15 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

15 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DIŞTAN, İÇTEN Sandık dibleri canlı bir raebus arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Bana bir bel ası UL Zonguldak meclisinde Safranbolunun adı "Ulus,a çevrildi Zonguldak, 14 (A.A.) — Zonguldak US Kamulay Encümenlerinde Kamutay encümenleri dün aşağıda ii ya öyledi ki üstünde, yüzü kırmızı beyaz kareli küçük dir: vardı. lisi kırk gün si KR RAMO ide < larını dün bitirdi. Mecl! topl y 7 prn görüyor Hibe | Bağla tam kırk sene Siva, ben Er- Devi İnelibene erikli klikahaliilani, — ç . vekâlet- yünle doldurup bana vermişti. e eçen gün, içi senelerdir a duran Te kılıfı sandıktan m doldurttum, anamı hatırlaya hatırlaya üstünde ot My ruj Erzincat olanlar, ır, da ilçe Bartii Amasranın ağ kolla, kömür h bağlanma: A KN 15-3 - 1938 Vilâyetler idaresinde reform İçbakanlık, başbakanlığa çok mühim bir proje verdi Bu proje vilâyetler idaresinde bir çok yenilikleri ihtiva etmektedir Bakanlığın Başbakanlığa veril- iç üzerinde vilâyetlerin serbest bırakıl: mek üzere vilâyet hususi idarelerine |m Vilâyet büdceleri üzerinde i kli Eİ eözleğii dinlerken dikkat ettim; pe ise sn yap maş lise önceki dağ Gözleri kara” iöAsülnleğ iie Sen O a ay g h z iliye encümeni: > ğun sesi gibi hafiflemiş, çimi Ana ve hatıra... bizi med. “Yeni bildce 888271 Jiradar. Yemi bil | — a anmanın Bazı maddelerinin z spora 14) , * e i ik kan gözlerimdeki hayret ve hayranlığı yo o a di. Bu dokumanın | bin 400 lira ayrılmış, merkezde Özel i- ” O beyazı, kar gibi temiz, kırmızısı gelincik kadar aldı. Hiç elmayı dap di ME sr altın : daha in dokunmuş sanırsmız. Keteni vatan toprağında yetişmiş, ip- |ni bir okul yaptırılacaktır. aş k liğini türk kı kadını 1 bül ükmüş, kumaşını türk. kazı dokumuş bu site yü- —— Adliye encümeni: mız saklı durur. Yangın ve hicret görmemiş yerlerde, üç göbek bugün adlarmı bile unuttuğumu: e analarımızm hayat- © larından parçalar hâlâ tadır. Varlığından hiç bir iz kalmamış ir ceddin, ei beyaz ve nurâni sakalı- nı sildiği h ları dökülmü i biraz sol iri d Polatlı - Kırıkkale hattında | yolculara tenzilât aid bir muştık. İç Bakanlık, bu raporunda merkezde YRKİNCRE tenkiklerin bd il lerini id, yeti 1 sine aid çare ve tedbirleri ayrı ay-İle iran doğruya ağn dahil & ir. İ müstahdemlere aid maaş lu gördüğü çare ve tedbirleri izaha |ve ücretlerin, mai faizi lamadan evel bu raporda ezcümle | tismanları ile esi yi şöyle bei dirs rm büdceler: la El “1320 noktalarına kin ettirilerek bun- i e m vi yapılmaması, etlerle vilâyet kurulan, hen çeyrek melik bir hayat ii R geçirmeyen vilâyet hususi idareleri, Devlet şurası kanunu lâyihasının Maliye encümeni : urun imuaşarı hakkındaki Ma yakama müzakeresine 5 vam edilmiştir. ği gi eten yumunlığmln birtarihin tekrar canlı Bunları ; anal arımızın sandık eni Ge ez e: ş günl göçüp si itmiş ecdadımızın kokuları Ka Sandık dipleri. .. antik; ymetlerini akl âciz e © duklarren ba kl yadigârlarm sal li müzeler... bir gün, bizden , de bir kü üçük kumaş Parçasmın, bizden sonrakileri böyle liye. ER Hasan - Âli Yücel yeke ayrılarak geri harbr ile karşılaşmış, bunu milli mü: | nie takib etmiş, iktısadi buhran 8— vi celi erin senede İ- © hdiseler bu müesseseyi büsbütün | defa toplanması suretiyle tatbik lerin daha esasi: şekilde kontrolu- Mesölile Halk hakimiyetine ve demokrasi |nun tem prensiplerine dayanan vi ii ye emini, hallimler igin Kabul odin Ankara şehir tiyatrosu bu !: hafta turneye çıkıyor trenlerle e yarının m gelen her hangi bir sebebten geçikir- Ankara halkevinde Devlet demiryolları ve limanları | Orman Kanunu idarelerini rejimin icablatın: imali br aintemi yerine, Aprisi umum müdürlüğü Polatlı - - Kaıkkal e yaasya uygun hale getiğbilöük. “hi | dölleri Pei sat tahsisat im- kısmında b kk ümeni : milesseselerden feyizli neticeler ala- Anları ve kadro inde terfi yas idiş - dö bilmek imkân altı lanma: g yahat edecek ri yarı yarıya e e vk reisliğe | Kastamonu| jerde SİL dilen esasların —derpiş — Yalı li eti alâkala- benlik mam in si ve tatbik me iktidar ve salâhi- Şa a ve röpliler ayrılarak bun Je sından itibaren tatbik edilen bu tari- yi ” inşa, tamir ve bakım masrafları feye göre satılan İk tlerin dönüş kı-| Ya ebu Hamdi Dikme iştir. | ak faaliyet ve inkişaf imkânlarının | nın vilâyetlere bırakılması, birden e az gidiş tarihine yedi an erilmesi icab eder, ,, yade vilâyeti alâkadar eden yolların e Ez rayon o > şi antıda başlanacaktır. ve nlar va ki sınat e nün gece yarısma kadar ra Neler a vi umumi muvazeneye alımması, vilây: dei A ilemi berdir. sm Eli 1 1s eN ç ĞRI Di mi iayacak çare ve tedbirler ara, | fı2 hissesi olarak ayrılmakta olan iri let alan yolcu 22) #ktısad encümeni grup mi) m m noktalar göze çarp- Te yo bakin a A e n gece yarısına — kadar) müçcakip toplanacaktır. adar derelerin, bırakılmı 11.5 Vi mükelletiy etinin bede- İni olması esasının EREL mükellefiye- ii tin paraya tahvili, servet gelir ve ka- m ve gayrimenkul mal- kei lara Ra lan tahmil m gör örmekle hukuki tesis olan vilâyet husust ida- Sanatkârlar gecesi İstanbul şehir tiyatrosu geliyor yp Niz m yazım ücre la iŞ zn ücret hmmm e kulmasr, > 2 — ui di buhı ki li lâhiyetlerinin kati olarak tayini, azn e m Ki olabilecek le il ei ie ve verilecek hişmeleri görebiles den m Ak e liği erin Beh. ağ eleme er kar taki eba kefeni “kedili vi yeri yan yat mem:| aat alâkalı makamlarla temasa başla- mahsus em faydalanan talebe | karada bulunan ressam, heykeliraş, Üğleölir “dekiler kancık. iL yere b ima mom mi p aş içinde ve dışında bir turneye çı-|mış vedün n kediye © örülen birİve muallimlerden bu tarifeye göre mss, Si Gu tn laler'i i temsil eden müdür- : irtiy; near n- kıymetli | arkadaşımıza eden ücretlerin yarısı alına- gaylı bir toplantı yapılacaktır. Bu ilim . in ler sezin lida olanların ma rejisörü B. Raşid Rıza dün Mİ şu izahatler! caktır, Şu halde bu yolculara umumi | a Paran gok elan olacağı i » icretleri ile bu idarelerin ten- mini bir arkadaşımıza o demiş.) — Tstanbu yeli eni Muhsin | tarifeden yüzde yetmiş beş tenzil alınmıştır. Lys ii YEBACİİekisei GAriİk Viz, tesir, öettefeerika ve kr tir ki: rtuğrol'ün iştirakiyle dram ve-komc yapılmış olacaktır. Muallim, tam — eeilmesi, rent mvazeneden bu İZE idare masrafları, üdürl — Temsillerimiz bitti. Ye ses bi meş beraber büyük bi ez kendilerine mahsus ae darelere yardım hissesi ayrılması, Vazeleyi 3 EE, zona kadar boş durmamak için, 17 ki çıkacaktır. İlk temsillerimi- | başka bu tarifeye de tabi oluyorlar Dolisfe W yet ve elleri © şilik kadromuzla, Salümüzdeki > p sada ak halit otoritelerin hâlim olması, mer. Hi ol iğ e bir turneye çıkıyo-| kevi ia u yeni tarife yolcularma gidiş - — kontrolun ilmi iz amel mıyan vilâyet hususi rk dei dönüş biletleri fotoğrafsız verici verece Ai mİ Çekiçli Bağda. re yara döneceğiz v: şark yaya elimize el li I şehir kayi geliyor Bu ayın e iri şehir ti- yatrosu Ankara; KERE ilki verecektir. dirini gelen İstanbul meden bir gün evvel de alınabilecek nyay Maraş içer ea nl Makbed, Hamlet, 'umartesi a ii 'eğen klsiklerdir: Ma amle iv ç güni ar. Ain, alir | gin dığı gil bey mahallesinde oturan eskişehirli “| ğin bir vatmak eserleridir. gidiş De lan bn rare İbrahim adındaki adam yine eskişe vi sy Bai mame Komeimiz e İn temi lili, çi | kös Melanie oğlu Oren bap erdi. çekiçle ağır surette yi Yaralı hastan Bundan başka bu Si müünzam icrete tâbi olan Toros ve Anadol General Kâzım Dirik | | gönderilmişir Trakya Umumi me General | Süzun Dirik Mekaç günden mizde bulunmakta ve Trakyayı akan İl dar sen izler all EMME si nm Bile bilimum umuma u trenlerinde de geçebi- pi ie gi Di > Ke halk trenleri tari- m 15 inden itibaren kaldı- dir, si günü saat 23 de M. ağ AN Vehbi ismindi Ki arta adın Ea li yakalanarak müddei- taneye erimiş 8 lu da yakalanarak akdeniz; a ere uygun bir ii nülerek ter i Tt iy hale ilmesi, ihtiyaçların malin ce düşün | min olunm — İdari vesayet, neee ge ve adldeme ii esa let büdcesinde (hususi Haşıl 2 dım) namı altında açılaci konulacak tahsisattan dl eli ması, e zak İç unun sonunda netice Di şöyle demektir; “Vilâye t hu iii i idare) me, eniyi an ve ükelle: ft e — e e tanzim ve Bak: İedilecek azami, asgari hadli kadrolar genişletme ve vazifelerin ince ei in bölümi sasına uygun hale getirmek ve İn idarelerin faaliyet ve çalışmasın- ağ De ve neticeler almak İ- evel bütün dünyaca tatbik mele girmişler dayandırıl- cab eder, Karadeniz ve e eleği i fırtmalar A geçmiştir. En düşük ıs1 sıfırm al - üç, en yüksek ısı da sıfırm t ürik een ye kadar yöleselmi iştir, raflarrile Ege'nin cen inda hava ek bulutlu, dier böler) a - palı ve yağışlıdır. saat içindi nub pddnladan! ei, bölgelerdeki karlı yağışların metre murabbama br - yi izedi Gi- e bahar ve siyaset ar günü, Viyanadan ingilizce Mabel veren iz iii arşlus'un men mal zl dim yı a: ği al yordu : ünlü, güneşlik bir bahar gü- TT e â — Bir kurşun kalemle bir kâ- Zıd dedi, Verdim. ce şu işareti çizdi £ RR ğe m : sokaklarda, ayla iz askerleri ve askeri motör- j kö Kadılı kızlar ve çocuklar üzerlerine çiçek- der atiyorlar..., Siyasi bir Bamle min bir bahar gü- nüne rast lal vi biraz e eş, bir çok çiç: ii da mi kün olabilirmiş “dem vi Year. (UİĞSUR tar. tr Amlar Avusturya askerle- iel çimin Şu halde bir “il- haka,, karşı iltihak”, Yalnız m. bilânçosunda dö- ziler bu ya afin; kırmış, wi parçalamışlardır. Hindistan yolu! Diez Vi 'ta çıkan ve ea wumiliğe teslim edilmiştir, maları ii ik i esat gan mahalli idareleri salâhiyet ve iktidar bakımından ben- Haçlılar muharebelerinde “kabil Hindistanın hayalini göre- zan arkadaşımızın İsa- şüphe yok. Hattâ yolunun hakikatini, gö zım gelir kanaatindeyim. Çünkü haçlı seferleri, şi nİZ, Mig mekle mubundaki i bi ir isabı tmiştir ki ben, z “Hindistan hayalini, leği eri ş örmek lâ. ist, benli ketimizii eye ve inkişaflarma elverişli ği kânlar bulmak, vilâyet hususi idare- leri davâsının o cumhuriyet rejimine gör: dıran ve daima muvaffak neticeler el- de eden Ata krlâbınm vilâyet hususi idarelerini asrın telâkki ve İ- ; memlel n bünye ihti yi şanla kanaatimiz kati maya oğla ar. bigi | m de gi sein ami dl Konak soyu? bi . guğu : Zonguldakta 10, Çorum ve Atama S || sek suk düştüğü için bunda Dir £ ir de IBstik ver! dedi, Ver. ———————— m "ee ten sonra, Zonguldüktd mer 1ilâ 4 kilo-| gajâdejik bulacak değilim. Likin Aranızda görüşecek müşterek gibi, curmuştu ve eski Por- ba me san mağza | 24 yeni değişmenin de bahârla bir Bi ha - mevzuunuz olmıyan bir. tanıdığı- vie it Piyer'in | Bir tü in li İçi günden beri yeniden ye > a emen vu haçm uçlarındaki çizgiler. e gil Bir tüccar 60 bin liraya başlıyan karın topr: yak üzerindeki Yeni İzan başvekili Blum'un © yapıldıktan sonra li ii (den bahsedersiniz? Tabii hava (ziy: Afi una doğ | birli i iğ Zorrımd, 10 Sise 18, KA A sam ka < dan a v m iin ei bak ii bir lise binası a 11, Kon; a 1, Grumda ri öm üyesi Hitler rejiminin ga. ( Pıdığıma rast geldim ve lal övmektedir, makin 4 aya bea h ia Di eziz eridim 21: fine ötekine! li Ri aşmak içi OL dakka 60 bih Bra sarir ile, mi, ei ix — sela, Ru ârlar 'cenubun doğu kısmında l i ya Bu kâğıd, ri — m sandığın tanıdık yanımdan ayrılı kime Muhatabım, e rare olmıyan adam | sına başlatmıştır. e arkalara gi ya Bre (koca ka © — Bir ingili birkaç b. dar hızlı iştir. —Bui; vaffak olmuş bir diploma! il lel'acuz - ir ingiliz dergisi birkaç ban- m iskre kadar ızla esmiştir. A ii olacaktı ama, mütehanan ai z yokulu) b eşle Ar A lik olm sü sar Sidağa İstatistik teşkilâtı eniyi sittei sevir (öküz soğukları) & halde çek yazmasını ve altma e zinde şimalden fırtma gölete ili la e çek ya: Msbile ir dürli | li “i rE- yes e kii e ki her seyi gayet sade, basit ve ak iliak ,östermek tik görmek ve gi me- Almanya, yen ik et- raklısıdır. m ik ir Mei gün- pa geldi. e pese pe

Bu sayıdan diğer sayfalar: