15 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

15 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SA 1 MART 1935 Satan: 'TEÜĞRAF : TELEFON : TAN, Anı ddenl İSTANBUL 24318. 24319, 24310 ÜÇÜNCÜ YIL — No. 1031 5 KURUŞ BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN “pa Çocuk Ansiklopedisi Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunma: zrm bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah- rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. TAN Matbaası ekoslovakyada Galeyan Başladı! Fransa, Çekleri Temin Etti Almanya Çek Hududunda Fransayı Karşısında Bulacak Milli Korurma Meseleleri pia Ahmet Emin YALMAN vrupada yeniden şiddetli kasırgalar esiyor. Bun- İarm bizde uyandıracağı baş- Ica düşünce, dünyanm asayiş. *İZ ve istikrarsız bir yer olduğu- Mu hatırlamak ve milli korunma tedbirlerimize bir kat daha kuv- Vet vermektir. Geçen sene yapılan iki manevra- ordumuz çok iyi bir imtihan ge Şİrmiştir. Seneden seneye teçhizatı- Z yenileşmiş ve artmıştır. Askeri Şanayiin bir kısmı memleket içinde İçi eter ai vi ve Karabük tesisatı ile teçhizat ba- ından bir kat daha olgunluğa doğ gidiyoruz. Türkiyenin kimseye karşı tecavüz cesi yoktur. Bütün tedbirleri- uzak bile olsa her türlü tecavüz imallerine karşı korunmak yolun- ir. Harici siyasetimiz hep, barış 9 istikrar hedeflerile inkişaf etmiş- Tuttuğumuz yolların bu hedefler ikımından en isabetli yollar oldu- nu hâdiseler daima isbat ve teyit “tmiştir, Ür, ir millet için emniyet duygu- sunun başlıca kaynağı, mu- kadderatının, uzağı görerek, hâdise- ti ölçerek, hiçbir macera hevesine Pılmıyarak, şaşmaz ve iptidadan lüm prensiplere göre sevk ve ida- © edildiğine emin olmaktır. Son on »kuz senelik tecrübe ve imtihanlar, irk milletine bu bakımdan en bü. e emniyeti telkin edecek yoldadır. teyevik ve bilgili milli müdafaa siya- imiz ve teçhizat bakımından olgun Yamamız bu emniyeti kuyvetlendi- #ecek bir sebeptir. set gözönünde tutmamız lâzım- sup, diğer mühim bir mil de Türk biye”, ve erinin modern talim ve ter. a sayesinde elde ettiği olgunluk- Türk askerinin dünyanın en yük- Askeri sıfatile tarihi bir şöhreti ir. Türk askeri bu şöhreti cesur- fedakârlığı, feragati ile kazan- Sür. Fakat her vakit ve her yerde <3 kuvvetlere ve üstün teçhizata ” muvaffakıyetle çarpışan bu as- 'ügüne kadar asıl kiymetini or- Ya koymuş değildir. Ni “çen: harplere biç Zin çoğu okuyup, yazmak bi, Yordu. Esaslı bir talim ve ter. iy, örmeden ateş hattına sevkolun Şu. Bugün Türk askerinin kudre- kün, izde yüze yakın bir yazıp o- bilgiyi sıhhatini ve hayatını koruma > Silâhlarını daha tesirli suret- Mek ulanmak istidadı, kocaman bir kin izmanın bir parçası sıfatile ta- yi » galışmak tecrübe ve itiyadı i- Üy, Unmuştur. Evvelki halile bile ç miktar ve teçhizatta düşmanla Yüze nci hateketli, canlı bir kale de- 4 (Bevamş 5 unöuda) > pi yp“ Mi ia tektir. karışan er-| Avusturya | Yahudileri Kovuluyor | —e Hitler Dün Viyanaya On Binlerce İnsanın Alkışları Arasında Girdi Viyana, 14 (Hususi) — Mer Hit- ler, bugün akşama doğru buraya geldi ve fevkalâde tezahüratla kar- şılandı. Hitler, şehre açık bir oto- m niştir, Şehirde bü- tün hareket durmuş ve Führeri sa- yılamıyacak derecede kesif bir ka- labalık istikbal etmiştir. Otomobi- İin önünde birçok otomobiller ha- reket ediyor ve kendi otomobilini yüz kadar otomobil takip ediyordu. Alman topçtsuna mensup iki top içinde gi bası da merasime iştirak etmiş. | ISPANYA HARBİ Franco'nun Kuvvetleri Dün de İlerlediler Fakat Hükümetçiler Şiddetli Bir M | Pei DA ; | Franco kevvetlerinin yeni tammraza başladıkları Saragos va civarın Akdenize hadar gösteren harita Londra, 14 (Hususi) — Asi kay-İrı, âsi taarruzunun devam ettiğini ka İnaklarından alınan haberlere göre, | bul etmekte, yalnız pek yakında cüm- İspanyada Franco'cuların Aragonda| huriyet kuvvetlerinin çok enerjik ve ileri hareketleri devam etmektedir. |seri bir mukabil taarruruna intizar Akdeniz kıyılarından 80 kilometre etmek lâzım geldiğini ilâve etmekte. | hesafede bulunan Gaspe şehri âsiler | dirler. ştur. İ MM tarafından İşgal olunmu müdafaa nezaretinir resmen tir. Her Hitler, zabıta tarafından Ayni zamanda Franco ordusunun merkez kıtaları da bu sabah Alkanize bildirdiğine göre, düşman tayyarele- Ti Gaspe'yi şiddetle bombardıman et- işer | Ünen Türk eri, bugünkü olgunlu- || Küçük Antant İçtimaını . Yugoslavya İstemedi Prag, 14 (Hususi) — Bugün bura-| turyalı kardeşlerimize hararetli se - da ve memleketin muhtelif yerlerin-| limlarımızı bildiren bir telgraf çek- de heyecanlı tezahürler yapıldı. Har- | tim. biye Nazırı, bu tezahürlerin birinde | söz söyledi ve Çekoslovakyanın hiç-| mızda mücadeleye devam edeceğiz. | bir şeyden korkmadığını, vaziyetinin | Hiçbir şeyden korkumuz yoktur. Çün | a benzemediğini, çünkü|kü Südet Almanlarının kalplerinde vakyanın kuvvetli olduktan |ki sadakat hislerini biliyoruz ve ni- hayet galip geleceğimiz için mücade- le ediyoruz. Avustury Çekosi başka, sadık müttefikleri de bulun- duğunu bildirdi Şimali Bohemyada Tahen şehrinde Südet Alman partisi şeflerinin bir toplantısında nutuk söyliyen B. Hen- layn ezcümle demiştir ki: “Südet Almanların Sal tta) tercümanı sıfatile, birçok sene sonra |nın arzusuna tevfikan, Mareşal Gö- nihayet hürriyetlerine kavuşan Avus detlerin kanun dairesinde kalacakla- rını ve kanun dairesinde haklarını ka zanmıya çalışacaklarını anlatmıştır. Bize gelince, hak ve adalet dava-| Südet liderlerinden mebus Roş; Sü Çekoslovakya hükümeti, Londra - (Arkası 10 uncuda) Kahraman Askere Cenaze Töreni General Cevat Büyük Ihtifal İle Defnedildi Orgeneral Cevadın tabutu top arabasına konuyor ICenaze ihtifalinin tafsilâtı dokuzuncu sayfadadır) güçlükle açılan yolda ilerliyerek doğrudan doğruya İmperyal otele gitti. Bütün yol boyunca halkı Hit- | ler selâmı ile selâmlamakta idi, O- tel önünde toplanan halkın şiddetli alkışları üzerine Her Hitler, otelin balkonuna çıkmış ve halkı selâm- lamıştır. Hitler, her zamanki kahve renkli üniformasını giymişti. Ortalık, çiçek içinde idi ve Viyana bir gelin gibi süslenmişti, Kati ilhak Her Hitler, Viyanaya, Almanya ile Avasturyanın Führeri, Alman ve A- Vusturya orduları Başkumandanı ve hükümet reisi olarak giriyordu. Avus turya hükümeti tarafından dün çıka- nlan ve Almanya tarafından derhal teyit edilen ilhak kanunu 10 nisan plebisiti ile Avusturya halkı tarafın- dan kabul edilecek ve bu kanun ile Avusturya hükümeti, ortadan büsbü- ketin orduları birleşecek ve biriribi- rine kaynaştırılmakta, bundan başka iki memleketin iktisadi sistemi de ta- mamile birleşmektedir. Anlaşılan, yeni bir kanunu esasi ile Avusturya, Bavyeraya benziyecektir. | Bavyeranın kendine mahsus bir hü-| kümeti vardır. Fakat ordusu, dahili | ve harici işleri ile iktısadiyatı, mer- kezi Alman hükümetine bağlıdır ve muhtariyeti yalnız kültür sahasında muteberdir, Viyanada ilk nutuk Her Hitler bütün bu işler yapıldık tan ve Avusturya ordusu kumandan ları kendisine sadakat yeminini ifa ettikten sonra Viyanaya girmiş bu - lunuyor. Kendisinin bugün bir nutuk söylemesi mukarrer değildi Fakat (Devami 10 uncuda) Şarki Erdünde Bir Suikast Şam, 14 (A.A.) — Amman. dan bildirildiğine göre, dev- let emniyetine karşı bir sui- tün kalkmamakta ise de iki memle-İs girmiş bulunmaktadır. Burası da de- nizden 80 kilometre mesafededir. Diğer taraftan hükümet makamla- mişlerdir. Cümhuriyet kuvvetleri âsi İtaarruzunun şiddeti karşısında bugün (Devamı 10 uncuda) Vergiler Azalacak Hayvan Vergisinin Indirilmesi Için Hazırlanan Lâyiha Mecliste Ankara, 14 (Tan muhabirinden) — | lerinde süratle tetkik edildikten son- Mevsuk olarak öğrendiğime göre, hü |ra Meclis umumi heyetine verilecek- kümetin bazı vergileri kısmen azalt- | tir. Lâyihanın, Meclisin bu toplantı mak hakkındaki kararı katidir ve bu karar yeni sene biltçesinin müzake- resi esnasında tahakkuk edecektir. Hayvanlar vergisinin indirilmesi hakkında hükümet tarafından hazır | indirilmesi nispetleri hakkındaki tet- Janan kanun lâyihasını hükümet, Mil | kikat devam ediyor. Bu hususta da let Meclisine arzatmiştir. Bu lâyiha | yakında bir kanun Mecliste bütçe ve maliye encümen - | lanması bekleniyor. İdevresinde müzakere ve kabulü kuy- vetle muhtemeldir. Buhran ve müvazene vergilerinin lâyibası hazır DE M. SIFIR'ın Mütareke Hatıraları Mütarekenin o kara günlerinde Türk casusu M. SIFIR düşman casuslarile çok yaman çar- pıştı, onları her defasında tepeledi. M. SIFIR, bütün Türk düşmanlarile çevrilmişti. Fakat ca- suslukta o kadar muvaffak oldu ki... Karşısında kimse dayanamadı ve sonunda hepsi rerek muvaffak oldu. a n Halide Edibin Hindistan Yazıları Maruf edip Halide Edip, TAN ınlarında size edebi yazılarının en muvaffak örneklerini hazırlamıştır. Halide Edip bu edebi yazılarında bugünkü Hindistanı anlatacak ve okuyucular bu yazıları tadına doyulmaz eserler halinde acaklardır. sü Şeyh Şamil Muharrir arkad. Şakir, Türk kah- ramanı Şeyh Şamilin İstiklâl mücadelelerine ait tarihi tefrikasını baştanbaşa çok heyecanlı bir eser halinde hazırlamıştır. Bu eser, başlıba- şına bir Türk kahram dır. kast meydana çıkması üzerine Şeria hükümeti Amman: Vali- sini tevkif etmiştir, l HEPSİ YARIN TAN SÜTUNLARINDA ME Aİ ga

Bu sayıdan diğer sayfalar: