20 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

20 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 AGUSTOS HAKİMİYETİ MİLLİYE. SON RABEREL Kk R AĞAOĞLU AHMET BEYİN SÖZLERİ. ŞEKER İNHİSAR vicdani 2 endi- YENİ FIRKANIN NİZAMNAMESİ. AĞAOĞLU AHMET BEY. HAZIRTIYOR. Bahrimuhitte Hava Limanları. Habsburg'ların Peşteye Getirilmeleri. N PAPALIK BÖYLE BİR ŞEYLE | iKi iSTASIYONDA YAPILAN NİÇİN MEŞGUL OLMADIĞINI SÖYLİYOR | RUBELER MÜSBET NETİCE pim AZA OLM NİÇİN YE İstanbul, 19 (Telefon) Serbest Rİ ç d e a .) — Papalık ma: ; FIRKAYA GİRMİS?... Cümhuriyet Fırkası umumi kâtibi Nuri (AA) Pi ondra, 19 (A.A.) — New York'tan İstanbul, 19 (Telefon) — Fethi B.| B. baloya gitmiştir Yeniyi KUMböbo eyi e SAND aily Mail'e bildirildiğine göre A EE Si ii istan” lıştığ i z Yilövüdadiz. Bürüdeki teki Gir ieçdi | Geben Ulkhariyet yali Bol e ça ISUĞINA | rika ve Avrupa arasmda vücude geti- Ağa oğlu Ahmet B. Meşgul olmuştur. |lundaki Yat kulübü binasına Mk dair deveran eden rivayetlerin derece | rilmesi mütesavver olan sabih tayyare Bi uş! 5 i © Z ” Cümburiyet ii intiğa, 'n tir. Fırka nizamnamesini Ağa oğlu Ya ski NE hi istasyonlarının kabiliyeti inşalyesi ve k larici! izi : —— Ağa oğlu Ahmet Beyin şeker inhisarı met B. hazırlamaktadır. Yeni fırka An-İ' ”* e zi; Kii derecei mukavemeti hakkında bir fikir idare azalığı meselesi hakkında Ağa oğ- | karada bir gazete çıkarmıyacaktır. A e hasıl etmek için Amerika sahili açıkla lu Ahmet B. dedi ki: üseyin Cahit, Ahmet e iç. De$ğUl olmadığı için Habsbourg'lerin| ında inşa edilen iki istasyonun : mail Meştak Beylerin fırka urganı o. , det? de iştigal etmediğini söyledik) gayi, tırtmalara bile dayandıkları an- e Yel e şe me e g.)ten sonra Vatikan'ın ancak bazi GİRİ) gayaamısen ın üçüncü bir istasyo- — acaktır. tecilik hayatımda gâne şe olan şeker inhisar şirketinin idare heyeti azalığım hakkında alenen izahat- ta bulunmak fırsatın bahşetmiş kemi çok müteşekki- rim. Şeker inhisar heyeti azalığını ara- e iie benii olduğundan dilmektedir. ERNmS R R vü İNGİLİZ FİLOSU İSTANBULDAN GEÇERKEN. İstanbul, 19 (A.A) — Romanyaya GE Bült nun inşasına e zaman politikaya karıştığını ilâve et- “İ tir. Sint vadisinde otu: derilmiştir. en Hindistan Hududunda, BİR HÜCUM DAHA YAPILDI. Londra, 19 (A.A.) — Afgan hudus dunda sakin Arakgai ve kabi lelerinin Kurran vadisindeki ereği ırşı yaptıkları taarruz defedilmiş« ran ke köye leri ile ekserisi mürabahacılık ya Hintliler arasında haftadanberi çi müsademeler vuku! ire ms gr iade için oraya iki piyade bülüğü gön- lara kal Gandi sulh teklif etmiş. 9 (A.A) — Daiiy Teleg- sap gön göre Gandi Hindistan umumi va- 2 FRANSA'YA ALTIN e GELİYORMUŞ... re Yapılan Ginâi Paris, 19 (A.A.) — Son zamanlarda .. ühim miktarda âl iri bulunmuştur, Gandi bu teklifinde sulhun iadesini ge- lecek Hindistan konferansında Macdo- sında bulundum. Tayin edildiğimi gazı de okudum. O zamanki Maliye şe edi sorunuz, dedi. Fırka ie saad adan birisine müracaat ettim. fırkaya istinat eden icraatından bir hüküme: mütevellit mesuliyetlere fırka azasının da iştirak etmesi lâzım kabul et geldi iyle- di. Bu ve tereddüdümü izale etti ve Kün -| Biliz filosu Amiralı şerefine setirin ko- > r öğle ziyafeti Filo Karadenize doğru mec vi selin im etmişti TEVFİK yo ÖLÜMÜ YIL DÖNÜ İstanbul, 19 iz A) — Tevfik Fikre- pılmı h muharririn dediği gibi bu Maamafi sirkette senelerce kalmış değilim. e cü meclisin intihabı arefesinde Başv azretlerine takdim ettiğim mi dassal bir raporda fırka azalarının bu gi- bi mali islere iştirakinin fırka üzerine dar muzur oldu- ii m. e erdir, itabeler irat etmişl KONSORSİYOMDA İNGİLİZ LİRASINA FİYAT TESBİTİ. Bir müddet sonra Gazi Paşanın ma- di i d aziyet- ten kurtuldum. B. Pamay. kasına iltihakı kendim için bir vazife ddettim, e pan em şunlar. İstanbul, # p. — Borsada ka- rdır ingiliz lirası: 1032 1/4 kuruş. d in 9,01 Tiret ,425 isviçre F. Birtürk lirası: Bir türk lirası PAPALIK KONSOLOSANELER Şi KMIŞ. Roma, 19 (A.A.) — Papalık makamı dünyanın başlıca şehirlerinde birer kon- $olosane tesis etmek tasavvurundadır. Ten 19 a. » — Otomobil Vasi günden güne mübayaatın Fransa bankasına bir men- gibi cinayetlerle eyliyerek diy: “Al m zaman sosyalistler Hal- nuniyet eden si eskiden her s€- buki sulh çınıgırağını salladılar mı, s0s- ne aşağı yukarı üç bin İngiliz vii yalistler kampana çalmağa başlıyorlar... susu; mayıs harp fikirlerini kurcaladı- > yorlar: fından beslenen islerine herke: dürlüğünd i KEP sin iştirak etmediği bu zamanda milli irk İçi iz diğ w Bu hizmete memur polisler cepte taşi miyetie kaydeylemektedir. EE nan birer telsiz aleti; ile techiz oluna- in E ——— em — : i caklardır. KE caddesinde inşaatı ikmal Bu Nasıl oi Hi Ee i W i : 'emps gazetesi tos 930 dan itibaren Telsiz Telgraf ve Deniz mer fırkasmın naşiri efkârı olan| bine kadar 24 si angle açıkta” Kazaları. i ire tarafınadan (o Treviranus'un > koj Londra, 19 (A.A.) — Bahri Muhiti bi tenkit edilmemesine teessüf EN Sene dinli üarbielen nda run or ki: i mağaz beli gazino ayrı, ayrı an sre 4 — Daireler 5, 6, 7, 8 lı ve ayrıca hizmetçi odasını cami olmak ü- dair — Litovanya tezahürü olarak telakki ediyor. nm müiye esinden üç dakika sonra çatı yıkılmışı — m — GRENOBLE HAPİSANESİNDE| — EVİ, —.e— LONDRA DENİZ MUAHEDESİ Tokio, 19 (A.A.) — İmpratorluk mec lisinde teşkil olunan komisyon Londra muahedesini tetk'* Saşlamıştır. Politika. (Baş tarafı linci sayifede) nazırı A PE Büymesinden mu halde gemilerin telsiz ; iletechiz ME si Ki İstanbul, 19 (Telefon) — Konsor- dildikleri beri bu miktarın LİTVANYA TAYYARELERİ İsi, banyo, kei tesisatı mövcut ve siyom mahafilinden aldığım tedricen iki yüze indiğini kaydediyor. MOSKOVA'DA. her türlü şerait ve esbabı istirahati ha- nazaran İngiliz lirasmın 1020 . i izdir. tesbiti karari karar e ama | ere e 5 pazartesi gönü yarmak iie umu- Mirai > ü icra edilecektir tir YANGIN ÇIKTI. Mnmneli' yiküy ve elik ipler ihale için teminatı ka- ———.-—— Londra, 19 (A-A.) — Boscombo i geçen sene Belini birlikte o gün o saatte ve İSTANBUL BORSASINDA. ün d öğleden sayet Baltık filosu tarafından daireleri > ve i rd daha ziya sonra binden fazla i önü i isler. | de mali in her gün imak ii Ankara ii erdir müracaat- 2—10344 Y —— ÜÇÜNCÜ intel SATIN ALMA KOMİSYONUND. Kilo 25000 sabun 10-9-930 çarşamba saat kate olarak 113 lira; husu- yı Ağa oğlu yeni fırka hakkında demiş- tir ki; ayemiz efendice bir muhale “. tır. Memurların bitaraf kalma- ise beee. Maamafih mı fette daima menfi v. uhale-| aziyette kalmak is-| miyon. telli: mevkiini ele almak! ———>— e MISIR KANUNU ESASİSİ, 9 (A.A) — Mısır kanunu esasisinin tadil edileceğine dair haberler hükümet mehafilinde tekzip tadır. olunma! hassıslarına bei Getiri Hiç bi e iki diyeme, sebei siye müdürlüğüne mi veya milli bir baş -İ| etmiştir. nka mektubu tevdi edeceklerdir. endifer yapmayınız, İN v iy bein eyi müte- - 10 gün zarfında An- yapmayınız, o zaman olur!» deyen- kara vele- ler oldu. Ankara Vilayetinde Üç Yatı Mek- ilecek ve agri muka- tebi Açılacak. ren ırkası hükümeti bu dev- İleti halktan vergi a a a Ve bu ühg büyük bir Fraü- sız sermayesinin rinde taki ese- ri işlemek üzere idi Alman k- | grupları hükümete 20 sahsi lira” lık bir kredi açıyorlardı. Z dahilinde bu sene vilâyet 1 mektebi aça- caktır. Tedris senesi bidayeti lip- re her gün yeri vi 24 ağbi şa dairemize ve yevmi olan ey. | tos 930 pazar günü layette encümeni vilayete müracaatleri. 2—10302 vak lde yazılı teminatlarile birlikte teklif i ihaleden €- Grenoble, 19 (A. e ŞEN z / N mevkuflar, ln dan ikisine. karşı © Havasi ge air yapılan muameleyi protesto ni gani “Tayyare Bayra-i : ni grevine anama > Grev dört a bi ir şaheserdir. in m yap Kİ <6 dali lili A. MAARİF MÜDÜRLÜĞÜNDEN: | icra olunacaktır. Talipler şartnamesi api Merkez ilk mektey* — için münaka-| İstanbulda Fındıklıda üçüncü kolordu Sai alr-*- suretile 40,000 okka çıralı ii örebilirler. ISPANYADA MALI BUHRAN, i di e ei MA YA Madrid, 19 (A.A) ki Su ela yon riyasetine ver-“ei FIRKA8. SA. AL.KO. 13 adet köhne tahta fiçı, 230 kilo ami“ balaş çemberi, 30 adet köhne saç taliple: satı “3 isyonuna müracaatleri ilan olunur. 2—1050$ rinin bit esut, diğeri Kızılcaha- am ve üçi de Çankayadadı itimesut Kızılcahamam yatı > Şehremaneti ESKİ YANGIN YERİNDE lerdeki tahsil çağını geçirmiş çocukla.) KALAR AGUSTOSUN ON DO rın burada ime mahsus olacak-| KADAR SAHİPLERİ TARA tır. Her üç mektebin levazım ve sairesi) AKSİ TAKDİRD temin iie ir. nin Tebliği : BULUNAN BİLUMUM BARA.

Bu sayıdan diğer sayfalar: