March 14, 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

March 14, 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T MODELLA ; ŞIK BAYANLARIN Çamaşır mağazasıdır ıstıkıaı caddesı No. 318 ı Ku MA4 Kuruy - Telefon- 23872 — — Senezif . Telefon zım - ayı: 2206 14 v A RT 1938 Pazartesl Tl ms: Sıra çekoslovakyada — Alman askerleri Çek hududuna geldiler — Bratislava, 14 (A. A.) — Alman kıtaları Çekoslovak hududuna gelerek bütün gümrük postalarının yerine Alman müfrezeleri ikame ve tayyare meydan- larını işgal etmişlerdir. Fransız mahafilinin kanaatine göre Almanya Çekoslovakyaya iki haftaya kadar saldıracaktır |. Buhrânnu devre : " ı"ransnmn Almanya hududunda askerin izinleri geri alındı. l Alman tayyareleri Çekoslovakyada nümayiş yaptılar Ülymmeesenessecnası ) 0000000000000000000000000000DLCC0CSELCCASATECCE! Avusturyaya 250 bin ÂAlman askeri sevk ve _tahşıt edıldı__ “Büyük Alman devleti,, mı t olacağı bildirilen Münihte h.lniı/ dairesi.. Müdafaa bütçemiz Fevkalâde tahsisatla beraber . | Bu yıl 107 milyon Alman devlet merkezi |i|—yay| bulacaıl(( Münih olacakmış Hitler Münihte kalacak, Göring Berlinde, Inkar : w, Viyanada hükümeti idare edecekler %İ:l 14 (Hususl) — Havas ajan | Avusturya yabanci memleketler nez- | lerdan mümessillerini geti çağırması- | Bç dirdiğine e göre, Avustury dindeki sefirlerini geri çağırmış ve | nı istemiştir. Ayni habere göre Hitler k Hru Miklas'ın * | Viyanada sefirleri bulunan memleket. | yakında kendisini Büyük Almanyanın k.._“."!'yı için bazı Alman e ——— ——— | Retsi ilân edecek ve Münihte oturacak. lıılb k edilen şekilde bir luıu- tır, Maregal Göring Almanya başveki- x,u%kıb üi ödülmesi muhtemi | T paııtĞMMMygerlİ gaa ayyygıgy YNM | ü srfatiyle Berlinde, halen Avusturya | ' lduğu uıenAJ .lu—. ünk avyı I Ba-ıkn!ePî ielimhur muavini o« :::mlhâuıb i Bugü Ü sayımız Says İnkart da Viyanada vazifele. p Sskerf, hari ı da ım mmnm rin de vam edeceklerdir. *. ."ul hükümetine bağlı İngiltere Viyanadaki sefirini, son üp * memleketlerden müteşekkil - hüdiseler hakkmda malümat vermek İ Ki A KORLA N n SA S 4 Vi S fltere Londraya çağırmıştır. Ancak Ş Nı.’;::::' Deyli Telegraf gazetesi ayfad'r Sefirin, Avusturya kükümetinin ver- Tayil #n cenasesi karlar di medfenine Wm'““"“l— verdiği bir habere güre, Ber- Devamı 4 üncüde Ber Yazısı 12 incida Viyanaya 200 den fazla Alman askeri tayyaresi gönderildiği bildiriliyor..

Bu sayıdan diğer sayfalar: