20 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

20 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 iz v HAKİMİYETİ MİLLİYE, v - SE Dahiliye Vakâ- MU KE mi letinden: : ZN E TT hale etli Baykal Ankara şehri su isalesi için lâzım gelen proje ve > ZENGİN plânların ihzarı ve inşaa YİN. tın vücuda getirilmesi ve inşaat ç müddetince gek 28 İNCİ SAYISI İnhisarı Başmüdürlüğüne müraca- veyeni şebekelerin işle AVRUPA MECMUA LARI KADAR GÜZEL V E PEK NEFİS OLARAK | leri ilan olunur. ; İNTİŞAR ETMİŞTİR. İçindeki yazılar: İşte EĞİ — vi — “ Kemerle- Seda e ar erlniz ve a rin Şaheseri wi Ankara Atletizm birinci likleri ah. Vildan Aşir Büla'eö İla Gale m Örümceklerin esrarı (dördüncü makale) —. mul gayet şık Roussel kemeri hali eylülün altıncı cumartesi a ine Bitlis a — Nami bp na ça ll ve günü saat on başte Dahi be? bem ii ieüdi ola m İli ei LAN Teğr liye Vekâletinde dairei Hayatımın hekiki tarihi Cen Tunney ee eker a — İşin alay tarafı Aka Gündüz mahsusasında küşat olu- Galatasaraylı (Büyük hikâye) Server Ziya Yegâne satış mahalli : nacaktır. Taliplerin Da- Kadm dünyası Banım-li e & iş n yaz eğlenceleri wi hiliye Vekâleti müsteşar- : : ii lığma müracaat ederek A me a ke Ki Tünel me; No şeraiti münakasa vemu- gr m mağ Yk e kavele ve şeraiti fenniye-|ğ, i öğrene bilecekleri ilan ği ee — iş oki 2-10478 Böyük Mobilya Mazası. Salahaddin Refik Fabrikası Limitet Şirketi Balıkpazarında Kasa, Yevmiye, ikinci noter tahtında kâin satış Deiterikebir mazasını eylülün birinci günü oss küşat edeceğini muhterem müş- EHVEN FİATLA SATILMAKTADIR AYNI ANDA n > : ze ş terilerine arz ile teşriflerine in- Ml şe m GAYET GÜZEL BİR TARZDA YENİ OTEL EFTİ tizar eyler. 2-10542 Müessesatı Ticariyenin Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE IHZAR EDİLEN A. > BAYTAR MÜDÜR- LÜĞÜNDEN: ın kıymeti 300 lira olan kilolu ni sergisi (o için 6000 k ot Dr EKREM SER” MERKEZ HASTANES DAHİLİYE MÜTEHASSISI. Adliye Sarayı Karşısında Mari İR. ARZU EDİLEN TARZDA “NİYEN XİPARİS Da) KARI EDİLİR konya Yoleularının Nazarı Dikkatine, Her hafta salı ve muntazaman otobüs vasalat (7) sa: reisi hal türlü istirahatleri temin edilmekle Diş Doktoru Hüsamettin Fikret. MUAYENEHANE Sİ: ÇIKRIKÇILAR YO. Hi KUŞUNDA İLYAS 7 ADE APARTIM ei Cİ KATTADIR. Telefon : Çulha Zade Apartımanında Her Gün Öğleden Sonra Hastalarını Kabul Eder. ZNZNZNZN şem be günleri Ankaradan Konya sefer leri yapmağa başladı. Konyay: ittir. 2091 VEKALETİ MİLLİ EM- inde icra kılınan mü / ' Kulüp Sineması Müdi- nakasada verilen fiyatlar haddi layıkta beraber ücret beş firadır. Anafartalar caddesinde Mü KLAN i örülmediğinden ihale 21 ağustos 930 tal S hendis hanmda Silleli Veli ve Mehmet Efendilere müracaat E w Afgan sefa-| riyetindesi: rihine müsadif perşembe yi” talik İS edilmesi. SS |rethanesi binasma ilaveten yapılan İn-İ © Sinema derununda ıslahat ve tadilat e: ve name ve plânları almak EE | Şaattan aksamın) papılmakta olduğundan işarı ahire değin İçin i Muhasebat eğ > 5 K ikmali i ka 2—10552 ül t edilmek münakasaya işti- AYE i )E UNA AN SA rak edecek talipler için yevmi İl MÜZ — VE M edilmiştir. Talipler yüzde yedi buçuk| o T.İ.C.İ. ANKARA MINTAKASI saat on beşte T. B. M. heyeti sa- ii DI HEYETİNDEN z tonunda bulunmak lâzımdır. Mahallesi sokağı cinsi “kapı No: O metruke No: muhammen | tarihine müsadif pazar günü saat on Ü-İ © Mıntaka güreş birincilik müsabaka- kıymeti tıya kadar Maliye Vekâleti inşaat ko- . > 210521 iye inşaa Leblebici Daracık bane 24 0 900 “İnip oanna miidaceiriei ilani olr > Şe 26 sehimde 21 sehim 21045 beş buçukta İstiklal sahasmda yapılaca» Ustabaşı aranıyor. Öl iteteni ş 9 166 “ıso ğı ük m e Ankarada Akköprü caddesi Tabakhane Cicioğlu » DB * 00 TUZ esi UMUM MÜDÜRLÜ- | mama de EMNİYET ŞİRKETİNİNĞ Boyacıali mmm » 25 bi , GÜNDİ ANKARA BİRİNCİ ik is. j - S 1050 ane Yeten ” Yukarı adi 1500 yn riyeti mın- KAN MÜDÜRLÜĞÜNDE ilirt tuz inhisa; Msi Hey memlehasında ya) (9274) lira (29) kuruş bedeli keşifli lacak iki a ile 12 a- det tuz gölleri 3 ağustos 930 tarihinden | müddetle kapalı | za retile mü- © Leyli ve ai ü : . Kipi itibaren kapalı zarf usulile ve 23 ağus-, nakasaya vaz olunmuştur. o Talip ©- lim Feyziati Liseleri pi | kos 980 tarihinde ihalesi icra edilmek ü-| lanlarım © yüzde yedi buçuk | temi ZA . T d zere 20 gün müddetle münakasaya ko-|nat akçesi veya muteber bir banka mek- ” ; 'DWw ramvay caddesi İ di part man isteniyor. Arnav utköy unc le | kârgir ir Çite kerr eği İ nulmuştur. Tape münakaşa Şera: tubunu hamilen ihale günü olan 4/9/930 oda, saya metçi odası, meb- itini ve k ev-| perşemi on vilayette ii yenile merkezi mev. de va tercih olunur. Kirası ve ne zaman serbest olduğunun evel emi: öö kara 306 numaralı ipleri. na bildirilmesi rica olunur. zul su an uptul ki 210519 fı ile ilk kısmı ve umum tali sınıfları muhte ayit mu mi eşe. tarifnamesi gönderi widir. Talep vukuunda mekte; 210160 e erkek; | başmüdürlüğüne müracaatleri ilan olu- | nur. 2—10548 mi ihaleden evel Ankarada tuz inhisarı müteşekkil komisyonu mahsusuna ve kı keşfiyeyi a İbirinci mıntaka iskân müdürlüğüne mü. gacaatleri. 210522

Bu sayıdan diğer sayfalar: