5 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

5 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ay 5 TEMMUZ 1934 PERŞEMBE HAKİMİYETİ MİLLİYE i SAYIFA 5 zi Madam küri öldü. > iç ii Hava taarruzlarında halkın alacağı tedbirler. | “(Bağı . inci sayıfada) Gaz taarruzları nasıl yapılır? Büyük şehirlerde itfaiye teşki-| 2) Bütün düğmeler iliklenmeli ve (Başı birinci sayıfada) günkü kadar olmadığı bir devir kay- Şehirlere yapılacak hava taar - iliş da istifade edilerek ve şeh | yakalar kaldırılmaldır. dam Piyer Küri, bu sabah saat 4 te yul detmez. Hiç bir harp, herkesi birden tat- | ruzları sis, yangın, gaz bombaları be |ri muayyen kısımlara ayırarak gaz 3) En yakın kapalı bir yere gir- Savoi'de Sallanches Önü tedavi min etmemiştir. Büyük harptan sonra, her- | raber atılmak suretiyle aynı zaman temizleme müfrezeleri, yangın sön-|melidir. (veya varsa sığın Li ği vi eriyen a ölmüştür, kesi tatmin edecek olan bir muvazene ni-|da yapılacaktır. dürme grupları, can kurtaran bir-| Yahut 35 metreden yüksek binalar v z salk ika de ök inleyen teessiis Evvela şehrin o kısmı sis bomba likleri ve sıhhi imdat kıtaları, haber| varsa bunların üstüne çıkmalıdır. çen im AMINI Sul ile : X ları atılarak kesif bir sis bulutiyle verme (alarım) teşkilleri daha sulh 4)” Koyan bir insamayifa la Meri kadı r baş rami z bu sa-| üsler ör : m » * İfüs etmek Lal aındân dolayı gaz. in | maş yeraldı yüz derece hararet hasıl eden yan-| Bütün bu tedbir ve teşkillerden |ları daha çok teneffüs edeceği dü. ye kendi kudretlerine karşı emsalsiz bir| gın bombaları atılır. Şehirdeki bu sonra sık, sık büyük ve büyücek $€-İşünülerek telaş edip koşmamalıdır. iytimat kazandıran kati bir zaferden sonra, | cörmemezlikli e kargaşalıklar hirlerde, kasabalarda gaz alarmı| Koşan bir adam gaz yatarsa kurta. et siyasetini ve halk ve gençlik terbi- (içinde bu yerlere gaz bombalariyle | manevraları ve tatbikatları yaprl- pg vE ü iz larında r ima uzun ve yavaş adımlarla yürü - | buldular. M. Kür i melidir. daki kürsüsü, zevcesine verilmiş ve ir ka: il la . : ei fi il dın yüksek tedrisat Vr ğru gi deeri bütün dünya |: muciptir. Ancak bunlar toprak 5) Maske yok ise yüze ıslak bez) 2 olar! e” yüksek tedrisat kürsi gı ay a bal adar | Ve Kum iz suretiyle söndürül- veya — bir torba gibi bir şey ge- öbseli Bekin meğe çalışılır. den ne'nin teşriki mesaisiyle Madahi Küri, © u suyun sodalı veya karbonat | zamana kadar Bromure halinde elde edildi dö sadlu 5 su olması çok m İri ği yi Tadiumu tecrit etmeğe muvaffak o ciktir) 6) Rüzgârm. aksi istikametinde in zamanlarda sıhhati çok boazuls çirili B mız ve dünya için yegâne saadet amili tanı- | OZJalkın : Kari korunması dığımızı ispat e uğraşıyoruz. için yapılacak tedbirler. Ik nı suretle davalanmak Bu mühim mesele bi rçok müte- ve dostlar bulduğumuz | fennin işlerle alâkadar ©- olan yüksek ağaçlara, yerlere veya | muştu uğurda © onlarla |lanları düşündürmekte ir. ütü tepelere çıkılmalıdır. Hrm pacağımız bir vazife varsa; onu bir memleket halkını müvellidülhu- Göre yapam Yi i ga ça an başka ne hissede ee a pa ei ettir ken sükünetle etraftaki yakın evle- Bulunmaz Fırsat e il asra y. y re ve kapalı yerlere girmelidir. Mi gere kin birincilikle s ız muhtelif memleketlerdi Kapalı yerlerde balesi uy Ne z ak, aydırlık ve doğru yoli ıldığı gibi büyük şehirlerde yeni b al e ir l elim! Bu yoldan geyrici, ma t- dilecek hususi ve resmi bina- i arsa sığınaklara Ea EA e | e İde ii ill aa er ya? 2) Yüküek evlerin" «üst karları Vr a yeni “ik çıkmazları ile tıkalıdır. lara gaz sığınakları yap 3 ” blgiler ve yese FALİH RIFKI © | kanunla mecburi kılmak herhalde ğ çıkmalı. ei icin Ankara Ebe zaruri ve Gi bir keyfi: ir. WE 3) Varsa maske takılır. almak . |. e ynı zamanda memleket içinde- 4) Kapı, pençere ve bütün evde- Meg Kaç Elie, yemle i Ziraat Vekilimiz. ki fabrikala daki ucuz fiatlarla gaz |İmak suretiyle bu işe harptan e ki delikler sıkıca apn ve ika. köpek mubibbi olmaları şarttır. e) maskelerini halka edindirmeğe mec İtamamen alışmak ve iyi bir bilgi ve | Kapı ve pençerelere sodalı su ile — GU, ÇEMEN i bur kılı makta bu 1 müşkülleri hallede- alışkanlık meydana getirmek zaru - , mış veya hususi bize ya bag İm Br piki ili e. cek K si reti mb : - anmış perdeler asılıp Ki — yi ve yanıcı maddelerin tema v Bunlara malik olmakda kâfi Bil EN girmemesine çalışılır. 1 tamamen kesici şeyler atmalı' i Imiyecektir. Bunların kullanma Ge : dr Talan imi talimatnameleri, | Seir Sİ Elde bu asri ve fenni vasıtaların) 5) Geceleyin petrolle yanan lam. dokt imtihanı, doktora unvanının tevcihi | tTZT sezi dasını ve bunların e tamam veya noksanlığı veya yok-|balar, yanan ocaklar ve sobalar 83 10) Sinema ve tiyatrolarda wi çi fına ait | İY iş “İluğu halinde 8 gazlara karşı bir|men söndürülür. mağazalarda bulunurken de e k meseleler mia edilmiştir. atmak € yahut bunlarla ülke dereceye kadar koruyucu olabilecek | 6) Maske yoksa gene sodalı su| daki esaslar içinde hareket olunma» Müzakere başlarken enstitünün rektörü e > 2iname ba k m İY- İ vasıtaların da halk tarafından bilin-İile ıslanmış bezle nefes alınmağa | lıdır. i Profesör Falke Laypzis üniversitesinin Zi - | Zah etmek de iyc. yağ ik lil tamamlar. imdi | çalışılır. Nakil vasıtaları içinde veya üze. a me Muhlis Beye felsefe doktoru | | Bütün memleket dahilinde gaz- |. İp e ve ymm m — okağa ancak > ha >. bulunulduğu vakit. cih edildiğini ve doktorluk bera- ez Kane Si namiyle | Mi 4 ka beri Mükağar gene Maske v imdi i zig itesini - İher yerde büyücek kasaba, mahiy 3” " özal 5 lets: söyliyerek | ve köylere varıncıya kadar birer te- larda, ri ar “icin inde ve araba, ire iylan edildikten sonra ir. ğ 2) Ara adan inip en yakın SN beratı Vekil Beye vermiştir. şekkülün meydana gelmesi ve bu- mobil, sr tramvay gibi 8 ez çıkılınca sokaklarda)" Ep ali —— çi i l Ziraat Vekili Muhlis. Der profesörlerin |ralara bu işlerden anlar insanların |saitte bulunurken maruz kal nlar. laları ine d mile iğreti id öreket brikli irilmesi suretiyle halkı mü Dışarda amala vakit gaz| kokil alıdır. seğn Ş treni is en in namesinde yazılı erene müzakere- di gaz konferansı ve lm ir. tektrEklalinde hareket tarzı. 9) Evlerde e “ bombalariyle lard aki cular. hemi veee ” lerim etmiştir. sat ve ek de bu tasavvurlar arasın-İ 1) Maske mevcutsa ara takıl- | yangın çıkmış bun! ri yol gi tah. arm üzel ten Keli ii wi mağ a en mühim yeri izel eder. malıdır. toprak, tüm Sibi bastırıcı ve hava sm Ea e girili - ys a z ç z Otomı mikyasta olmieilir hükümetin vazifesi- İk tr: ne iştirake davet etmektedir. Bu memleke- i tir iktisadi hayatı için eyi bir tedbir değil ir? ikümetin isti” ke zalan- rojede şiddetli tedbirler der- NE Berkti; daha sulh zama: Daha doğu şundanberi e bir işe başlamış olan beri bahsedil en fakat baş büs ten Glümininir. lemek, ona takaddüm e e ei iş olan bir ii, az LEnformasyon'dan 'nin Romanı: 3 Tefrika: 40 Sar. peh e “dp ciddi bir muharebe 7 apa abilir. Liu « Yu beki m DEE MERİ — Evet, trenle istasiyonun eti rafında nulal ilecektir. Şanghay ml o şefi, Çin ticaret m fah - . iri i nsan 1 1 ğ ın h a 1 i, Ele eşe her şey, sirasiyle, eillmdırlmakad ri reisi olan Liu - Ti - Yu, asilerin işgale başlami ış oldukları | İsyanın, muhakkak ki, rus veya avrupalı kadroları var. Her| Çin şehrinde, Ferral'in imtiyazlı tekelci yapacağını ndre Malro idarenin ihtilalci memurları asilere yol gösteriyor. Her şeyi dan fazla, Seliye ette bulunabilirdi. , da bir düşünce... Fakat bunun tatbik mlm idare eden bir de askeri komite mevcut. Şimdi bütün polisin Zabit selam vererek müsaade 1 olduğ unu ummam, Bunu çok düşünmek iycap ei silahı elinden alınmış bulunuyor. Kızılların, herhalde, bir Ferral birinci kata çıktı. Eski Çin devirlerine ait heykel. | palılar, Çin'de kendilerine benziyen aş hiç) ta Mp lanı Ez ği eri var.ki kıtaları buralardan kışlalara| terle her yanı süslenmiş modern bir yazıhanenin bir köşe | bir iş Slide ar, liği gönderiyor! sinde a e al yakasız mel gömle; eği, ustular, Ferral memnundu. Çinli hoşuna gidiyordu; he- Zab ileLiu-. Ti. J men hemen istihfafkâr, bu arkaya müteveccih baş ve sonra En Çiniler büyük bir e abiye vardır, dedi: | ri nikelli bir kı kanapeye uzanmış, bekliyordu. Bütün çe bu çekingenlik... “Orospuları taşıyan trenlerin altında boğu- — Şankayşek nasıl korunabiliyı ifadesi ağziyle İkmmeinai idi: enerji Sl ihtiyar bir kur lan Hankeu... diye üşündü. Komünistleri de gayet eyi an- — Oto: > linin önünde daima a otomobili gider. bağa. lamış. Hem iktısat hakkında düşünceleri olduğu da şüphe-| Sonra bizim gözcülerimiz de vardır. Rengi oturmadı: siz. Şaşılacak şey. Belki şehirde Sovyetler hazırlanırken bu Ferral artık canını sıkmağa bea bu başı dik tutuşun Siz komünistler işini h dam R en hiyle öğreten derslerini ha-| manasını nihayet anladı. Konuşmağa ri ları zaman,| yorsunuz. tırlıyor. Jisor'un hakkı var, bu çinliler hep kurnazlık düşü-| Marsiyal'in tepesinden kendine bakmakta olduğunu vard lam e düşüncelerini teyit edi nüyorlar.,, tı: halbuki zabitin sağ gözündeki in) onu yukardan Deva: Gene telefon ğıya doğru bakmağa mecbur ediyor e Biz de — Kışlalar kuşadılmış. Hükümetin yardımcı kuvvetleri Marsiyal cevap verdi: Ba eli ileride, bir aşağı, bes yukarı aoraşmağa artı iz m or. — Bu yetmez, Bunu düzeltmek lâzımdır. Ve ne a adı. rral sordu: acele edilirse o alar eyi olur. Ben gidiyorum: hüküm: Şakaya a — al istasiyonu ne olmuş? ele alacak olan icra komitesini seçmek iycap ediyor. Ori ve — Henüz alınmamış. belki bir şey pa Sonra valiyi tayin etmek meselesi | an — ea inanıy: Şu halde hükümet cepheden kuvvet getirebilir? de e bu ise ehemmiyetsiz bir iş değil uzattı. Bu i Çinli cevap v erdi? Ferral ve ibiği alnız kaldılar... | danberi, — Belki, efendim, hükümet kıtalariyle tankları Nankin| Çinli, başı gene dik, devam etti: si istiyormuş gibi w — a a b aa e arda

Bu sayıdan diğer sayfalar: