16 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

16 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Tzlefo: 2387 Z - —— m; Almanyanın karşısına çnka bilecek mli ? Suovyet Rusya müştere bir harekete hazırdır Âmerika yarının tehlikesini ugünden önlemeye amadedir Harp vukuunda müzaheret eğeçeği şüphelidir e f ” A ördlask , — ya fırsattan istifade ede- _ek devletini yutmak ıstıyor ' parlâmentosu | ııllınyanın bütün | '"alara rağmen 'kulacak bir harp döndü & Mret tiddiyetini arttırmıştır. A- imkânı kalmamıştır. Hâdiseyi Emrivakii kabul etmeyip der* beğe- bul etmiş olanlar. H Vetine inanmıyor itler Munihe İolini bu gece bir nutuk Y söyliyecek & hâdisesinin tatlı bir emrivaki kabul edilip Reçiştirileceğini k,,:"naıı 1 bakımından — devletleri 1 farnif etmek kabildir: ha ;:'kne geçmek İstiyenler. F mrivakii istiyerek ve k K Güresizlik , 1 yüzünden boyun e- K ç Emriyakü kabul derhal harekete Ş,? Eöremiyenler. y N NG lehde ne aleyhte bir müta- ,__:t—nege lüzum görmiyenler. Birinici kısmın başında geli w Sövyet - Fransız, Sovyet - ik ve Fransa Çekoslovakyı hş"" küçük itilâfr ve İngil i harekete tahrik etme! hümmalr bir çalışma var. A_fnbuhkı:n bahsediyorlar. Şi- "lq birleşik — devletlerinin etmemekle geçmek im- hmım desteklemekte tered Vı:eğl sanılryor. — Bu devlet unn devletleri üzerinde 1- ”A Almanyanın elde etmekte ol Italyanın gösteriyor. Hitler Viyana sokaklarında duğu mevkli, istikbalde — kendi siyasi rrestijini tehlikeye koyacak bir âfet sur retinde telâkki çtmekte ve beliren çı banı büyümeden tedaviye karar vermiş bulunmaktadır. Farara şu telgraf haberi bu temayülü açılıça ortaya koyan delil- serden biri addedilebilir: Vaşington, 16 (A.A.) —- Deniz si- lahlanma programının müdafaası için MDEy- Deramı T incida Almanyaya Avuslturya maslahatgüzarı İşlerini Alman sefirine devretti Ankara, 16 (Hususi) — Avustur- yanın Almanyaya ilhakı üzerine, bu- radaki Avusturya maslahatgüzarı Hariciye Vekilimizi ziyaret ederek vaziyeti resmen bildirmiştir, Avusturya sefarethanesindeki iş- ler Alman sefiri Fon Keller tarafın. dan devralınmağa başlanmıştır. Al. man acfın de vaziyeti hükümetimize Yildirmi: 1941 de İtalya 700 bin tonluk Bir donanmaya sahip bulunacak Roma 15 (A.A.) — Mecliste bahriye bütçesi müzakerelerinin sonunda bah - riye müsteşarı amiral Kavagnari be- yanatta bulunarak 941 de İtalyanın 700 bin tonilatoluk bir donarmaya malik olacağını söylemiştir. Bu donan ma şöyle taksim edilmiştir: 240 bin tonilâto zırblılar, 160 bin tonilâto kruvazörler, 190 bin tonilâto hafif sefain ve yüz bin tonilâtodan faz la ida denizaltları . Bahriye müsteşarı İtalyanım uzak denizlerde de müdahale imkânma vere- cek bir Ösean döranmasına muhtaç ol- Bir cinayetin dönüm yılıdır Bugün şehitlikte bir ihtifal yapılıyor BEFr; Yarzısı 2 üncüde ŞIK BAYANLARIN SAPKALARINI MODELLA yapar | Iştikiâi Caddesi No. 318 16 MART 1938 Çarşamba | Teli 20335, Avusturyadan sonra thvanva Poleonya ilatilâfı Almanyanın Memeli itopraklarına ilhakile i mi neticelenecek Polonya Hariciye Nazırı Bek İtalyadan süratle memleketine hareket etti Berlin, 15 (A.A.) — Danzig Norpos- ten, anşlus münasebetile diyor ki: “Bahtiyarız, fakat mesertetimize bir acılık hissl karşıyor. Danzig, Almanya haricinde kalmış olan yegâne — Alman devletidir. Bek hareket elti Londra 16 (Husust) — Litvanya arasında çıkan hudu *! İngiliz diplomatik mahfillerinde en« dişe uyandırmıştır. Bu mahfiller, Al- manyanın bu vesileden istifade ederek Memelin âkibetini kendi lehine hallet- mesi imkânı mevcut olup olmadığını so- ruşturmaktadır. Romadan verilen haberlere göre Po- konya hariciye nazırı Bek, Ciano ile bir saat kadar konuştuktan sonra alelâcele Lehistana dönmüştür. Bu dönüşün Lit- vanya hududundaki hâdiseyle alâkadar olduğu zannedilmektedir. Nazırın, ha- reketinden önce Kont Ciano ilç uzun uzadıya olmasına burada bü yük bir ehemmiyet verilmektedir. Diğer taraftan Litvanya hükümeti Gün akşam, Polany e, 11 & mart hâdisesini aydınlatmak üzere de Jegeler tayin etmeyi ve — Litvanya - | Polonya hududunun her iki tarafında hâdiselerin önüne geçmek üzere ınd- İ Polonya ile Ö Jamayı teklif etmiştir. Polonya ajansının Riga ve Revalden bildirdiğine göre, Litvanya makım- İarının uzlaşma kabül etmiyer vaziyet- leri büyük bir endişe uyandırmaktar dır. Letonya ve Estonya — hükümetleri Baltitik Mu—u müna- sebetlerin ancak Litvanya ile Polonya arasındaki münasebetlerin — ballinden sonra sağlamlaşabileceği fikrindedir. “Polonyaya tarziye verilmelidir ! , Varşova 16 (Hususi) — Son hudut n SEE Derami 8 incide Ispanya harbi bitmek üzere mi? Hükümetçiler harp etmeden geri çekiliyorlar Fransa Barselonaya harp gemileri gönderdi Almanya yeniden yardıma başladı 30000 asker gönd Paris 15 — Buradaki siyasi mahafilde Golaşan şayialara göre, İspanyada hü- kümetçiler general — Frankoya teslim olmak için müzakerelere girişmişlerdir. Diğer taraftan Paristeki İspanya hü- kümeti elçiliği tarafından — bir tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğde çıkarıları bü tün şaylaların asılsız olduğu ve cumhu- riyet ordusunun Aragonda asi! ve İtal- erdi yan kıtalarının taarruzuna katşi mu- kavemete devam ettikleri bildirilmiş- tir. Fransızlar Barselonaya harp gemisi gönderdiler Fransa hükümeti, Fransız tebaasını ve Fransız menfaatlerini müdafaa etmek BWr- Devamı £ üncüde Soövyet Rusvyada 18 kişinin idamından sonra 11 kişinin yeni muhakemelerine başlanıyor Askeri gurupun muhakemeleri gizli yapılacak

Bu sayıdan diğer sayfalar: