20 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

20 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ie Ni | mr” HAKİMİYETİ MİLLİYE ni ve mütavazi bir şekilde inşaata başlanır Tek karuşu ,abancı par, bile hesap eden ve yi dan e kendi atra e para ile işe başlıyan kooperatif mi et vadeder ll Memleket postası.| istical ve nikbinlikten teval kemali ciddiyetle tavsiye ederi vamlı ve seyyal bir ta: sa li itina ile yapılan hesap, in ve İnşaat işlerini müteakip ilk (mümkün ğu ka- dar ufak!) inşaat projesi img — bik ve kooperatifin ilk evleri muvaffal akasındaki mefküresi en mükemmel şekilde faaliyete başlamış olur. Kooperatif kendi kendini idare ettiği gibi ev ve arsa- larını da fahriyen idare eder; idare mecli- si ve riyaset, müştereken meydana getiri- len esere nezaret edecekleri gibi ve bahçeleri biribirleriyle yarış korur ve bakarlar. Almanya, Felemenk ve Basil blm Bam ali kak dı Zir aat va: iyeti Kİ ziraat vaziyeti; kışlık AYDI e etimizin umumi eriyat,. Yi - dan istifade edemediğinden ak noksan idrak edilmişti; yaz lıklar Gm iş Son 3 m taviy- le zeriyata devam edilmektedir. Pamuk eki- e ki- mi doğmuş, 2 kişi ölmüştür. Firenği mücadelesi — Yi len mak 474 Vilâyetimizde | ** ğili vardır. Aydın'da Çayyüzü şehitler âbidesi, e İla Pamukların meşrünemasi e eyidir. 933 iki ül de 2. 20 daha kaydedilmiş ceman 694 ğiliden 55 inin mi bitmiş 6 söl- Yabuncı Postası, 20 HAZİRAN 1934 ÇARŞAMBA mama amp Kalya, sahillerini korumak ve a tip serra rahunu teşkil deniz ve silalıları konferansları- nm vereceği neticelere zarar getirmemek im. bunları bugüne kadar inşa etmediğini kaydetmektedir. > Meskle deniyor ki, her mem- f tahdidi hak b çeri bir itilaf mevcut olmaması siyle faşist hükümeti artık İtalya iycap ari anasırr vermeği İü- zumlu görmüştür. egim e olan li onlara ancal ey. nacağı gi yi inik Roma, 12 çi m bahse mevzu olabilecek memleketler, Nüfas hareketleri — 933 se: Bir italyan tebliği, am a ürik harp ağ ine ve li. 2720 çift Li 149 çift baran 1429 mukavelesine lr daha bin İler, Ezcümle Fra, buna cevap olarak y di ceman 2155 çocuk — m Se iabisinde zırhlı meni inşa | 26,500 tonluk Dünkerek Gpindeki zarklıyı Bu sene bunun ikincisi yapılmak- tadır. Bu a denletlerin silah- ları bırakmak ni le olmadıkları ile sa- ie olan. dilekleri ir konferansın fi neticeleri inzmam etmektedir. barla İtalya gerek me ve gerekse ellefiyetleri dolayısiyle diğer devletlerle aynı seviyeye b İmei etindedir. inşa etti. İtalya, iğ l techizatlı o- Tanları derecesine varmak ii iğ ağ n ge leni yapmağa hir Fransa' 1 Akdeniz'de EEE silk. lanma plandaki e iki si — masını amir alm Ba iki saffıharp gemisi e zarfında lin ve Cenova'da ari veril İtalya gazeteleri, artık uzun müddet talik edilemiyecek bir hal alan milli vazi- fe etrafındaki hükümetin kararmı alkışla- il ar. Amesika, İngiltere, Ea 50 - 100, 000 o Kn sisleme te- olan 75,000 hektar- hk Pontini İlm kurutulmasma be- deldiz. Fölkişe Beobahter, > Yunanistan ve İti — org 5 iy kini bi ayl 32 başka itmiş, | 244 Vaşington konferansı, İngiltere'ye e <7 bt bü ei ği ll ve ey yap ir ar iin sonu bir af | mü, 37 arka mntakaya gm ie tn, Amerika Bilek hikmetleri ve «yabancı seyyahlar. yle sümune olan 100 tane Kooperatif is-| ge norma ğ m eli a'ya 315,000 ton, İtalya ve Fransa- iha la kö 2 ie erk? Ayin, Gine ve Dili Ta | mişlir. Balam çuğum baka vilâyetler - ya 175,000 p gemisi ve ayrıci m * a ön | zalarında (Vahşi eyi isminde bir hastalık | den iş için vilâyetimize gelenler teşkil et -| İtalya ile Fransa'ya inşaat iltiyatı o eda EE MR ziraat müca mat tedir. Sta mücadele mn . | 70000 10» yeni saf gemisine müsaade et. ni Eray Mar liğe mücae mele A e > lerde TELA at) — diltaliya gazetesi, saffih iz wi bütün bütün sö, esi, ar) da —5 İ bank ml İl gan nb eş senmisin mezar bare lidir ei Yalanlar a edecek yabancılara 15 Zeytin: Ba sene zeyön kıymet haziran: 0 eylüle kada; t mekle mükellefti. Bala dışmı, bahçele- de, sene içinde 2343 kişi yatırılmış, 1651 | eden ve dolayısiyle peem İesiimeşi ha r pasaport vize rin duvarlarla çevrilmesini ve yollarm emil il ma gemi z i olmuş İTO ümüş G2 kişiye polikılinik |de İtalya'ya müsaade ettiği miktarın ancak mere e 30 alli yapılacal N Eg b in ediyordu. pamuklı haşeresi sene | tedavisi yapılmıştır. hip olan halinde gelecek olan binaların hepsi her sene gözden geçirilir ve | fazlaca ii bi son yağmurlar bu haşere- kr 3039 rontken 707 mı Si BE ski al yar ektepli ve üniversiteliler get vizesi bu faaliyete de bir kiralar birliği yardım pi 26 kişiye de ameliyat eee — kime a bütün devletlerin 193 için bir altm drahmi vı ed in balunduğın maheileriz | , Afyon: Geçen sene ekiş 1000 dönümü. | ni | Pelepener ve Talya lm a sene 4000 dönü i Sene içinde vilâyetin muay davi dar hiç bir saffıkarp gemisi im- mis sisi v umumi manzarası yeknasak çiçek ve bahçe ii < nrakhık lde 2532 yat maayen ve eli | İnal, | Pasa moni tezyinatı ile seneler geçtikçe daha ziyade | pa haç az olmuştur. edilmi; tere hükümeti nezdinde teşebbüste bulun. |25 tenzilatla bilet Ma Seyahat o: güzelle siyordu; i ve dışından Buğdayı « koruma vergisi — Buğdayı ko- ak bkm vee Bir kadar isin HAS Labdre kaüfisemeindi e ik Le fazla sürdüğü & takdir e bütün de izlerce isi de ezin a ruz kabiliyetini haiz olan “iplerin |miryollarına il almak üzere onuncu gü- ziyarelçi geliyordu. m. eda bik ve takip edilmektedir. yaşta 2 'i di kaldir İtal di nünden itibaren Z 35 nisbetinde tenzilat- eden her kiracı kendi ikametgâhı üzerinde | mizin reisliği ve belediye, | dan 53 ü sıhhat yurdunda tedavi görmüşler |9'tâ İL a Yirminci gün- ömrü vefa etliği müddetçe sıfat | hakkını | ticaret ve ziraat odal çizi Fe pelerin semi Gl imei - Bu mülahaza ile de evleri, | mürekkep bir komisyon teşekkül il. Vilüyetimizin ski ve içimi vaziyeti aynı zamanda terkedilmesini ileriy: İ ir Yönakini ataş e > Komi: fırınla, müştü. Fakat e nistan'da alımdıktan mii bizden teker teker salım almak ve do- li btn b tenler m a tesla itifade eğlemiyecktr. Fölkişer Beobakter layısiyle müşt. parçalamak le ge yememedi. Muhtelif tp ve ükte yüzlerce ikametgâhtan mürek- yordu. Evleri kira; ai Yer bir parça da üçük numaralı azaları tercih etmeğe dik- at ediyorduk; ii geçtikten sonra evlerimizde otu iyen ilk üç sene a- mesi ile bizzat yakmdan alâkadar olduğu için rimizin inşaat vaziyeti mükemmel rd. sat kooperatiflerinin Re vazi- fee, rek esele ve ri bu > iyzahatta tatmin geni etmiş, | ti. Halkevi i köycüleri dürü rica yazacağım. ane âbidesi — gir düşmanla ilk temaslar esmasmda ilk ğe için Çayözünde bir ve vücede getirilmi li bir nevi somaki m ei çıkarılmaktadır. Çok zengin b ein HARP. BİTTİ. gibi su tedariki, kanalizasyon ve y b Ki ve külfetleri müstelsimdir. ! ere Klin sale ein er ile ylma ME vermek- | z; âresinin yaşamasıdır! Feda- tedirler!) . Bina trafmda çok | kâr olmak ve fahriyen hizmet etmek iste- a tenkitla cak, İre etmek ve : devlette Taa e kadar ufak, mü- si terbiyesi - İtevazi ve azeriler işe ba nisbette e cemaat, ei ve devlete bü- vük işler başarır! amafih bu ederler var. Köoyereli mimarda tasarruf Samsun'da Turhal mermeri iymalâtkanesi, hall, “ik JJ Jİ, n ii lı gönderilmekte, renklilerinden -de , burada Taymis gazetesi Yemen'le hicaz ara- ö denli Basil lacaktır. | hokka takımları, layal bolar, daki Ki havam nihayet Be dair yaz d 18215 h başlanacak b k bir büroyu dığı diyor ki üm tütün ekilmiştir. Geçen sene ekiş 20054 yi dern bir evi süsliyecek kadar bir çok zarif Kar cenubi Arabistan a sulh em - e R r zamanlar Ba sene Aydın'da 500, Çine'de 4000, Ma Har elen kristal takımları in Kuşadasında 8000, Söke'de 2000, Deniz | imla yemin Si mis i Bim ny erim şi çeki em İy l prada ME da imei muharebeye sebep olu- izin > Çin'e 282, Kaşadama 10473 İki arklar mi mar di çük bir ne yordu. Şimdi İmam bunları teshim ettiği ci- 3719, Selçuk'ta 487. Denizli'de Keşir ba mekteb öze bilir | eb öle ap ib e il ri or e 114, çalda s2, ni Li 8 ği Tekalan mermer madenidir. ve. umum | MYO. Isparta'da 499 ve Eğirdir'de de 530 dönüm | © Keyfedileli henüz çok bir zaman geçmi- vii Be İve “mükenm ve) ( Bundan başka Yemen askerleri, Veha- ilkini iğ e > Şi a nguldak “ ucuz bir temin edeceğine bi opaklarıdan e e oldukları yer de hastalık varsa da ciddi mücadele edile - Buhran meselesi 5 tad lan kalkmış ve kı- ral, şerait kabul edildiği takdirde askeri tazyik ve harekâta lüzum kalmıyacağını söylediği cihetle muharebe bitmiştir. ... nihayet, pahalıya malolan bir tec- e h: kendisi olsa, İmam en eyi siyasetin sulh siyaseti olduğunu takdir etmiştir. PERVANE Server Ziy nan bu küçük Kiralık ev Anafartalar caddesi Hamamcızade Ha- a Bekir zirai üstünde beş oda bir salon banyo ve altmış metre tarasayı havi tır. Hergün kiralıktır. Hamamcızade Ticarethanesine müracaat.

Bu sayıdan diğer sayfalar: