14 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

14 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir ihtiram yüyüncü yıldönümü. Bundan 100 sene evel eczalı kâğıt üzerine fotoğraf çıkarmak usulü kesfedilmişti.| i gü İlan ii makineler ve çel e Di bir bir Haraftan e "de çalışırken Daj ze saf el sergi “İalinde teşhir olunmuş! le bir fransız da Fransa nsa'da çalışmı Avrupa resim sanahmnı;İyran'a girmesi —— la ilk defa olarak iy ma- İnalesef mucidin ilk vi resimler | Ve yekdiğerinden ii İs m 4 Safevi kaig tersimi bir hayli değiştir - inesmmi iycat etmiş olan Henri Foko Tal- | bugün mevcut değildir. Zira kendisi ilk bas adam, aynı netiycelere varmı: > 1 be iş dala Sür. İyad kab Yun b mir. Bu zat, İs tari tığı pe sabit bir hale koymağa mu- Koyduğumuz resimlerde Ta si Romi” yar resi elan gitmesi ii e bu ten tama; önce bu mevkide fotoğ- | vaffak olamamıştı. ya ve ye n 1841 ve 1845 senelerinde emi r- dei 2 raf kağıt üzerine — eğe ma | evin ye »resini göste eş İle, 1835 mi wi al? vaffak şt, Bu toplantıda fotoğrafçı - |hir ie imkân e e ei olmu: hk çiyan murahhasları r. Bu münasebetle Talbot'un ilk fotoğrafın bugün mevcut €n eski şarpar, duryan ismindi edilmiştir. Jandıklarından tanat devi kul ; fotoğraf olduğu pa ül; Talbot 17 inci asırda Iyran| r a resim sanatı. İyran nakkaşlığı ve res- samlığı üzerinde. avrupa üstatlarının ne tesiri oldu nakış ve — Seli rupalı resi mrağa iyran resim sanati üzerine tesir et - meğe başladığı görülmel *ktedir. Bunlardan bir ie Culfa'daki Arki kilisesinin larıdır. Bunlarm avrupalı re: siri ek kaldığı bariz bir halde za - ektedir. Bu devredeki muhtelif iyran resimlerin- de garplı sanatkârla; tesiri v Leli, Vandik, Sı laskez abi ressamlarm ği r, Bu me ressam St gide teşhir etmiştir. Bu le iz kususiyetlerin muha Bunların esas ressamlarmı ları meçhul ise de he bur ie sanatkârları olduğu ımafih kullan ar e alelide minyatür ressamlarının kul farklıdır. Birinci sis (1587- 1629) | rinde İyran' ressamlık bü; fakat sanat dehasında şüphe caiz olmıyan Rıza Abbasi'nin zamanmda büsbütün inki - tmiştir. een > 3 ' li ln el Em Cata ba- n bir dıtar er Leli'nin ikili heri — rm fersim usullerinin Meselâ sl le bir ressam kop fazasma azami dikkat psinin muhak- dıkları renkler ve İsfahan'da Cehil sütun sarayında bulunan “Elma yiyen Sorapalı kadın,, tablosu ki benzemektedir. sene — ese'rlerine İlerini görüyorsunuz. Dünkü spor yaptılar. Ara- | edeceği ümit ediliyordu. si sırada TE yapı eg iz ; İbeşinci gi olü bu ümütleri büsbütün - takviye | vü hareketieri. iE ini etti. e ya son bir gayreile Güç müdafa Gi ünü temin etti, Müte- S 1. inci sayfada) dr iliyi depreek İm zorlamağa başladı, fakat birçok gol | bir kısmınm la: ğını beklerken Ankara gücünün madi gayretle ii beklen . Ba ea Fethi oÇanka- | sıyoruz. seri paslarli Çankaya kalesine sarktıkları | ci devre de 3 — berlikle bitti yann dördüncü gölünü de dı - > görüldü. Maç turnova a il oyunu | fayda temin ği Ahmet 10 uncu dakikada bekleri geç-| iki on beş dakika uzattı. Her iki takım da — n v a ai ge tiği halde topu dışarı atarak muhakkak) sik golü atmak için fazla enerji sarfediyor | “A ette idi. ç erler di ve Edirne halkev bir gol kaçırdı. na inci dakikada Cüz © rd Güç, eği eği amini ee terk arasında sahadan ayrıldılar. ee dai. Al - İkaya müdafasını çember içine aldı. İkinci Fenerbahçe ali mke Fahri, se ğa geçip beraberlik -golünü ika da da Alânitin takımım dördüncü ğ galıp. ie die yapı. et golünü temin etti. İlk on beş da- İstanbul'da yapılan Fenerbahçe Oyun çok seri ve zevkli idi. Her iki ta- ika a böyle bitti. Yugoslav futbol Emen ilme ikiye m 1 raf da güzel oynuyordu. 30 uncu dakika | | İkinci on beş dakika başlaymca Gücün | karşı"6 sayı ile galip gelmişti iie. e! mez e İZ serbest artık gol yemeyip bu vaziyeti muhafaz: vu emriyle İsfahan” ği ış bir Burası (1619-1620) me yapılmıştır. a | Cehilsütun .- da Şah Abbas tarafından Gİ a bir takım resimler © Aslar Ma bulunan istinsah edilmiş li ie rne e 5 (Telefon) tren örmüştür. Gidenler konvansiyonelle dönecel uları da ara tarifenin bir hafta pazardı. seyahati, de ederek Edirne'de kalacak- Tehrikâ: 48 basimi; yeti yeti Miliye'nm Romanı: 3 3 İnsanlığın hali . Andre Maliro Uzaklardan gelen bir gürültü sessizliği yavaş yavaş gi- deriyordü. Çen,, Kiyo'dan sordu: — Hankeu” — Tabii, ya gidecek misin? Çen, halâ işleyip duran bütün çıngıraklı ve kukumav ör Saatlerin önünde üç aşağı, beş yukarı dolaşıyordu. ei söze başladı: ylediğim şey g; ded ii Ti şeydir. Diadakilera malür — Bekliyecek misin? Kiyo biliyordu ki Çen'in cevap verecek yerde tereddüt #tmesi Katof'un onu ikna etmiş olmasından ileri msi du. Çünkü m met hiç bi: mu Yapmış olan derin ihti disiplin dolayısiyle li itatmn Me kabil de miş görür ab metinden Kiza bt - tmiş olan bu a e ai alalim. :en ve hem de yapa flerin- ekiş ve ne de Oi a lale kendini ve başkalarını fed Trak ihtilalin onu katil hatıral düşünüyordu. Hem kendilerir en olduğu için ona ne iltihak mlabiliyordu. ürüyüşüne tekrar başlamıştı; gömer a gibi yeri ne ral o kadar müphem başla: bunun neden ileri geldiğini anlı- nel için pek dikkatli dinleri e mecbur oldular. Bu rültü sanki yerin dibinden geliyordu. iy aç bünlar bir takım bağırışmalar, ded Bu ha e ie Bi ve ln saniyor. Yoksa rus kilisi sini mi zaj ekl İN ai dı. ra rü, öylerden merk vi yaklaşı 1yo uu oraya sığınmışlar - doğru geliyormuş se e dakiykadan dakiykaya Eee anlamak kabil ağ Katof nn Ş Ki zırhir nlara takviye kıtaları mı pe ? i dalardan mürekkep olduğu belli olmamakla beraber bağıl, zaman geçe, daha ziyade yakla - yor zamanda daha v intizamlı bir ses- altında öp 5 K çrpışıyordu: Adımlar ım sarsılması, Katof bağırdı — Ordu, bizimkile üphesiz. Bağırtılar ei ve neşe ulum. sayhaları idi, Bunla Şü ri korkudan doğan ildi; Kiyo, su gırdığımı vaktiyle iş ei ağ aldı: asker Si ve sonra başka bir isti- doğ; krar yürümeğe bâşlamı iyo: ırhlı trenin burada olduğunu onlara haber vermiş olacaklar; dedi. Tre endekil er VE pk onlardan daha vuzuhsuz, fa- kat yü rüyüşün al eyi işitmişlerdi. üçünü birden biribirine baktırdı; Tre- y . Zabi Zan kulelerin içinde, bir ellerinde rovelver, & lefon, başka ne yapabilirlerdi. Her asker, bu yürüyüş 5: nin ne demek olduğunu her e vii. Beraberce ölmeğe mi, yoksa hiç bir zaman hayata dön- miyeğek olan bu koca e biribirinin gırtlağına mı atılmağa"hazırlanıyorlardı Bizzat tren müthiş bir sarsıntı geçiriyordu. zın hemen ber tarafa ateş eden W tine uğramış gi aylarından kurtulmak isti - yor sa slide Bu ihtilâçta ağa teshir eden şey, trende - ki adamların içine yuvarl: oldukları öldürücü sar hoşluk değil, bütün bu gürültüleri, bir -— e si

Bu sayıdan diğer sayfalar: