14 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

14 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(m İstanbul Mektubu. Kemalist Şehircilik! bul belediyesine müteha: ŞEHİR HAKIMIYETİ MİLLİYE ve TAŞRA.Tr., > SAYIFA 3 Özdilimizle, ayram günü. GÜN DOĞARKEN. 8ıslar 7 gönderilen üç rapo Ku bu sütunlarda hulâsa ederken (1) bunlardan a ikisinin İstanbu- İu iktisadi i eğ ei ve ilmi elle; 0g 2 ire azıda bu Glee &a, ti bir sakil in karak- ği vermeğe, bir de; — Türkiye'de büyük şehir > M. Karakidis. “| Yunan gömeüllei müdü rünün beyanatı. İstanbul, 13 (Telefon) — İstanbul'da Velünan yanii göbüzkli ii GL rakiğu İtanbalda yaptığı al biz kında > a bulunmuş kiye p ur: Tamar ME DMİN ka- e değil, milli pie 8i, iktısadi kuruluşuna; milli cemi yetin, milli ve beynelmilel tarihin İnkişaf seyrini takdirine göre tan- şim edil Mi keş çük, büyük LU bir türk | lâfm esasları müzal kereye memur edildim. Her iki hükümetin böyle bir misakın aktin- den ii istifadeler temin etmesi şüphe - sizi Kaçak her tarafta günden güne ç0- Imak istid österi Bu hal he i temsil Tarama dergisi. Fasiküller hakkında mütalea gönderenler. .D.T.C. Umumi Kâtipliğinden: yek cer başladığı tarama der- gisinin şimdiye kadar 2 fasikülleri hak ia bundan evelki 16 ilandan sonra ye - niden mütalea gönderenlerin on er lis- e - Eski ye 2 Avni Bey, 2 - gaz Basri Yaman Bey, 3 - Bor maarif e: 4- Sai Zeki Bey, kütü hane memuru Eşref Bej nı ğ : ni ei Fevsi Bey, g. ; Dadayda Amerika bahriyelileri. İstanbul > et ere çelenk koydul. İsale, 13 (Tel mir — ei Ir manında misafir bulunan Amerikanm sahil muha faz zabitanı Cüml eleni kağ ve efrati iştir: ke meli azı di sahil suk teşkilâtının Türkiye Reisicümharu Hazretlerine ve tür, müleise İs beslemekte olduğu hayrı lığın bir nişanesi ve samiymi bir imi bir ifâdesi di. rafta mevcut buhrandan, gümrük tari rinin yüksekliğinden ve gümrük tahdi tından Ti gele Ke N her 1 da 15p. m dei Gıyas Bey, 11 - ilam ma- merika pia halka açık olduğun- n güneş vu ruyol Karşi yamaçlara; Şu çentik tepeler mor, Uyanıyor Anka, Bu bir bayram çağıdır? Gündüz inecek şimdi; Bulutlar kurar çı Görmek için geçidi. Güneş demek türk demekp. Yarn da erken erken, GAZİ GEÇİYOR böyle bir yzaha ina Bir nokta daha var; Türsiyel nin 1920 denberi m şaf anda bu dev- n yeni bir ini telakki tarzının ek ( B kki, bugünkü Türkiyenin toptan inşasında olduğu gibi teker bütün türk şehirlerinin tan- ürk onun için koy. İstanbul'un eee kaşirei bakımın um İlan kusursuz olarak tanzimi (3), şe- hir Ba İyE erinin gebe iki eserlerin ir bul ve Türkiye dışından ziyaretçi gi tirecek bir Lam gözlerime İst. ânı- zanbul'un inş; ar p hn değil, kendin yle halkının Medeni ihtiyaçlarını temine e teşkil land ii > lediye mi Bese; ecburi Etki sinin bulduğu! amcik mevzuudu! akat şe Fi bu mevzudan ayrılır da, mütehassıs l r ver ey bir şehir belediyesinin işi olm: çıkar, sk ye'de vi ve sanat işlerini ve Türkiye'nin yabancı memleket - (1) Bu hulasalar bundan evelki İki mektupta çıkmıştır. Bu yazı İs- ında “Hakimiyet,,te çı - daha ear lük > al tetkik edilebilir. (3 selâ şehrin yol, mesken, ahçe, gıda, su, nakliyat ilk... işleri, "Bunlardan gelecek yazılarda bahs Bdilec. ia iŞ Rt anarşisini beee yeli miyece-| u, | dimek üzere Atina'ya gönderi hir için yapılacak işler | 8*6Me . | leceğini söyler. nbul 1 dalar az ve Ankara, Konya, Sr sare - ver muhtelif Ci al - nlara ir Misakın müzakeresi için Hariciye vekâ- eti umumi kâtibi Numan Ri Slam teşekkür etm. Size açık ve sila söylüy: türk muhafaza teşkilatı hem efradmm hem de cüzütamlarmın mükemmeliyeti ile ifti- har edebilir. Danimarkaya ihracatımız . İstanbul, 13 (Telefo; um müdürlüğü son zamanlarda > yi şarap, vermüt tr. da inhisar ida- resinin müşterisi imiz —— n) — İnhisarlar ani - lerle münasebetini tanzim ve idare d letin yü vazifelerinden bilirim; | Silifke belediye reisi Sait Bey, 28 - ie Deli nyak satmış - we e |biri olur. r Herman Elgötz İstan- TO iz bul belediyesine Eademiği E Don diri nu un! mından tehlikeli bir teşebbüs olabi- gır harp vasıtaları Köp ümlarına karşı tle müdafaa edilemez fili r. Bir şehir müte - sr olan profesörün bu milli mü burada bir misal - dir diye işaret ediyorum. Türkiye'de ağır sanayi şeh rin tarihi kıymetine ve tabii güzelli — rağmen tamamen İstanbul'da rulamıyorsa, k ve Karadeniz türk kıyı şehir e esinin İstan! eyhine yeni hizmetler ve vazifeler rmek mecburi, bul, limanı |, arif mı se e 12 - Merizfon kay- arzu edenler gemileri gezebilmektedir kı , 13 - Merzifonda bi il ünü Itıda İstanbul'd muallim Hal kk Bey , 14. Eyüp orta > -| Pireye m tebi “öy meli Niyazi Bey, 15 - Ke- mal Edip 16 - ön e maarif memur | vekili .. 1 Görene mual > İzmir 9 eyli €y Tül — Ferdi Bey, m İsparta mektupçu ley, 15 - va kei da a) - pana — Kn Sadık Be yali Bey, İzmir panayırı hazırlıkları büyük mik - iler e ie 2. Denizli ilk | Yasta ilerliyor; açılma gününden çok evel İn DE mike celi Bay, 23 Mini ear hazır! a iz ve pazay - | Horosköy imi Nazmi Bey, kak Er Muğla maa; nn ve Özm Bey, 26 - Me ifon ilk tedrisat müfettişi Rüştü Be; yede mütekait yüzbaşı Süleyman Bey, 29 Fethiye kaymakamı Şevket Bey, 30 - Fen fı rem ml Tevfik Bey, 31 - m lisesi muallimlerinden Zeki Cemal Fey, ği Bolu halkevi azasmdan Zuhuri Bey zatların önle fiş — 26 ger in e Tülde iii tar. me kadar yp olan müracaatlar e daha büyük bir kalabalığı ve — mallar? ihtiva edeceği sean Hizlçimet sergi- nin mükemmel ol giye konacak eşya ve makinelerin nakliye ifelerindi si cok mühü ileti di saçları yeleleşti) Gölgesi vur. Adıma Gazi pub o e m KOŞUN GEÇİYOR Koska güneşinde büyümeliş Baez kadar ş yüzleri geçiyor karşımızdaş w a ME yakn İnel yer açtık güneşe başımızda. Bir ninenin sevinçle a yaşa benzep O çelikten yüzlerin altma toplanan ter, Geçiyorlar önünden e yüce adını kiş ği ve kadımı, — Sakarya gibi, o duruyor “aki bir çetin kaya gibi...” e ulaştırıp yılların udununa eğiyor niye başını. M. e dir. Evelki 1 rilen fiş yekünu 101.183 dür. Heririne ri ayrı teşekkür mektubu. mir - Devlet demiryollarından rk eayollar ri, ge api yola; anmak lâzımdır. başka şa, R ân bulunamı olunur. ayı : mübadillere tevziat. İstanbul Il, 13 (Telefon) — Gayri müba dillere yaplack gb tevziatma yarın tak kıymeti: komisyonunda baslanıvor. se mi tevziatı işi bir :1, | Alman haberlere bir yerinde Boğazı kö ile | cok gayri mühadila müamelâtm faz- k fikrini münakaşa ederken | ja karısık oh dayak dört ay kadar | lise: bi ilhassa milli müdafaa bakı - | sürecektir. ar caret kaptanları, 5 Ge defa) Şir sene de nİZ cüret tdi Mü 13 e ve 9 makinist çıkmış, 8! rmek üz: adığından gösterdikleri metten valiyi kendilerine alenen eşli İrife tatbik edeceklerdir. amir ere vet İstanbul, yp 3 e Ereğlisi idman yurdunu, şube - sinden 20 kişilik bir Ki la gel- mişler ve Halkevi tarafımdan Galatasaray lisesi isafir edilmslerdr. Gençler pazar Eregli'den çıkmışlardır. Ze para aryı mis, miki 13 (Tel eto ZonsuldoK ürcü Koşun — Ee Budun — mi ei — ein Doğu — aim Kıra; fuklar, kenarlâk va i taka dergisinde Güyr ır.) mışi İhtikârla mücadele Komisyon İstanbul, 13 (Telefon) — Dahiliye Ve kâletinin emri üzerine val Tiyasetinde ihtikârla mücadele için toplanacak komisyon bir iki güne kadar ii şe başlıyacak i*de cami yapılıyor. ii 13 (Telefon) — İstanbul #9 kaf müdürlüğü Şişli'de yeni bir cami yaj niz müdürlüğü all verilmişlerdir. kındı likleri diye anlam: kileri de tistün birer buluş gibi teş- hir etmemek lâzımdır. I Türkiye” nin siyasi hu- ürk bir şehirdir. e kanaatimce Halil. Bundan sonraki bir iki yazı Kine işaret etmek isteri: (5) daha bu yazının devamı olacaktır, ul sev-| “İmeki için se kadarını ek yi (5 5 EV i belir Gi Kanarya ismi verilmiştir. Mimi e 2 a Mr. i Vin Karadeniz plâjında yüzenler, deniz pi jamasiyle gezen hanımlar, istirahat edenler yapı tırmağa karar vermiştir. Cami 30 bin Jira « va mal olacak ve üç aya kadar bil KARADENİZ PLAJINDA.

Bu sayıdan diğer sayfalar: