4 Ağustos 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

4 Ağustos 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NE Ep” ği 0g Malumdur ki len Berlin tiği tayin edilmişti. Bu vilâyetin İstanbul ile irtibatı b gibi idi. Yalnız Türkiyeye şarki Rumeli ile Bulgar dr hudu dunu teşki il eden Balkan hududundan içeri 2 m g 5 ğ5 0. girmiştir ki v giriş siyaset ee yele se prağin a leliyeler Bankası U. heyeti 1 Eylülde Toplanacak Ankara, 4 (Hususi) — Be lediyeler Bankası umumi he yeti 1 ie MN eği Dilenci A Aliye |? Adanada oğluna parlak bir düğün yadtı bı nin ağzını açmış, hi “bir düğün yapmıştır. Bilhassa perşombe günü çok eğlenceli geçmiş, kol- tukta pek çok davetli bulan uştar. Gelinin an Aliye abla bu para dan bir li snleni Düğünün ertesi günü Ali- ye m e dilenciliğe baş- İ BULGAR Komitacılığının iç yüzü demektir. Bulana Ha buj olma dü- lil lakin ap sıfatili un oprağın kendini müdafaa için serbest bırakılması ve ordunun Bun slim nota vermiş, Edi or dayu güm da va tari tahşidada b e hattâ Piri m Şar Türk arazısının para- İs; e İşim © Yazan: Halil 7 e i Türkiye günkü ei m çıkarmak Baker Edirnedeki geri shnarak. Bul sai ize verilmesi talea gibi üzerine Babıâli Bul ÜR bir ofçe ilmi yk erimi aşlamıştı. Sırplar Türk ordus mu- kabele edebilmek için kuv- vetlerini ikiye ayırmışlar ve neticede ERA yk gel aa ik an etmiş Sikim işgalile beraber Zibefç le ordusu da Türk ordusu Sırpstopra- Zına girmiş bulunuy. du. Büyü tlerin mu silme beraber Türkiyı d Ca aşa na; ini alm. hükümetine sü küt düşmesi kararlaştırıldı. Bulgarisi 7 buyüdü. Ras ındı. Za- dan isyanla mukabele göreceği seline Bundan sonra da Bulgar ih lâl cemiyeti Makedonya sev dasına düştü v— Döş Var — >>>». > SO iş eriyor Belgri lr n bü kümeli Türk Biye maş Yu: goslavyda kalan arazısına uklan vereceği 17 mil. yon dinarın birinci (o taksiti olrp yedi milyon 1 ba zırlamıştır. Bu para Türki yenin Belgrat "elçisinin Bel grada aveeti anında sayıla caktır. Para Ankaraya gön- derilecek ve ashabı istihka ka nisbet dairesinde tevzi oluaaca —e.— Fa; sıcaklarında rahat eki ancak kz temin eder fayda sinek v ek gibi başaratın aman vermez bir azrailidir. faydanın ko kusu lâtif eşya (üzerinde Sr yer haşaraca tesi katıdır. ” Faydaları altı litrelik te nekul 0 bir litrelikler 50 e ir Titeelikler 50 çey e leş 30 kuruş gibi a Eg T . ki . Tİ Göle cuuzluk b gülme Gönül Yoldaşıma yam ne Pe size yarabbi ılmanız. korku; n da çok i sizde se serdim ey eee gülüm reddeder: dn olun Bir |. âhza hemen ölüri Yükeklkler ayl e ii kat işlerken bu şirin yari hali ser edeyim fakat Ya sonra düşersem ucurumlara Ne a şifalar var bu merhemde Bilsen ah! Ne tatlı sardin sen beni Hem bana cı kalacak he; Bilmiyeceksiniz Vatana gö Düşma öz di Hdi varsa ze ie Fakat, şimdi ede vöyak bir a selin iken m ea in hemde seveni. San'at Mektebi Kuşadalı İzzet Bircan dikan hain nlara.. elik Türkleriz oyan, in vie e 7 ir Vat z ko; Bizler ii liy büyük er Herbir askerimiz çeli Büyüklerimizse saplans: Bir selin timsali çelik Türkleriz z oktur. Mehmet Remzi e dertler açar, aki br derdin dağ Sireni merhen edince; Vek ia erin e . Kendime Hayalioden artık sil, oş yolların izini. Dünya fani iyi bil Soldurma gül benzini, Uzuktaki o hayal, elmez bilki yoluna. Semadaki o hilâl. okmaz senin ufkuna Sözlerime dur anla, ulak verme boş yere, Çalışırman imanla, kavuşarsnu dilbere, Akmet Kâmil g 8 8 8 a Çitak Raylar üzerinde Yatıp uyuyan bir çoban İREM eçen Cuma Malatyadan Adanaya leke olan tren hat üzerinde uyumakta olan mer isminde bir çobanı çiynemiştir. Trenin makinisti, Klin sisli olmasına raga hat üzerinde birinin yer 100 metreden görmüş ve di dük çalmışsa a) Ma amıştır. i dur mek kabil dila ın çiynevmişi Sıcaktan can verenler 2500 sene evvel Mısırlılar sıcaktan ölmemek için yılandan Sai ederler: nie YE kitaplar, rn 7 ee v- ki â hırs lıkla DR” yöre vakıt ki Asya ve Afrikada tohammül edilemiyecek sıcaklar olurdu. Öyle zaman gr tir ki sı caklık fırtınası bütün eski imi, evire dünyayı yı Yu ylesofu ve tarih yazıcısı seyahat kitabında Mı yazlarında, li diyor ki; v tirlerdi. Ara sıra biraz d. MİŞ arlar ve bu Dr sl asına zin ermez erdi. Tahtıreva . köleler ta Dn ia sarılır ve su ai deyam ahi revanı taşıyan iki v> ken ağaç disini lıklar asında gezdirirdi. Herodot diyor ki: o zama nm Mısır erse yazın ve 'ndilerine mahsus büyük ile da beslerlerdi. Bu yılanlar bu kadınların boynuna şarılır rn ve serinlik verirlerdi. » KBRN 8 5 Yakında (Halkın Sesi) nde - Mersilyaya | “Gider Pire limariı, bugünlerde selimi nem gibi bir ye Atina, Ne fakat idm bir imran m paramızla her şey üzerine bir sürü e ufaklı siğylğ kaya yı Sonra -ayaları a m0: diğeri ko; ayalarla ayy bir e e knyusu demektir. en ln üzeri- 6 İkoyduğunuz zaman ta- banurmından yakar doğru bir ateşin ç şi hisseder Biniz!. lime ateş... Kivuran; yakan, insanı sim siyah yapan bir ateşi... rda kararmak için n Ati hut Pirede ie a zencisi gibi simsiyah olmazlarsa istediklerini. ver- meğe hazırım... di, her halde bir tarafı İs- tanbula:çok panzeyor : Kad- ro ii e köhne bir vapur... si Idırımları be vie biri rıhtr İçi için insanı saran müthiş bir balık kokusı Toprağa il bisar bas maz şaşırıp (kalıyorsunuz. Sanki Galata rıhtımına çık mışsını;! Herkes iye e d rından daha iyi konuşuyor ler... olduğumuzu anladı- larmı derhal etrafımızı alı yor ve hakikatten dostça ba Ky ri e Atinayı m Bi vk Ül fes na bir nszırla bize baktığı. Dı iL meğim. ralık caddelerden bi Sintah çeken itek ayaklı cir adam ettik, kib rit Yi. Bleletisit dan biri sordu. yağınıza ne old Dara Kadı, balda hiddet yerine hüzü eadiir o belirdi. acı gü — Ayağım Kiyoayaral sarda bıraktı Sustu, gözleriniz bir nekta ya dikti, baktı, baktı... Bi zim bilmey E sorduğumuz bu szalden mütesir olduğu- mulu e dedi ki: te aldırış et- iu meyin.. Sabun Lâtif kokularile muhterem yeteri a ve mem DB Şemsi Hakikât İk Eİ oi gisinde çok ucuz toptan ve yarasa nl maktadır. Tel, 2646 Bil a edu unut tuk... Sizi hakikaten seviyo- ruz. Si sizin de bizi (an hiden — sevdiğinizi (o biliyo- TUZ, Sağa bakı kın asfalt... falt,.. Asfalt... falt.., İşte, Atina Hiç şüphesiz ki Mai man “. 1 asfalt, Aşağı bakın a8- ii As Tek bir ağaç, tek bir gö'ge kl. Atinayı vahidi kiyasi it- r ki ollı Atina elliyi e scıyacağı geliyor Tr e ihtiyari ken- i kandıne soruyor! Acaba “den başka koiki a Akdeniz de bir yer Babamın mazi ni... Aman Yarabbi one &8i- ok !., O ne karaklık... late pe 81 aç gölgesi. bu” ni parklar var, Fakat kaç para eder? Denizde bir damla ...; Yunanlıların payitahtları şehircilik çitibarile mükem- mel!...) Genişcaddeler... eti inalar. Temiz &0- kaklar ve ai düşüvül- müş bir topla Meselâ bir edene sa“ 2 kadın. eşyamı, satân- dük” ara İN «di ilmi, Di Yl per 6 erkek eşyası zalaş İlin iyor. Bir başka bulvarrda da bilmem angi eler. . Her hal de çok m di faaliyet, çalışma biiyük bir inti- zam altına alınmıştır. Dükkânlar balsieyli sat bire kadar irden (dörde sekizde açılır, Mesai #satları (kanunla tayin söllmiştir, Buaa mu- halefet eden bizim para ile vi lira cezayı naktiye çar: “e ar gece on birde eme ri makuldür. Çön — Sonu 4#üncüde — Süt Ana Arıyanlara. ibiği ük peş ME dn ön

Bu sayıdan diğer sayfalar: