16 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

16 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| İ kapalı Bir soğuk hava makinesi satın alm; karar aleyhte bütün noktal müteaddid dövün FRİGİDAİRE lehine karar © ÇÜNKÜ ondaki eti vi ği vanıza yaptığı hizm ran n diğer bir dolaba nisbetle ması fiyeti hiç de pahalı Şii li İyi Erişir! in dahili hacm istia- (o me hesap edilirse, diger Soğuk hava daha fazladır. Bu tazlalı makineler inden dah e ii sağlı ince bir tabakada çok mü- da ssir Ola: a dahi sayesinde temin edilmiştir. ola 9 ÇÜN ni Gida mad- © ÇÜNKÜ ee in e : delerinizi muhafaza etmekle şih- — si gayel muktesidane: hatinizi idame edi Frigidaire a ve taşımayan her Soğuk hava dolabı hakiki eri » ras BOUR yi B IRA Frigidai ELEKTRIKLI e İK ieneral Motor mamülat ya vermeden evvel leh ve lara dikkat ediniz. E bieti in size temin edeceği vermenizi icap ettirecektir : e ÜNKÜ haricen aynı ebadda © ÇÜNK ma so aşagı hararet Bü eme ai lamak R ve Ş“ ire HAKİMİYETİ MİLLİYE men 46 TEMMUZ 1984 PAZARTESİ ———— satın almayınız Ü Frigidaire makaniz- sı gayet kuvvetlidir. En sıcak vsimde bile meşrubalınızı dai gultugu gibi me'külatınızın muhafazası için icap eden en derecesini - sabit rak tutar, ÇÜN ütün Dünyadi DOLABI Sahibinin Sesi Yeni Ticarethaneyi Ziyaret ediniz Büyük Fırsat... 0130 Model çift zemberekli makinenin yalnız kısa bir . müddet için fiatı 90 Liradır Nurettin ve Şeriki: Bankalar caddesi N- 2 piyano arkalı iyi bir ia sale eğe ler 1985 ni ya telefon edebilirler. Birak hane n mutena yerinde ceçlö, salon, & atfak, banyo, sizi ei all, sa tertibatı, kya 18 Telefon: 2155 Tophanede İstanbul Le- vazım Âmirli iği Satm Alma Komisyon" İlânları İLA! İdareleri eğ bul Leva- zım Âmirliğine bağlı kıt'a ve müesseselerdeki Hayvan- ların ihtiyacı icin 326700 ki- 3 7-034 a kuru ot cumarte. yi havi bir ev kiralıktır. ene bakkalma ve bekciye müra: ia par Şartnamesini cekleri m her Tr gün, talip- Müteahhit ve inşaat sahiplerinin Ankara Acentası nazarı dikkatlerine MiHCI oğlu şim NACİ Şi Kin arka Müpüli kiremi ven fiatla sas evi Dali oteline müri caat. Telefon: 3272 Li rin belli ün ve Saatten ie imei lele yen ko- a Vel eri. Ba 3341, 7—230: Abone ve iylân bedelleri: ge verilir. Yahut rasıta: mii D. D. Yolları ve Liman - ları U, Md. Sa, Al, Ko: misyonu ilanları. AN £ duman bağalık çelik bo- münaka m ve alev ruların kapalı zarfla em (1512) 200 İmtiyaz sahibi ve başmuharriri FALİH RIFKI, Umum Neşriyatı idare eden yaz' İşleri müdürü NASUHİ ESAT. Çankırı caddesi civarında Haki - miyeti Milliye matbaasında ba - sılmıştır. İki filim birdeni 1 - BİRGÜN SANA geleceğim 2 - HAYATIM SANA FEDA HAYATIM SANA FEDA . wi Mevkii 238 kân Saraçlar çarşısmda 25/3 Apartıman kat(3) VEE caddesinde 539 tan Üçin: | 182 * Dükkân Koyapunn caddesinde | 197 i 208 » | 289 ie Bel ediye caddesinde | 196 » Koyunpazarı sadede” | 562 ği Zincirli cami sokağı | 24 ii Anafartalar caddesi ik 534/1 Apartıman kat (1) 3 o- Samanpazarı otobüs durağı ma- da | mutfak hal inde, Dükkâ: akhanı İh raklar çi rşısında Bir oda Kureyş mahallesinde Ardiye oyunpazarı pideciler sokağı Dükkân aralar çarasmda Si lukapı caddesinde Hane Erzurum mahallesi çen . Dükkân Anafartalar caddesinde » Koyunpazarı caddesinde » Zahire pazarın » Atpazarında vw Koyunpazarı ima » # Za hire pi azarında Gara) eiyişi mahallesinde Dükkân Koyunpazarı caddesinde » Ulucanlarda > Koyunpazan fr aralığı Bostan tarıasi Değirmen hari ane Ahiyakupta Ardiye olarak bein caddesinde Dükkân Saraçlar çarşısında Bir oda Osmanbey mahallesinde va azarı cad b Hükümet caddesinde Atpazarı depoy yokuşunda Ankara Evkaf Ka le Yukarıda numara ve mevkileri yazılı kiraya verilecek eml yenin 12. 7. 934 tarihin, çeşi yin beş gün e mineli temdit edilmiştir. 19. 7 ihinde sürme günü saat te kati ihale olunacaktır. Talişleri im Evkaf mü: üdürlüğüne minder 7— Ankara mektepl tınal aminn reisliğinden:. mı 20 gü lale münakasaya konmuştur. B. işe i sre yüzde 15 ERE bile ihale günü olan 9. ağustos 934 perşembe günü saat 15 ektepler komisyonuna, şartname m ie görmeli lee inşaat usta mel alli üdürlü; Dai müracaali 1 inci pa yek babası Çi ) kale zi inci leri mutbak için ir ikin a e 'ü parti yemekhane takımı e 1—2163 Bergama Belediye Keller : 0) lira ücretli el memuru; ağu mü a Ni Şehri (8i işlerinde behre sahibi olanları ekliy etlerini Vekâleti celilek yl tastik ettirerek müracaat yle ilân e ee) 7—2154 Harita Umum müdürlüğünden: — Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için (5) adet gi işareti aletinin aleni münakasası 9.8.1934 perşembe günü saat do) 22 — Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya ik edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebecide Harita Umum ğü alma komisyonuna gelmeleri. (1572) 7—2161 Mei ea Birinci hukuk mahkemesinden: SİNEMALAR BU GÜN Tara -| Kanununun (141 inci maddesin sinde 7 Ti en Ef, keri in 1 » 1934 tarihine müsas mesi dif salı günü saat 10 da Ankara ocanız a ın Sincan kö- li birinci ci hukuk mahkemesin« yünde postahane a iş emar de EEE hazır bulunmi dan Sali oğlu Ali EF. tarafınd. m musaddak bir vekil gönder 4 - aleyhinize ikame oluna: aksi takdi irde hakkınızda w- e MahzirAhn meçhu -| sulün re inci cil liyetine binaen dava arzuhali e abınızda tahkiykat icra kılma nen tebliğ edilmiş ve müddet za! cağı tebliğ m İsim olmal “ nda cevap vermemiş ol ağanaz. üzere ilan olun oldu; lan hukuk usulü muhakemeleri 7—2151 İki filim birden: 1 - ALEVLER ARASINDA 2 - KİBAR HIRSIZLAR BU GECE KIBAR HIRSIZLAR BU GÜN

Bu sayıdan diğer sayfalar: