15 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

15 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ETER ii ve” ayı Ez OCAKTAKİ KONFERAN M. OTTA SİREV'NİN KONFERANS Türk Ocağındaki konfe rans münasebetile. isveyı. mütehassıs M. “Otto Siren, tetkike e — şeklinin şefi bulunan kıymetli bir et adamıdır. o Konferans iğ saat sürdü. Hulasası şudur: mleketlerin münhasıran y: çıkarı mirlei serveti bu ia anasırın; ma rkiye'de bu. hâdise tahakkuk et Memlek Me ipte edilecek bir! eri bilahssa bazı > we e toprağı, ve şar, anı ri çi çalışkan bir e üi vaj ile mukayese güme sil le sayan miyen sert satı de inatla rsra — gi - alel ii e ii en emin bir sây kudre- tidii e rmiş' di ekildi Eski iz etlerinin İMA. köylünün | yiyeceği ile beraber e ihtiyaçları zirai istihs salarr, ziraat mıntakalar lerine göre e örer tanzim eden! fen teşekkülü İki ziraat mıntakasından hangisinde hangi maddenin daha eyi ye ni tayin ve m yalınız bu mevi zira- Si İçtimaiyat. Amerika'da İçki Meselesi. Muallimler ve Rahipler Yasak Taraftarı, JA vukatlar ve Doktorlar Serbestlik Taraftarı, BANKACILAR, TADIL PKA 11.504 AE.3OMg YO. Bütün meden? memleketlerde hükü- | hipler, Muallimler, e Hoktefek iz ILGA HAKİMİYETİ MİLLİYE RAHİPLER, TADIL 8-270, ipKA, ıLda b 67534 İYİ ime Yi e bir Di va son al da mıştır. Bugün Amerika'da en.mühi Zınan idame edilip merika'nın hemi im tarafından okunan wi ir lerinde, danberi bütün münevverlere şamil bir yapmışıtr. B wa son nüsha Fakat Gi nin ii şii lir | orka ankete ar ele çok şa- a an n bir tekâi İdi e ecmua ankete yük sınıfa ayırmıştır: AVUKATLAR çok had bir şekil al- men bütün münevver mec- sni£ etmiştir. owa aboneli " Mecmuanın ie sorduğu Gil e ilğasına mı, ipkasına mı, ta- im | diline mi taraftarsınız? kısmı ilgaya bir o kadarı da ipkaya taraftardır, tadil| Gi 'k azdır. u şa, ve m ki yasağın ilga sır istiyen acılar sanayi merkez- 'kasmı istiyenler iz dırlar. Ral El erin ekserisi yasağın Rp ii e da kaldırılmasını istemek- ise ziraat mler büyük bir ekseri en Barkal; Ra- İ içki e DOKTORLAR 6 Günde 800 Kilometre e hağız Gücünün yn. mi Gü Günler merkezi bk Si p hududumuzdaki kardeşle iğ sporcularının sa MUYALLIMLE R. ani iblağa memur edilmiş z rdi. Bisiklet takımı çizilen ve ilan edilen yola a ie yalanın. birok e dola iğ habbetlerile ei çük menfaatten izüde gemi vatan gençi IPKA, TADİL i LGA ğine sporun asil zevk ve ruhunu” aş. e 14, e 21.305 | mak maksadile: seyahat yapan takımı- Ai ik eimote miz Yalnız İstanbul. yy A api erbest ii > lar Gariptirki doktorlar da yük bir) ekseriyetle a e e BE na taraftardırlar. Doktorların ve avu- katların bu içki ne amil | Sep a bi içkinin Mecmua aboneleri ise bankacılar da hemen bir müsavat da ilâve etmek lâzımdır ki dil taraftarları pek azdır. iye ya ğa veya ipkayı istemektedirler. Umu- mi Seyi içki yasağının ipkasını istiyenlerdedir. rika'da yapılan anketin neticesini | yerini en sa gönen mukayeseli diyagramları meşr€ ;)e kaş Eş lerini ai basmışlar: Muhafız Gücü ci y ABONELER rizeli Ra Çİ Jimnastik Bayramı. TİKLÂL SAHAS VAPILACAK. Yarın memleketimizin orta tahsil ça- a bulunan bütün çocukları mk IpKkAa 28.35, iL TADİL iLGA 15.534, 5580 IPKA , TADİL iLGA 303Y, 20.67, 0027, IPKA , o ADİL 3. 13676 vr. 2372 ez şak gükselmz arzusu yelbinbizlerine | uvvet ile bağlı ği at ile de iraat te ma resmi makamatın ü aliden lak en mesut neti- e k etmiştir. uslar, eyi pamuk yetiştiren Tür- kimi eyi buğday ze en a ya büyük bir ai e bi bu iki memlekette mütek nin yaşan temin edecek ta rek iki cins en cal bir a almağa mi olmuşlardı zeriy. m an Topraktan Di servetlerin uzun ire erir beklenen iktisadi! edeceğini ümit etmek, doğru bir şı ey değildi - Herhangi bir in di inki m şüphe yok anlığı ile beraber memle eden dikkat mm ve 5 öğ ormanlar, e şuurlu iy bugün İsveçte orman sanayiini şakir rine 2 een ne mes'ut bir hale getirmiştir. kiye'de ormanlar vardır. niz sahil mın! i adamlarını dikkati en SOREN şleri | tedabiri isa- ssa ağaç sana; aid Geniş! betli kararlarla ve büyük bir | orm Şi Adalar kealanida dün- ki| yacaktır. Onun için “eldeki ormanları le | rlimağa değil, çoğalımağa çalışmak mdır. iymetteki Me bunların ye- şekilde konulacağı | lar elden git | nasıl bir sevgi, nasıl bir ku MUHAFIZ BİSİKLETCİLERİ olduklarını büyüklerine göstermeğe ça- KIRKLARELİNDE. Kırklareli, MM.) — Muhafız Gücü bisiklet vE ii bugün proğramlarını! Dz lârelinde muvaffakıyetle bitirmiş- | erdir. Bu benin Yekânu geçen büyük bir farkla geçi sıhhat işlerine karşı artan bu alâkayı ii keyi e e'de inki- afı menlkein büyük refah yatdımer- st olacaktır. Bunun için de Ormanları ei etmeğe, eyi işletmeğe beta memleket iklimi orman yetiştirm. n müsait şeraiti haiz ir. ormanlardan istifade etmek a için eöyeli aral ya sanay m na: celbedecek mebzul olar e Ve 'ket 1 insan ve hayvan- ların taarruzundan masum bir hale getir- etmeğe ihtiyaç vardır. Memlekette sây kudreti çok feyizli- dir ve bir rakam olarak mesela seki on sene evelki Türkiye ile bugünkü. Tür- kiy: e'yi mukayese etmek bile a bil de- Pik diğer bir madden ğildi ni Mi aka me aki 1 bir miktarda ke ei Lr n beklenen işe kifay etmiyecek e Si cinni ihtimalle. ri daha kuvvetlidir. kim iş € kömür madenini 1 bazı menabide kuvvei haru- riye ol Sekin m a s ini ve: le iştiğal üzde (80) ak, dm) nisbet yüz. ie (55) şe ve (1920) di (44) de e saade etmek lâzimdır. Mesela ları sert olan cenup mıntak: müsaa rmanları insandan Bazı yerlerde Az rlar, KL bir istirahat için köy! biliyor. mek lâzımı rman al olan bir işidir,tahta he, ergün dünyada milyon! gi! halım okuma, yazma ihtiyacın, ağ ii min ediyor, bu ihtiyaç çoğalacak azalmı yur“ larında faz- b rın mechul değildir. yı lü kıla-| kiymetli idar: üyük çam rik Kü-| bütün endider BE ede bü defe sevgisini, ağaç bayramlarile| içirdir. iy hal e telkin etmi ımdr. | sanayii dünyanın en parlak e vi beer ni mey- e e de ir) telal > ende kabil ğa m e y iye'de bir ve eme mes esi sardır. Ve bugüni Ankaramız da şenliklere saat tam 15 te başlayacak. Yarın İstiklâl sahasın- Ankara Radiyosu. 15/5/1930 perşembe. da kız ve erkek liselerinin, Gazi Teri Riyaseticümhur Şefliğini: Musiki eya n Musiki Progra Saat 18,30 —20,00 © Bando — Ober Uvertür La Müet dö Por- ye Enstitüsünün siki maa nçlerin, programın gü . — Waldtöfel Vals Espanyol 4. — Guluk Süvit Orfe 5. — Rifat Mi Şifoli — Arnuks Marş Flot Banier zarı dikkatimizi celbetti. Yarın şenlik- lere bir esya merasimi ile başlanacak, kızlar ve erkekler sıra ile muallimleri mandası altında Jimnastik hareketle- ri yapacı olduğu gibi gene Gazi T. lat 24 mi (15 © Caz Heye-| sü Jimnastik muallimi Vildan Aşır Bey, e LE parçalar. | dare edecektir. 20,10 — a mi wi ii ii Ajans > aberi aklardır. Bayramı ıtlarm bağladığı bu kör döğümü özmektir. Tü şimdi bunu çözmeğe çalişı- Or, menin ie tarafında bilhassa mlarında kle eie retler erecek büyük ei : bir müşahit Türkiye'de eyi i taze bir gençlik hissediyor. Ve bu t ka! ii Neşet HALİL ŞEHREMANETİNDE N: HAKİMİYETİ MİLLİ YE MEYDANINDAKİ YENİ BAHÇE İLE SAMA NPAZARINDA OTOBÜS E KA TIR. BAHÇEYE GİRMEK İÇİN DUH YOKTUR.

Bu sayıdan diğer sayfalar: