5 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

5 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mevkii - > 194 Kahvehane “Koyunpazarı çeşme sokağı 7 Zencirli cami sokağınla a “İs Akar No. Nevi © * Mevkii dra Belediye Reis - " » » 585 ve 140da « < Zendirli gemi sokağında : lk ” “ " 543 Erzurum mahalesi e ni caddesi , ” » 44 Hükümet caddesinde 545 m ş z 3 d Belediye e Düz zayede Salo: İstanbul Anafartalar caddesind; 546 Ki 5 bh » . Dn muhtelif &Y cayallin > — > 547 i ü 5 5 & Elmas, yüzük ve sair kıymet SR is 4 li mücevherler, halılar, ki- ve z ” : " 549 Gara Fevzi Paşa mahallesinde- i K h 21 İkinci Kat 3 oda z . Pi 550 Mühatir çiftliği - : simli Rayo 23 — dükkân Anafartalar caddesinde 551 © Firm Etimesut'ta der satılmaktadır Salli ah 24 ? 5 p 552 Dükkân g yar, sale pelaebe ERE 25/2 o Apartıman dairesi z ikinci kat 553 < 5 a : in vi ya LE $ üçüncü kat 554 i £ Ga 00 Dükkân Atpazarında 103 m 5 5 di > İş Bankası Veznedarı li 105 : & e » z fan Beye ait arsa ile güyular 106 5 a 558 a z i iz 2 za 562 ir Zencirli cami sokağında 138 > si 566 Otel Etimesut'ta 3 » A 2 Dükkân e ee 139 Ça ” 39 . e ında 2 14 » » z 160 a 94 » Kapan han yokuşunda 20 gün müddetle © ve aleni 4 97 Mağaza surette müzayedeye konul- 165 Ulucanlarda > N 169 — Ko yunpazarımda 115 Dükkân Biieclin sokağında muştur. LR 26-6-934 170 > . 17 ğ arındı u 186 ii z > 18119 |, i 188 e > i 120 » , 206 Dükkân Koyunpazarında v 126 » 208 5 134 » Zahir pazarmda 216 a rarğida pideciler 162 » EN nlarda sokağ 167 Kahvehane Fırm e 17 Ardiye Koyunpazarında 168 Dükkân » 219 Dükkân Saraçlarda 180 Dükkân PP 221 » m ; 182 3 » ” 222 » 185 » » » 227 vi e BUR 196 Dükkân Koyunpazarında ş 228 2 197 i ii 229 Mseee 198 i .— İLAN : 236 » » » 199 ” » e lik 238 » 2 Sim 200 » » a 239 2 i z 202 i A banana m e edilen bir A 245 ğ 2 eyg merkep, bir keçi, m 27 5 > şiş ni ye yedi tavuğun sahiplerinin > , 3 N pa 249 » o 5 210 Dükkân ye Uç gi üracaat et- 252 * aaa 215 Pirin Pideciler sokağında medi akne an 255 » » ” 286 Mağaza B:lediye caddesinde İ 288 a Belediye caddesinde 289 Dükkân > LAN 291 > Tabakhı 307 Değirmen desi ei pa ve haftannı 361 » "Anafartalar caddesinde köşe 321 Dükkân Tüfenkeilerde Hallermeiizliyek mesire e 324 Hane Osman bey mahallesinde üs 363 O Ardiye Pideciler sokağında 332 o Dükkâr Ki ei EREM çe ere b 367 Bir oda Kureyş mahallesinde 333 5 Kopupazar Tardir. Fasla lanlar cezalan- 406 Değirmen İvedik çiftliğinde 343 Lokanta azarında çeşme sokağında dırılacakları 422 Dükkân Zahire pazarında 348 Dükkân Şara çarşısında Taşhan - 20 444 ” iYeğenbey caddesinde 362 ğ Mİ camlarda bati Sri 463 » Ulukapı caddesinde 423 Hane Cin ereide iyon 2 475 Hane. * Gökçe oğlu mahallesinde İstikal. 502 Tarla ai Tastaliaş mahal) iç ee e 505 Bostan Değmen harkında Taşhan 488 Dükkân Çocuk caddesinde 539 > Üç taşı sal) kuruş 490 5 > Saray caddesinde 540 Hane Abi Y akup Taşhan - G7 ensti- 493 » Bilâ numara arsa Bozkurt Çatık caddesinde 494 » » » “ aşhan ai 17, 5 kuru: . . iŞ di basri em | Ankara Evkaf Müdüriyetinden: işhanı «Kağan 90 El 497 Bostan Hatip çayı kenarında ! (1099) o 7—1948 509 Ardiye Koyunpazarını Yuki umara ve mevkileri yazılı akaratı vakfiye : e ii 532 Dükkân Samanpazarında otobüs durak hinden Vm on gün müddetle mü. zayedeye vazedilmi 934 mahallinde çi Saat e da halet katiyeleri icra kılın sağdan İpleri $ 8. Fb. U. Md. Sa. AL 534/1 Apartıman dairesi # ş 9 wi ö o gün Ankara Evkaf müdüriyetine gelmeleri ve yevmi ihaleden evel de 2 534/3 ” ” 5 » ” pe teminatlarını vermeleri, (1045) 7-—1878 ipin ölüm YEVMİYE a - Kİ SIĞI İ li günü saat 11 de .. e o © pi lak Mili Müdafaa Vekâleti | AL Ko. na müracaatarı İK b bu t b t kb I d ne seyma DE e ye Gişe 256 kn rihin Rl sa Kömeyoun wen 7-oa allmbara;ş butun bir ISÜKDAldIK.) ie sererine 250084 tarihin İylanları İLAN i cektir. Taliplerin teminat İLAN. kıtaatı için Diyar. ile mürâcaatları. a 070) i| be sirin bir tayyare hangarı 7 gös 000) kilo un ei zarf | ve bir efrat pavyonu darrlik yi ünakasaya konmuştur. — inşa en a ame i İhalesi 9-6-934 cumartesi gü| ve proje isti Ne 2 Tarik Numaram nü saat 14 tedir. Taliplerin Ehler hee Did öğleden son- iy İyiki a Şartnamesini görmek üzere| ra ve pazarlığa iştirak ede öz her gün ve münakasaya işti-| ceklerin 7033 rşembe gü den aldığ yen bi ik edebi in Tekil ve li a V. sim ığımı İ yukardaki teminatı katiye minat mektuplariyle müna-| Al Ko. na müracaatları ei le e kasa gün ve saatinde İstan- (1086) 7—1940 $ eos lünieli — bul K. O. satmalma komis-| g4 INUNUNUN i . üteahhidi yonuna e e DD Yol ei en EL Sab a ları U. Md. Sa, Al, Ko- MUAYENEHANE NAKL, © © misyonu ilanları. Nümune hastahanesi Ku mesane Cin: Miktarı İLAN Fey Lâstik eldiven 91. çift İn EE min am Vekâleti o. demiri 2 kutu | kapalı (zarfla münakasası rm ak EM a rae adet| 236-1934 cumartesi günü sa- e Roberal terazisi at 15 te Ani ie idare bi- “Satılık Ev mum Ba; a yteriye ye ada yapılacakt sunda bull p köhneye tef O Fazla tafsilat ipdarpaı, Yenişehirde Tuna caddesinde. a No. rik edilen Li a cins ve ev satılıktır. 1200 metreyi mütecaviz a se Ankara, Kayseri, Adana, ve miktarları yazılı 4 kalem eş e - güzel r türlü te havı biz ——. Samsun veznelerinde birer > 2 a ve malzeme mi ede liraya satılan şartnamelerde bahçe içind Sli bu evin üst katınd. satılığa çıkarılmıştır. Talip- vardır. (1068) 7— oda banyo ve alt katında 2 oda mutfak lerin me: ii e - çamaşırlık dası vardır, gör- meyi ; tlikte- mek istiyenlerin Bentderesinde Ali ki Umum ayarlar deposu Eczacı aranıyor. i Nazmi Beş ind 1 | dairede Halit iracaatları ei iw de 10-6-934 pazar ' cektir. 7—1952 lefon 2407.

Bu sayıdan diğer sayfalar: