16 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

16 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çarşamba a 7246-1338| an ISTANBUL — Ankara Caddesi Posta kutusu: 46 (İstanbul) İspanyada hükümetçiler mİ mi İmar plânları "çin yapılacak ,.Stim'âkler dul ve Bursa muhitinde tatbiki lânı ii ektir. len imar ilin daha Yerlerde de istimlâkleri ül sasen ri, EE ha ü ing, , düşmesinden iymet R arar. görüyor. ler bono ile ödenirse bütün ç, Yahvolurlar.,, denildi. © kalırsa bu meselede daha evvel Bu , “cek bir prensip noktası var. Mig; Umumiyetle istimlâklerin öde re ” bu ikçe bono ye fikri tatbik olunamaz. Bu tek İçi ü e getir- bir » ancak bir imkân vi ki bu Bay ikaz yapı “ve Sivan . Er? Eg # ğ Eri demir- | sterilir ve hüküme- hn b ilâve edilirse - pa- ü istiki yi türlü h Mp üphesizdir. Y-'nız dediği- ay da ik ari çin sitrik istikra- Miyey ami olması ve Faiz ile ik- NE eml tai ağğ; yözde 7 yi tang zama Bale geber gerim ile bera: Lİ yeli saiyon yale icap ede- ve m yk istim- ra kıymetlene- bir bei; satılarak Hitlerin Viyana nutku i iğ Temin ediyorum: Bu memle- ket Almandır. Vazifesini müdriktir ve yapacaktır!,, e Lehistan vaziyeti Varşovadan ultimatom! Berlin 15 (A.A.) — Polonya - Lit- vanya hudut hadiseleri hakkında bu- rada'muhtelif mı göre, Polonya Li ai tum vererek Polon; atik münasebat tesisini ve demiryol Fe münakalâtının açılmasını istiyecek tir, Malüm olduğu dize Vilnonun â iş - Teirasmdan sonrâ Viyakadaki ” Nazi nümayışıcri TSigün; vatanperverlerinin işareti Me haç yerde görülüyor.) (Yazısı 4 üncü sayfada) Bugün Sayısı heryerde aris, 15 (A.A.) — Bura da mişlerdir. 12 sayfa oluyor? maili Frankoculara teslim olmek ii için Franko ile müzakerelere (Sonu 10 uncu sayfada)! Çekoslovakya vaziyeti Londradan Berline nota — İngiliz Başvekilinin büyük bir Bazı habe: Ge cebe in e nın, B, Göri Sonu Sa. 4 Sü. ni Parti grubunda gelini müteakip bı vel bu münakalât inkıtaa uğramıştı. Varşovadaki Alman gazeteleri mu» habirleri bu gayri vazıyeti yri tabii için ir ki tehlike eti eylediğini kaydediyo: (Sonu Sa. 4 Sü, 3) Avrupasını Korumak için İngilterenin kararı (A.A.) — Dört muha - diğer devletlerle besaber karşı karşı Şi ndaki İngiliz ii eni koymak Hususu dar eylemişlerdir. Cenubuşarki bürüyi geri ahileceği için ibi olen fevkalâ, ir gelir alınacaktır. Sonra açılacak el ve yollard: istifade pie alınıcak şerefiye al Di da yine ayrı bir varidata katı- Jatacaktır Li se sadece bu türlü at ile belediyelerin ları lede yapacak! m faizleri ve ileramiyeleri bol bol kar- sılamabilir, ASIM US Hatay meselesi Göçmenler ve vergiler hak- kında Başvekil, Hariciye ve İl Maliye Vekilleri izahat verdiler b: 15 Mart : 1938 Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reis- liğinde e 1 Söz n Hariciye vekili Dr. Ara ii kei Miz olan ty müzakeresinin son safhası zahat edi a sonra göçmenler | hakkındaki müzakerenii nin devamına onra kürsüye gelen Başve- kil e Bayar ve Maliye Vekili Fuad Ağralı sayım vergisinde mr ten- ee nir Büyük Millet emi sev. kedilen kanun lâyihası rresi natta bulundular. Hükümetin Obu beyanatı gurupça müttefikan ve alkışlarla tasvip olun - Moskova, 15 (A.A.) — Buharin, Ri. kof, Yagoda ve idâma eahildi diler onbeş a kurşuna yi ni Muhakemeler B: dili IS(AA) — ai — Moskovada üç muhakeme daha! Suçlular arasında eski bir Baş- vekille bir çok eski nazırlar var Son muhakemede mâhküm olan On yedi kişi kurşuna dizildi Troçkist ve sağcilarm biten muhelke « mesinden sonrâ 2 ini sezi muhakes başlıyacağına bı *ktedir, evdi ihtilâfçı mi ekle komünist (Sonu Sa. 4 Sü. 4) Hatay seçim nizam- namesi üzerinde anlaşma Hasıl oldu Cenevre, 15 (A.A.) — Anadolu A- jansının hususi muhabiri bildiriyor: is tihbaratıma göre Ekşperler komi . İntihabat talimatnamesi sa: prensipleri üzerinde zi 'bir itilâf ha- olmu; sıl uştur, Yeni talimi ılmasına başlanıldığı için ii a niha- yetine kadar işlerini n bitirmiş olacağı tahmin edilmektedir. Adliye Vekili Ankara ceza evini gezdi Ceza evinin matbaasında mah- kümlar muvaffakıyetle çalışıyor Kadın mabkfümlar fabrikalarda çalıştırılacak Genevrede çoğlu Akâra 15 Ge — Adliye Vekilimiz B. ikrü Saraçoğlu bugün (Sonu Sa. 4 Sü. 4), ır gün gibi o sabah ve Saraç- m İstanbul lisesine gidi- yordum. Ferah apartımanının ia indi telâşlı bir kalabalık gördüm. Bu kala- balığın içinde arasıra süngü düşürdü. Tramva; dan inerek oraya doğru yü Yolu, nöbetçiler kesmişti. Kumr: Ee aslan yelesi mi batar Li Durdum, Biraz ilerde- du, geniş göğü: özleri içlerindeki “16 Mart,,ın yıldönümü Bugün şehitlerimizi anıyoruz Yazan: Hakkı maş 2 ile yükselmiş çavuşlar girip gis el e hiç kalana 1 Meğer vakanın kendisi, söze yer vere miyecek a beliğ imiş. Nitekim, sonradan b. e görüp susmuştum. kasrı kı k bir ri başlamıştı. erlerimizi uykuda RE nelerin yağ # iki örtm Uğursuzluk, e zi kurbanlara Eski masallardaki eje bir kere bik da bağışlamadı. derhalar bile, ancak yılda yurda saldırır ve bir tek ime don yarken, direklerinde insan zeki (Sonu: Sa. 10 — ra esime med si a akar

Bu sayıdan diğer sayfalar: