6 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

6 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büyük Nillet Meclisi dün yaz tatiline başladı. (Başı 1. inci sayıfada) Aziz arkadaşlar, Hazretleri faydalı bir genişlemeğe vesile olacak- Bu sene muhtelif teshir (Şiddetli alkışlar) kuvvetlidir ki İran'la Cü udretli ve ve ku pi ve müfda bir halde esaslı bir alış unsurudur. ve Arkadaşlar, Bu maruzatım, un resminin bir daha . pir sanırım. sıkıntıya mahal vermiyecek surette diyen ıslahma ve her ek çareler alimin Maliye çok çalışmakta: Sizin, kei içinde yakından e leriniz ve iyzahlarmız, un resminin iyi mereler vermesi için ayrıca faydalı bir olacaktır. tavzihi senetlerini teati vermiştir. ve bir olarak tam olması için Sulh ve bi Türk milletinin ile muhat bir fırsattır. büyük ir bunun ederken se (Alkışlar) Zaten raki devrede Aziz arkadaşlar, sevk ve idaresi, ei derhal Nafıa Vekâletiniz, programını muvaffakiyetle takip mektedir. Bir taraftan yeni tatbik mevkiine konulurken, Polonya iycap Yugoslavya devam eden iktisadi bahtiyar acağına emin al (Şiddetli alkışlar) sahipleriyle beraber Balkan misakr Bir bira ala LİL 2 ki, bu misakın temas halindeyiz. ccühkâr bi kadim iktisadi münasebetlerimizin bütün memlekette hasıl ettiği vasıtalı ve muteber severek fedakârlık göğe kadar haklıdır. masraf ve sabır Muhterem efendiler, Türk vatani mek için ir ığI sedbirlerin bulunanlardandır. Türk demir ağla Muhterem arkadaşlar, muhtelif Muhterem efendiler, Büyük Reisicümhurun zevktir. ya parçası gibi perçinlenmesi netlenmesi demektir. “ğiddetli al suretindeki 2 bizim için şükra; a r). Arkadaşlar, Yunanistan'la bağlı olduğumuz sıkı muahedelerin mana ve Bulucu v sine faaliyetle girişmesi suretiyle e artan Büyük Milli faydalı bir istikamettedir. (Alkışlar) kale vasıtalarınm büyük masraflarla olarak takdir ümidi ile Di. Balkan âkası, için bir yükselme temin (Alkışlar) Milli Türk sakınma emleketteki bütün feri Saim gidiş gelişi artıracak ve devletinin yollarda Kemal adi bir mütemadiyen çalışmak kararındayız. beraber imza ez politikasından uzak sulh ve istikrar siyasetind. memnuniyet SR teşriki mesai ihtiyaçlarımızı ve aryellerini göz tutan dostane bir bir nimettir. ara yerde arzetmek di bazı yahu: Arnavutluk göre, mahalli Orta Avrupa'da Macaristan'la bitaraflık ve dostluk omuahedesi onun iycabatı, hicret e Türkiye'de her feri İKİNCİ CELSE ve LL ecliste. dün İsmet Paşa nutkundan sonra mete iytimat reyi verdi. emitizm Türkiye metal ar şimdiy: söylediklerim, devletin bütün faaliyetini devletlerle de münasebetlerimiz i bir haldedir. girer ve derhal önüne Bu feveranm Bö kümtetinizi işgal etmekte Muhterem arkadaşlar. Sovyet Rusya ile dostluk sele ve ihtiyaçların yaldızsız bir 1 öyle yapmak istedim. devam etmektedir. alkışlar) İki memleket yakın dostluk vefa ile birbirimizi iyi anlamış ve ahtiyar bir kimilerinde çok esaslı olarak irleri saymanın sizi fazla işgal emirler üzerine bu cereyan sinden imi Fakat müsaade stanbul'a gelen yerlerine dönmekte mahkemeye teslim n de Dahiliye ül gönderiyorum. e Mütecasirler sanız. bütün milli ve siyasi hayatımızda . nn büyük ve faal rolüne temas mek isterim. Halk Fırkasınnm © s0 devri, hususi siyasi bir fırkanm dar vesinden çikarak bütün vatandaşlara ğini açan, içtimai ve milli büyül i sese halini almıştır. (Alkışlar) nin garazsız ve menfaalsız bir irfan deniyet yuvası olarak iyfa Fransa'nın sulh eden politikamızı alâka htilafların ve çetin sürdü. Harici münasebetlerimizden sterken, İran Devletiyle inüünsebedleinizin hakiki sadakate müstenit, e tebarüz yeni vik edil mekte ve Milletin arzusu, hattâ bitaraf ve muhtelif vesiylelerle gör ostlu hakkiyle nin genişletilmesini istemektedir. mesut bir vesiyle Halkevlerine mümkün Devletlerimiz lsn Yüks femirden sayıyoruz. yeni ve uygan

Bu sayıdan diğer sayfalar: