14 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

14 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

amam BE a akk bm SAYIFA 4 e Memleket alak Samsun'da spor kongresi. Yabancı postası. İnsan ve makine! K O n I gs be —— MM... 14 TEMMUZ 1934 CUMARTESİ rg nutku, meden alman milletinin nasyonal sosyalizi on altı ayda nberi devam eden len tecriği . eselesi Almanya'da neler ayeti meri Vo w evel m İnsan lee ve | milletinin taliine kül gis me ve kis olm irili 30 Kii um istikbal ba ve hayr bakımın- ya in eli be hel gören b d manzar ükümetin kr e iytü Samsun sporcuları otr maça başlamazdan evel. il bayramı da Samsun ea — Spor yıllık kongresi, YE; ani eski Samsun palas otelinin ge- niş salonunda yapıldı. Kongreye beşi Sam- sun'dan, ikisi Bafradan, biri Amasya'dan ol mak üzere sekiz kulübün yirmi dörde baliğ olan “sila şa etmiştir. k LİL DRE bii eye ait 18 madde | “5 İmtak: lik raporu Balen ve mesi kabul olun- du. Raporda bilhassa meselesine me bir disanla 8 temas liye, geçen 8 seneki lacaktır. Sporcular bu bayramı canlan- dırmak için şimdiden be baş ler ve mişlardır. DENİZLİ, Halkevinin tertip ettiği bisiklet tarnu - — Halkevi bi EE turnuvası ter - tp etmiştir. Bu kişi iştirak ede - cektir. ii için ns bir proğram hazır. | Tanmıştı 13.371 Biziml in beraber vee da ka- siler ki, m bulundukça her in mA- tedarik edilebilir. | Fakat bulmı nak müm zihte çok müşkülâta uğranılabilir. Nödok'- | dan dönüşünden beri başvekil Hitler sükü - nu muhafaza etmektedir; başvekil muavi- | ni Fon Papen en yakm arkadaşlarından | ân nisbetinde kuvvetlendirmel zifesini ia alaağe iştr. Ve örün nazaran bil hassa Alman; nya 'yı kendi arzusiyle içine miş olduğu siyasi ve meri Grey eee kuf tarmak imkânlarını hazı beye bunları kullanacak insanları kün değildir öldürmeği i icap iniz, Ba, hiç gönle yak, dıktan ve istifasmı verdikten sonra şimdi | VE Mösyö Hindenbur, ika ai bulu ak - Ti itabn ie ra ve sayıfaları am nım durmak ve bunlar arasında havacı ruhuna | (a ve ordu Pei fndan himaye edile- in hazırla | rek kabined: dl rak tekrar siyaset sahnesinde rileceğ 7 bri "iza A Alber Bel ad a, | alsin e van bir kitap; bize bu hakikati te | <2*t 19es5üs etmiş fakat hiç ie GR apar Ea a ie ie dilememiştir. Bu korkunç dramın esası olan yksek Ms esirÜe san kah alman buhranı hâlâ pa etmi mek. Nas il eden yonal al Saya kuvveti ği kaybetmiştir; onun mücadele kuvvetle- ri dağılış ve kırılmıştır; rir bize Kepten Bel'inp pervane arasından t li tüfeklere malik foker- tir; ri ha aşvı vekil Hi Bil te ile ikidar mevkiinde kalmıştır; işte bu. gün görülenler bunlardır. Henüz görülmi - Rai . imetinin gelecek haftalar içinde ve mali buhrana ilâ vi ii Tât ve EN Almanya'daki a I- 'n an hava harbı kültü manya' iahili ve harici siyaseline yapa cağı tedirlerin neler olduğudur. Bununla beraber düşündürücü alâmet- ler vardır. Mi kendisi ine devletin ve d oluk ehemmiyet arzediyordu. Raj m sonra intihaplara geçildi. İki zümreye gi murahhaslar arasında da- ha önceden pı dalar yapıldığı için herkes intihal in meticesini merakla bekliyor | du. Tasnif neticesinde şu zevatı sü ne — edildikleri anlaşıldı: indi re azalıklara: ti Bey (İdmi lih Bey (Samsun mii Zeki Bey (tütün tabriaks * m sonra diğer heyetlerin intihabı- na başlandı ve reyler şu suretle tasnif olun du: Futbol heyetine: reis: Akif Bey (İd. Tevfik izci de si ama (tü küre Mustafa Bey (Demi por). Atletizm heyetine: Reis: Mustafa Bey (tütün fabrikası), azalar: Tevfik B. (halk spor), Celal Bey (İdman yurdu), Talat B. (Halk spor), Celal Bn Kariye) Bisiklet heyetine: Reis: Hikmet (İdman yurdu), azalar: Mithat sun spor), Ali Bey (tütün fabrikası), Salâ- hattin Bey (Halk spor), Recep Bey (Demir KERE İntihaplardan sonra reis ig oya çok eyi tesir bıral iş ve şiddetli e arasın yiz iş e ini bildirmiştir. Yakında Samsun' mese et ile, İstanbul'un ema kulübi a burada bir maç yapılacaktır. Halen çok maruf ve "caki kabi iyle Karadenizin porun yapacağı bu ma, meğe yarıyacak xeymetli bir imtihan sayıla bilir. Diğer taraftan mıntaka heyeti, ağuslo- mı mensvp amatör güre; iştirak ede- teklerdir. Aynı ban Mehmet gi- bi Türkiye'nin sa) da gele- yılı otel Müsabaklara buradaki amatörler araderiz havalisindeki pehlivanlar » leyin saat beşte Denizli'den yola ei ve Kızılhisar yolu ile Acıpayam'a gidile- m 0 Temmuz salı günü ari bar ve Satırlar yolu ile Tefenni ye Bilen fi e emmuz çarşamba günü Tefen 2 yola sa Burdur'a eyi 4—12 z perşembe günü Bur- dur” ia hareke | TİYE söle — 13 temmuz cuma günü İsparta - dan SL Dinar'a gidilecektir 14 temmuz cumartı dan Ma eket edilecek ve Sandıklı'da biraz istirahatten sonra Afyon'a ein uz. bakımı çok “fazla dikkate değerlidir. “ Harp iltiyatı olarak büyük bir havâcı dan a ettiği öde Va: nasvonal sosyalizmin birliğini temin etmek süyferini emiş: ul dag iha ika v. Rudolf Hes sin dün -Könişsberg'de sövlemi b iridir. re ğmeğele bir şöümulü olduğunu müşahadede arı söyle | ediliyor; şu iytiarla ki indir: Efendiler, il ve haaa | a a ee alla eine be) b e A mi yalan yap ln dar ği de bilec ekler: rig buri h Ba nik şeklindeki tüzel ie ittifak ? & kani » İmiyesini toplu olarak Böyle alâmetlerin en dikkate Daha Me esini de üzerine al Alman milletinin dm sma inde bulun di sıkmtısı hakiykidir; birleşik Almanyanm, siyasi karışıklığı in öte tarafındaki vaziyet hakkında anıl im kân bırakmamaktadır. Almanya karışık ve terör içinde yaşamaktadır. Diğer taraftar Almanya, silahsızlanmanm bütün muvaffa« - İkiyetsizliğiz suliyetini üzerine yükle « mecek şerait dairesinde Milletler Cemiyetin den çekili wre konferansiyle alâx garelerin, onlara baş vur: lerin kredisini kıracağına işaret eden in liz matbuatmın kullandığı çok şiddetli li « san erer ” 2 EE EE 5 masız fir yerl. Halbuki işte basvekil M. Ri adolf Hes de nm har esi günü Dinar niz ve N t iu bara ev alin — tü gün lde tuunuz.... ve iyi bakmız! e Görülüyer ki istikbal harbınm, Gal tedir. Bu ağır vaziyette neden ei gr vermemiştir ? Yele £ KE. nis; — söz alan propaganda nazırı Ne Cübbeli olmamıştır? Neden Mösyö| Göreç vin muhafaza etmektedir. Bek Paza, Afyon'da ee Afyon funda gösterdiği azmi takdirle vadetmeki ye ll mümkün m tkalklr larmın doğrudan doğruya mesulleri olan dan m — “ancak Uşağa gidilecek. 7 temmuz sah Uşak'ta mk Uşak beis, kücük bir bisiklet gezintisi ya- vılarak ve er fabrikası gezilecektir. Ti pp ürer günü Uşak İ7i tan a nasi gidilec — 9 temmuz perşembe günü Eş - “eda br Alaşehire Sanli z cuma günü den yi Salihli'ye gidilecektir. 13 — 21 temmuz cumartesi günü lihli'den hareketle Ödemiş'e gidilecektir. 14 — 22 temmuz pazar günü Ödemiş- te dinlenilecektir. 15 — 23 temmuz pazartesi miş'ten hareketle Tire yolu ile Ayda gi- dilecektir. hareketle Mali, ye gidilecektir. — 25 temmuz çarşamba günü Na - il'den h hareketle Sarayköy yolu ile De - nizli” ti nkara Atentası e arzu eller de girebileceklerdir. Aynı MIHGI OĞLU HALİL NACİ A NKAR Ai arasndan ık hiçbi mamak lazımdır. üzbinlerce genci pire eraimda Tepeli ransa'da, Almanya” >> ere Polonya'da, Se vyet Rusy: belki daha fazl manidar o olmaktadır. Bu onbinlerce, hatta daha les Sabr zlman pazırmın vaziyfesi ar n çok nazik | , i. Kendisi hücum kıtaları şeflerinin iydam u başvekilin v e hire in i hakkımda hiç bir iyzehat ver inmesi ba üç ee eklenir V. Radolf Ge görü tu ır fransız ordusunun vermiş olduğunu kavdefi ekte ve “her seye rağmen fransız hükü « ti de sulhu rr demektedir. M, er Hes, Kendi rince sivasi doğr i, şak: la aşma tiyenlerin ale fena kili bazı gürültül ce kavramış görünürler. İiaşi baz içlik ali torsuz tayyare şubesinde bu sene dörtbin- | 1 den fazla genç uçuş yapıyor. Fakat hava- cılık bu miktarla kanaat elmiyor, gelecek yl erer inhayet bugün | ştır ve Fransa, yi mz Eğ dörtyüzmilyon türk a vetle kendini top. arya aka it eni temmuz salı günü Aydın'dan | li uçurmak | Sa - ii zg er mr e Hatip bugün iz ilm için gün ve saatler muvaffa | * etin ölçüsüdür; ; yüzbin lira lira ile altı vel ii, tayyareci ri ye slm yam ve reni ikna edemi m yal Yalar e Birkaç bin apar gelem ik gi) en memleket ta; a Ama, kabahat Seyyiöceler Sisi ali L © ie Senk tahil hali ba? bu alman jesting ta) yolunda ça Her memelket > o kadar çok hayati ee ve İd İla yaşlar elepne|ola b e barlık meleri kl pi a a | havaya çıkacaklardır. a il ve objektivitenin hâkim ii da mühim fedaır ilklere b almalar rn mek e Ve dağı memleketler bulunduğu söylenirse, bel | anlaşmayı bilfül tahakkuk maş büyük imak doğru | ki sok ki inanamaz. Tayyare üzerin- | hiç bir e Ge kaçırmamış, fakat lez Ge zan AŞ: > Me pa de, malzemesi üzerinde, telim ve terbiyesi İman gayretlerinin mükâfatını Ni Dierre bizimle bu cinsi me, | üzerinde, tayyarenin harb üzerinde... hu-İtir. Fransa meri imei; ye hakiki yn i, müsa sai da değildir. Bir saatlik uçuş ü ami b al dahilinde, Ceseri'de de e dört Man yine ia ve bir saat j-|de karar. sm kların da tak | Bartu Fransanm, Almanyanm çinde de denecektir. | katiyen çalı Her boş geçirilen saat, tam bir | am Ür sürü | deli Hein matknda gerci inlesin açuş mevsimini in kıymetlidir. Mi arzusu olduğunda giyin ci etmiyo- Hazırl hazırl va Böy in eden M er ız hükü miti dururken eski fransız mari hitap yi yaptığı ni e manevra Mi a | hiyeti vermek istemiştir n bu olabilir kurtaracak bir ini Ye işte bundan az W azmi de peri — şok yerinde ve hayırlı sayılmak SAKİR HAZİM ikümetin mütalea İnn dilir ve üzerinde titrenir en derisiyle emniy üyemiz özlü İşi haline konmuştur ve konmaktadır, | yasetinde bütün milletin tasvbine molar tarafndan beniz |, Şu bade başvekilsamına söz sörüye mii ki ka. | M- Hes neden şimdiye ka ip bize mev lafın kusulüne mani teşkil etmiş olan e yanii o ile indi TİR bu in: man mütalebatında gene israr etmiştir? Kö bu mecburiyetin zoru iledir. er ala eba ta; ni; g mutkunun Almanya” yeni tema- Ani hamle, hava ordusunu yaratmalı ve | daha yakmıdan e e mek e e yüllerini muayyen r etiğini sermal bütçeler onu beslemelidir. ha etmek vazifesini htırlata- | kabul edelim. lerin ne Bema gidişi ne kadar çok iri eği m. filiyata çevrileceğini görmek Tal: (Lö Tan'dan”

Bu sayıdan diğer sayfalar: