15 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

15 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ulus Basımevi Salı 15 Çankırı caddesi Ankara Telgraf: Ulus - Ankara TELEFON MART 1938 8 KURUŞ Başmuaharrir Atölye yt DIMIZ ANDIMIZDIR Şehir Stadyumunda Futbol - Milli Küme 19/3/938 Çamartesi asaat 15 de: Muha- fez « Üçok 20/1/938 Pazar saat 15 de: çok Pazar saat 15.30 da 10 bölge- nin iştirakiyle TÜRKİYE bi- rincilikleri kır koşusu Harbiye - Ü- Hitler büyük törenle Viyanaya girdi Büyük tezahürat arasında halka diyor ki: "And içeriz ki bugünkü alman devletini,, 'ne tehdit, ne şiddet bozamıyacaklır! ,, Bugün Viyanada büyük bir geçid töreni yapılacak Viyana, 14 (A.A.) — Hitler, bu sabah saat 10,45 de Viyana'ya gitmek üzere Linz'den ayrılmış gençlikleri” selâm durmuşlardır. Hitler, arabasına yaklaşan bi: mıştır. Yeni bir kanun — Hükümet zirai istihsale yardım edecek vergi ten- zilllerini teklif etti — Yazan: Kemal ÜNAL Dün Meclise verdiği bir lâyiha ile hükümet, i oldukça mühim bir nisbette indirmeği teklif etmektedir. İki buçuk milyondan fazla bir mikdarı müstahsilde bırakacak ©- lan venidak' iülmdrnarta Meclise veri- len büdcenin onbeş milyon fazlalığını hatırlamak yerinde olur. Vergilerimiz hacmini, milletin öde- me kabiliyetinden alır. Her yılki ta- bakkuku tahminden üstün çıkan büd- celerimizde ise gelir rakamları, daima kıskanç bir itina ile yer alır. Yeni büd- çemizdeki artış da kaynağını, ihtiya- gın rözüyle nisbot ve matrahların ge- nişletilmesinde değil, memlekette re- ve şehrin sokaklarında — “Hitler çok genç hitlercilerin elini sık- Karşılama hazırlıkları Viyana şehri Hitleri mutantan bir kilde karşılamağa hazırlanmaktadır. Hitlerin otomobilini — 22 otomobil ve 13 polis arabası takib tmektedir. Viyanada oteller, lokantalar, ve si- nemalar müstahdimlerine izin vermek için talimat almışlardır. Linzden Viyanaya normal bir şe- kilde takriben üç saatte gitmek müm- kün ise de Hitlerin, yol üzerindeki kasabalar halkının tezahüratı dolayı» siyle bu mesafeyi altı saatten fazla bir zaman zarfında katedebileceği zannedilmektedir. Pöltenden baber verildiğine göre Hitler, burada bir saat kadar kaldık- tan sonra Viyanaya dgüreettle'muşğlür biç bir yerde durmayacaktır. Viyanada her tarafa alman bayrak- ları çekilmiştir. Viyana bayram için- dedir. Bütün sokaklar kesif bir halk (Sonu 6 ıncr sayfada; Gençler birliği 16 yaşında fah seviyesinin yükselmesinde bul- muştur. Büdcelerimizin “koruyucu, kurucu ve verici işlere her defasında daha fazla para ayırmakta olması, *millt faaliyet üzerinde derhal yarat- mağa başladığı tesirle, onun artışmı da temin etmektedir. Ve böylece “dev- let varidatının inkişafı, yeni vergiler ihdasına değil, mevcudl: ınm tenzili- ne bile kukân vermektedir. Hükümetin dünkü teklifi büdce yekünunun artışı- na rağmen vergilerde yapılması müm- kün olan tenzillerin ilk safhasıdır. Büdce muvazenesini saramıyacak tarz- gdaki tadil ve mlahların buhran ve mu- yazene vergilerinde de bazı değişiklik- Jer yapacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Hayvanlar vergisini indirmeği müm- kün kılan vaziyet üzerinde kısaca durduktan sonra yeni tadilin muhtasar bir tahliline geçebiliriz: Lâyihaya göre hayvanlar vergisinin Azaltılışı iki yolla yapılmaktadır: 1 « Bazı hayvanların vergisini indi- gerek, 2 - Bazılarını da vergi dışında bıra- karak, Lâyihada koyundan her yıl alınmak- ta olan 40 kuruş vergi otuza, tiftikten alınmakta olan 30 kuruş da yirmi beşe indirilmektedir. Hemen hatırlamalıyız ki, 1932 den evel koyunun vergisi 60, | tiftik keçininki $0 kuruştu. Bu mik- dar 1936 da kırk ve otuza indirilmiş- ti. Teklife göre koyunda yüzde yirmi beş, tiftikte yüzde on yedi nisbetinde bir indirme vardır. 1931 ile mukayese yaparsak bu iniş her iki cinste de yüz- de elli nisbetinde demektir. Verginla bu inişi bir yandan koyun Ve tiftik yetiştirilmesini kolaylaştıra- Cağı gibi bir yandan da hayat ucuzlu- Bunu temin edecektir. En büyük istih- lâk merkezi olan İstanbulda halkın u- Guz et yemesi için alınan tedbirlerde en büyük fedakârlık hissesi bazı ma- halli vergilere ve devlet müesteseleri- Başvekilimiz gençlerin dünkü toplantılarına şeref verdiler Başvekilimiz Gençler Bit Ankarada kurulan kulüplerin en es - ( kisi olmak şerefini taşıyan Gençler Bir | , dün 15 inci çalışma yılımı mııxmk 16 yaşına girdi. Başşehrin spor | | tında canlı bir varlık halinde, ı-ncl:ıct kendini gösteren Gençler birliği, güzel bir törenle bu yıldönümünü yeni loka- linde kutladı. Başvekilimiz Gençler bir- liğinin yeni lokaline şeref vermek su - retiyle sporculara en büyük iltifatı gös- termiş oldul. Gençler birliğinin fahri reisi, Adliye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlunun mi - safirleri, saat 16.30 dan itibaren kulü - bün postahane caddesindeki binasına gelmeğ ebaşlamışlardı. İdare heyeti re- isi ve azâları davetlilerini karşulıyorlar- | dı. Davetliler arasında birçok mebusla- rımız, idare adamlarımız, spor kulüp - he düşmüştü. Hayvanlar vergisinde ko Yunlar için yapılan tenzil ise bütün Yurdda etle gıdalanmayı artıracak ge- hiş bir tedbirdir. Kesilme çağına ge- ( Sonu &. inci sayfada ) leri mümessilleri ve gazeteciler bulu - nuyorlardı. Başvekilimiz saat 17 de kulübe teş- (Sonu 8 inci sayfıda) rliği gençleri arasında Dost İranın bayramı Bugün dost İranın sayın hükümdarı Sa Majeste Rıza Şah Pehlevinin do- gum yıldönümüdür. Bu münasebetle bü akşam şehrimiz İran Büyük elçili- ğinde bir suvare verilmektedir. İstiklâlini büyük rehberi sayesinde kazanan İran mülleti, gene onun kıla- vuzluğu ile her türlü inkişaf imkânla- rını elde etmiş, terakki ve refah yolun- da ölçülmez bir mesafe almıştır. Peh- leviler devri, biç şüphesiz, asil İran milletinin eski ve şerefli tarihine lâ- yik bir devrin başlangıcı olmuştur. | Komşu ve dostlarımıza en hararetli | tebriklerimizi sunmağı vazife biliriz. Dünkü kamutay müzakere- lerineaid- tafsilât sekizinci sayfamızdadır. DD P E L ARIRE LA Örgeneral Merhum Cevad Örgeneral Cevadın cenaze föreni Kıymetli askere askeri bir tören yapıldı İstanbul, 14 (Telefonla) — Dün ve- fat eden örgeneral Cevadın cenazesi bugün büyük askeri törenle ve İstan - bul halkının göryaşları arasında gö - müldü. Törene, Cumhur reisimiz Ata- türk adına yaverleri Cevdet, Genel Kurmay Başkan: Mareşal Fevzi Çak- mak adma akademi kumandanı Korge- neral Ali Fuad, Korgeneral Halis, Ce - mil Cahid, İhsan Tlgaz, Veysel, Cevdet, şehrimizleki mütekaid generallerin he- men hepsi, birçok mebuslar, merhumun şahsi dostları bulundular, Kuleli Aske- vi lisesi, yedek subay okulur polis müf- | Tezesi, izciler, kalabalık bir halk kütle- | si; cenazeyi takib ediyordu. Cenaze, saat 11,30 da türk bayrağına sarılmış olarak bir top arabasının için- de merhumun Nişantaşmdaki konağın- dan kaldırıldı. En önde süvari müfreze- Si ve piyade alayı gidiyordu. Atatürkün (Sonu b incı saytada) Çekoslovak sınırında alman askerleri ! Tayyare meydanları işgal edildi, gümrüklere alman müfrezeleri kondu SÜDET ALMANLARI Hürriyete kavuşan Avusturyalılara hararetli selâmlar gönderdiler Bratislava, 14 (AA.) — Alman kıtaları çekoslovak sınırıma gelerek bü- tün gümrük posta mmın yerine al- man müfrezeleri i- kâme ve tayyare meydanlarını işgal Başvel nında Hariciye ba- kanı Pol Bonkur olduğu halde Çe- koslovakya elçisini kabul ederek uzun uzadıya görüşmüş- tür, Prag, 14 ÇALA.) — Lolidranın arzu- suna tevfikan çe- ÜB Göringtere Çekoslovak Cumhur Reisi B. Beneş Fransanın fından Berlin'deki — yeni dış işler bakanı Pol Bonkur'la bfmbıı gekoslavak sefirine Almanyanın Çe- | dermiştir. koslovakyaya karşı hasmane hiçbir ni-| — Diplomasi mahfilleri, Almanyanmm nlhılmmkıgmi&%mwımı İngilterenin reemi bir (Sönü 6 mer: saylfada) Hitler diyor ki: Bir kaç gün evvel ilhakı düşünmemiştim bile İlhaka sebeb: Şuşniğin ihanet etmesidir Londra, 14 (A.A.) — Deyli Meyi ga- | sordum. Hitler dedi ki: zetesi Linzde Vord Praya'ın Hitlerle | “— Bizim tarafımızdan hayır. Ve yaptığı bir mülâkatı neşretmektedir. | Büyük Britanya tarafından iki memle- Vord Prays, diyor ki: ket arasındaki görüşmelerin bozulmı- Hitlerden evvelâ, Avusturya hâdise- | yacağını ümid etmek isterim., lerinin alman - ingiliz münasebetleri | İngiliz fransız protestosunu nâsil üzerinde müessir olup olmayacağını | (Sonu 6 rscr sayfada) Çemberlâyn diyor ki Bize nefret veren hâdiseleri kayıdsızca karşılayacağız " Fakal şiddef fatbikine de muarızız !,, Londra, 14 (A.A.) — Avam Kama- rası bugün dış politika hakkında gö- rüşmelerde bulunmuştur. Başbakan B. Çemberlayn beyanatta bulunarak Berhtesgaden anlaşmasının Avustüre yanm istiklâl esası üzerine aktedildi. ğini hatırlatarak, B. Şuşnigin istifa. sına tekaddüm eden hâdiseleri anlat. mış, hâdiselerin aldığı seyir üzerine kan dökülmesine meydan vermemek için — Şuşnigin çekildiğini de söyli- yerek demiştir ki : “— Fakat bu hâdse olmadan evvel daha gündüzün Fon Ribbentrop nez- dinde şiddetli bir teşebüste bulüne muş idim. Yine aynı gün hariciye na- zırı Halifaks da yine iki defa Rib- bentropla görüşmüştür. Berline de bir protesto notası gönderilmiştir. (Sonu J. üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: