6 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

6 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* SAYIFA 8 HAKİMİYETİ MİLLİYE 6 TEMMUZ 1934 CUMA Çorlu belediyesinden: Gözü kapalı satın almayınız ; Çorlu kasabasının plânı yapı - Jacaktır. Talip olan müessesat ve mütehassısların belediyeye İ müracaatları ve tekliflerini bil - i'dirmeleri ilan olunur. (1244 Maliye Vekâletinden' Adliye Vekâletinden: soğuk hava makinesi satın almaya karar vermeden evvel leh ve bütün noktalara dikkat ediniz. FRİGİDAİRE'in size temin edeceği tevait FRİGİDAİRE lehine karar vermenizi icap ettirecektir * KÜ haricen aynı badda Ü m makaniz- vetli si acmı İstia essir ml Stalaflex m inde temin edilmişti yeti © ÇÜNKÜ Frigidaire'in işleme: ÇÜNKÜ Bütün Dünyada si gayet muktesidanedir. le Frigidaire kullanılmak» Erzurum iymar birliğinden: eş şıb- frigidaire markasını taşımayan her Soğuk hava dolabı aire Eri in daire, al Motor. mamülatı Milli Emlâk Müdürlüğünden: Mevkii sokağı. . Cinsi . Umum Metruke o Muhammen Hisse Kaç tak: No. No. ii meti miktatı la ve kaidesi Erzurum Ankara Levazım ği Satm Alma Komis yonu iylanları İk İLAN Dellâl karaca ne (21/2 282 GE 00 man Nakten veya Cim bilete A ee ni (kilise elyevm ie 33/22 311 1200 00 ob irinci tertip ot iy e e Siman li ariel ümiyedeleii- 2.794 Gideni lir saat 9 een Taliplerin müracaatları. (1430) 7—2570 iştiral lariyle Ankara Milli Emlâk Müdürlüğünden : Mevkii Sokağı : Cinsi Kapı Metruke. Muhammen Hisse - Kaç taksit — “Me; Ne Kıymeti miktarı - olduğu: iy a K fransızca İstasiyon (o Aralık Ambar 20/440 40 > 00) iz i ği 5 22/41 41 0 00) ve de — » » 8/1 49 19 00) Senelik icar bedeli üç ” » 50 00) taksitte nakden tediye Fazla malümat almak istiyenlerin telgrafla 5 62/164 A 00) edilecektir. Birliği Riyasetine müracaatları. (1380) DI sakaf altında bir, "düekân) 166 205 00) bir kahve ocağı ve bir küçük) oda. Bursa Defterdarlığından : tâbi nan S BU GUN BU GEÇE ARİAN Genç Rus Kızı Eransızca sözlü mevsimin en güzel filmi Oynıyanlart BU GECE Üç büyük yıldızın büyük filmi. Sfenks konuştu Aşk ve arkadaşlık hislerini çar, oşima p heser.. Mümessilleri Lily Damita- Adolphe MenjougErich Stroheim GABY MORLAY - VİCTOR FRANCEN

Bu sayıdan diğer sayfalar: