21 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

21 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şen slm, MİSS TYNGUETT'İN PROTESTOSUNA VAP. Cuma günkü at koşularından bahse derken, AVUSTURYA İMPARATORLU,| ĞUNUN GİZLİ EVRAKI NEŞREDİLDİ 11204 meç eki KOYDUĞU H. ER. yeti Cihan harbine iştirak etmiş olan bü- © YAETMİYETİ MİLLİYE BU SENE MÜHİM YOLLAR YAPILACAK YOL yn e Tyunguett adındaki al kısrak hakkında da Avusturya — Macaristan'ın evrakı Ba ed Dün Miss Tyunguett protestoyu aldım: imzasile şu Gifakkımda yazdıklarımızı şiddeti | ter? ve sureti inkişafına dair bir nezaketle giri ederim. Ben dan- PE ki vermemi edi Ma irğe ile meşhur Pari artieç|(70* 11209 mübim vesikalardan ibaret- iu - Mi a tir. Bu vesaikte, Avusturya — Ma ” “İcistan'ın 1908 de: e kadar olan ha- Gerçi ben de bir koşu ve pist ide ama terütaze bir misim, daha nişanlan- madım Yi redilen evrakm ehemmiyeti ve kıymeti 1908 den 1911 e kadar Balkan e bize olan Eikiei da şimdiden tatbik etmeğe başlamıştır. Büyük ne ait ksımlarının we müümelatı yol proğramının 1930 senesi- ici siyasetinin, muhafazakâr ve teda- tüf bir şekild y iği, ve A kısmı da ikmale ulaşmak üzere bulun- muştur. Bu sene in e mesai ze nu- ile. m dördüncü geldiğimi yazmışsı. ile taarruz siyaseti takip ir şose bir im ai rüler, yollardan çok a Büyük işler. YENİDEN YAPILAN TÖ ii se 2i May | PROFESÖRÜN KONFERANSI. Profesör Dugalâ va tarafımdan dün Türk Ocağında "yeni bir milletin iktisadi tekâmül ve ihtiyaçları, m: çok müfit ve şayanı dikkât bir ei ALTI SENEDE HARABEDEN Me e terem Profesör korifetansınıda ŞEHRE sin sira belli başlı husüsiyetlerini izali ede- Yedi sene evel vukua gelen Ea rek Türk mili | yiye pe bir zelzelenin ve onu takip eden nın mukadde! li yangın afetinin neticesi olatâk — fikâ'nın o iktisadi im nan. bii serkezi dümdüz bir) kiye'nin bugünkü vaz iyeti Ge biz göl halirie gelmişti . ukayese yaptı. Fakat b bs görün yerinde; Ja- Konferansın bariz bir vasfı en onya'nın bütün müstakbel barmee ve hararlardaki katiyyet idi Siz ünüme teşkil di emmel, Yarını hamizda kâtiletimize kon- di iğ 2 vr yin feransin ana hatlarını aynen afzedede- ğiz. ne ve izini ini alam 7. Günün Hava Vaziyeti. şİ mak mal Bu yol bedeli| © Japonların altı sene gibi ir mü gibi kısa bir müd- > hi ün a e eylemedikleri ve Balkan buhranı neti- tr İY : ASKERİ HAVA RASAT MERKE- aramızda e gelecektim, fakat..| işin mühim bir fakatı var. İki zarif ra.) “746 Avusturya — Macaristan mo-| |, yyseri — Maraş btiyük şosesidir.| daha büyük bir katiyetle göstermekte — incil MALOMATA kibim bir konağın halayığı oldukları Orta Anadolu'yu denize rabtedecek o-| dir. ö ee gi ğu, 'nuptaki Slavya mes'elesinin için aralarında gizli leşmişler, bi- paz monarşi için mühim bir tehlike | an bu Yol memleketin en mühim yol- Yedi tane im köprü, 400 tane yiki değişmesi: Şarki slkıalağeşa a kald Ve e ipe Köprü; 52 büyük cadde, 73 kü- ve rinde lanan vi orta izi sez rak büyüdüğü, uzun uzadıya izah e-| larından biri iktrsadi sahada sayılı ti kendn Bi ortaya alıp fena halde ei m s5 dalar temin eöecek olan bir yeneniaii ; | Sek <20Ğ8' y gimdiklediler, yiti hattâ boğazlı ; v © | mektep; 000 yeni muhtelif bina. Di düşük tazyik Adalardenizi Yine bu evrakta, Sırbistan'da zuhur| © Bu yolun bir müddettenberi etudüne| y, ii 1 erinden orta Anadolu'ya sai ilerle mağa kalkıştılar. 'n onlara rica ettim din - ye Balade ies, Siri ğ ii 'eni büyül Dal mecmu uzunluğu 22 ekildi — Kardeşler! dedim ne yapıyorsu-) yistan” e laa e ia in Başlamıştır... Kelt ikmal edis | mili gezmekte edir. buz? Arkamızdan Andtonicüs 1 ii ik Silmkün lin lecek ve inşaatına gelecek bidi bu, Hava nasıl olacak? çapkın bir erkek takip ediyor. Elbirliği| kabule icbar liği izah edilmektedir. | tinde başlanacaktır. “ Etüdü müteaki ğı y Hava memleketimizde ekseriyetle le şuna ağzının payını v 4 ihalesi di i bulutlu Trakya mıntakasında hafif yağ- ra izm de ğa kü Romanya 1913 denbesi itilafa yüz yasla Yeni sene mesaisi arasında) (o Eski dar ve Yarış sokakların yeri- | gurlu geçecek rüzgâr şarki Anadolu ie kasli terfi: i harek Hopa — Borçika yol i i iki takalarında şimali mıntakalarda ce- Viyana'da i İn tadır. Ön sene evel Tokio sokakla- pi istikametlerdeni mutedil esecektir. © Benim imz e ea akabe 'tmedi, etmek Tüzim geldiğine dair e ie nulmaktadır. Şu birkab > zarfında maki fı ekseriyetle şnl ve yazn toz, ki- şın Hava nasıl geçti? dim, Netekim dediğim çıktı, çapkın he-İden de bahsolunmaktadır. dimi Sopy yamur olurdu. ve bunları yapmak en e rif ik de yarı rn > geçi-| ( Tehlikenin tahfifi için, Romanya'nm ii ek güç ve masraflı bi rişti. «ta Anadolunun şark kıstmlatında yağı ü iyasiyesinin açık tutulduğı e Şimdi ise bir tek karışık ara sokak i bedeli murlu diğer mintakâlarda bulutlu geç pin ii ve mek ayas Şehrin her tarafındır mun: | miş rüzgâr memleketimizin şarki mıntas fik başı olan Estafeti geçtim, Madam)ğı bu evrakta zikredilmektedir. milyon hiradır. tazam geniş sökâklar açılmış öka-İ kalarinda şimali garp kısımlarında & ickeli de geçecektim ama imsafım| (Tam bu mülahazaların ortasında i- Kopa — Borçika yolunda Kayseri— | gır ie ei nda kaldırımlar yapılmış-| yubt iki lerden hafif mütedil vi i a- Bosna'da £ öldüren silah sesi AL yolü gibi iktisadi moktai nazar- de riza bir Kr İ rek esmi dar hiç bir koşu kazanmamıştı, hazır sago Viyana'da hakim olmakta ©-| dan çok miihi i Tail Kale sokak Din saat 15 €8 sıcaklık Adalardenüzi ken bir defacık ikinci o-)lan "Sırbistanla sullı ve müsalemet İçin-| A evin. Kars, Bayazıt tarikile İran'ı) YAYA fırsat Juversin dedim. Sr be: çen sene ie anlaşmanm mümkün Enki Siker. | ie ini yen ile ikra yi gok yarış kazandım. Varsın bu halayığn| nih:——* Sırbistan'la hesap görmet © 2 da yüzü ge Fakat e sefere ge-İrma vardığı zikrolunmakta ve A-ıs- M ne böyle densizlik ederlerse hiç merha-| tu i ü ini güzergâ met etmiyeceğim, ikisini de birinci dö-)ziran 1914 ten sonr: olduğu va-| hi sayılmaktadır. nemeçte terkedivereceğim. ziyetin sti sebepleri de uzun uza- Nafıanın bu seneki yol inşaatı meya- Size de nezaketle teessüf ederim ki mesi ik $ i keşifli Bal- benim gibi bir al benizli Miss'in buku- kuna eşli ettiniz. ası namma rica ederim ey eni Eş Efendim.) Mahrem elan dıya izah edilmekt B düncü cil ai Sırp gizli teşki'- Bar dair mühimdir. iltlerinde ladin Om. ya — Çanakkale yolu bulunmaktadır. ii de'diz gibi ik ik mitihim. gizli rülmektedir. yah Bin 4 makamatı ile birlikte Amtarya a Fi a calış- malâmat Balya yolumun Balı- ırpmal het bilhassa ii. bei ki şehrin orta Anadoluda ve cehübi şatkt mtntas kasında 20 santigrata kadar yükselmiş- tir ma e amm — — BÜTÜN VİLAYETLERDE BİR ÜNÜ! RI, Daday'ın Kavakyayla köyünden durrahmanı öldüren üç kişi pori verilmiş Je kesir vilayeti hududu dahilindeki kıs- kat müsaade, DİŞ DOKTORU. adenizle şek davranmamanızı tavsiye ederim. İncittiğimden dolayı alenen verdi- edilmiş am Yolun Şi : ilindeki kum rinde bugün Frei kifayet edecek ucuz, hafif binal pılmıştır. a ancak ahalisini barındırmak Rusyadaki Kazan tıp fakültesin-) tatbi larından evelce ihale edilmiş ve yapıl ikta bulu da dö muhtaç olduğu şeyler sapi Yoksa şehirin v ve tekâmül 4.6. ANKARA İSKAN MUDURLUĞUN- Doldurur. Ağrıtmadan çeker, altın ve kauçuk DEN: 29124 7716 ira bedeli keşifli hahiyesi su tesisatı im suretile ettirilecektir. Tafiplerin 947,5 t akçesi > muteber bir ini Mer ile ihale tarihi olan FABRİKANIN EVSAPI ŞUDUR: Fabrika - Bina een ve aİüç kattır. Yüz tonluk talan işim e evel 21 kilömetrelik sarfedilecek gayretler asıl şimden ra kendini gecer Şehirn eyi KE k- iş tütahya'nın oKaradeyin köyünde! Eğri oğlu Süleymanın kızı Emineyi ka- ve Murat 6; Jiyi ağıt süfette tafa oğlu sig öldüren ii kişi Adli- yeye verilmişi AAnkara'nin lee köyünden Veliyi öldüren Mehmet oğlu Rıza ölü olarak elde edilmiştir. Fethiyenin Faralya in Dur- alan üç kişi Adliyeye verilmiştir. A menem amman evrakı keşfiyeleri ve sai edilmiş olduğun. yakımda bu ar da münakasaya konulacaktır. sarfedilecek gayretlerin çabuk ve eyi #emereler vermesini temin € Şehrin ikmali re büyük me- ok üiüze Meras cektir. rasimle tes'it asimi bizzat İmparatı 6bille etme, di Binaenaleyh 930 senesi içinde Bal- Çanakk; fe üzeride ihale e» ötom. bütün Te genişi. ze esnasın- da ölenler İ MAHKEME VE İCRA : İLANLARI Ankara İcrasındân: Mahcuz bir ade piyanu açık arttırma Ziyaret etmiştir. Feri otomobili- hi birçok yerlerde durdurarâk şehrin ât on ikide Karaöoğlan'da Satılacaktır. İzahat almak isteyenlefin İcra daire- la — i ğer & Bendi damlarile leri ilan olunur. 2-8130 ihayet elli sene evel dünyanın en Hemşire ve Hasta bakici 2 ri 4 memlekete arasında Bn va Aranıyor. elleri. bey iyüyeesir Viz: BEMİYUYS |. 7 elle ücretli ameliyathane- Ray oyamlmra de çalışmış bir berşire e ouz y ra 5 bir kadını a bal a Japonların iftihar edebilecekleri di-| ihtiyaç vardır. İaşe ibâtel bir nokta da bütün bu umran şac-| İmüeeerye gittir, Talplern An ii sat on beşte i i j — Si kente Hemen mmahsusuna &v-| yapılmıştır. Tesisat ün hilky| nm Talmyacaktr. pe k ü keti ei e vi iğ tarstmdan yapı - ANKARA VİLAYETİ TAPU MÜ. vi. 2 — 925 buğday tahı etmektedir. Tahmiyat 29 Alt çift kar.) | AST Ali oğlu Bafiri namına mükay- | ANKARA kimle e öm dokuz çift kn üç çife simie vals se Şükriye Mahallesinin Güllü mevki- | Aygır deposunda baz: i Amerikan unları nefasetinde un| inde 9 numara bir kıt'a & arsayı intikaleri | aSI 2/5pan Pazar Di saat a te ya edilir, ölüme Kantarları, bü it İl ve « tekemmü Wİ-İ mak istiyor tapu sicillinde kaydı olmı- Me edileceğinden talip olanların şartna-| dir. 280 beygir su türbünü! len tahkieti > Meyi anlamak üzere Muhasebei Hususi-| ile müteharriktir. Suyun irtifa sukutu ye Müdiriyetine miiracaatleri ve yevmil sathi bekci 33r türbin milinden 27|” * Mmezkürda vilayet encümeni 'daimisinde | metredir. ların vesaiki müspitesile bir hafta zar- bazır ilan olunur. (50) beygir . kuvvetinde dü i ilan ol vardır 2—0113 2916 729115 . dana getirmiş olmalarıdır kara $i 2 — 9096

Bu sayıdan diğer sayfalar: