29 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

29 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TA — : HAKİMİYETİMİLLİYE. | | © Sprieriğ 4 n müvatlakıyetlei yapandır Fil e Ji Mont yasi “e UNUNNUNZNUNUNÜNZ NİNNİ min yer altı mahallesi sahneleri ve meş- As. Fb. U. Md. GİR KulüpSinemasında. Gn SABIRSIZLIKLA hur San Fransisc ii esini gösteren mi z UÇAN DONANMA, 142 numaralı me: BEKLEDİĞİNİZ Maniire İŞ eee SATIN ALMA Gİ Mümessili: RAMON NOVARO i4oda, bir mutfak, hamam möbil- : HOLLYWOOD REVÜSÜ KOMİSYONU “arikulâde muvaffakiyetle devam) zerk, beraber 1 haziran iptidasından - KULÜP'TE - İLANLARI etmektedir. İİ itibare- kiraya veri'scektir. © 2—9) Holliywood Refvüsü * denilebilir ki kesre 3 E > 1 EE Ri e çi 7 F Y IG esli sinemanın şimdiye kadar vücuda|- ş haziran 930 dan 1 haziran 931 tari BI IYI l K Il o Y YA R PIYA N <i getirmiş ölme si eserdir. He-İyine kadar marangoz fabrikasında yev- men bü k büyük senli Fillerle ol: hi dağa gib ba silnk Bar Sil yene çi | iye beni Olacak Ez 9 haziran 930 8.1 inci tertiP Ga inci raları teselsülünden müteşekkildir. Fa- | da saat on dörtte aleni müzayede ile sa- kat bu numaralar fevkalâde bir itina ile | tılacaktır. Taliplerin ö gün muayyen tertip sie o ibi sinema payi- | vaktinde teminatlarile müracaati, e I ©: tahtın çok tanımı 7 yi ii dar em dir ki insan Dan 11. Haziran 1930 nik rl gi oğmaktalı m tarihinden itibaren Keşideler; Vilâyet Şehremane- ) oktruva, sergi, hayvan alım ve satımi dür, . bazı sahneleri.de renklidir. Sesi i o kadar: tabiiye 1 ve renkler 6 ka- girne ŞEHREMANET (LANAT S(UTUNU Skespcare'in.renkli olarak yapılmış © n Yulyette ve Romeo. sahnesi filme | ve kile kantar resimleri içi ani tah- ti, Detterdarlık. İş, Ziraat, ve RR başına Ei Eri KiM vermekte-| sil olunacağından m erin tahak- yü Gün ipe am e) zi ms" Osmanlı Bankaları Murakipleri eman larına itasr. Norma Sek erdir. Bu sahnenin bir klasik, bir de modernize edilmiş şek. | 7. Oktrevamesmine tabi olup şimen ve Halk Huzurunda Yapılır. inin rm bilhassa entresan ve | diferle mamlarına vürut edecek eşyanın güzel bir şeydir. Artistler klasik sah- | cins ve miktarını mübeyyin beyanname BÜ Y Ü K İ K R NA Mi l Y KL iğinde “olduğu k Jan istasi i “ ? menin va li ve inceli ui ka-| eshabı tarafından istasiyondaki memu- la Me inhisar ida- 5 bg . “ lığında da fevkalâde bir muvaffakiyet | pain orada tediyesi icap edeceği, 50000 L d göstermektedirler. Ee z ii 3 ; ıradır. $ ci ii ğ eeyannam-si ita ve rüsumu tedi- onChaney'in bütün korkunç rollerini bir araya topliyan numarada bilhassa onforii havi apartman faza ve ayrıca iki odalı toptan ve pe ayrı Her Keşidede Çikan Numaralar: irsi... Okünan sün om w|Tekrar Dolaba Konmaz, be RUS SEFARETHANE- si NDEN: e tâhakkuk edecek resmin iki efon r > : 2— 4153 eniyi üracaağ. 2-9215 he HAVACILIK VE SPORUN iş Sovyet Sosiyalist Cümhuriyetleri it- tihadı Maliye Komiserliği tarafımdan o. | ittihaz > karara tevfikan Sovyet Sefi i atideki,hu- | a Susatı alâkadarlara tebliğ eyler: mm za) eee üne ramiyeli istikrazı devlet tahvilleri hâ- | ir. Bahçe imdi el i yi RINDE, > z v “> a Ğ pe e ill ahi, ah: e N o Midi Ba e sim rm pi milleri si ip a tahvillerin â ie ehe gi taş çıkarı acak yz - İcasile almak arzu ettikleri takdire if KAHRAMAN. it TORK ey kli - zeldir. Ağ e & yel haziran 1930 tarihinden itibaren bir ay et Kahya sanki isiiükie eşil e- |) zarfında Ankara'da eya a kon- Emmi e sizi ve bi Şi meleri nadarik, evliliğe shieler saye GE ii lerek büyük bir tenevvü temin edilmiş- iş 2—Sovyet konsolosluk şubesile Türki- | “ uz. k güzeldir. Şe müntehap ye'deki Sovyet konsoloslukları: “bu tah- |! R parçalar ğa sona kadar bütün sah-|vilat hâmillerine istikra; tlarile tes- nelere adeta hayat siber le Unan Biği > — İpılmasına hak bahşeden Sovyet Sosya” yim AKA Zr Wist Cümhuriyetleri İttihâdı Devlet Ban- MEMURİN kası tasdiknamelerini ita edeceklerdir m İNDEN Mezkür tasdiknamejer ihzar im 4 Aksi ve Ze Hağine münbalâtı |kadar hâmillere imi asdikname- azartı için 2.haziran 930 pazartesi ye zirdeller verilecektir. vakkat tasdik. ası ilahare kat'i e idle, ik olmak ve memurin kanununda muhar; ler muvakkat tasdiknamelerle beraber evsafı baiz bulunmak şartile zuhur ede-| hâmillere iade olunadâktır. tek taliplerin evrak ve vesakai lâzimele- et Sosyalist Cümbüriyetleri, rinin raptile tanzim edecekleri istida- hans Devlet Bankası tasdiknameleri- üzmeler ile mezkür tarihe kadar iğareye ille İ NR e müracaatlı eri 1.— Yazı, rakkam, imla, kitabet. © © |ecnebi parâsile yapılmıyacaktır. Bu te- 2 — Hesap (ameli erbaa, nisbet veİdiyat yalnız Sovyet Sosyalist Cümhuri- tenasüp, faiz, şirket) mesailidir. yetleri İttihadında ve Sovyet parasile sulü- defteri “(Mali 've “Ti-| yapılacaktı cari). Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri İt- e 29227 | ihadı Ahali Komiserleri Meclisi Mer- eli ETIBBA ODASI RİYA. — R.L. No. 50 Madde 506 — tarihile SETİNDE ” 21/11/28 — R. L. No. 18 madde 152 — Birinci mıntaka: Etibiba Odası Heye- t Umümüyesi: 30 mayıs 1930 Cum nü saat ön beşte Yenişehirde * Havuzba- tarihinde ittihaz olunan karara tevfikan “ İtasdiknameleri haiz olan tahviller için ütldy enin En Zengin ve Lüks : w Ş şında Hilaliahmer Me: rkezi Umumi sa- : ğ M ıdır N > d m ecmuasıdır, etıbba, diştabibi ve-dişçi beyle in teşrif. | ecnebi parasile yapılacaktır. ğ i : leri rica olunur. 702235 29230 , *

Bu sayıdan diğer sayfalar: