5 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

5 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BE Ses aç ap b — j YA SAYIFA 2 DIŞARDAN GELEN YAKİMİYETİ MİELİYE SON HABERLER. 5 TEMMUZ 1934 PERŞEMBE . — mmm Balkanlar sulhu ve balkanlılar. Başı 1 inci sayıfada Şahinşah Hiz. (Başı 1. inci sayıfada) te Sinop önünde Trabzon'da 4 Gümüşhane'ye muvasalat işi x — Saat BU GECE AÇIK ECZAHANE Anafartalar caddesinde İSTANBUL Alman haberleri. (Başı 1. inci sayıfada) karar ittihaz olunmuştur. 1934 tarihine kadar her menedilmiştir. Kabine içtimamdan resmi tebliğ meştedildi. Berlin, 4 (A.A.) matbuatının Wiener Tageblat bu hususta M. Hitler reisicümhura M. Hitler yeni e emirname neşret Berlin, 4 (A.A.) — nl ajansı bA M. bu sabah aşağıdaki kıtaları göl reket Berlin ve Münih'te örfi idare ve HÜCUM ei YENİ KUMAN Berlin, 4 NY — ir ajansın msatıcılardan sü NE AL HAK: yi — Edici ajansı hadiseleri istiklalimizi muhal hususunda mevcut kanaatimiz| kavvetlendirmektedir. B. M. M. encümenlerinden Çağrılış.

Bu sayıdan diğer sayfalar: