20 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

20 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a 20 HAZİRAN 1934 ÇARŞAMBA ma em Gece yarısı kulübü. İVE BROOK tarafından. Mazi Vekâletinden: Tedrisat e Türkçe, Tarih, - Coğ- arya ati ilgisi - Biyoloji aziyi e Hr Almanca, İngilizce Mualli imi li is iz ee n bu sene imtihan ye bla İni ii tihanlar 1 Temmuz pazar günü İstanbul Üniver. Gezer e me ana dahil olacakların: AY Türe ol el B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamaları, C) Hüsnühal er! dukları, cinayet ii < - vinden mahki m olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare heyı ir mazbata ibraz etmeleri (ha. len memur ve mi nail olanlar bu kayıttan tesna Oli mensup oldukları daire âmirinin yere vesi il ) Hertürlü ii ıktan ve mi k etmeğe mi an si mallimi iğ il GlĞMELAER ii eder tasdikli ben kim raporu ibraz etmi E) Lise veya SEN senelik idadi ve yahut Muallim Mek- tebi e olmaları, allim Mektebinden mezun olanların en az iki ders se- nesi mamallimli k İN bulunmaları lâzımdır. 4— Nan zetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 num al kanunun 1 inci maddesinden gösterilen der TE- celer dahilinde herhangi bir Orta Tedrisat Muallimliğine tay a edileceklerdir. — Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile veni e edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır ) Nüfus tezkeri B) Tahsil e riileriik ait şehadetname veya vesiakları- nın asrl ve yahut suretleri ii esinin asıl veya tasdikli sureti, bat: Mahalli ai ari nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat E) M ahali Maarif ie tasdikli ve fotoğraflı fiş, PA ii ye ikalarm en 5: 4 tarihine kadar Vekâlete Polemi olması m Bu en sonra Vekâleti İmiş m veya evrakı müspitesi noksan gönderilmiş bu- istidelar hakkında muamele (1076 yi DE acaktır. Keyfi- yet ilan olunur. 997 Harita Umum müdürlüğünden: “ li ihalesine - teklif edi- 1 — Evelce ilan edilei Z len fat fazla görüldüğünden ömer yazarlığa konmuştur. Ker ve liplerin mek üzere her gün, kasa; ei çakar le mini bein Rl riyle " Cebecide Harita yo EN satn alma komisyonuna lr var KE z? Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsü e olan aşağıda e E eşya paz: arlikla ihal le acağından talipleri mu şartnamesini: üzere Enstitü erihaielie ve ZI ve a 7,5 temi atla rile pi ii 934 tarihine müsadif çar- HAKiMiyET! MİLLİYE Askeri DE satın alma komisyo- o kalede 250-300 ku Kırık! Uruş ei e e edilmek üezre elekirik pe trabö förmatör Ne . ek tevettü; «ör ve mon- tajlarından iyi anlıyan usta re ihtiyaç vardır. Taliplerin vesnikile birlikte hergün öğleden .sonraları askeri fabrikalar umum müdürlüğüne müracaatları. Ankara Yüksek Zirrat Enstitüsü Rektörlüğünden:;| Yüksek Za e EN ihtiyacı olan aşa- da yazılı üç kalem r levazımı Dpi rkla ihale olunaca- kanda n tali, e nümi ağ ve şartnameyi ei üzere ns- 5 e 27 haziran 934 > ü muhasebesi rildi misali GE mba günü saat 14 te Enstitü idare ve ihale komisyonuna açanlar (1282) Eşyanm Nev 200 Spor çi tolonu 200 e spor fanilas; > 200 beyaz keten spor akalin 7—2227 yn Vekâletinden: On bin şişesi bir kiloluk ve bin şişesi e kiloluk ve iki bin sineşi Si kiloluk olarak ze a ire ından on edi bin şişe zıldrktan rekkep satın sadif Sarıcan ELER (126 1 Kırklareli Halkevi idare heyetinden : Büyük Güreş -) tadil elen bu Ji e iinde in a) - Gi günleri içi Başa (150) Baş altına (80) az ii e lir: re ayrıca müna: n bir güreş tertip Gi tir, (8 taya (40) küç a mükâfat ve ii güresip e le r para verilecektir. (1208) -7—2145 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: gıda yazılı iki kale ya lıkla ihal lunacağından talipleri: e sartna; ini gö nstitü hi ihale komisyonuna müracaatlar, İz Adet Eş eki n Nevi z hi ci 5 Köri sofra örtüsü .7—2228 a A: Ankara ticaret ve sânayi odasi sicilli ticaret bürosundan: Sicilli ticaretin 258 numarasında m cel bul - 1 a arihinde tescil edildiği ve mezkür muaddel maddenin beri He ctizir aynen Gere ilmek olduğu ilan olun -| Şirketimiz Esas Mukavelenamesinin Ye dinci Maddesinin 28-3-933 Tarihli kiye Meclisimiz içtimamda Tadil Ede ESKİ ŞEKLİ Madde 7. — Şirketin sermayesi Türk imar ibarettir. İşbu sı e beheri 10. - lira a <a 000) hisse nediyle eriniE olunacaktır. Hisse n Yo 30. zu A, wi rtibi ve mütebaki 9p 70. şi B. denibi e ek edielcek- tir. 300,000. - Uğyüz bin rrtipliler tamamen ve B. tertiplilerin 96 30. zu yu arar ve Türkiye Gamüri eti tebaasına mahsus bulu- nacaktır. Bundan ba a arasında tevzi olunma üzere bilâ bedel nama muharrer 300. adet müessis hisse se- nedi ihraç olunacaktır ADİL EDİLEN YENİ ŞE Madde 7. ana a 600,000, - Ge Türk lirasından ibaret. İşbu se: ee - e eee (60,000. - ) his- Se - bedel nama muharrer e olunacaktır. İcra Vekil ri Hey” erin 18-34 e tarihli ei tas- vip ve kabul Re urularak Türkiye Cümhüriy etin; âli kine e eder e a e, rabe, Türk Anonim Şirketi) esas mukavelenamesinin 7 inci maddesini (300) adet İsra Vekili N, /-—2212 Hüsnü Rıza Hakiyki Isparta halıları » ticaret odasının soğuk damgası vurulmakta » dır. Resmini göreceğiniz bu damgâyı taşıyan halıların boyaları sabit, dokunuşları munta « zam, malzemesi sağlamdır. Ankara Belediye Reis - iği ilânları, 1934 tarihin » den MN şehirde an. gazozlar Go 10-12 gıram sekeri ve Öp 35-40 santigram hamızı limon veya hamızı tartarı ve mikdarı mütebed- d B edi imiz il hamızı karbonu ihtiva şamba günü saat 10,5 da Enstitü idare ve ihale komisyonu- na müracaatları. (1283) Ade* Eşyanın Ni 125 Kalaylı balım, ekle 40 abağı 150 Baransu "bakır kürt hokkası 7—2226 Arpa ve saman münakasası İstanbul Belediyesinden: emizlik işleri vanatı için lüzumu n saman ayrı teklif edecekleri bedelin. "yöze yedi bucuğu nisbetinde teminat makbuzu veya wektubu ile teklif mektuplarını 5-7-934 Perşet mbe günü saat on beşe kadar Daimi £ncümene vermelidirler. (3201) 7-2221 , Orta Ted-isat Muallimi olmak isteyenlere Maarif Vekâletinden: “Yüksek mektep mezunlarından ve yahu: Orta Tedi Te at allimi Maavit İd dörelürince tasdikli biz fiş ile 25 haz ee in nerelerde vazife ak arzu etti m 1934 tari- iler eri tasrih ol- T Hay * olan 625270 kilo e ile 770670 kilo saman |; k zari © yö . edecek, meyva ozlaı .e , ee o o . © ayrıca koku verecek derece * : Kumbara; bütün bir istikbaldir. ©» 5 se müz caktır Bü evsafı havi olmı « ' mak üz alm ere Vekâlete müracaat e e line (1077; 7— r.da v gazoz imal edenler ceza- landrırlacak ve vazozları dö“ külecektir. (1286) — icra dairesi gay- ri menkul Satış abla we otek iie dolayı satılır « ee erilen tapunun &i 97, sas yıfa: 32, pafta: 99, ada: 59, parsele 108 numarasında e ve 1700 lira muhamnien gi Nazım di enkul satış memurluğu od lcd ve erin n kı yetimize müracaatları ilân olunur. ı Ders Çabuk İnsanca öğren « mek yele ap aşağıdaki sadrese müraçaatları. Der sler müsait şeraitle verilir. Ankara, posta kutusu (17) 7—2222 Hususi sülale RR üzerine Isparta a NMDA Gine 77 pi id

Bu sayıdan diğer sayfalar: