19 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

19 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 6 € HAKİMİYETİ MİLLİYE 19 AĞUSTOS 1934 PAZAR m “inn. | Biga Belediyesinden: B U H A R M I ? G A VA M 1 ? Lik ve İnler mürca at. Ye.| | Belediyemiz elektrik sant SMM ın Bey ma de e ktri inden 31 mayıs 935 tarihine rad Ba 21 gün iç hallesin n ğe 1000 beygirden büyük r 0. hane, | olan 40.000 kilo mazotla 1.000 kil Ağ yağı 3.300 buhar türbinleri kullanıldı del emen yle 5-8 arihinden itibaren yirmi ğı zaman buhar iktısadidir. e kapalı a e konmu ar Bundan çük O kudretler Tat ü e lamak üzere santıra! için alay et ter yenisini e aym e ii e çi edini hükmü yoktur. aatları ve belediyele- | Yi dani e daha 7—3 zayede ve mi in nizamnamesinin 7 ve ucuz sü e hkâmıa tevfikan hav | i ndermeleri ilan 3301 Dikkati. | rketimiz, radyo amatörlerine bir hizmette bulunmak rveçhiâti hususatı muhterem radyo çekleri: melerini belediyemiz riyasetine & 4680) Ni kler ağ 3— ZAYİ Bel lediytden almış olduğum (220 Basit ve tehlikesiz- dirler. DEUTZ ll a” m milli mahru- çaldık ve muhte- lif çö Kömür leri b) Bilumum nebati mad- deler: Odun kırmtıları pamuk Sultanisinden asmış ol - a ve cins olursa olsun, modası geçmiş akü- duğum tastil emi kaybettim. Ye. nisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. le karar vermiştir. e adyolar, mutabık kalıni sifi, 1328 mezunlarından bedel ile kabul İdil ilece! e ii si gn i küspeleri İ. Bedri — Mür: e Gerekeni lerinde bulunan eski Ya | eli ze) pamı di 7—3435 dı DEUTZ gazojen motör ve kazanları — ları s ve modelin: duğu vaziyeti ve te | çerenakı Bimde vE tün nur. 15 ten 1400 beygire kadar imal eder. Satılık kamyon ve 3-938 pakize HANS FRANK veŞ.Ki motorsiklet miz 15 met- Galata, Voyvoda caddesi Agopyan Han, No. 5 adet horş markalı beş ton ie © iin luk ay ile adet 503 marka- 701 EMAN | Avropa istasyonlar i Istanbul u ve bir mot ni acele sa- Ş e İR Di rını mükemmel sus Posta kutusu 1420 Telefon 4-4038 ei aaa istiy e alis Tİ | 2EU rette almaktadır. Dİ Eskişehir “garajına mürac: ik O hoparlörle 7— a) mücehhezdir. Muh- ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ MEMURLU - Ena | | jiyle işler, gramofon İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 16-1-933 tarih ve Ankara J. Sa. Al TT | | tertibatı vardır. ii ç kayyet. Y kir kâi, bi e İl . u apareyleri sıra Byz sayı ıfa 113 No. sunda mukayyet ve eniş irde kâin kârgi ir komisyonundan: | 1 RR NE mıştır. iri hı iki kal zeri | e müşterilerimi- z a cins ve mil pi em malz a bağ MİX makie an vE MERE inşa edilmiş palı e e le satın alınacak ve kapalı zarf münakasası mezkâr kârgir hane bir kattan ibaret olup bir ame, bir sofa, üç oda, bir | malzemelerin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde yapı- Türk Pipe Limitet Şöleni fak; bü any ver halâdan sitöltir giütebaki saha vie İçe laçaktr Talipler şeraiti anla mak ü üzere istedikleri, vakit mü- İn ai alada doryamızla ishc roka nharverdi. Heyeti mecmmma- makbuziyle birlikte komisyonumuza Pepee (2018) öze na 2855 lira klan takdir sam Satı Meirel fi Münakasa tarihi günü saat Ank ara Valiliğin den: ME. ei peşin para ile e imal Hic 934 tarihine mind 8778 Kaputluk kumaş 8 e eylü al 934 li 10 arel de Me Ee eki O id nkul 69417 kışlık elbiselik kumaş 8 eylül 934 cumartesi 15 yı iimen salonları için iğ lame t 14-16da icra Ve. iğde satış me- 723430 muktazi 20 ton yerli kok kömürü 3 eylül 1934 trim m pazar » marlu; siz tesi günü ihale yapılmak üzere açık münaki a konul - 1— Tall takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin 90 7,5 pey ii > — ç İmera in 2, 75 a ee m li akçesi veya mili bir bankanın teminat mekibumu getireceklerdir. Türkiye İdman Cemiyetleri | merkâr tarite encümeni vliyee ve şeriti anlamak isiyenlrin her - > Satış günü artı artırma bedeli takdi ve kıymetin 7015 ini bul: ye & gün ikazi imiz müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (2073) ek 6 ittifakı Umumi Merkezinen | 73430 © © 4 —İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder olan kı Ankara'da Elmadağında me köyü civarında in o 96 75inihi bad kre 61. 934 kime üü Kİ emiri İdman Cemiyetleri İttifakı Umumi Merkezi tarafından bir “Askeri em si günü saat 14-16 va kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa ni. | X1$ Spor evi İnşa ettirilecektir. Talip olanlar, Ankara Tay- GEN d 'dadan sonra si 16 da en ve Spor Mecmuası Müdürü Or- tic a emin eni 5 - Birinci ve ikinci nelerde e Gi ünl müteakip e del mukabil Beyde | bulunan plân. ve şartnameleri, on lira 80:000 Takım sanı ör küknar tahta mediği takdirde i üzerine ik edileni le ihale GE E 4 per- Yukard i ir) itibaren vedi gün içinde m e iğ yy ihale bozula. | şembe günü saat o: e Ankara da Bahçeler Müdüriyeti rda yazılı sandıklık kül tahta 26 aj zar gü cak ve isbu talepten evel en zi silek klifte Ri talibini teklifi veç- binasının 3 a balman v. Umumi eği ri- İmü saat 15 de pazarlıkla satm eri lin e iü lella hile almağa razı olun olmadığı kendisinden sorulduktan sonra teklifi | yasetine; teklif bedeli yüzde yı lariyle aynı gün ve saatte gelmeleri ilan olum veçhile almağa razı olduğu takdirde fark, ihalesi feshedilen birinci talin- Seren akçelerini ürinti sliyetsameleriyl ane ei Talipler şartname ve resimleri Ticaret alenide e ten tahsil edilmek zere ikinci talin m ibale olunacaktır. ve mektuplarını tevdi eylemeleri ilan olun 3436 izale sem razı olmadığı takdirde ise mı gün müddet artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine . kati ihalesi is e rindeki takim v7 Vi le faiz ve masrafa dahil olan iddialarını ev- rkı müsniteleriyle 20 gün icinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Ak- si halde ha klar yi se sabit olmadikça satış bedelini i ö5 i 6 — Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu harcı 95 2,5 ” delal wn talibe ait olacaktır. z 7 — Borclular ve alacaklılarla diğer alâkadarlarn gayrimenkul üze- " em? 7 Artırmıya rk el daha evel e görmüş ve g > » ow0 e # ri ad ve itibar olunurlar. er esın iy I I — İsbu acık artırma sartnamesi 19-934 (tarihinden itibaren sa dosva numarasiyle herkese acıktır. — Talivlerin mezkür tarihlerde icra dairesi gayri e a m müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. sn ORMAN ÇİFTLİĞİ” | * şeve Baştabipliğinden: İzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastahaneleriyle Sanatlar mektebinin bir senelik eni olan 46360 kilo koyun eti ve 118,000 kilo ekmeğin e münakasasında talip zuhur etmediğinden 6.8.1934 tarihinden itibaren n Ii n 20 gün müddetle ka; iğrenme palı zarf ie yeniden münakasaya konmuştur. | Taliplerin serait mek isti an Sihhiye müdüriyetine mü | epi © Tarım ihzarı ve ni le olan 28.8.1934 tari misali pazar günü A rr | saat 9 dan 12 ye ka > İzmir encümeni daimi vilâyete mürumlar m di, a Ir ası | (3250) 7—3291 : | Ankara Valiliğinden: ML AL DAŞ KN MD AŞ, Necati Bey caddesinde idarei hususiyeye ait 16/17 nu- maralı dükkânların Mayr: 5 sonuna kadar icarı için icra > e tali i GRAMER Dİ v ve perşembe günleri pazarirkla talibine verilmek üzere mü- ———— ok Y akı zayede müddeti 20 ağustos 934 tarihine kadar uaztıl mıştır. —— 9 ! (Taliplerin iy vilayette Şeraiti anlamak istiyenle: rin her gün muhas. olunur, (1917) 7—3238

Bu sayıdan diğer sayfalar: