15 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

15 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sas m” liye | RESM o HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN PERŞ E 15 MAYIS 19 Her yerde 5 kutuş. RESİMLERİMİZ. Kırklarelinde yapılan Gazi Heyke- linin açılma merasiminin re: 1 — Vali Peş ri çılmasında nut 2—Bi uk ir ei nutuk söylerken 3 — Heykelin önünde Gazinin evlat. ları. 4 — Heykelin açılma merasiminin u- mumi götünüşü, 5 Ai Sayi i : i : $ — Millet bahçesini Emanet güzelce , 3 : tarhı ettirdi. — Samanpazarında park yaptırttr. e yarın halka a rl me e EE — Gören telefon. i telefon makinesi ile vi huşaali e gö rebilniektedirler. Amerikada tecrübesi muvaffakıyetle yapılmış olan bu “BETONARME KÖPRÜ âletin ismi ikonofondur. a bahriyesine mensup MÜNAKASASI, yp lm Schilolhaur bu yazi nyanın en büyük t e olan meş- 4 Nafıa Vekâletinden: hur Alman tayyaresi Dox il ipa 3 Miz — Elaziz yolunda Er (dan Amerikaya bir sefer an Amerikalı tayyareci tayyarenin on 2 beş bin dolara mal olmuş olan ufak arme köprün şaatı bir erinde tetkikat yapmak 930 tarihinden itibaren iki ay müd süretile İni eti ünakasa DAR ie ancak beton | A, Müddei Umumiliğin- den ve şimdiye kadar en az 60 met | den: ro açıklı; dada denle va 1 — Yozgat hapishanesinin 1/ köprüsü ve Otarihinden il i ez: etin narme şose köprüsülne ka yapmış olan ve ii bu der di vi m bir köprü yapmak içi gelen teşkilatı hai adi ge a Ermeni vü dn simi adar hüsnü suretle Yat ; sureti hapatane müdürlüğünden olduğu büyük inşaatı nafraya| alınacaktı göstereceği vesikalarla isbat e n bü inşaat müesseseleri iş ii zi al edebilirler. İcon oi EĞ El » 2 — Ehliyeti E emiyi vesikası alabilmek er şartnamede yazılı vesaik ve m münakasa Süİmil; nünden iğakal bir hala evel müna ie i kasa komisyonu riyasetine t 1 di ci nevinden olacaktır. Muhammen e rinin saka” e e lr bede Bap liradır. Müdürlüğünden on lira kabinde Mi ve; şera te e! zarım nderi bir senelik gisi ihti- ei zarf usulile uştul A 8 e 29/6/ Si ü sa: akasaya iştirak ede- ii en lira muvakkat - te- 1 inmek istiyenlerin kezâ yi minat vermeleri lâzım geldiği ilan Ya lunur, 2 — 8974 umum müdü: ürlüğüne ve İstan! I | i ve Malatya Nafra Başmühendne RE Er e 2 İ ği rine ia ele Maliye Vekâleti Levazım i | 4 — Münakasaya şirk edecek! Müdürlüğünden: i lerin tank ve ih: -anunile zi | şartnameler tarifatı hill ha MİLLİ EMLA İ | zırlıyacaklari teklif mektuplarını) O1— zon Hükümet Könağ | Trab; m önağı 15 haziran 930 tarihine müsadif | natamam kalan kiye inşaatın- Pazar günü saat 15 den evel Nafıa|dan (13814) lira (86) kuruş bedeli i h- ep EB er 0 Vekâleti Müsteşarlı! e keşifli kapı ve Ee ve çatı tah: | tevdi eylemeleri Ka onan kim ile diğer bir kısım inşaat ka- | 2 e vi zarf elle münakasaya vaz0- i ş lüni i — Mi ünakasa 1069 numaralı imüzayede v. nakasa kanunu ile pire kiye tâbidir. edeli keşfin 9 7,5 nat muvakkate âkçesi Kesilecek tir YE SEYRİSEFAİN İDARES MAYISTAN 15 kdr TARİHİNE KADAR HAFTALIK SEYRÜSEFER PROGRAMI. ğ ii İZMİR SÜRAT (Çanakkale) vapuru pazartesi. akasaya iştirak eden- 1 ri ASI, perşembe akşamları İdare rihti- faj ler inşaat işlerinde ehliyet ve vu- (Gülcemal) vapuru 9/5/930 e rl kufu olduğuna dair salâhiyeti fen- ve da Galata rıhtımın» | KARABİĞA POSTASI. Bİ niyeyi haiz mal an verilmiş : dan ket ve pazartesi avdet! ei vapuru cumartesi.fjil! vesikayı münakasa komisyo; E.M <del Vapurda mükemmel; çarşamba. ij ibraz Seğe m mecburdur. | bir orkestra ve cazbant vardır. | © (Gelibolu) vapuru pazar,per'fi — MR nın ihalei kat'i- TRTBZON İKİNCİ ami akşamları İdare - rıhtr- 1. la in 15/5/930 MUDANYA POSTASI. me 2 Gala ta z a (Marmara) vapuru salı, mından. i (Kocaeli) vâpuru cuma, “zar, çarşamba 9 da İdare rıhtr- mından. p d 5 Müdiriyetine müracaat etmeleri. ANTA 2—898 FORT bla iri 11/5/930, pazar EE da Galata rıhtımından. —————— —— AYVALIK SÜR" Pi SI. İZMİT POSTASI, e) vapuru . pazar, per” a İdare rıhtımından zi | a Vm iskelelere azi“ (Mersin) vapuru” 13 0! met ve avdet ederler. salr 17 de Sirkeci rıhtımından, (7 ALOVA POSTASI, BANDIRMA POSTASI, Her gün bir vapur a aya (Gülnihal) vapuru cumartesi, | gider ve ayni an avde vi eder. iğ Taksitle Satılık GRAHAM KAMYONETİ. Ve Akümülatörleri, Teferrüatı! ile Elektrik Moiörleri. i Emniyet. Şirketi sapik Mühendis İlhami Be; vi muracaal — 8921 . Mes'ul Müdür : NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: