15 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

15 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: 21-3 ayı: 7245-1335 a ISTANBUL — Ankara Caddesi Posta pi 46 (Istanbul) GİR Avusturyaya italyadan da arazi miilhak olunacak ? Çekoslovakya nhududunda ç Almanlar vaya ME er işgal ettiler € A Beri n - Roma mihveri yaşıyor mu? Br ki gün evvel Kitler Alman orduları İl başına geçerek Viyı ş Yan Başvekili Munlniy de bir e di gn pe anlattıktan sonra şöyl te > Önümüzde hadiselerin netices pe olsun Fransa tarafından ka. e Orta Avrupada ne saat içinde Alman VS | bunda bulunan bir tatil devresi geçir- | Şuşniz. Avusturyada reyiâm yapılacağmı ilân ettiği zaman halk srasmda.. Varşova, 14 (A.A.) — İtalyanm cenu- | ettiği öğrenilmektedir. Bek'in pek ya mekte olan Bek'in birdenbire hareket | tedir. (Sonu: sa. 10 sü. 8) Hitler diyorki: ““Suşniğ beni aldattı! Bunu asla kabul edemezdim !,, Alman devlet reisi Viyanada (Yansı 10 nuncu sayfada) Bugün 12 sayfa Sayısı heryerde Tel Telef, 71413 Yazı) 24370 (dare) Lehistan da Dtennyayli yürüyecek ! Halk “Memeli isteriz!,, diye bağırıyor Macaristanda Avusturyadan yer istiyor! Başvekil Sporcular arasında Ankarada futbol ni- çin ikinciderecede ? Bütün sporcular bir çatı altında toplanacak. Ankaraya her yıl dört ecnebi takımının getirilmesi temin Ankara, 14 Grtlefotla) — Başvekil | ten fazla kalmıştır, saat 17 de An. Toplantı Genleri ital on, n, beşin nci yıl dönümü dolayısiyle klübün yeni lokalinde yapılmakta ve klübün fahri (Sonu: 11.incide) bülunan sporcuların arasında bir saat- kmda buraya gelmesine intizar edilmek- General Cevad Dün dostlarının göz yaşları ara- sında askeri merasimle gömüldü General Cevadm eenaresi ar inilir Tıp bayramı Dün üniversite konferans salonunda kutlulandı (Yazısı 5 inci e re Günlerin peşinden : güle izale sayğı! 1 Amerikada Teksas hükümeti dahilinde Amarillo geli- Pe büyük fenalığın kaynana lara bürmetsizlikten, ileri geldiğini yaz wwuharrirleri müzah deki » — düşürmemiş olsalar biç şüphe yok ki Amerikada aile hayatı bugünkünden daha Me mesut olurdu. Ni emişi. Amerikan Gazetesli sı memleket muhitinde hayret edilecek derecede kuvvetli bir fikir cereyanı uyandırmıştır Üç ay işinde yalnız Tek- yetlerin 50,000 i azaları Amerika şehrinin sokaklarında bele halinde gezerek büyük bir gösteri yapacak. larmı bildiriyorlar. erikalılarmn aralarında geçimsizlik mevcut oley: sileleri yeniden sa- di bin böbiülkier ld bit h İsirni etini mek ister. Yalnız burada anlaşılmıyan bir öy var; Acaba Amerikada: “Kaynanalara sayğı,, cemiyetlerine kaydedilen ve bugünlerde büyük göste. riler yapaerk olan ge ninde Dİ rudır? Yolan bunlar ara Sende dermnilar He gelhaler e mmm ASAN KUMA a

Bu sayıdan diğer sayfalar: