20 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

20 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 HAZİRAN 1934 ÇARŞAMBA Öz dilimizle. Bayrak.. Yüce bir mi ağırlamak n kentin bütün Onun boyasını tan sınırlarda dökülen de iz! Yurt göklerinde b bulutların içine karı lanan bu al esişe biz öpülen im reyiz, Onu obruk izbelerde içindir ki ona boya olan yeğit ka; ü. M.N. JJarı döküldü. ii a dilde — Şehir Tan — e şafak — inci etmek” Kine Bet — İmre — bruk — MÜRL e © (Bu sözler, tarama dergisinden miştir.) Muhafız Bisikletçileri. Sporcular Urfa'ya vardılar, lee Türk Maarif Cemiyeti kongresi Koko elyafı ithali, İbrahim Tali B. geliyor. akineleri için. Bir canavarın iydamr, İstanbul ortamektepler sergisi, İsanbul, 19 lu Halkevinde açılıyor. E.M.M. Encümenlerinden, Çağrılış. M.M. mr 20.6. milli müd encümeni mensup azanın teşrifleri rica B.M.M. Gümrük ve Gümrük v. rlar encümeni 1934 lar günü saat 10 buçukta Tanacaktır. zümden gönlüme al bir akışla aki dizi arıklığından onun betin kaldı. Kâğıt ve karton fabrikasının HAKİMİYETİ MILLU 1 MILLIYE SADEN 20 $ EHİR Afyonlar için. ve TaŞRA İstanbul Ev m milletinin — | isveç Veliahti. hisleri Iyran bildirildi İyran Şahinşahı ziyaretleri milletinin Büyük Millet meclisine bildirilmesi hak alınan üzerin; İptidai insanlar köy komşu- galşırlardı. Feodal efendilerinin İyran'a gidecek.. dbirler alınıyor. 19 (Telefon) — sene afyon tetkik ve tohumunun ıslahı Afyonlarm ıslahı için yeni te yor. yapı fikri kapitalist ekisper olacaktır; Kâzım Pş. Hz. şu telgrafı n ve bu ayrı ayrı tahliller İyran'ın Paris ataşemiliteri. 1 Bu teşekkülde Hüseyin Han Dadgar Meclisi sem 1 Mili Millet haziran 10mü”a İstanbul'da ekmek fiatları sahip bümune teşrifleri müna milletinin a tercüman olarak mesei izhar He meclisine selâm ve kalbi iblâğını ve asil refah ve adet temenni m ittifakla tah alarak bu kararını S6 ie diyöiknre;;iakisağın apılmak şartiyle ayrica a elli yüksek ölçü. su- Takas sui istimali. 19 ev 2500 - e Va malolacak dahi e işti İmalı amandi'nin e karar verilmiştir. 35 bin r verilen Mehmet teminal karardan istifade memur etmiştir, saygılarımı sunarım Büyük Millet Meclisi Alp Kâzım bazı memurların ifadesine Tapu ve kadastro mektebi kooperatife 2 Hilaliahmerin teberruu etmelidirler, İstanbul ticaret Seni bir toplanı 19 a — İktisat paranm İsmelpaşa Enstitüsü sergisi. kimse araya alman azadır. küvvetli rarlar sermayesi ne kadar ça- ve elle e w o kadi da istifade edilecektir Amerikalı mütehassıslar. ve vazifelerini mek üzeredirler, daima evvela azanm 7 olur; fedakârlıx azmi ne o nisbette de ileri me veya m tedarikine ve bir zaman göre ihidir. Bu itibarlı Dor Vekâlete üzere kredi temin etmektir. bu da im güç ve hem de eyl; eh .Gayri mübadillere tevziat, ne. e (Telefon ıklarma e yüzde tevziatı maliyeden Döviz tefrik 25 bin ingiliz lirasıdır. miktarının misli olarak tesbit edilmesi lâzimdir. biri 500 Tiralık an hissesi ile aza zamanla 600 li parça inşaatta bulunule! yabancı para kooperatifin faizsiz İstanbul, 19 e bu itibarla mali tamamı a hesap edilerek ile emniyet altıma dık yabancı paranın iz ve amorti kiralarla kati surette to: bir , Bir mahkümiyer. 19 z ki a Ancak ve in yapı siparişleri Hs sonra kabil olduğu kadar e İyranlı muhterem misafirlerimiz Tahran büyük elçimizle beraber dün Halkevinden çıkarken,

Bu sayıdan diğer sayfalar: