22 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

22 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

imnlenii esna “Tarihi Tefrika “van Yıldırım — 130 — “ Timurlenkin mektubunu oku- Yazan: H. Türkekulği dsp Beyazid kal- li binde biraz iaşirah hissetti İzi | |! b F k işği i iğ , : | © yere biraktı, gene aldı, — lâyık karşılık mı © mi uğrıyacaktı. © Bununla beraber in onun me OMRAAXXKAK Yaya yem l te ve İmıştı, mek- 5 Diker ye bir da kika Ya şündü sonra un yüzle bakara yu sözleri sö; — Özer C ul mi yazdı — "oda SİNE birlik- ön cümleler hoşuma gitti, let bi- raz fazlaca a'a İşsiniz. — Ulu dl mız (bize Pe ve Mr em ge » Hayı delikanlı Da a kahdan | sonra işinize amam oru i ma söz veriy Prens Mirza Mehmed sul- ildi, i zen şu — Sen de lu dedem, ne . yüasek “e ve me yüce merd or insansın, Hemen bir m çağırdı- lar, Babe rd Yıl dırıma gönde e take aldı, yü- i helecanla çarpıyor, el- z tered- v3 daha bir daha okudu bir köşeye fırlattı, gene kaptı, mi a me belki yüz de- ve lal şanına görecekti, bir iakarele kendisi sruptaracağıa hükmede- ün buldu. üzerine eski irdi ği, aşk eralarını, . yolu: bayıldığı Sırp prensi Olive- rayı g önüne getirdi Li Timurlenkin vadettiği eğlen- ce ne kadar fevkalâde pi o ı olaçaktı. " ri ğe bu Sırp BUGÜN. İki . 1- Deniz Kahraman GARY COOOER - FRAN N Aşk, ihtiras, macera ve sergüzeştlerle dolu şahaser. film Kuşu >“ SONYA HENEE - ADOLOHE MENJOU pe ie e li şayanı hayret bir İileğiği filmi AYRICA: Foks Düny 2-De KARRARAİRARARAK Elhamra Idaresinde İilli Kütüphane sineması Fransızca ! dilberi, bu e a müstesna kadın , şim di pimbilir vava göz yaşı döküyor. Beyazid, lr de- vam ediyor, beri i bir noktaya dikmiş, gayet dal gın şunları dirlelen geçiri- yor: Babası Murad Hüdav üşüme “bir e» nefer ve rafını muharebe al il lane ve Beri Ya A2 gelebiyi düşman sal- kral Etyenin hem vera e zafer ri ara- nında nasıl evlendiğini lede alan olan Gerni m beğinin kızı ve o sıra- larda karısı bulunan Devlet ah ve dye m olarak ba | lev- hal a bir panorama gibi gö- zünün önünden geçiyor. (Arkası Sn) 004040460908 TOR Salih Sonad Cild, Saç ve zührevi has- öğleden İsi? ii gibi gn suyu Halis Ne hiylesiz ber- rak defltti ibi Şaşal suy mek yele, ni için ufak acına ve inilai Süre” Kid mu gönderilir. ani deposu: Hastaha- ne caddesi Turna sokağı 174—ı1 dedir. Mide ve ba- rin eskimekten kur- tarmak ve tam sıhhatli bu- lünmak isterseniz — su içi- niz, hayatınızı uzatın AK Tel. 2573 film . birden CES DEE o ai şaheseri ( Halkın Sesi ) | Faydalı Bilgiler : Beldeki fazla etler nasıl eritilir? ların (o ekseriyetinin bellerinde fazla etler bulunur. nları eritebilmek için sabah ve kullanmalı. Parkedeki yağ lekesini nasıl | ; kli Parke indeki zeytin yağı İlel pikir ak için ekl yeri vi benzinle sili- . Pa dei iç nzini İpi tiği za zinle kil m güzl olan çamur ü ruduğu zaman süpürüp bezle siliniz: Eğer leke tamamile. çık- mamışsa bu ameliyeyi tek- rarlayınız. Leke çıkınca her zamanki gibi cilâ sürüp par- latınız. een rte Tağhsel Araba Bir asır evvel Macaristan- da diktatörlük eden ibtilâlci Layoş Koşot Macaristandan kaçarken Yugoslavyanın Pa- raçin kasabasına uğramış ve vi akşam kalmıştı. Onu o aman misa çi ir eden doksanyıl evvelki Par: valisi Bağ- dan'a önlü arabasını bırak- mıştı, Bu tarihsel arabayı burada bırakmış olması o zaman bu (bavalide araba yürüyecek şoselerin mecud olmasından ileri gelmişti. araba- örü valiye gümüş Eva ii diye olarak vermiş tonu vali iğ lenin misal yin beş yıl evvel acari; n Belgrad elçisine satmış ilen "ibi eşler de bu ai m Macaristan müzehan koni ir ak üzere Mrs girişilmiştir. ASRİ SİNEMAD .. . Türkiyede 2 are 1938 tarihli “| ia Te esi Yemen miri yinin Türkeyeyi ziyareti Sümer bakkında diyor ki: Emir Hüseyin, Yemen O manlı iwparatorluğundan ay rıldı ayrılalı Türkiyeyi ziya- ret eden — Yemen hüküm- darı olacı Türkler Vie karşı bü- zük se rabıta duymaktadır- lar ve Avrupa ai — klifn "izl d deniz diğ raftan Hinddenizi sahile, rinde Yemene karşı besle leri ihtiras hislerini bildikle- rinden Yemen hadiseleriyle ayrıca meşğul olmaktadırlar. uhakkaktır ki Emir Hü- seyin Türkiyede büyük bir hürmet ve itibar ile karşıla- nacaktır Hastanede Televizyon Tas Ajansından : Doktor Velmid, hastaha- nelerde sari hastalıklar ko- ğ yatan hastalarla bii e vücuda getirilmiştir. kinelerden bir tane- si, ilki, Moskova sari hasta- lıklar — klinik enetitüsünde skarlatin koğuşuna yerleşti- skarlatin- hasta meye ekran üze- rinde görmekte ve kendisile görüşebilmektedir Vevsel hama” ma Bir senedenberi kapalı bu- “X ep Vey- sel h en modern ve her türlü a konforu ve mal ve tekmil takımları mü ceddeden şartile açıl mıştır. e Hamamımızı teşri edec a halkımızın sesi e sair sıhhi husu- ın on derece memnun Lalacaklüğim e İhsan eda 6—1 Telefon -2394- EEE EEE ELER a Havadisleri | 17 Şubat 938 Perşemden itibaren iki film birden Gör... İşit... Söyleme Iki saat kahkahalı komedi Damğalı Haydutlar KEN MA 2 bie ii EĞLER JURNAL ve renkli Miki . Sovyet pilotları- # Terazisiz tartı Evde terazı yoksa yapıla- k l cak bir pastanın (ölçüsünü nın re or arı bilir Şa Tas ajansından: v ve Danilinin Mos- | linde Öğrenildiğine göre, Enter- ban şimal kutubu-San Ja- e 170 gr abi GİR nasyonal hi ılık . federas- o yolu üzerinde vücuda ” şeker 22 ai ui 1s yonu genel eyi, yaptığı geri iie 10148 kilomet- t e umumi içtimada, sovyet pi- | relik dünya mesafe rekoru gram, arayağı ki si lotlarının o vücuda getirmiş 1937 senesi zarfında kurül- süt 250'gram, çe irdel siz oldukları 29 üre ere muş olan yegâne dünya re kuru üzüm 150 gram, dövü rekor ile bir 0 rekoru- | korudur. iniz dünya müş ceviz 115 gesi bale nu tescil etmiş! erin için ihdas edilmiş .140 g gelir. My e Sovyetler beliğ kahrama- auls o madalyas Ser eb Ek nı ünvanını baiz Gromov yk ! sireni verilmiştir. orba kaşığı . Ti Yemen Emiri | Macaristanda Leylekler Yırtıcı Bir Kuş Gibi Avlanırlar Leyleklerin sakin ve zarar- sız kaşlar olduğuğunu biliriz Hattâ Macaristan ovalarında Mazar köylüleri, leyleklere bir parçada kudsi bir mahi- yet atfederler, Fakat geçer sene Macaristanda hasıl — kur m an dolayı bütün taklık dagi leyle si er de le! batakillirüşi yiye cek edemiyerek köylünün kümes hayvanlarına saikırır olmuşlardır. ve kartal gibi birer kuş h gelen Macar ov larındaki leylekleri, şimdi, zararlı bir kuş gibi avlıyor» ar. Kâğıd para koleksiyonu Dünyanın en zengin kâğıd ve koleksiyonu, Londralı Fred Gatling m de bir İngilizin elindedir. Topladığı kâğıd pi araları makie cild haline geti cildle- rin A 110 a baliğ ol- muştu! li ii kâğıd para, ize Han rki o bir ipekli kum üzerine baml mıştır. Bu kolisi en kiymetli parası ise, harbden sonra Almanyanın bastırdığı 5 tril- yarlık bir bank nottür ve bu parayı ödemek lâzım gelse, bütün dünyanın stoku kâfi gelmiyecektir, Büstleri , depasiteri olan UÇAİ e büst heykelleri a ve perakende ucuz fiatla alar ei ir, AD : Mezarlık- başı akil hanı U- çak gişesi. Acele satılık ev Güneş mahallesinin Gelin- sayılı 3 odalı #TAYYAR a BÜGÜN Emsaline ii tesadüf edilir iki büyük film ü 1-Bekâr z LIL ALVİN öm temsil edilmiştir 2 2- Periler Diyarında w TÜRKÇE SÖZLÜ B LOREL - HARDİ aldi “Nİ le o İlâveten: Paramont jur © FıATLAR alm mm 22 ŞUBAT we DÜNYADA NELER OLUYOR? Sinema Yıldızlarını Soymak ktiyen r Çete İvud “hai fiyeleri, e; e, yıldı si gönderiniz, emi ve ar- kasından da telgrafla, “eğer parayı LAN herşeyi ortaya dökeceğiz, diye teh- did etmektedirler. aldığını ri Tavuklar Nezle Olur mu ? Olmaz mı? İngiliz lm ile ii leri arasinda mühim nakaşa zelal Dila m. âleminde gay se in ihtimali ardır. yy mevzuu şu- dar Ta avuklar a alır, varlar; olurlar mı, olmi mı? Baytarların mi göre, bir müstevli hastalık şeklinde olmadığı takdirde tavuklar soğuk lak zlar. Çiftçiler ise aksi kanaat- tedirler : Hayır diyorlar, tevuklar da insanlâr ve sezle olurlar. Yirmi Senelik Bir Pul 1918 Yılında Amerika ha- va postaları idaresinin birkaç kuruş kıymetinde olarak te- davüle çıkarıldığı pap bir tanesi gi nlerde, Nov yorkta (2800) Türk ni satılmıştır; mari anlıyabi- len beri Lie Topraktan 100 elini m kadar | an su si Tenda va “ püsk , (100) ği 'N 31 si

Bu sayıdan diğer sayfalar: