29 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

29 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 m şrimevet 29 H allik © Hakimiyeti Milliye -Sayıras : MUSAHABI, : MEDENİ AMERİKA I BARBAR BERNARD SHOW İngilizlerin Bernard Show adında bir edip ve feylesofları vardı ki bütün dünya amslepedilerine girmi k ,meşhur bir adamdır. Eserlerinin en ehemmiyetsiz i > ,enaz yirmi — sa- A g8 na tercüme zat e pe Çi eş hakiki €- diptir, eserleri ide ve merek . hâkimdir. Fakat bugün 'niyori ki bu adam ayni amma ve öğr Eri üye de bir bar bar ve terbiye- si Börheliiiei bir muhabbet ve şöh- , ret kazanan bir kimsenin bu kadar barbar ve terbiyesiz oluşu insan sıfa- tile “ gidiyor. Geçen de birkaç — Amerika da- rülfününlusu ngiltere seyahatine çıkarlar, büyük bir enilleri m e- evver gençler çok mi ve çok terbiyelidirler, Bernard e gibi bir feylesof ve edibi nezaket ve muhabbetlerini ibraz için ziyaret e- derler ve söz arasında meşhur fazıl- dan Amerika hakkında fikrini sorar- T playi yenii medeni ve terbiyeli Amerika için der ki; deer sade barbarsınız, ızda kızıl derili va kanı Yar şusunuz eş n imanız, şekliniz bile vahşileş- ikici ben Amerika'yı ve Ameri- kalıları hiç sevmem, yi gitmeğe deniyetim yok, beni görmek isti ler buraya gelsin, v.s. v. S... İngiliz'ler gibi çok ei çok me- deni, çok iri bir milletin içinden böyle bir OTEBERİ : UHAF, FAKAT ÇİRKİN. Belçika'da oka bir gazetenin ifa- desine göre Romanya Hükümeti dik- katsizlikle kazaya sebebiyet veren şoförler kğ > İmani > bir ceza terti çıkar: şoförü yi akalağı seg ni Göik- katsiz şoför) yazık bir per asıyor- lar ve sünkülü jandarmaların muha- İazasında sokak, sokak dolaştırıp teş- hir ediyorlarmış. Belçika't ceza tarzına inanacağı geliy: Bizi milerini Kulakları çmlamakla raber hiç etmesinler, biz çok daha asri ari ederiz, atü rica ederiz bizimkiler de biraz daha dikkatli davransınlar. YENİ RASPOTİN Dr. Pr. MAZHAR OSMAN B. esin gazetelerinin yazdıkları- a göre geçenlerde orada da yeni bir Raspotin) yakalanmış, tevkif edil >. bir de bakmışlar ki herif deli, he- n Bakırköyü'ne götürüp in Profesör Mazhar an n köş- küne yatırmışlar. Sevimli dde muz bu yeni Raspotin'in sahici Ras- potinliğini tasdik ettikten sonra de- iş ki: Mü ; 1 papa anin rp miktarı epey- Şamlar endişeye Biz dışarda, sokaklarda gezip duruyor Bi ize kalırsa yeni Ras; spotin in sa- zi ra sahici bir - raspotürli olabilmek için LE kadar eyi yeyip içmek, eyi yaşa- hibi olmak lâ- İs şir aza kimse ihtimal ver- o halde Bernard Bn ow ne bir ingiliz dir nede bir Patagon... Bu- ünkü Amerika'lıların dünkü i ngiliz olüiklarını unutacak kadar hafızasız ve ahşaptan birisi imiş > eger Se edilem imden sonra basılacak beynelmilel ali pediler (Hakaret) kelimesini tarif (Mahiyeti ne rağ olsun, her- hangi bir milleti yekün tehzil ve — edene rini ra sıfatı ve- ir.) "Dünyada bu kadar beynelmilel ve büyük ş t kazanmışların dilleri öhre zehir si eczahane terazisine ben- a siena” bizim Raspotin ti- marhan soğuk duşu ile veri üçten tbelesiin yangelmiş. Artı nun ya taşi yz e yi ktoru ini Soka! ik KE di rami zen- cirsizlere gelince; kendi halimizde dolaşıp e ve kimseye zevalimiz dı ar n doktorum uzun ikide bir hararetle ha- imei insafsızlık olmaz mı? SAKA ve MİZAH : ESKİ BİR TÜRK RESSAMI. Birinci Mahmut devrindeki fen ve san'at e “Fenerci,, denmekle maruf bir zat Türkiye'nin Refail'i ol kadar resimde ma- hirmiş. Bu zatı Fransızlar bile .— diğe) leri taha zerine bizi essai rise gidiyor. Kendisine müzeleri semiiyorle; Bir müzede elinde bir tabak meyva tutan bir a- m resmi varmı Biz: mı seni ren rehber y kendi satlığından, a bir Gürile a etmiş olmak için demi ; “Sü ve NESİR. YILDIZLARIN ALTINDA Benim gönlüm sarhoştur ale siri Sevişmek ah ne . Yıldızların altında Yanmam gönlüm yansa da, Ecel beni ansa da.. Gözlerim ii da Yıldızların altında... Ne keder, ne elin olur, Çakıllar elmas olur, Yıldızların altında... — > tabaktaki m okadar Ettiğim ah değildir, canlı resmedilmiş ki geçen gün bu Bahtım siyah değildir, levha li kaldığı zaman kuşlar Öpüş e günah değildir Ömer Bedrettin duşlar! Bunun üzerine Fenerci gülerek cevap veriyor: yleyse bu meyva tabağını tu- tan le hiç adama benzemiyor. ede n? Çünkü bu adam resmi hakika- ten insana benzeseydi kuşlar ondan ürker, meyvaları gagalıyamazdı! ———u ete CİMRİLİĞİ Fatih devrine tesadüf eden meş- yi şairlrimizden Velit ttin n zade Ah- ede- ın da benam simalarından- ür Kendisi hasisliği ile de meşhur- uş. N Bursa'da San- ei Beyi bulunduğu zaman bir gün bir köle satın almak için esirpazarına gider. Birini beğenir. Pazarlık * sıra- Ön “Birader Kasım. dai içeri girer. Bu zat meşhur zariflerinden imiş. ; Ahmet Paşa Birader Kasım'a der 2 — Ben bü köleyi in sen de ye bakalım güzel mi? rader Kasım ner 27 eyice bak- e e sonra cevap kusuru pi Psi itiraz eder. — Hayir, hayir, mühim bir kusu- ru a, bakınız güldüğü zaman dişle- şairin bu sö- e d Hasisliğil tartıp söylemek mecburiyetindedir- | züne karşı Br. Kasım ler, aksi mesa de sokaklar Bernarâ — — Bu kusurun hiç de zararı e Show'lardan geçilmez olur. ö — yi ir e hiç bir ONLAR VE BİZ. — Nesir — Çok tecrübeli bir gençihtiyar ba- a dedi ki: b . — Dünkü güzel kadın, uzun bir. süküt sonra, birdenbire mektuplarını isterse, anlayıvermeli i yeni bir yazışma vesilesi arıyor. Mektupları hemen ve centilmence iade edersiniz alacağınız cevap şu- dur: vie dostum! Bu'ne kadar is- tical? Sende en küçük bir hatır ada, İstemem, cevabı alırsınız Aİ yek limi şüphe ateşi içinde br gine mı? O eskiden aşk dolu binize sa ei beni korkutan semen ilti- © “Şayet gecikirseniz ikisi ortası bir Vaziyetin devamını isterseniz, tmak la ona gönd Tecrübeli sözlerine hak yerine yemin verdim ki, ben böyle yapmıyacağım... A6) Kem BİR MAÇ. eki cuma r Biriği ile Tgm kulüpleri arasın- da mühim bir maç yapılacaktır. Bu maçın senenin en heyecanlı 1 d Mi değil ki!.. dir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: