5 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

5 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

villa, dağlara doğru ei gü- ine ku- | zel bir manzai rulmuştur. Villa heyeti ünikiğeiiis ak- şam güneşine maruzdur ve oturma odaları- nın hepsi bu suretle manzaradan ve güneş- ten faydalanmaktadır. Binanm yeri yüksek olduğundan (1300 İsviçre'de Villars'ta Mimar Furiet tarafından yapılmış bir villa. Villars'daki villanın resmi, Jtmm başka türlü all 'su geçmezlik,, i ki kılabilirdi. Gene karın fazla yağmasıdır ki, duvarları sızıntılardan kur- tarmak zarureti dolayısiyle; çatı kenarları | * Nİ . HAKİMİYETİ MILUYE © sımları da iki tuğladandır. Oturma odasın- da duvarların içine geçmek suretiyle açılıp Bütün odalarda duvarlarm içine do- ağ gelirli. V e Be yapılmıştır. Dolap, kapı gibi bütün tahta kısımlar yalnız meni iktifa edilmiştir. Hiz- mi b ait bi eşya ripolen boya- üzörlerime d li y sonnametal başlan tar. Villa, bilhassa kışın oturmak üzere ya- pılmış olduğundan, ısıtma meselesi husu- si “— a edilerek ii odalar, si- fır altında 20 derece soğukta, 25 dere: bak için 53000 kalori temin EE bir mazut kaloriferi yerleştirilmiştir. lutedil mevsimlerde odaları, iycap et- > > 5 HAZIRAN 1934 SALI alm ki Yeni mimaride dağ, göl ve kır evleri projeleri. Göl kenarında yapılacak bir villa projesi. tikçe ısıtmak üzere, ayrıca elektrik radiya- törleri de konulmuştur. | rında yi Göl kenarı için bir köşkün projesi. dan bak, Askere Çubak baraji yapıl erdi ve bacası — - tün mesele, suyu, taşı, sı sus vasıfları birbirine sirkeler dıktan sonra meydana gelecek gölün kena- ut Gazi Orman çiftliğindeki Kara- k da tas di e le ve e m bütü bi Wvur ediniz. | Projeyi meydana getiren miymar R. Malle s he ii Teri billa ayda tamamlanmıştır. ve Aynı ıslaklıktan kaçmmak mecburi- si dalı birinci k 1 | masına ve alt katın da mutfak, garaj ve sa- “ire gibi hizmet kısımlarına tahsisine lüzum iştir. ka drum katında: garaj, ça- maşırlık, mahzen, kalorifer dairesi ve hiz- metçi odaları, ski) oyun li vardır. Bu İri izl ci katta lava bo ve bi larili k odalı iki tarafa k iş bil dası, bir yemek oda Hi dasında dolaplı ki sı, kiler vardır. Bunların önünde de şarkt: ) ettiği bölme ve garpta birer tarasa bulunmaktadır. metre) kışm çok yağan kar, köşkün çatısmı Vr ilki kanlar ge berieeiini'di Tavan arasında ise Ping - pong ve diğer 1 h a ir nl ğurmuştur. Çünkü öğle ve gece arasındaki si | dır. 'caklık farkı 50 dereceyi bulduğundan ça- Binanm sikleti betonarmeden, dolu kı- Eu e | Ta pim Girsin, j NE EN ' Le » Cİ» i «SALE manken ) Sf HENERE GtRDAs, AN ye st ÜYine: 00) e ERAS, © plânı: Otarma odalarının bulu PE — , İN im plânı: Si tarasa ve üç ya- ig tak odası, ortada oturma salonu, solda tara sa ve yl odası, arkada tuvalet ve banyo dairesi ile mutfak. iLk d elin ER Serda yeri Ja k od b çamaşırlık, kapı. Yatak odaları ile mutfak kısmı arasındaki koridorda sıra ile dolaplar İ vaffak olamamıştır: uzundur. Muşun bacası, kaptan köşkü ve !mektedir. . Arkada tuvalet, mutfak, muvaffak olmamış modern üslüp ör kanununa göre Fransa'da yapıl - İzemesi olan betonarme, de- mir ve cam bu binada bol bol kullanılmış - | tn. Ancak betonun, demirin ve camm ce: Luşör kanununa göre yapılmış bir evin diğer cephesi. Meselâ tarasa halin - Cümhuriyet Halk Fırkası hi a iriiiiğinden: caklarmdan üç yüz liraya dr cl ram alacakları ölen; caat etmeleri evelce ilân Viper zaman geçtiği halde bazı alacaklıla, müracaatta bulunma - dıkları lari Se ER alacağı ie Tarım Ankara'dı riyet Halk Fırkası merkezinde rr encümenine e vali rı lüzumu tekrar ilân olun: edilmiş i ii ak Evkafa sit olup tahtı isti tarmızda bulunan bakkaliye mağazasiyle şir- kekin alâkası olmadığı ilân olunur. Ankara Memurlar kooperatif şirketi Gelin Duvağı Sakış yeriz bel el iç kütüphanesi Fiat ULKU | HALKEVLERİ MECMUASI Haziran ayma ait 16 mci sayı çık- LE BE I lardı La mma mmm mean , i ; Islahatçı içtimaiyat bakımından sosya - lizm: Ahmet Nesimi, Biyososyoloji: Dr. et Aziz, Anadolu'da en eski türk me ei Mehmet Saffet, Aym politikası: ki Mesut, İleri hukuk: Pro. a — , Di) bil, Ni e Müzelerimiz ve Hamdi Bey hak Şinasi, Malik B. semilekeili resim ii “İsmail Hakkı, Zehirli gazlar: Hikmet Rifat, Lozan: Pro. Süheyp Nizami. a Istanbul okuyucularımıza Mi MİLLİYE) yi şehriniz. deki bayilerden arayınız. 44917 telefon İmumarasından Ha kimiyeti Milliye'nin sem- tinizde hangi bayide ME sorunuz mavi ki #ananana göre yapılmış bir evin alt kat plânı, kl, klikeli hem pa a 1 gkündr, Balkonun çıkın fazladır. Vi ha suzdur; çünkü burası bahçenin bir ilavesi |Luşör kanununa — yapılmış bir binanın İL gösteriş netiycesi alınmı yan cephesi bir imkân verebilir. Velhasıl fazla güzel endişesiyle hareket edildiği halde ak Luşör kanınana göre yapılmış bir binanır ön cephesi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: