5 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

5 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

0) sAYıFAş Galata ithâlât gümrü müdür lüğü lüğünden: Kilogr. Ma o: Sep Nevi “Eşyanın cinsleri 191 Dares Bilâ Çuval Kuru bezelye 2195 Bilâ Bilâ 5 ağ Oo Demirboru 315 AZB 51335/6 Ss. Pamuk mensuc 4841 oOPG Muhtelif (o 32 B. Matbaa kağıdı. 6324 . Duvar kâğıdı 3415 oBilâ Bilâ ız S. Otomobil camı 2751 CHFF 307/14 12 Fıçı kei kâse, ai et iie (el ile) rihinden itibaren arttırma s 5 934 salı günü saat 17 ye r satış komisyonuna gelmeleri. (2505) 7—1761 HR 17 1 Yukar. rda yazılı eşya 16-5-934 suretiyle satılıktır. e kadar HAKİMİYETİ MİLLİYE Büyuk ayyare Piyangosu İ1 haziran 1934 tedir Büyük ikramiye 25.000 liradır Ayrıca: 10.000, 4.090, 3.000 liralık ikramiye ve 20.000 mükâfat vardır. liralık bir Amasya Vilayeti Nafıa Eee lerle (10327.25) e emi keşifli Amasya — Tok: yolunun 172 4 000 — kil İameiieleri arasını nda! ii (3300) metre tulünde şo: vi irati esasiyesine teklif edilen bedel haddi lâyık görülmediğinden 9. ie saat 16 da ihale edilmek üzere 20 gün temdit edilmişt İhale: kapalı zarf usuliyl: edir Münakasaya ll gdeceklerin kanunun gösterdiği .ş€- kilde yüzde 7,5 ti vakkate şa ehliyeti mu- saddak bir fen mı ii EE ne mecburdur. Talipler: Tekli Fa Anın mezkür gün ve saate in encümeni vilayı yad Ea almak, keş if e nafra baş mühendislik ime müracaat e ilan ele (1018) 7 — 1831 . e İ Okumadan geçmeyiniz !.. Türk Philipis Limited Şirketinden: Şirketimiz, muhterem müşterilerinin arzusu üzerine| bu sene dahi YALNIZ BİR AYA MAHSUS OLMAK E, tipleri aşağıda y: azılı eski model ir ahize- lerini yenileriyle değişti, ei e karar vermi Değistirilecek tipler 2515-2514 -2531-2511-930 938-834 - 634-636 Türk Philips Limited Şirketi — Ankara| Telefon 3722 . i Divanı Muhasebat . . Riyasetinden: ı Muhasebatta 17,5 lira maaşı e pi pie vii Gi tahsilini ikmal eden talipler smd, sabaka ile bir memur kabulü taliplerin azami ine sebat sicil mümeyyizliğine e eanrlanı (1051) o 7-—1886 Asekri Fabarikalar Umum Müdürlüğünden: Fabrikalar için muhtelif tezgâh ve diğer vesaiti imaliye ile kuv- vei muharrike tesisatı sipariş edilecektir. Maruf mütahassıs firmaları temsil eden alâkadar- ların vekâletnamelerini hamilen bu babdaki şeraiti anlamak üze- re 15 gün zarfında umum mü- dürlük fen şubesine müracaat etmeleri. (1071) (o 7-1917 Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden: Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Zat işleri müdürlüğü; sicil işlerinde çalışmak ve makine ile yazı bilenler ii edi! e ie (75) er lira ücretli iki memur müsabaka il& almac. Memurin kanununun beşitici maddesinde yazılı şartları yakaya ii gün zarfında adı geçen müdürlüğe müracaatları ilan olunur. (1082) : 7— at Ke skeeöiyiz Mn mi (1073) M iki emo sek vi dekleri tam bir motorp e an en yirmi tin müd, Gümrük Muhafaza Umum Kur- mandanlığı Merkez satın alma 2 ör yane eşif ve örnel omisyonumu; zda cut üç sicil ok üç çift Ti e iki iki tek gölü ya oni yer iki elbise leni Re la yaptırılacaktır. Pazarlık An- a e a RR si Büyük Evkaf A| ii ik Muhafaz: A maa dairesinde ie Ra yan be günü saat 15 tedir. İstekleri iğ ia Motörpomp ire Gediz Belediyesinden: übayaası mukarrer yedi buçuk be; Lin Geli otomatik yağı İertibatı Deko lira bedelli 300 metre lord on. yazı makhiesldir etle nakasadadır. Taliplerin teminat akçeleriyle Gediz bele esine müracaatları ilan olunur. eli saatten 7— eygir kuvvetinde teçhizatı ye 52.-mm. kul ttunda 315 5 Ereka ee > lira be- ir. 20 m kapâlı zarf dk il 5'HAZİRAN 1934 SALI — . .. Yes Yesu os Harita Umum Müdürlüğünden: 1 — Harita kıtasının bir senelik Sığ etinin aleni müne- bağa 2 e een 934 salı gö: El üzere gün nak ğa ak edeceklerin de HAEĞEE teminatlariyle c. becide harita satın alma komisyonuna g. a ni (1094) Ankara Nümune br Baş Tabipliğinden: s 934 ta le kapalı zarf usuliyle e e KOK KÖMÜ icr fiatlar. haddi lâyikinde gös ediğindi ziran midi şembe günü saat 11 de e ihale edilecektir. Talip « lanların yevmi mezkürda vw 1 de ve keza fiatları ha di lâyık görülmiyen K FASULYA, PİRİNÇ UNU İŞASTA, BENZİN, , MAZ ZEY Bp ĞI ve PİRİNCİN de ihalesi 9 haziran 934 cumartesi güni ne bırakıldığından ii e hale edileceğinde talip olanların yevmi e hastahanede mi ezkürda 3t teşekkil komisyona Ene aarldi e iii (1080) 1—194 . . . Emniyet işleri Umum se per Çesiy ee üdürlüğünden: — Emni Bilek İs; ni Mikünlüğünde kırk'lira aslı mâaş! aziranm onuncu * paza e ân r umum müdürlükte v yet e mi yalnız almancadan mü al anı yapıl caktır. it girmek i için aranılan şartlar şunlardır. a - e m ei yapmış bulunmak n yerinde olduğuna dair mahalli ir ni siyesnder tasdikli rapor ln — Müracaatlar doğ: n doğruya Umum Müdürlükte yapılacak ve evrakı ünpiteleri istidanameye bağlanmı bulunacaktır. Müracaatlar müsabaka günü Saat 12 ye kâda- kabul olun a Ali cadan baska yabancı bir lisana vakıf olanla tercih dile eridim talipler arzuhallarında'hu O yaz malıdırlar. (1089) iii ANKARA ASLİYE İKİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN Balıkapzarında Anafartalar iri (3) kim Şevki Bey zevcesi er evrak kaleminde Haymanalı Ha asan n Efen pia ie üzerimdeki ipoteğin fekkine dair ikame eylediği davanır davetiy. ii amda ei bulunmadığı ili mübaşir & rafm- dan ile nde edilmiş olduğundan ilanen tebliyat icrasma 5 arar No. lu aymanla mu Ankara Levazım Ea ği Satm Alma Kom yonu Si İLA Üç yüz bin il kuru ot ka- kal ran 934 çarşamba gür at on dörttedir . Şa RE eni görmek üzere her gün ve iha 11-6-934 pazartesi saat 10 talik edilmiş olduğun dan yemi mezkürda Akar Asliye ikinci hukuk dairesinde bizzat W nacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. rl Ankara asliye birinci hukuk mahkemesinden Bayramiç kazasının re e Eyüp oğlu. Ali Efendiye , Yenişehir'de Havuzbaşı civarında doktor Halit Bey apartmanı n boşa İavasınm cereyan a muhal ie sinde: aka lm icra kılman aaa, En meç- h tebliğatın ilanen verilmiş ve bü tree akla ikmal “edilerek a bant tetkik Bayel tewi di. edilmi; e gem e ulunmasından naşi ilanen tebliğat icra ra Levazım Amirliği « Satın Dz 2 2 hiye aya alma komisyonu riyasetine vermeleri. (1083) 7--1942 muhakemede hüküm ec kara Acentası iz hal kızda 406 mc madde mucibince MIHCI OĞLU HALİL NACI vw 14 e z a NKAR Ain yüz el İilo via ka li mezkâr günde mahkemede tiki ulunmadığınız | ta irde hu- palı zari ve pazar! rlık günle- le ivfa k şi el Vey rinde zarlığı 7 haziran 934 perşem- ıL Bono A Kiralık ve di idadi ii yi Imak ve satmak iç lacaktır. Taliplerin teminat- cıdoğan'da Şerbetçi konağı tü, im temizlik leri vi e ir ei ri a Bi > dari beraber Ankara Le-| namiyle maruf ev acele satılık veya bi GİGİ Siki vardar lis noktası karşısında Halk ği ım Amirliği satın “alma Ka Koçraile ei âizum edi zevat hususi ev iş- İş e müracaat | Komisyonuna gelme leri 9 a5 we ve aşçıları bürosuna mü ediniz. Tel, 2 (1084) 7221043 93. Ge Karyola şekilde iyi ve ucuz karyolayı yalnız Balıkpazarı sm Işıklar caddesinde Hali da bi Satış salonunda bula - a. Tel, 2037 Satılık arsalar İktısat VE e e e indi en Bey m ali ye Yahsil çilesine Siratndaki arsalar -an veya parça parça Sa- ei Taliplerin elalem 141 > Mila se Sel va Beye Açıldı. akişehir oteli a Eskişehir Garajı otomobil ve girmi ko- La az İmtiyaz sahibi ve başmuharriri FALİH ula Umum Neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü NASUHİ “ESAT. Çankırı caddesi civarmda Hâkimi. yeti Milliye Matbaasımda basılmıştır Eskişehir Garajı| —1923 rkek xcilerin e SU GECE Kız mısın, isin? Fi em ve kn as ya i Ayrıca: PARAMUNT e havadisleri. a 2119 bekl Ttiyekilir —I951 YENİKÖY SULH HAKİMLİ- ĞİNDEN: U 01 ON YIL İslan Ankaralı olun Büyükd de iskele caddesinde 220 numara- lr evde mukim Osep Çarıklı oğlu kızı Filik hanımın haerile mezkür Şapka salonunun yazlık evde mukim kardeşi Onnik Efen- baslar gelmiştir. Çocuk Sa LE i. Telefon: 1932 dinin vasi tayin edildiği ilan olu- rn, 7—1950 SİNEMALAR BUGÜN BU GECE KULUP GUSTAV FRÖHLİCH tarafından çevrilen:, Tâli k Yeni ve sini şarkılarla dolu mü- ketnmel komedi... Ayrıca: OKS, dünya havadisleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: