July 21, 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

July 21, 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Kamile pe .DIŞAR BisLEŞİK DEVLETLER'DE, Amerika'daki: grev | bitiyor. GREV KOMİTESİNİN KARARI İŞE BAŞLAMAĞA SAİK OLDU. San Fransisko, 20 (A.A.) — Grev ko- hi İNGİLTE RE TEREDE İngiltereLetonya TİCARET ap | ESASLARI. Londra, 20 (A. A) — — İngiltere ile Le tonya arasında ya, son sa milin ile Estony: da y lan mukavele m iin a sendikaların tekrar işlerine başlamalarma saik olmuştur. UMUMİ GREVE NİHAYET VERİL. MESİ KARARLAŞTIRILDI. Sanfransisko, 20 (A.A.) — Umumi grev komitesi 174 reye karşı 191 rey ile greve nihayet vermeğe karar ver MİLLİ gp ŞEHİRDE San e. 28 a — Vali ka- Leton onya, bilhassa zirai pahlı üze rinde, en ziyade tercih edilen millet madde sinden itinde etmekte Dice edecektir. Letonya bilhassa mensucat olmak üze re bazı ingiliz mallarınm sal için güm rük resimlerini tenzil edecektir. M. DAVİS NEVYORKWA HAREKET ETTİ ndra; 20-(A.A.) — M. Norman Uz vis ile deniz lr Amerika'nın diğer iki murahhası. Nevyork'a hareket etmişlerdir. A&KİMİYETİ MİLLİYE Uzak şarkta. ŞARKİ ÇİN ŞİMEDİFERLERİ İÇTİ. MAİ MEŞE Sİ KARŞI ALİYETLER. Moskova, 20 (A.A.) — Harbinden g: na dair yapılan tahı hazırlanmış bulunmakta idi. AVUSTURYA'DA # bk ALMANYA'DA * İ gazetesine muhabiri mahsusu bildiriyor: £ “Bun ün kadar evel £— İliüler'e bir suikast yapıldığım şimdi haber harel i ler amelesinin dört kulübü d edil. | alıyorum. miştir. Bu hari Jap: uri ga ndan Ka evel amin ölmüş mi : Hitler'e suikast, Bir mezarlıkta atılan kurşun Tar törü aye mrüfettişimi uş. 13 temmuz tarihi Mançester Gardiyen Viyana'da patlıy maşıklıklar olmu: kanaat getirene ka-| © (NGİLIZ HAYVAN BESLEYİCİ- der milli ren şehirden geri çekmi - LE mn Londra, 20 (A.A) — Avam kamara: an yüzünden gör- düğü zarar 150 milyon dolardı. Grer es: | le ingiliz hayvan besleycierine 3 giyen dn 8 kişi ölmüş, 197 kişi yaral ön kabe d bi miştir. UMUM! GREV EFKARI UMUMİYE -| İTALYA'DA AK AMDE ŞARK MISAKLARI VE ALMANYA KİRİ kaşe 20 (AA) — Amerika İLE LEHİST, Ki eker ün veni ek ı ies Roma, m (AA) > aya EzmA emi da muhakkaktır — masum ka dmlarım ve m ve çocukların aç bı rakılmasından > e Viyana, 20 (A.A.) — Polis idaresi bi. İn vicilik mekizbinim & a M Here K hiç bir şey olma bi stal mala waştır. Hafi eş sp reisi, ağır surefte ya- ai hafifçe, şoför hakkında büyük bir kete. Myeğ ere EE ve bir MEP sayi Maam: duğundan azle ML. | nun üzerine, M ESKI İSPANYA KIRALI OTOMOBİL KAZASINA UĞRAMAMIŞ Viyana, 19 (A.A) — Dündenberi bu- nda bulunmakta ale ig İspanya pi fih bu bile. Sekil, Gb nihai etmek için yili ld ğe karardan derhal vazgeçmiş ve şehre yiz yecek ve havayici zaruriyenin girmesine mü b ve diğer mağazalar kâmilen e. “Tramvaylar ve vapurlar dün | PELCİSA'DA.. denberi çalışmağa başlamıştır. Ve denizde- ie uğrıyabilecekleri bildi - alıy ki bam. duğu haberi tekzip edilmektedir. BELÇİKA BAŞVEKİLİNİN NUTKU VE SOSYALİST z 24 TEMMMUZ 1934 CUMART” 'DAN GELEN SON HABERLER. SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE moktai mazar teatilerinden sonra ar « tık li ki, M. Keslerin azli se - ”— iktisak m mit ile mevcat olan bir inoktai nazar ağa değildir. M. Kes - ler ile diğer bir çokları M. Hitlere bir mek- up göndererek M. Leyin yaptığı tahrikât ile alman iktısadiyatını vin etmiş ol - ilmesini istemişlerdir. Bu - r, Keslere karşı iş cep- hesini iltizam etmiştir. KAUÇUK SATIN ALMAK İÇİN RUHSATİYE ALINACAK. Berlin, 20 (A.A.) — Hamburg kauçuk kontrolü ofisi, Almanyada işlemek üzere Almanyada veya hariçte kauçuk müba; deck z < İten ir zuniyet istihsal etmelerine karar vermiştir, BERLİN'İN EN SICAK GUNÜ. Berlin, 20 (A.A) — Bu senenin en 3 cak günü dün kaydedilmiştir. Termometre gölgede 32 de lu. Yirmi üç İgündenberi Berlinde yağmur yağmamakta - dır. Almanya'nm bazı larında si - LL caklar daha ziyade şiddetlidir. Hava haberleri. BİR HİNTLİ TAYYARECİ DEVRİÂLEME ÇIKIYOR. Karaşi, 20 (A.A.) — Hintli tayyareci Brokvil'in hususi salâhiyetler projesi hak- lerin Siler tenkitleriyle k BELÇCİKA'DA. BELÇİKA HÜKÜMETİNİN İSTEDİĞİ FEVKALADE SALAHİYET. pia 20 Lek — eme Ki Seminere nin Çukur ovanın bu seneki ziraat vaziyeti leri yakalayıp ii da iş Ti rika dr. nunla beraber o rtada mühim me: vardır. M. Kaz b kütleler lar -İlere ait müzakereler esnasında M: Vander- münüsti ni leyhinde rey vereceğini i i salâhiyetlerin otoriter bir rejime doğru bir söylemiştir. b m büleümet a- vereceğimi çünkü bu istenilen velde, sosyalist hayatma malolduğu anla İŞte: tihale teşkil edeceğini sö: Meclis, salâhiy: meşelesme müteal- ii a lr yek ra - 20 gün « ie Adana zirai tahmin bür senesine ait ilk tahmin raporunu ma mazaran Silifke" de ve intihan edilmişti. Bu, ve N. R. A. nmi e yorira pamtık toplama işi baş | irikalar, öldüğünü söylemiştir. m, Fon Alvensleben'in de vurulanlar ara- smda olduğu haber ei ve ba ihtarmrı şılmuıştır. Gregor ır de Başvekile yeni i bir kabine teşk. öylemişti. O da vurulanlar arasında- Hitler'i mutkunda hariçten gelen Tansa tesir kini ir telakkiye uğyacağım be özek Pi hedefi İrlanda'da ALASKA'YA HAREKET EDEN DENİZ TAYYARELERİ. miştir. Bunları diğer altı tayyare takip ede- bütü: rekoltesi 153.096 ban bille cektir. Bunlar, salı günü Sandiyegodan ha- ENR işcile eliyle yer dair olan kanunu 78 ii ik re mia vanmak aklar eri umu - ve 85 reyle “kabul etmiştir. ket etmişli z. Halbuki, patronlarm yn manda Mürakenların taksikdlm | © Pu yerin 152687 hektardan. alna, M. Hitler Münih'e rel erdi. gilin sendika hakkını tanmağı aralar id LU... İcaktır. Tahmin bürosu heyetinden başka şehrimiz Mersin, Tarsus, Ceyhan ihracat TUR ları kabel gitikçe m TEHİSTAN'DA tacirleri de ayrı ayrr ovada pamuk vaz | BAŞVEKİL müm ISTİRAHAT imei menşei grevin netiycesi karışık -| yetini tetkik etmektedirler. Umumi kana EDECE TAKSİ ŞOFÖRLERİ GREVİ BİTTİ söyetini tespit iç sünek YAL y ehistandakı te yeleli»: Lela eeneaemak esi er ee, erin 20 KAZ aş M. Bit) Kleviand, 20 (AA) — Taksi'şoför İşçilerin itidalini lâzımdır.) O SULAR mütenasip bir surette inkişaf edecektir.İler, Münil'e gitmek üzere Berlinden ayrıl- grevi ki kain dave, > ÇEKİLMEĞE BAŞLADI. vii lerinin birkaç sonra Müfritlerin ear ai de ancak bazı mu| > n hububat kısama gelince: Mumaileyk orada Berhtergadendeki habire, yalhanelerinde vücut bulmaş-| | Varsova: 20 (AA) — Karpat dağla - ez Seyhan vilayetinin 934 buğday | ikametgâlunda istirahat edecektir yet bulmuştur. tar. diseler işçilerin müfrülere |rmm yukarısmdaki da salar çe i 40 milyon. lyon, yu | — Diğer hükümet erkân da yakında paY| © gATAKLIKLAR YANINDA in Bem Se Kani ie MEMAŞ yat ğa 49 milyon kilodur. Susam da 3 mil | tahttan ayrılacaklardır. Hükümet erkânı - BİR YANGIN. > yon 980 kile edilmektedir. İnm tatilleri eylülün ilk günleri - Pi saril dolayı artık greve devam ve ün yel da geçen seneye nazaran mazi fırkasnım aktedeceği kongre - Hanovra, 2i A.) — Vunstor yakı- etmekte mana kalmadığını bildirmiştir. a m İsi Böylemi Srmemi Bodur deva ede; |mdıki kler bir y 5 ŞOVA'YA DÖNDÜ. skar vardır. MAS Zal e- ğ Polis 25 komünist tevkif etmiştir. demiyo idaresinin Ada - İki Koyştat ile Vunstorf ai alda büyük or - Sendikaya dahil olmıyan bir gi grer| Varşova, 20 (AA) — Mareşl PA.) d waulara sirayet etmiştir. Ormana sirayet ©- k sadski Vah daki den bi ahası üç kilometre tulün - le ie mlm Lie Gi a ücre | | PARLAMENTO HEYETİ UMU yangının sahası üç sovaya dönmüştür. MİYESİNİN İÇTİMAL, dedir. erler içindedir. Afei 70 tenzilat A y GREVCİLERLE MİLLE ser im ni san mir > Berlin, 20 (A.A.) — Alman hükümeti, | cehdidine maruz yerler ahalisi ile askerler , | İFRANSA'DA. salep - smğ parlamento he iyesini ateşi söndürmeye ve sirayet dairesini tahdit Portland, 20 (A.A.) — Grev komitesi, : & dt ü İla ği dar şehirden 10 mil mesafede bulunan mili? M. Eriyo ni m e yl AM a küme, Sö Halan yapılan ida muhafızlar şehre girdiği taktirde umumi | ee amed ei in İlarm son kargaşalıklar m haddüs > Lion, 20 (AA) —M. Emo yaya seyahat yapan amel İM a li olduğu Çıktı 5 oteme - | simdi trenle gidip geliyorlar. Tenzilat | mütalcasmda Çi e BER EDİLİYOR. Portland, 20 (A.A.) — Oregon bükü- M. RUZVELT'İN ANNESİNE işi ön milli muhafız- ZİYAFET. i emrelmiştir. Bu| (Paris, 20 (A.A.) — Reisicümber M. Albret Lebrun, Amerika Reisicümkuru deki faaliyet çok artmıştır. (A-A.) meki BU GECE AÇIK ECZAHANE IŞ CEPHESİ REİSİNİN BİR FALİH RIFKI ondra ve ingiliz Kayai tasvirleri, milletler arasın- aki mücadelelerin müna- Taymis Kıyıları

Bu sayıdan diğer sayfalar: