, uzgunci dı sinde li PE yeni 86/86 numaralı -| sakıt hanedan azasından “İselim efendiye ait etrafı devire m ve üç uhtevi Koru a bahçe derunı bi nci Gi tta çe imi iri; 0 o- da ile bir aralık ve fevkinde 7 oda ta-İmen bei zari Kem satılacaktır. imek Şartile muham- “disi 000) liradır. Ta- tipler (1,125) liralık teminat para ehmet|s ç Kiralık hane. Yenişe! hirde İsmetpaşa cadde. inde 15 numaralı a beş oda avrıca e oda eşyalarile ii ve yahut eşyasız Keli Yozgat Meb" usu Avni Beve mü. racaatleri 2-55S1 — momurluk. Hari Müdürlü den Harita ta Utwum Müdür! öğünde âyda (60) ira ücretli bir evrak me- 3 Z 33 ehil murluğ ldir. e söve veya ea SK an edil 12 teşrinisani e müsadif salı i saat 14 te İstanbul Def terdarlığında mütçşekkil komüsyo- saat onda m ürk kale- mine lir 5803 eklerdir. 2-5732 na verec hi 19 mku | E saat!E Yağ Devlet Demiryolları ve Liman- ları Umumi İdaresinden : a 21-10-929 tarihinde münakasası |& yapılarak fesh olunan 74 ton sür- şoför yağı 2-11-929 cumartesi günü saat 16 da pazarlıkla mübayaa edi- Ankara Cazi Oria Muallim Mektebi ve Terbiye enstitüsü müdürlüğünden: Mek ğım ehliye nisini bei hül z z 929 cumi ğını ilan eylerim si günü saat 2 de aleni kekeli nkara taksisinde şoför| ile satın Sinacal ktır. 2-5811 İsmail oğlu İbrahim Füruhtuna talip olalann Mez- go kür mağaza müdürlüğüne müraca- Me CANDAŞ a N EVEL rİ Igraf di Bi CÜMHURİYET YIL | gezdetistüri. | DÖNÜMÜDÜR. lam A gün Himayei etfal rozeti a > e > ş larak, aziz Cümhuriyetin temeli ğ| 250 .,, pirinç bkm. iz an TR 20 ,, 2- SATILIK SOBALAR. meler İn zi — Vekâleti Celilesinde mev- ktebimiz m pl ikisın de açılacaktır. günü bütün talebemizi La rakka kri RESMI KIMYA VE BAKTERIYOLOJI RADOMLARINA MÜŞTEMİL BİR ÇOK Gümüş w —.—— ISTANBUL DARULFUNUN LABORATUVARLARI TAHLIL RAPORLARI MUCİBİNCE 4 i CEVHERI KEŞF VE TESBIT OLUNMUŞTUR. KAPSUL VE ETIKETLI ŞIŞELERLE BUTUN ANN GA FIÇI VE BINLLERDE | İri ITIBAREN ŞTIR. FIÇILAR: ADAN GUN MUNTAZAM EN AZ BİR FIÇI LA y BİNLİKLER: BUYUK DEPOSU: BANKALAR CADDESİ ANADOLUHAN Ba arr ii ri ir Zayi ehliyet vesikası. Ankara Hepa yenir aldı- 6 mubayaası. ayenene haan kı Belağa sl, İ gevşekliği drar Ele olu ve tenosül hastalıkla Doktor #Abdullah Arif k Sarayı yanındı nr LÜj A TEVFİK KARAOĞLAN NU. İm ZÜCARI Rİ MÖHÜR Kağı; Dü Ma KARTVİZİT ve > (oi deler ya w MEME m LE EN m) em or 2) MR, Cogye LERİ KEDİ NU SİPARİŞ KABÜLÜ Davet. 1 teşrinisani cuma m mhtepte har bulunmaları 2-5807 GUZIDE EVSAFI HAİZ (BA SUYUNDA ZINO VE PASTAHANELERDE BULUNU Fiat K ŞIŞELER: A NZİLAT YAPILMI! mM 60 VE PERAKENDE MÜŞTERİ RU KUÇUKLER 15 KURUŞ. Mizeme me münakasası Devi barrtar em emet; ma- emi zayi ettim. Ye- ei müdürlüğünden kmü olmadı.) ; Zirde ecnas ve ikta ya ir 2 teşrnisan bedeva Sinema Daktilo Hanım aranıyor aa örme Seğriniesiiinin Ni incn teferruat 21 adet asında um müdür! mi e 2-5795 Hukuk mektebi çamaşırları — Polis müdiriyeti için evsaf ve 22 den 24 e ve aske Jörtü ve çarşafla ran. yıkanmasın. sa Viz hi i ihti il kürd ahali talip Zübup Baz ismili hazır bul sz Bü ğü-mülayaa k 0 Zina md çel Sekli eğ Polis müdiriyetine “ar i maları ilan olunur. ma gösterileceği ilan ölunur. ilan olunur . 2-51 2-5754 2-5837

Bu sayıdan diğer sayfalar: