9 Ağustos 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

9 Ağustos 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Sacı Dökü ilen lere Müjde Çıplak başları Ri saçlar. la örtülünöe fennin bu ha- kiki bir Malz tecrübe ile inananlar çoğaldı. Kısa beri kullanan kepekler ve başların daimi kaşıntısın dan kurtulünklarını ve saç- larının eski eta Ri LA başıadıkları: inç ik ek Glide. taüiyetatsiik kalktı. Ye- rioe Solandin Özonatör saç ilâcının elde ettiği ei denilecek Okadar ticelere hayret ve eğ geldi, İhtar : erine So- A Ozan dörü kallanınız. başınızın temizliğini cildin. taravetini muhafaza edersiniz. Giad kök- leri sağlamlaşı zahan yari büyük tw valet “salonlarında paketi 1 kolaylığı olan bu sergisini ziya DİZ ihti i ği iyaçlarınızı E monz sho: Alsancak eczanesi Cu. Pa. Pa.er, P: ARAM ME er. ioks p nnin her terakkiyatını — Yük bir itina ile Sen eklama Ihtiyacı olmıyan — Hp ir? Halime çel Mehm et Zeki ve biraderi ter: esi. an esi — Bu da bir nevi reklâm değilmi — in yapan mü Si u değerli ma yep epin elbiselerden memnun kalan müşterilerin yaam dolaşan bir haki ta ve ül Ha Dat Ni Eğ im mir Birine id Çiçek bahçeli nba Yi aima Uuzluk Rekorunu — ERE -N pi Sin 15 Kir arap 15 Tam düble 20 İşe bira 50 İ raplar - ari etiket pini 50 tiketi 50 kuruşa Ke m?ze 100 Briketi 75 puani ie Veli: ikiden mürekkep alaturka dek saz heyeti bu akşamdan itibaren icrayı terenbüm ede Ya b Dumanı üstünde sıcak teze ıskara ve tavada balık wi üzu ciğeri buşta olmak ü İtı tabak htelif ci gi, , Dezo verilir. Komşumuz ai wüştehir Şehir gizi- taşan radyosundan ve İzmir kö'fezinin dilruba manza- ti mavi denizin saf ve serin ni bazli istifade etmek N Yenler ve gazinomuzu bir kere ziyaret edenler verdikle- ğ den rl aldıklarına kani olarak haz ve sürur içinde agi Dr16 < (15) |; Devlet demiryolları 7 inci İşletme müfettişliğinden: e) Ağustos 934 a in halı, zeytin yağı, su- e gi a Devlet a a diğer kısımlarında on ve kilol di aşına kuruş 25 santim LE yali 600 kilometreden in mesafoye nak- 0 âmıns gö: ye 800, e kadar ZN Bü: gi ton ve kile n 1700 kilom ikiye kadar M1 mesafe için ton ve Bike başına 1 kuruş tdret alı Saktır. vap vala malümat için istasyonlara müracaat edilmesi mer- ği 89-11 (3252) fantazi bornozlar, el ve zi am havlu pamuk sofra marie re <a ve erli 8 düz renk iplik ipek bezleri va yorgan çarşfar, vilsmebiilir, yatı ire iryola ve masa rtüleri, kapot ve setarlar ve lek bezleri hülâsa evinizin mn ni mağazamız yerli malı olarak bulu ru Pazarlık yok her kolaylık çok ron Beki Bit arkasında Saraçlar bigi har Bala e N ö Hacı Yavaş, Zade Zeki Yeri Biçki Yurdu .. ö. .. . Ruhsar Hüsnü Müessesesi Talebe kaydına başlıyarak derslere devam etmektedir. Bo son moda elbise ve toalet takımlarını dikmek ve süm'i çiçek ve boya einen zarif yastık.arla avlerin; süslemek ve bunlari beraber çok kıymetli cihazlarını. karyola takım- sl a kayd çok kıymettar li elde vine ni ei bütün ince likleri de öğrenilmiş olacakta! Türk kadınlarına en ri ranir. (52) arataş | Lâstik Yaynağı yaptırmak iesteyenler okusun“ Hanımalrın Nazarı Dikkatine Mevsim dolayısile Is tanbulda Beyoğlunuu yüksek terzilerine dik da su ve Roplarımız gel miştir. Meraklı ve menfa atini isiyen hanım ların kumaş almadan ve terziye uğramadan evvel bir defa mağa zamıza uğramaları kâ idir. Odunpazarı No, 3 Telefon 3276 Sıhhi Asım sabunları| amaşır ve banyoea; mis gibi lâtif kokula rile, sıhhi nefasetile nam alan (Asım) marka sabun kullanınız ve her bakkaldan isteyiniz. Muhterem Bakkliyeler de iel i memnun bırakmak iste mağazı dükkânlar: en markelı sabun abad malkdırlar; .000- Biinmam e oni bisiklet Jâstikleri aaranti olar; tamir edilir. Muhier em mü iyi im Gali lâstik ve 8sireyi kemafissabık eski dükânımda mir etmekte olduğumdan dme teş rif edeceklerin pan suretle mem! kala oklarını yaded » Tda MR , Kemeraltı iğdeli kahve ittisali No. * :1i lâstik ksynak i 2 Siçısı Fil FiRr “Yü Yüksel rakısı, 5 Azzaman zarfında Kabadayı “ rakısı kadar ır yükselmiştir dr EE» 47 Fenni gözlükçü rig unların terkibatında, mermer tozu ve mevaddı eonebiye Bul Gi si ibi birinci derece madal- yaları haiz şerefli bir sabundur. FIRINCILARA MUJDE Makinalarım hali faaliyettedir. Elli paralık vi ve bir a yaparsınız. Avrupanınkiler dal oldu; emsaline çok faiktir. Makinaları yerinde görünüz. sia silindirlerimiz do e güzeldir. Menfaatınızı severseniz geli niz, görünüz, alınız : Kesti tanepazarı No. 16 o Hüsnü Makina Evi Satılık Güzel AÇILDI Nefaset pekala Hükümet Ankara Er anla 14 bir aşçı, on eği Alsancakta Mukaddes me zar ii nda e hane satılıktır. Bu köşe başına İadeli, günel itibertie üzel bir mülktü ârgii olarak dört odam, traçası ve tşk, e giri © leri mutbak ve suyu vardır. Gör. | yomlekler TA 90, li mek için içindeki mal sahi- | fistlar yağ iu bine mürsçaat edilecektir; D:15 (4) ard vi Bilünür >nbslliemsi i i4ilsosba ayyare, gü- dag neş, şoför, spor gil toz, gözlükle- J riyle rerikli nu mara nni gözlükler. altın a nikel boğa çer Par evelerin en za tap rif veehvenle sie 0 daima mev e cut gat isleri tetkik a ri m3 ol edip fiatöğren > meden gözlük i 7 ös olmayınız. : si . adi $. Ferit Sifa Eczanesidir. be i ia Balık Yağı ni ba m Yaz Günlerinde * Içeceğiniz en eyi kuvvet, iştiha ve gençlik ilacı i . - ii Kina Lutfi | dir. Her eczahanede bulunur. D.24 H aşi Hayat mücadele ile k ie le ei wgunluk daimdiez Yorgunluğu dinlendi alamı içen âlim salimdir/"; olur er — Bahtın yükünden ezilirler 54 hep —B m ile dinlenirler ;,; an: Birinci . H efis ve > uzır maddelerden tamamen aynı'mıştır. ad İştah verir. i9 Babi Geli gıdası, fikrin cilâsıdır. n Babacım Kederi zevke, zevki sürura kalbeder. za > a sale iskonto ila m mak “ © biloimesiğari Ki Yayla si ir e ii ndfi Kl ith OAK in bos Feb | Et isi gerin HeBaPİ İn »V ni seteilenele 2 — üni

Bu sayıdan diğer sayfalar: