15 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

15 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tekaüt Kanunu Tadil edildi BWP Yazısı 2 incidi ——— T ——— ——— $ Kuruş - Telefon: 23872 — Sayı: 2207 15 MART 1938 SALI İlân işleri Tel: 20335 TT AAA GERrEnEN Almanya nasıl mukabele edecek ? Ingiliz Başvekili avam kamarasında dedi ki: Almanyanın hareketi takbihe ve en derin ıstıkraha layıktır İngilterede Pt askerlik | Mecburi oluyor Amerikada Almanya ile. siyasi münasebetlerin kesilmesi teklıf edıldı e) SD HM EŞER B izedün Cuma . Cumartesi gecesi Viyanadan p Nasiler beladiyo dairesinin haynğm değiştirerek Hitler W çrHyınhv Şuşmiğin istifaarmdan sonra Nasilerin KÇi nümayişleri « Avusturya vıln-ııpcnvr gephesinin rtemzi olan bir haç nıuıtor !ıımf mdan yere atı ldıl:mıı SONMA.., acaristan da ıstıklalım tehlikede görüyor A Müdafaası için Italya ve -Havada 350 harp tayyaresı Lehistandan yardım bekliyor! uçtugu sırada Lehistan ile Litvanya arasında mühim bir ihtilâf H ı t ı er çıktı, Lehliler harp Iehınde numayış yapıyorlar * Budapeşte, 15 (A.A.) — Eyalette bir "2 mitralyözlü bir otomoblilin | ser n aayir e Te peşinden — Son hâdiseler İtajya, Avşıstutya ve Macaristan arasındaki itilâfları hü- '?l ana a irdi kümsüz bırakmıştır. Avusturyanın mü zaheretinden mahrum kakdık. fstiklâli- ı mizi müdafaa etmek için İtalya ve Le- 15 (Hususi) — Eski başve. | olması kı karışıklıklar vukuuna meydan Minasel işin B v ı"'mg in hariciye nazırı Şmit, Al- | vermemiştir. Avusturyanın her tara. ':; ıınhilıı b“ı,)dm: * ön :;ı: ni Nvım muavini Mareşal Göring. | fında hayat normaldir. Her tarâfa Al- J——-'—— %'Nı n.'dıvet.l üzerine bugün tay- | man bayrakları gekilmiştir. Viyana lne gitmiştir. Hitleri kargılamak için hazırlanmak. kıı 'alarının süratle gelmiş | tadır. BET Devamı 8 incide ,Tibbiyeliler bayramı nın muhtemel istikametlerini güösterir harita Avusturyayı işgal ve “ilhak,, etme- | Bilhassa Çekoslovakyanın Almanlarla İN kidâ aai olmaaadıkı taklirdi “AL İ müzlla Tn gada dağlarında.. — Za- Kötil Tovfik möcyanın bununla öktifa edeceğini san- | ten Almanyanın Çekoslovakyadaki 3,5 Frar ŞampiyOofnlu'! | mak mümkün olemar. “Avusturyann | mülyon Almatın talibi Üzertide hiklen K tiı T f-k işgali ile Almanya, yalnız Hitlerin Ro- | y mkB ışu kyeriSknaevisd « et et et a evfi mantik bir idealini tahakkuk ettirmiş | bir rol oynamak gibi bir milt arzu izhar K l değildir; Almanya Avusturyayı ele ge- | etm->' bu yüzdendir. AÇT çirmekle demire, kalaya ve bakıra t- Almanyanın Çek iç siyasasına müda- laşmıştır, balesinin tek mill! tarafı vardır: Fakat bir daktika Silkhlanma meselesinin en büyük ip- | — — Çekoalorakyadaki madenlere sahin sonra yakalandı tidat matidelerinden biri olan demir, | olmak ve büyük silâh endüstrisini kont. BUT Yazısı 8 incide Çekoslovakyada biz hayli mebauldür. af Devamı 8 incida

Bu sayıdan diğer sayfalar: