20 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

20 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İİ ve Edebiyat kon- gresi münase- betile. aliimin beni bu kıymetli içtimada p verm: i siyasi, içtimai inkilabın amili olan kud- t, bir de harf inkilabı yi ci yerle yeksan dar Artık eski dile bu harflerle eda sk r kaldırdı. Vak; Büyük bayram u tesidi için tertibat almmaktadır. TAYYARE VEZAFER BAYRAMI. 1 mors DÜN OPLANDI Tayyare emmiş di şubesi: ta- rafından 30 os zafer ve ta; merkezinde ikinci içtimamı gününün sevinçle Tay- yare şubesince her tarafta eğlenceler tertibi «emine iz Bilhassa Mar- ye inadı, ye Bila unan- b dımi! la "Maliye, kelimesindeki yi nın bu- günkü okunuşu biraz aksanlıdır; as: kendi muayyen savtile okunmuyor. ün böyle aksanlı okuman b: eğlence- sinin güzel olması ve hi ın bu ge- cenin eğlencesine iştirak edebilmesi i- şin Marmara parkı eğlencesi için fiyat- lar gayet ehven olarak tesbit edilmiştir.) ez eğlencesi biletleri bir hanım ve erkek içi ber olanları bir Hira ve eğ hanım ve bir bey için muteber 0- * İlanları da iki Hra olarak tesbit edilmiş- tir. ir. Aslı arapça veya acemce ül zümrede aksanlı daha nice kelimeler var ki, yeni harflerin birkaç yıl son- i flerin tabii savtlarile 0- kunacaktır. 1911 senesinde ortaya “yeni lisan,, inkılabının i in edilmeğe çalıştığı mü- ZİRAAT MEKTE| ÇILMA VERİLDİ. İktisat Vekilliği evelce kapatılm. HAKİMİYETİ MİLLİYE. ANKARAYI NASIL BULDUAR. KONGREYE GELEN MUALLİMLERİN İHTİSASLARI. İstanbul Gazi Osman Pş. (mel muallimlerinden İbrahim Etem Bey £ Teri derliyen ve ışıldatan dehaya minnet ve şükran sunarım. bi '. Afyon — muallimi Cevdet Bey: Her ktebi| li > olan Ankarayı, iki sene bambaşka ma: sonra ziyaretimde, iş zara- iyi Riza Türkün azmi, ie ve bu; in artan bir kudretin timsa- — Ankarada gördüğüm tekâmül ve rakki tasavvurumun fevkindedir. A Lütfiye H. mi Ethem B. sırların ihmal ettiği bu inkışaf ancak etimizin o nefhettiği | feyiz- Hi bir ruhun verdiği bir Say K ei şu varlığa baktıkça göğsüm gurur ve i£- ayı daha muaz: örmek imanile ayrılıyorum. a kız muallim mektebi türkçe n tekrar hulasa 20 AĞUSTOS Edebiyat Muallimleri > Kongresinde. a (Baş tarafı Tinci sayifede) | EN e esaslarma Şu suali rlerimizde çocuğa be dit zevk verebilecek parçalar var mıdır? Bunlarm okutturulmasında fayda mel. huz mudur? Bu suzlden sonra Hamdi B. tezini bugünki ise prog- tadilini ve tedrisa- Tanzimattan itibaren ta hasrını ve garptan a göste SE edebiyatının okutturı ramının . tn olan edebiya- alınan edebiyatın rilmesini, lise altmcr smıfta da ulmasını izahi Adan: muallimi Hilmi Bey: — On beş gün zarfında mekânı kısal- tarak Afyondan İzmire varan Türk, bir- irile | Ka Sene zarfında da zamanı kısaltmak 2 EMELİ | cümhuriyetin birrüknü Li mil bir zaman unutamıyacağım. İzmit muhtelit orta mektebi mual- limi iye Nigâr H. : Ankara, ruhumun, benliğimin.. Derinliklerinde büyük ve geniş dalgalı lerimin önünde de türkün harikalar ve ilan Bursa, İzmir, İstanbul ve Ad: iŞ asırİrk teeskkiere Sipiie Ga-| ya zi'r ıkındaki 'nin Ankarası ihtisasatı birkaç satırda di etmek, Marmara'yı biz bardağa sığdırmak kadar dır. Tarihi kalenin la haykırıyı xa Zir mekteplerinin. zirant ameliyat bu kâbenin eşiğinde günler ik az zamanda ve kolaylıkla elde edi- lecek. Şimdi bu harf inkılabı, © orta mek- ve ede- e > ermeye talea ve münakaşa ine konan mes- öle gli — Edebiyat ve edebiyat tarihi ted- ii usul, — Edebiyat vi derslerde verilece| — Cihan edebiyatına verilecek mev- t tarihi devrelerinin her 'k zaman. — Lise talebesi için bir m ve e edebi eserleri ihtiva etmelidi 5— Türi erkin releri ile edebiyat Di lerinin irtibatı. Bu beş sualin anahtarı birincisidir; veo > bir halle iktiran edi pe yeniden açılmasını kar: Bu m em on be- şinde açılıp der: ması için u vilâyetlere ve ziraat müdürlüklerine İemir verilmiştir. Mekteplerin vakti za- manile başlanması için ica- İbeden Sis Er Dersler yeni programa tevfikan tedris edilec”x- İtir. Bu mektepler için tesbit ve kabul dilen program umumi ti i sı ları kabul edilmemesi ” | Mekteplere ancak orta me olanlar kabul edilecektir. pti ezun- e ktep mezun emk FAZİL vee B. hassısı pe mi Fevzi p bir ri emaye kız Tisesi edebiyat muallimi Ali —— türk zekâ, servet ve fe- t hayretle Ankarada dakârlığınn tezahürlerini Sabri Cemil B. Suat B. maşa ettim. Hayret şuurun bir. nevi tevakkufudur. Fazla bir şey ilave ede- iyeceğim. A İstanbul e mektebi mual- Wimi Sabri Cemil B — On sene evel —— bas- ileriki Be vii kezile Karşılaşmıştım; bugün en n siyle Antalya edebiyat muallimi Suat Se lih: mesut ve istifadeli — Ankara'yı eskiden bilirdim. Fakat bugün onu tanıyamıyacak kadar değiş. ve serpilmiş o buldum. iş, güz Şairin. artık köp için yabancı yolla- lenin gölgesinde uyuklı- iki Ankara lisanı halile bu mi müş! a bu fikir etra- fında sie olduklarını söylemiştir. sırada Hıfzı Tevfik Beyin mü- Fe ihat ve Halil Ve b Beylerin kimine ye ye inlete duğunu iş ve Bakiketin de bazı EYE suretle inkişafı üzerine reis Emin e SE Bin değil midir? demiştir. di Beyin bundan aki izahatı ve oan meselesi üzerindeki beyana- ları tatmin etmemiştir. Bu sırada mualilm Baki Bey Hamdi Beyin evelki sözlerile tezini ime a ğini söylemiş. ve Hamdi iyat tam manasile aka- demik bir ilimdir. demiş ve sonra Emin men hemen altı asrı altı va içine sığ- yin Hamdi Beyin halk edebiyatı hak- nt 1. Mesafe- eri kısaltan medeni zekâ, ER zama- nı teksif etmiş. BU SENE > a BUĞ- DAYIA RUZ. e havalisi lime ii mücadelede kullanılan ve erken yet Kıbrıs cinsi buğday alını tohumluk alınması sizle çiftlik müdürü Raşit B. tayin mi ya- Kıbrıs'a hareket cekti nın ince İstanbul Ziraat Mektebi BU SENENİN FINDIK VAZİYETİ. esasir iki fikir cereyanina| det tedavi şehir içindeyim. v müncer ol biyat tarihi diye bir enin gitmiştir. Bundan istifade ile| (o Asırlardanberi xe edegelen ol & Geçen sene Karadeniz fındık mmta- li a mi, Kind mı? İki ta vaa mensup olduğu ilim müessese! manzaralı bi: seir hara-| kasındaki fındıklara arız olan bir has- aykzmine barak bl d önerdiği irk dolayısiyle frndrk mahsulü pek az ei vi ü ir MEĞİYAİ| destlermin vede eder. la gag söneler sarfında vücut | olmuş ve ım gerek müstahsiller ve tarihinin milli açi itibarile zaruri balim eni simalr kâşaneler ye tüccarlar mutazarrır olmuştur. görenlere karşı, genç bir zümre, billa; Tüy ameli temsil etmekte- e havalide tini rekoltesi sa Divan edebiyatmi ir sürer ade Amerika'da Staj Yapan — ' henüz sp olarak tesbit i i b Mütehassıslar. : Mim kabin Gila ai Mimi göre Bel edebiyatı dar de i EE YEDE / igide) bi içindi Zi Öp yöyamak ani sesi? “ (cigide) bir çerçeve içini EE z : imajlar ln görmekte olan Raşit ve Numan Ankaranın kalbimde uyan- Bazı enebi mehatilde b seneki e etmişlerdir. İ dırdığı ilk lrk, ö: Mile na biribirine | BEYİT sizilarmı ikmal ire öge dsl mütecanis bir halde Raşit Beyin avdeti hakkında Vekâletçel| tihardır. mektedir. Fakat alâkadar devair ve müs-| yulun: kendisine emir verilmiştir. Bu kerre ”. tahsillerimiz bunları şayanı itimat gör- Halbuki edebiyat bilhassa di- nağa irki bir a AN yazi di Be alk edebiyatının muntazam ve müselsel bir tarihi edebiyat halinde o- utturulmasnın imkânsız olduğunu söy lemiştir. Hamdi Beyin sele ni tezi e m uzun dl in sonra Adana mu in ve İhsan Beyler uzun e seir ır, ın Beyin divat eme tedrisa- tının a hakkındaki anatı ve gösterdiği mukni deliller sen nok« tai nazarını vazıh bir şekilde müdafaa etmiş ve neticede şiddetle alkışlamış- tır. çam ve mesaisine gece ta BİR TAVZİH. n ve muavin arkadaşlarım Adil ve me ie ed Akşam Hizmet gazetelerinin Ankara tını idare etmekteyiz. Diğer ei gazete ile hiç bir alâkamız yoktur. Bu tavzi- himin muhterem gazetemize dercini ricâ İ-| ederim Efendim. Bili? | ———— P.T.T. U. M. LEVAZIM MÜDÜURLU- GÜNDEN: sini görebilmelidir. kaşaları elbette bi a e e İzmir Cevat Cenap Bey: 3 İspanya kâbesi | sene İspanya irler. 'dan gelen haberlerde de b fındık rekoltesinin vasat derecede olduğu söylenmektedir. tte bir netice verecektir; Ayrıca Almanya'da zıraatı umumiye Türkün hürriyet ve istiklal bu netice tatmin etmez | hakkında stajda bulunmakta olan Selim) Ankarayı üçüncü ziyaretimdir. Birin- m ilmi bir mahiyette bulı ıyabilir. : ŞA mez Bek irİ cisinde azim ve iman, ikincisinde zaf Bununla beraber Edebiyat kongresi türk e if târihinde bir merhale İz ve “inecektir. gey ve ve er limlerimiz vazifeli ıvramışlardır. ii onlara yeni ye- ni tetebbü ve tefekkür sahaları açmıştır. emi hiç görmemiş, tanımamış slektaşlar arasmda kıymetli bir taa- e husule getirmiştir. Bunlar kongre- en istihsal edilen — kıymetli, Flaş neticelerdi in bu vi ve heyecan vE idaresinde kudret ei ŞEHRİN SU İŞİNİ HAL İÇİN. Dahiliye Vekili B. dün vali Nevzat B. ve mühendislerle birlikte Kosonlara giderek su vaziyeti hakkında tetkikat çok | yapmıştır. Şehrimizdeki muhtelif grupların ve- killeri tetkikatta bulundukları gibi Al Cevat B.- Hilmi B. Hattâ tahminlere göre bazı yerlerde mahsulatın vasat ini aşağı olaca- ğr tahmin edilmektedir. —e—— münakasaya konulmuştur. levaddı mezkürenin 16 eylül Ezana yeniden tesis edilen ameril a 3 tayin <a Fevzi B. vazifesine ipe üdürlüğüne a gitmiş vi en eyi ve makbul Ege —M 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin için şimdiden şartnamenin üçünci ine göre ile zar eya erime e ve teminatla” rınr ihtiva edecek Me giri wi için de saat 14 da Hiniaakde Yeni postanede “| müibayaat komisyonuna müracaatleri. | 2—0980 | BR mma be Kl ER AÇILMASI. ve Orta gelme eylül sözi imtihanları ve diğef si ıklamal; a im e het Bilir . sermayedar teisi de bu-| ve şan, bu sefer irfan ve umran oku-Jden irdağı ve muhiti tahrip edil- e alâka ve ümmi ine meydan oldu. di miş bağları bu fidanlıktan çok e mek al olur: maktadır. Şehrin su işi, eylâlun beşin-| o Milletimin ruhundan bu meyvaları| ola idanlıkta Kizm NAMİ İde ihale edilecektir. meharetle devşiren kudrete, bu cevher-| danlar bağcılara dağıtılacaktır. : a i i N | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: