16 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

16 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> v hmm p— mız 8 İNCİ YIL No.33ö1 N: FİATI ( 109 ) Para Abone bedeli: Seneliği (7) lira Halkın Ses HAKKIN SESID Sahib, Neşriyat Amiri ve Basmuharriri i SANLI Idarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkiv ei > li Sı Gecmiven van geri veri'nez Avusturyayı Almanyadan hiç a ayıramaz Fransız hududlarında kıtalar seferber halde Fransız askeri şürası mühim bir içtima yaptı. Vaşiıgtonda Almanlar aleyhine nümavişler KISA VE AÇIK Biri Sö; Söylüvor, Öteki Yapıvor! | * Hitler söylediği yürüyüşün bütün rma yüklediverdi. Şimdi de Ingi 1 da bu alman bm gevşekliği nutkunda Avusturyaya.. Fransızlar in Al kuvvetli değillerdir. Yalın iniz yil mündan fazla ki bu hareket, daha sonraları, onların çö Franz ğ atfetmek isti Ya İngilizler ve bikini Amerikanlar “çok » deye bü Gi in kaveleri İle bağırıyor Avusturyaya yapılan askeri ünah ve Ky Şuşning'in omuzla- ve Fransız umumi efkâ ve İngiliz devlet adam- yazık oldu bu intedikler kadir örünmek ağır bası ei şi m 16 (Radyo) — yük kiz miş ve içtima ge ir üksel 16 (Radyo) — Bütün Fransız hama kıta- lar seferi ei lr Vaşing yo) — e «kya ile münase- ! batını meğe 5 rar vermiştir. Alman aleyhinde par mea ösünde yapılan oi bir nümayiş zo:lukla ii | gitılmışt ir, 1 göre dün içtima Awuskuneaye "Almanyadan Kimse Ayıramaz iHitler tayyare ile Vivanadan yrıldı Bu akşım mühim bir nutuk sövliyecek tadırlar — lir ii Berlin 15 (Radyo) — Hitler: “Avusturya Almandır. Ne A şiddet, ne harp, hulâsa hiç bir şey Avusturyayı A'man dev- İl elim va ei > vk vardır çi ei logiliz İetida koparamız mealindeki Sözleri ihtiya eden nutku fi zlar söz söyledikleri, makale yazdıkları, ortaya gramofon p'âklarına alınarak bütün Avusturya ve Alman- ikirler e halde Almanlar iş görü yerlar. Bir tar ara af söy- a aliimağa başlanmıştır ir irki taraf yapıyor. Ve böyle mühi l vi z Mera dürurken, böyle yeni tarihler yazılır ve yeni .. ö bain izilirken “söylemek, le “yapmak,, arasında o ka- K, t Paris ( r büyük farlar vardır ki... amu ay a mu” ajansı Viyana diriliy. miştir. Hitler SIRRI SANLI ün saba karrer ol- | şayan görülmüyen etiket Kd h . . . | du; mine ii bir resmi | bilinden salli iltifatta g it var ılmıştı. askeri | bulunmuştur. Spor Memleket, Hayvan ım ıçtıma ar adım iin takip etmesi ve Hitler sa t 17 de ani ola- HH > ? minnet ve şükranlarını izhar | rak tayyare ile Viyanıdan İşidir Vergileri > etmiştir. Munih'e hareket etti. Saat Hükümet binası “önünde 15 de Munih'te bulunuyordu. Kaldırılıvor bir alay o askerlere hitaben | Bu akşam gsç vakit Hitlerin An (Hususi) — Avusturya Cumburreisi ve | radyoda (mühim bir nutuk Hayvanlar vergisi Böle Ankara, 15 Ankara Gençlerbi — ün (Hususi) — spor kulübünün on beşinci yıldö- nümü münasebetile bir lokal açılmıştır. Bu merasimde hazır bulu- mahiyet almasını ve sporun memleket meselesi şekline rep istediğini o söyle- tir, Şüşsiğ evlendi! Viyana 15 (Radyo) —Sabık Avusturya Başvekili Şuşnig, bügün, 150 Nazinin muhafa- a Yeni Bir Muvaffakıyeti Tokyodan > Ma Paris (Ra Martta Tokyoya seci olan İs Faşist grubunu karşi — büyük kakule. yüze maktadır. o) —1 altında bulunan villâsın- ie Kontes Jermanla,”evlen- ir, Ankara 15 (Huşusi) — C. Partisi Kamutay grubu toplanmıştır. RÜŞTÜ ARAS Hıriciye Vekili Dr. Tev- e hakkında e fik Rüştü ar Hatay me- bulunmuşlardır. metin selesi hakkında Cenevr kararları ittifakla ve Mr cereyan eden müzakerelerin ei Tag bul ve tasvip edil- son safhasını Şizah eylemi: mişi m kğ üzerinde mü- Mısırda yi ün mento seçimi bu meselenia komisyonca tkiki muvafık görülmüştür. Başv: Celâl ar ve sayım vergisinde yapılacak ISTER GÜL ISTER AĞLA İplerile Kıllarile Bir Çarık Yinilir Yutulur mu? Bursanın Kemalpaşa kazasında bir köylü, ii Çift çarığı Ea in beraber tuza ep | gazetemize geçi okunu Adamcağız; edi bir lira veri kalım,, dem a ve lirayı almış!!! iddia e ol alayı; r diğimiz en ği şu am yerim n “Daydi iş eleri üzerine çarıkları almış sade yağında ek İsmiri oturmuş pin pak aman şaşı yakan larak bir lira mukabilinde b yuttuğunu Bursa (gazetesi — Yİ ii Tmt dayının midesi çop arabasımı, yoksa süprüntü köfesimi imiş? Iki kile e, bir kilo yeli ği kıvıranları !, Bir tebsi çiz va bir tabak tar; v > KIRAL FUAT teniriyeeleri, Tek büy ük patlican delme vb 1, üç tavuk, yirmi umurta ve üst , Kahire 16 (Radyo)— Ye- de bir kilo pirzolayı Snilii bir köfe 120 tane Yafa pata midelerine (| indire! ni Mısır parlementosu aa buyduk, fakat çarıkları iplerile ri yeri şupur boğazından geçireni emkihi) ti 274 kişi olması hükümetin uyucu sen bu m bir lira gibi az bir para ile ağaya giyilen ve pis bir deri- Ey oki den il çarığı yutması! intihap nizamnamesinde sg tığı tadilâttan ileri gel, tedir. İntihap 31 Martta ba yapı Başvekili Seyn İoguaıt Kip iyiye İngiliz kabinesi Mühim Değişiklikler Yapıla- cağı Haber Veriliyor (Radyo Henüz tevsikine imkâ balliailal bir habere göre Çemberlaya kabinesinde mühim değişik- es yapmağa ver- Paris karar e olmak Churcille mühim bir vekâlet teklif edecekti tir. Başvekil anlaşılan bu su- retle kabinesine karşı lagelen tenkid ve hücumla- rının önüne geçmeğe çalışa- caktır. Diğer taraftan haber ve- HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Haklı bir dilek Aldığımız beş imzalı mektup “Darağacı ve Bayraklı li araba'arı, mahallelerden topladıkları binbir çeşit fena k taşıyan süprüntüleri sinli çayı nberi bu ii e göre Büzaşilai gün- ü toplantısında ( bilhassa muhafazi bulunacaklardır. Mersinli nı doldurmak için döküyorlar, fena kokuları çekiyor ve fakat lerin doldurulması memleketin eyliği v. olduğu için zaruri dişimizi yorduk. süprüntüler a arasında bazı köp i irdiler «ve rina fabrikası karşısına döktü! dl er. Şimdi bu “civarda yy bizler ve diğer yurddaşlar bu leş paha. an pek uıztırap eyer Böyle a şlerin ortaya atıl imasından İse gömülmesi veya başka e yok edilmesi b ındır. Beledi; iyi ar dikkat nazarını çeke: HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR ak kümetten birçok istizahlarda $ Sali ae ği vin ai saki iin e

Bu sayıdan diğer sayfalar: