21 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

21 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 TEMMUZ 1934 CUMARTESİ ——— Staviski hadisesi (Başı 1. inci sayıfada) val ile Tardiyö er yari nazırı Andre Mahiyö” dre Tardiyö” 'yü dinlemiştir. Hali ha ii nezarefsiz nazırlardan lan sabık Başvekil M. Tardiyö, Öleviki te re- zaktinin m vermiş olduğu sıralarda ik de bı levlet adamları- mücadeleyi Sidar mevki lunan mn yapmış o etle e etmi Mumai Idukları menfur miştir. diyö'nün beyanatınm yalnız > rinde değil, a mesaisi üzeri mâ siyasi vaziyet üzerinde ak akli uy: nike i beyan ii vu iişaak far biler sma mü rn yeniden gere mahiyet usan meclisi karidorlarmda bu şe - hadet mühim bir tesir hasıl eylemiştir. Ra- dikal sosyalistler! ima bu itham karşısında hayrete düşme: HAKIMİYETİ MİLLİYE Radyoda Fenerbahçe - Viyanalılar maçını nasıl dinledik (Başı birinci sayıfada) iz İsem düdüğünü çala: iniz Koparlörüm zamam zaman çıkar | dığı İRİ anlıyoruz ki kalabakk ölüye hürmeten susu: Se sesi: Ştirr. lo, buması Pemer stadı. Müsa- | sonr o ali baka başladr."Müsağaktamn Başladığı ayn öm Bundan sonra 1933 senesi ” eN ç leke. vg temposunu değişi ye uğultur in kadar Staviskinin mevcr| İçi hal icin M. Dumerg |ömmz2en5 Şimdi top Fikretteş ilm haberdar e > nd et aile Şahane: verdi... Şaban |“ rihte dolandırıcınm gazetesi 2 iye erdi, Niyagi kaçırdı... ni kontrol etmekte olduğunu istihbar eyle- Paris, » ie A) - ie —M. Tardiyö şe Niyaziniz Ki dın: anlamak miş bul söylemiştir. M. T: imi ğ fırtınalı mA ra deniz Bİ Esnarında dana Sinrizki işine olan & parlamenin | kide testi eklecek iyznhet le kapakla 2 ve iş Ni il agam — İ msaldz | ssiğ dalgalar ye ından kişinin kendisinin siyasi dest | y k ole m Maile same a siğalıverdiğime dik Kk AE — 3 ahit, bu işin tâ menşeinden itibaren selede hakemlik er aki M. Camille Şotan'ın her şeye vakıf olde- alya BM Tr ing hil pi hk Bimde viya g ber şeyi gi - ili kek taradı | Halılar bocalar gibi oluyorlar, top gan, gzlemiye Müzelerde, ilerliyor, ilerliyor, viyanalı d Z - . - li uk >nlan hahender olduğu > ğunu ve hâdiseleri daha iyi 3 hhh Pp. söylemiştir. Te çek evel M. Şotan, M. ERİYO TEDBİR ALIYOR. si Zultın devam ediyor. 3 e esdi önün Nm Staviski meselesinin ram ei imei > MA MT Bizihirimizin yüzüne bakıyoruz: “ha- i k GE a a kiykaten, acaba neler oluyor (bir val emir vermiş değildir. M. Tardiyö'nün iddi- | kespeder etmez M. kan gi mr var, yoksa... asma göre, M. Şotan, bem |âkibetler tevlit edeceğini tetkik MK ae Spiker'in sesi geme işitiliyor; ıcuhiti itibariyl ve hükümet Ta — Oyum o kadar canalcr bir manzara aldr m kendimi unutmuşum, dinle- isi olmak si sfatiyle; hem de avukat ve aile esimin ie ii iş Mi inle reisi sıfatiyle tanımakta idi. bolü | lâzım gelen usulü araştırmıştır. M. Er- 0, o, pik iyi bu ağ takdirde bu - emen bir seir kada: cakır. — ruyeruz: Bu kalabalık kale ar ilm gen ağını Ee eriyor.,, iker konuş — üyeniz simdi be oynuyor lar. Bizimkilere nazaran atletik vücutlu Topu Fikret aldi. İniyor, ortaladı muavini att, il Sind, ii vi “Artık Spikeri'n. ei anlatmasına Jüzum mr yok. Binlerce gıztlaktan çıkan ve gittikçe Kğ bir (gel) sesi iyzalr edi- ji Fenerbahçe il iü yapmıştı yor ki al — Fenerbal banımı sol ayağı ile ilk golü Viyana kale- sağ zaviyesinden, tam oyumun yir- uğultu... si: “daha gel iyoruz. 2 7 da spiker hiç durmadan, ber BAZA. olan gir pişme böyle havadan oyunu — Bh N ber rmuyor” ahçe Şan ayağı ile, Sa-| riyoruz hi kanın yeri yoktir. çin yapılır. İyzam e > taraf da mevzi almıya vakit bulur ve ilerlemek | gpik ali : artık kabil olmaz. Nitek Muzafter | çar — ai Gü m min on metre nen topu çok gü- e a lm an | — telsizciden öğreniyoruz ki İSE sifir olsa olaya bii kikaya kadar vaziyette bir değişiklik yok a ğultmam yil ması | ter. O 'ener yan ve bu müddet zarfını İ Bener muhacimleri ancak üç > ET a tam sporculu I tan uzaklaşıp arsiz yapıyor: onla | profesyonel, Bizimkiler amatör. Sonra veriyer? — Bizimkiler açıkyorlar. Top lde Niyazi ilerliyor. Muzaffer'e pas verdi k sıkı bir şüt. Viya lecisi çok güzel bir plonjomla kor ner yaparak takımını Fener kalesi. tekrar pp li | “gene a dalmamak (şartiyle affet Arlette Simon, cenerallerden B: fortu > nin ari ından. Ha; sin avukatları a Bu avukatlar M. ve m. ki Rene Rencult, M. Fort, M. Bekle, z sar le öne Pari ami bir takım radi - kal me gerek adliyede ve gerek di- ğer devairde Staviski'ye müzaharette bı Tanmuşlardır. M. Dalimier emel teshile yarıyacak resmi evrakı tı du. M. ie mehitte işe olmıyan adam mı idi? naki Şa 1032 bazinda İk maraeker 1934 kânumusaı dar dahiliye nazı- > rı ve başvekil landir. rin sözüme zik M. Şolan'n ni bilmeme sine imkân olmıyan ar umumiye ü M Ki ye gunu €yaD etmiştir. le ürleri do- miştir. ne karşı ha döcaviizlii miye idaresinin esere i m selesi hakmda tam bir dosyaya sahip bu -İr, lunduğu ve fakat ri U- nu devlete ait bir sır imiş gibi kilit alimda muhafaza etmekte olduğu tebeyyün etmiş), ir. niyeti umu! Şotan giyer kabinede yapılacak mü - adım takip etti ve mataanı birinci devresinin oldukça müt sonralara doğru Fener'in tiğini Bize öğretti. Be anasır ancak ir sonra elde edebileceği Sri - nazırı | sında bulunmuştur. BAŞVEKİL GELMEDİKÇE MESELE GÖRÜŞÜLEMEZ. is, 20 (A.A.) — Ya iş timal iy a bazı nazırlar hükümet er- kâninm M. Dum. almaksızın fa ydalı bir < İmüzakere İlere teri ünü © se - vi kapatabilecek olan yegöme şahsiyet M. Mİ Yumerg'dir. Radikal fırkası rüssası, M. Şotanla mu MR tabık kalarak ba kararı vermişlerdir. Radi-| de yam tanımış oldaklarmı|;.i yazarlar, kabinenin inkâr ML Dubery baş taviski aka bakımda almak ver yar e 5 tabiatiyle M. Eryo da hazır a Kabinede yapılacak müzakereler radi - kal fırkasmır tatmin etmediği me - in ve hea fırka icra arte) © | Başlıca komis azasın: mire bir İemle acilen sa a davet edilecek ve n komite lâzım gelen kat liye ittihaz © edecek ve ya mi - rarları kemali sa- : ü | Bazan hafifliyo! lemizüm U G idiZ) sağımdan dışarı attır. lecümiz sali tarafta idi've alen sağı ta mamiyle iş vx böy! kiç ui N NY la tike Şimdi uğultusu hiç eksilmiyen hopar- 2 mi kalecisi vazif: Devam ediyor För başında, . dığı iki gel. — Top viyaallard. sağaçık eriyor, #elsefesiyle meşgulüz.. e ie edi , Müdafiler sü Bk : e kendilerinden üstün çok güzel pas tevziatı yapıyor. Oyundan “. “Daha kırk beş deeri bir. iğ ği ği Gi leri evel kafile reisi ile görüştüğümde bana e, Bur Kr a lpapir a ri imin sakat olduğunu, fakat| ibi “spikeri gel apmışlardır. Fener m 1 düşünerek: oynıyan bir oyuncu olduğun -| gol daha sil e sağlamlaştı simler ise, Pikretle Şaban hariç, eyice mahrum konuşuyo: muvaffak olamamışlardır. Maamafih | isini ıma koyduk, de- Spiker yor: İvusturya milli takımında da müdafi e e Viya sm var; demin | yam viyamalı ayan karayağı ın yerine ışın birini doğma. Bana henüz di hakem yuncuları una davet eden düdüğünü di Fe- çeliler, birinci devrede sarfettikle- 1L gayretten çok yorgun görünüyorlar. Oyun: başlıyor... oyun başladı. Bitmez tükenmez uğultu berdevam...... ; bunun manası — tecrü ler MİS — topun Fenerbahçe Kalesine yaklaştığı > Uğultanum fazla ei vam tehlikede oldu- Ki ser temkinli, pek oyunu ile Fener rine gö; mamıştır. “Viyana muhacimleri ve bilhassa kez muhacim çok güzel paslaşmışlı yapamamaları ancak kale ö Zi dahi kombinezon yapmak İstemek Tetindendir.. Meni illet bütün avustı lare hastır, zate: Bize çok vii güzel ay telsi teşekkür bir müsabakayı Yerime sp ık borcu açık 2 girme; — derin rize Başına çarpar. Son ek kolay olan a kalecinin leri ği kayıp aği sie futbolun cilveleri' derler. rin sesi: — Oyun sile 22 dakika oldu. İlk dekik “. bocalı örü nalılar Kamille in iki azasını müşteri ola - Aval Staviski çetesi rok tanıyorlardı. M. Tardiyö bundan sonra M. Satan m hic bir şey avm ve Staviski'nin 23). ie iarihinde savuşup saga saade e için çevirmiş olduğu mi: et bahsetmiştir. Celsenin tatili müddetince M. Tardiyâ ce eelsesinde M. Tani ile M. Şotan'ı/, muvaceheve krar vermisti Tardiyö'aün sahadeti dn eb yet uerdi. Paris, 26 (A.A) — M Tardiyö'nüm İsmento tah'”: komisyonundaki şeha - deti büyük bir Beyerna sebebiyet vermiş bir. rar verecektir. aa ya M. Dumerg'in meselede hakemlik yapması veyahut radi - kal frkanm tatmin ve teskini sur: —. bı tedbire müracaat imiz > demek ki top Fener kalesi rrnda dolaşıyer. Bunu a de teyit ediyor: — Viyanalılar çole- açıldılari Sakanın bize ait is çekildiltleri yek: Böy- Je giderse 7 fazla... li Asan: —— yakınla- sağiç çekti şütü, gol oldur. nin de öç dakiykasınd iy fev- güzel bir tutulmaz bir şütle ilk gollerini ağ beraberliği e ibü seri halkevi fikri SR ii rini artı arını Geliri ki önsicamla gösteri ftemim ettiler. atlr biz kulübü teşkil etmi yorlar. Sıkıştığımız çok olu t ai sessizlik... Sessizlik ve bağ er vi gençlerinin yeni teşkil ettikleri ecimiz fe ssu E in di imdi top Muzafferde, Muzaffer iler iğ iker'in a > a pi ketlerine ye bir i t liyor, çalım yapıyor. Get — Viyana Ee yerden, aynı ada- lacağı şü hi lm! t ım ayağiy ü dakiykada ikinci Mm Ria £ şöber EŞ eni ai amlıyama | g Si kulübüm birimei futbol takımının ri dılar ki çalım nihayet bir kişiyi geçmek “Daha önümüzde 41 dakika var. ei on ti mk Nazırlar, yarm iü sonra M. Şeron'um riyasetinde tap - 'anacaktır. Telefonla kendisine müracaat ör ) ye oldu: müzakeratia hazır bulunmak üzere gelemiyeceğine zel bulunduğunu bil- Trmiştir. Bu peş netiyeeleri saati sa - atine bi adikal Paris'e re arkadaşlariyle ber: ber şimdiki ahval ve şerait nda mili bi Tiğin muhafazası mümkür olup olmadığını tetkik edeceklerdir. etini hile eteleri ve| e r, M. Tardiyö'nün hattı harel CE sa Övi 'ardiyö”nüm me- İİ aiefeine maruz lal olduğu iddiasm - arel. Gazeteler, man M. Tardi - yü istifi Terini ve Bumu simens dili ülke çekile- ceklerini yazmaktadır! Paris, 20 vd A) —M. Tardiyo'nun Mm kile komisyonundaki ifade ek büyü! leyan uyan. ir a ; ik aim uyanan gazeteie- rin ağzında manasız bir Bilime olarak Komisyon azasından birçokları M. Tar İdin NISITAL SAYI p dd si mn Sahak iü işi & cen zeteleri bw if eki EE öyle ir m eni methetmek- Tari inni, dolaysiyle |” ai vol cena ei “ilaf tavsiyesinde kulanmakiz ve “İmütarekesini pi ler, Sağ cenahım naşiri efkâm-olan gazete -İ mektedirler

Bu sayıdan diğer sayfalar: