14 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

14 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ 14 MART 1938 R. 5 Mİ latanbul, Ankara Caddesi TÂN, İSfANBUL 24318, 24419, 24310 ÜÇÜNCÜ, JIL — fe. 1030 ES BAŞMUHARRİRİ: AHMET EMİN YALMAN MASON gi “arat bini Kendini Tanır mısın ? Kendinizi tanımak istiyor musunuz? Kendi kabiliyetinizi, kendi varlığınızı, ken- 4 bususiyetlerinizi tanımanın ve bunlari Iyi yolda kullanmanın sırrını öğrenmek İstiyersa- sanız bu kitabı okuyunuz. Pi, 78 Ke. Alman Tayyareleri Çekoslovakyada Çekoslovakya Hükümeti Dün Almanyayı Protesto Etti, Berlinden Yeni Teminat Aldı Bir Paris Alman sonra Çekosl | Çekoslovakya Cümhurreisi B. Benes ——, Sevr Cinsinden Ekinler "Ahmet Emin YALMAN iyana hâdiseleri karşısın- V da dünya çırpınıyor, kö. Pürüyor. Fakat hayret etmiyor. Çünkü olup biten hâdise, he- ta olan, beklenen bir şeydi. nya, Avusturyayı ilhak et- Pisti. İlhak hareketini, süratli #vralarla O gündengüne ol aa laştırıyordu. Maksadma şid- * yoluyla varmayı aklına koy» tu. Karşıda da mukavemet “cek kimse olmadığını biliyor- Bu şartlar altında, Avustur- çe Alman bünyesi çinde d D Gitmesi bir zaman meselesi »N Ve uygun dakikanm seç “sinden başka bir şey değildi. ü, 918 de Ttilüf devletlerinin başın. hi, * kafalı adamlar “bulunması de, “İh kelimesinin manasını bir Ye kadar sezen reis Vilson'un ie iradesini kaybetmesinin ve Hitg Katılmasının cezasını bugün Yatay anya istikrarsızlık ve emni- Wi bip şeklinde çekiyor. Bin sene- balk İstiklâl sahibi bir devletin, Miz lde sonradan sorulmak üze day, ui yoluyla bir diğeri tarafın h Yak edilmesi ve dün © “Virel kalması, yirmi (Devamı 9 ul Yi çoktanberi gözüne kestir-| Gazetesi Diyorki: Ordusu 15 Gün Fransız Ordusu Alman Hududunda Tedbirler Alıyor! Prağ, 13 (A.A) — Almanya orduları bir yandan Avustur- yayı istilâ ederken Alman askeri tayyareleri filo halinde bu- gün Çekoslovak toprakları üzerinde Bohemyanın şimalinde uçuşlar yapıyorlardı. Bunu haber alır almaz Çekoslovak hü- kümeti Berlinde protestoda bulunmuştur. Almanya Hava Nazırı Mareşal Göring, Çek elçi ne, bu u- çuşun emir hilâfına yapıldığını, askeri veya siyasi hiçbir hede- fi olmadığımı söylemiş ve bu gibi hâdiselerin tekerrür etmiye- fine dair teminat yermistir Çe ösloval ya Endişede Prag, 13 (Hususi) — Berlindeki Çekoslovakya Elçisi, AL man Hariciye Nazırı tarafmdan kabul edilerek, Almanyanin Çekoslovakyaya karşı düşmanca hiçbir tasavvuru olmadığı. na dair teminat vermiştir. Bu teminat Prag'da memnuniyele karşılanmıştır. Fakat bu teminatın ne zamana kadar mute- ber olacağı noktasında fikirlerde şüphe ve endişe vardır. Prag'daki Alman Elçisinin Çek Hariciye Nazırını ziyaret et- tiği haberi tekzip ediliyor. Fransada İhtiyati Tedbirler Paris, 13 (Hususi) — Fransa hükümeti, Avusturya hâdi- selerinin doğurduğu beynelmilel vaziyetin nezaketini nazarı itibara alarak ihtiyati tedbirler almaktadır. Bu meyanda, Ma- tin gazetesinin Nansiden aldığı bir habere göre, Fransız - Al- man hududu boyundaki Majino müstahkem mevkii kıtaları bugünden itibaren ikinci bir emre kadar daima emre âmade bulunmak için talimat ahwışlardır. Bütün diğer kıtalarda da izinler kaldırılmıştır. Pöti Parisiyen gazetesi diyor ki: “Avusturya fütuhatından sonra ilk hedef Çekoslovakyadır. Fakat, Çekoslovakyanın ar- kasında mağlüp edilemez bir kuvvetin kati azmile karşılaşa- cağını Her Hitler şimdiden bilmelidir.,, On Beş Gün Sonra Çekoslovakya mı? Echo de Paris gazetesine göre, İngiliz Başvekili Chamber- lain ve Dış Bakanı Lord Halifax, Çekoslovakyı her şeyi yapmak lüzumuna karşı hassastırlar. Onların en küçük bir ihmali, Çek kabinesini ve Çek efkârı umumiyesini Almanya- nın tazyiki altıma düşürebilir, Övr gazetesi, belki on beş gün, hattâ belki daha yakın bir zaman içinde, Almanyanın Avusturyaya karşı takip ettiği ayni hattı hareketi Çekoslovakyaya da tatbik edeceğini yaz- dıktan sonra: “İşte, Hitler'in gizli konseyinde derpiş olunan tedbirler aşağı yukarı bunlardır!,, diyor ve yeni Fransız hü- kümetinin, bu vahim dakikalarda İngilterenin müzaheretine güvenmek hakkını haiz olduğunu ilâve ediyor. Muhacir Kabul Etmiyor Prag, 13 (Hususi) — Prag hükümetinin aldığı bir karara göre, fevka- lâde ahval müstesna olmak üzere, Avusturyadan muhacir girmesine mü- saade edilmemektedir. Şimdiye kadar 50 ye yakın Avusturyalı Çekoslo- vakyaya iltica etmiştir. Bunun haricinde bir çok ecnebiler ve bilhassa Polonyalılar Çekoslovakyaya sığınmışlardır. Fakat bu sabah hududa ge- len 200 Avusturyalı geri gönderilmiştir. manyanın Viyana elçisi Von Papen'in refikası Viyanaya gitmek üze- e gelmiş bulunmaktadır. Çekoslovakyada Sovyet Almanları par Sebekofaki'nin Dizayt gazetesinde yazdığına göre, Çekoslo- mai Almanları Avusturyanın Almanya tarafından ilhakı (Devamı 10 uncnda) ovakyadadır Almanya elindeki Avusturyanın yeni devlet adamları: Soldan Ticaret Nazırı Dr. Fişbök, İçtimai Basiret Nazırı Dr. Hugo Juri ve Nazi şeflerinden Konrad Rayf Fransada Kabine Yeni kabineye müzaherete karar ve- ren Komünistlerin Şeflerinden TOREZ (Tafsilât üçüncü sayfada) Rusyada 19 Suçlu Ölüme Mahküm Suçlulardan İkisine Hapis Cezası Verildi Moskova, 13 (A.A) — Troçki taraf- İtarları ve sağ cenah mensupları blo- ku davasında verilen karar mucibin- ©€ aşağıda isimleri yazılı maznunlar kurşuna dizilmek suretiyle idam edil miye mahküm edilmişlerdir. Buharin, Yagoda, Rikof, Krestins- ki, Rosengolç, Ivanof, Çernof, Grinsk, Zelenski, İkramof, Hocaef, Şarago- Viç, Zubaref, Bulanof, Levin, Kaza- rof, Maksimof, Dikovski ve Kriuçkof, Pletnef 25 sene, Rakovski 20 sene ve Berzenof 15 sene hapis cezasına ve tahliye edilecekleri tarihten itiba- ren 5 sene müddetle siyasi hakların- dan mahrumiyete mahküm edilmiş lerdir. Viyanada Çıkan Bir Kanun İle Avusturya Almanyanın ı Bir Vilâyeti Oldu Avusturyanın da Devlet Reisi ve Başku- mandanı Olan Hitler Yeni Nutuklar Söy- ledi, Bugün Tayyare İle Viyanaya Geliyor Viyana, 13 (Hususi) — Avustur-| © kadın yirmi yaşından yukarı bötün As 6 istifa etmiş,| « madde YUCİ- | i vazifesini de| yeni Başvekil doktor Says Inguart ü- jzerine almıştır. Avusturya ile Ak| İ|manya arasındaki bir yeni (A temin eden bi gün hazırlanmış ve resmi bir tebliğ ile neşrolunmuştur. yayı, Alman Rayhi içinde bir parça saymaktadır. Kanun şudur: Madde 1 — A tinin bir parçı Madde ? devletine © tekrar da 10 —NL ar bir plebisit ya, Hür ve Teyle yapılacak olan bu plebisite erkek »dde 4 — Bu kanunun tatbikine ni€ lerrüni emirnamelerle tesbit edilecek- Tus) kanun Madde 5 — İşbu karın neşrolunduğu anun, Avustur- İmamlar: hur ve Başvekil Says urya, Alman devle-| gusrt ve diğer Nazırlar İ Berlinden gelen haberlere iki mem leket paralarının. birleştirileceğini, xüng | gümrüklerin kaldırılacağını, anlat » gizi | maktadır. Ilhak süratle tamamlama» (Devami 10 uncuda) in- dir. Avusturyanın Alman husu Büyük Bir Kayıp Örgenerel Cevat Dün Vefat Etti Şerefli bir maziye sahip büyük bir &eker, muvaffakıyetli bir kuman - dan, temiz bir insan olan Orgeneral Cevadı dün kaybettik General Cevat dimağ nezfinden dün öldü, bu suretle memleket şe - refli b'r çöcuğunu kaybetmiş oldu. Büyük Harpte Çanakkale müstah - kem mevki kumandanlığında yarar- hı hizmetleri görülen Orgeneral Ces vadın cenazesi bügün saat on bir bu- çukta Nişantaşında Büyük Çiftlik sokağındaki köşkünden askeri mera- simle kaldırılacak, namazı Teşvikiye camiinde kılmacaktır. Nâşı Göztepe- de Sahrayiceditte aile defnolunacaktır. merazlığına * General Cevadın düzgün. temiz bir hayatı vardır. Askerliği gibi hususi hayatı da çok elddidir. Bu kıymetli askerin vatan için hizmet dolu olan şerefli hayatına ait bugün yedinci say famızda mufassal mâlümst okuya- caksınız. Merhum General Cevat

Bu sayıdan diğer sayfalar: