24 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

24 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Daimi 24 TEMMUZ 1934 SALI M.M.V Satın Alma Be yazılı sekiz kalem yazılı günlerde gün ve münakasaya iştirak için tayin olun a'da askeri satmalma kemleyo lariyle Bergam: Cinsi Miktarı Sade ie Açık ve kapalı Açık pazarlık Zeytin ” ” Kuru e izm ” » Bulgur il » " Pirinç n senn se zaf 600. Arpa Sığır eti m “ İLAN rdu b ii (3001 BE (1668) 7—2906 İLAN Ordu ihtiyacı için (93) alem malzemei sıhhiye pa- arlıkla satin alınacaktır 034 zarlığı 4/ 1 cumartesi gü: nü saat tedir. Taliple: make görmek üzere ö; ra V satm içerir (16 İLAN 50 ton linit kömürü, 5 e Lavemarin ile 3 ton dur ara Dek: bölüğü ihtiyacı icin pazarlığa kon: mustur. İhalesi 30-7-934 pa zartesi günü saatil dedir. e evsaf ve şartna- meyi görmek üzere her gün ma'da Emi kitaat ihtiyacı in aşağıda cins ve miktarları asa) 5 Komisyonu ilanları i İhleleri larda k re her onuna müracaatirı. (16 İhale günleri teminat 6-8-934 saat 10 612 lira , li 163.13 Kr. 0 262.50 Kr. 319.88 2025. 1350. 1350. iu 2 10 5.8.0334 İl 5. 4 10 —2901 mn nuna müracaslar. e İLAN Hava e için 22.500 metre çamaşırlık bez aleni ünakasa “le lımacaktır. Sart: ve nümunelerini ek istiyenler her gün ğleden sonra vi akasa- 1934 çarşamba günü Sa 10,5 da Kü aclariğte birlik te MM.V San alma kom yonuna e ise) İLAN Hava ihtiyacı için Jirok - ometre, navigraf vı li aletleri Pazarlıkla. ii e elerini gö: za iyvenl gün öğleden sonra ve pazarlığına iştirak edeceklerin 7-8-934 salı günü saat 105 da te Ne ii ma komisvonuna miraca (1551) —2771 na müracaatları. (16 7— İLAN Gazi Emir'deki kıtaat için 145, ,000 kilo un kapalı zari a kasaya konmustur. lesi 7-8-034 s; pi günü saat Lİ da vanrlaca! a » Müteahhit ve inşaat) sahip'erinin nazarı dikkatlerine rt marka Marsilya kiremidi ehven fiatla sat ii evi Eskişehir oteline mü aat. Telefon: 3272 alipler sartnamesini gö mek üzere her gün ve n müna- istirak ici n de ye tın alma ka caatları, (1665) misyol 7—2903 İLAN Tuzla'da bulunan I İzmit ve ez yl lm için: 366, ,000 ama kilo s n aleni ile satın alınacaktır. İhalesi 8-8-934 ba günü saat de vakti matlrivle ii tı sakasi m 72902 İLAN Hava krtaatı ihtiyacı için 5500 e kaputluk kumaş kanalı zarf! konm: ustur. Sartnai mel ün & ER ze iştirak si lerin 14 8.1034 cumartesi gü- 0. > iel Acenta MIHGI OĞLU ALL MACİ #İAKIMİYETİ MILLIYK Mektepler satın alma komisyonu reisliğinden: t Usta Mektebi. için z ton İstan ez ei osu pa- z 1934 tarihin un. rtna- meyi görme! atları. (1655) | Macar Marşı |” ANKARA BİRİNCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN: temini için haczedilip yi tekarrür eden muntelifülcins 4 cumartesi günü si saat 10 sa- yi caddesinde iy ei ya ve halen müdahhar bulunan leme deposu önündeki meydanda birinci —— icra edile- tir. Bedeli müzaylei kir edilen kıymeti le 75 ini bul er a3 aynı mahalde 4.8.1 4 cumartesi günü at ei da buliyarak malların hitamma inden rin orada hazır yenlerin de mektep müdür! Bir borcun ie zürraiye ve teferrüatı 28.7. at istiyenlerin hergüi Tunacak . İnci icranm 33/1257 No lu li müracaa| alli le 7:—2893 Mektepler satın alma . . Şeve - komisyonu reisliğinden: mii İri ve İnşaat Usta Mektebinde aşağıdâ cins azılı sap işleri, Sy Ruberoit b pazarlıkla yapılacaktır via girmek isti lan 2 934 ea inde saat Men are meyi pu iyenlerin de mektep mii- dürlüğüne DEAR (165 418 Metre Tenekeci işi > Safranbolu yam e rin mezkür Aİ Sia 700 -m/2 Ruberoitisi. /—2898 Mektepler satın alma komisyonu reisliğinden: İnşaat Usta Mektebi için 150 m/3 ince yıkanmış kum KE İzarlıkla satın almacaktır. Talip olanların pazarlık günü 26 temmuz 1934 likte mektepler satın alma komisyonuna, şa şartnamı ma,komisyonuna müracaat - ları (1570) 7. —2772 ne mür: En olunur. eyi. | mek istiyenlerin mektep Müdürlüğüne mü rinin ei 7—2897 TUPDKiYE ZIRAAT BANKASI BiRİKTIREN RAHAT EDER Alikadarana müjde : isak Malzemei İnşaiye Mağazasında. Anafartalar cad. No: 77 temiz boyalar. ln ahı kimendi U ir <5 KERE yeni açılan İSAK (Malzemcei İnşaiye ma, azası) m 2 etmeniz tav: lir. Z Tel: 2087 © Yakında hırdavat kısmı ayrıca çılac: PERUTZ marka 'OĞRAF CAMLARI Başlıca satıldığı yerler: “HİLAL, KIRTASİYE TİCARETHANESİ TARIK EDİP KÜTÜP HANESİ re levazım âmirliği satım alma misyonuna gelmeleri. (1649) Gi 7—2888 NİHAYET BU YAZ. SOĞUK İÇECEKSİNİZ ZİRA: ve yi ÖYERIGIDARRE” soğuk tutula © o © > $ ğ bi a 5» iz z 3 z < 6 k muhafaza edilecektir. Sir tex rrigidaire vardır. Hakiki! Frigidaire olandır. | BOURLA BİRADERLER ve Ş$9 “EFRIGIDAİRE “ ELEKTRİKLİ OTOMATİK SOĞUK HAVA DOLABI Genermi Motors MÂArulat Ankara Vilayet Defterdarlığındanı i Haziran 934 tarihinden itibaren mer'i olan 2459 No. İ Tüyiyami resmi hakkını ndaki kanunun 3 üncü maddesi muci bince bir kuruşluk Tayyare pulu. yapıştırılması lâzm si görülen lüzum üzerine ilan olunur. (1631) o 7— 281 Polatlı Topçu Alayı satın alma komisyonundan: Ala; el kapalı münakasaya tur. Taliplerin 4-8“ tarihinde e veminarlariyle birlikte Polatlı'da pi Alayı SA KO. nuna mürac: lü 560) aatları lüzumu ilan olunur. (1 7—2790 Harita Umum Müdürlüğünden: 1 — Harita Umum Müdürlüğü , Jeodezi şubesi için (1) adet büyük Wild teodolitinin aleni m 12. 8. 93 4 pazar kaya Ee z m ierirak e sikcekleliğ de inde teminatlariy! beci'de Harita Umum müdürlüğü gelmeleri, (1571)