15 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

15 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son Bahika, Atlı polis i < Nİ 8 i ie vi FLATI Pan 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin U-kçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir Ingiltere vaziyete seyirci kalamaz Son darbe | 70 Nisanda yapılacak Plebisit Avusturyanın I Hükümet Uzun yıllardanbe- Almanyaya ilhakını tasdik edecek | Möclisden? © ri beklenen bir ERİ senelik Milli hâdisedir o (Hitler, kendisini Büyük Almanyanın Reisi ilân ve | “Müdafa, e vE a. Almanyanın merkezini “Münih, e nakledecekmişi | plânriçin etti Ka n fırsat se e Alman bombardıman tayyaresi iz eiyen deki İM ee iğ tahsisat istedi — Viyana hava istasyonunda bekliyor siman tesadüf edecek kısmı ile ordumu- etti ranın en kabarığıdır. VEKİLLER HEYETİNDE milletler, bi ya placak ir hetigi bir töüvüzü Ankara, 14 gin — Vekil. larında orta duyulabiliyor <Yaşasın Almaya, 1 Taşlı Öğleden itibaren Berlinden gelen şup- Nİ ASIR —— Pazar sayımızda bay | polar alemi; a geçece- Hitlerin Lintze girişi hakkındaki teza-| ği yolları idareleri almışlar ve hal- ii a aşa dele Ve lardı. Her ân Hit S.S. Ri reisi Her Himler kında izahat verdi. diye kaydet miş e Hitler © henik yükseliy, elik konağı balkonundan bizzat) | BUYUK ZIRAAT KONGRESİ Viyanaya gitm: ediliyordu. Mağa-| şansöly: Sel er tarafından © şu Be mem m Viyana, 14 ER) ein Hit- aim saat İZ den itib ilân edilmişti Ankara, 14 (Husasi) — ve ler bugi elk muvasalât niş. Madde 1 - Avusturya Alman Rayhı-| | yük ziraat ayini nisanın tir. Her taraf gamalı haçlı iz bay: |turyanın her tarafından gelen delegas-| nın (Devletinin) cüzü olan bir mem-| | haftasına top! raklariyle | süslenmişti. Viyana halkı Yonlar Führerin güzergâhı üzerinde Yer lekettir. 'ührerin geçtiği yolun il da hayli müzaheret taraftan da Almanya birleş- Ki yolümda İaniyet sarley- Fi lun iki tarafından ge-| almışlardı. Madde 2 - Yi yaşından yukarı her| Tüyü bak. isiiğan. gidi takip edebilmiş ve B. Hitler heye) © #LAN EDİLEN KANUN “Avusturyalı erkek ve kadının La nr ik m, diplomasi yok canla alkışlanmıştır. ———— edeceği bir plebisit Avustuyrann — AL bu bi Avusturya Cürihur reisi Milla Führerin ölmesinden evvel — şehrin! Viyana, 14 (ÖR) — Saat 20:30 da) — SONU BEŞİNCİ SAHİFEDE — ak ağraşıy " va pin saçına dönen kar- kinik akman Almanlar özi 7 EB. ll n diyor ki: ği fırsatlar yarattı, Büyük de- ç » y “lay Km heri ne Dr | iğ meni | lu ile tahak Ni Kuvvet yolu ile tahak- len 9 Yi | yiye et be için m yazan k uk etm i $ bi r Val Rökeeea hayel ağ: o : wp) hâdise önündeyiz a mii Sek I il Gk ez iniz) | İngiltere Yel bir im i | aker in ili ve siyasi te-) | Bu vaziyete Seyirci man iştirâk eylemizl.| Sin çok eyi KİL Almanya Ti) #alamaz ve zamanı besi iyle-Anşulusu temine) | gelince ne gibi ted: birler alacacağımı- a bildireceğiz. z L. Halifaks insa ile İngiltere hâdi : a ii ie emye öl ii Viyana hâdiseleri a hakkında Almanya sıla ile ei iki V. Çeködlüvak topçüleri Almanya Çeklere teminat veriyor fi 7: : Gm ya vam bi Çekoslovakya istiklali ile | Rbbermen > : > Kam | Ribbenirop İngiltere şiddetle alâkadar iş meva müzak ik Anıapılması bekleniyordu. Kü- | İngilterenin, Avus- eri Gyltlernin de bu ik | taryanın isti iklâli- alacakları lar ik hd KÜÇÜK ANTANT Hariciye nazırları toplanıyorlar GÜZ vaziye İk emen inkiet) | oyaamağa ha i ROMANYANIN Sefetkglik ilân Biti, ip olunuyor va geti şudur ki Avusturya | yoRtur, iz 13 (A.A) — Pragdaki Alman| Bu teminat Pragda büyük bir görüşmüşlerdir. İn mii işgal ve idaresi İ O İngiliz amele Lideri de dedi ki: kisinin hariciye nazırı Kroftayı sy ilme özelik berber m Maki istir- Naziler 10 Nisanda; |c< i i işe “ri plebinitte İllerine ibi “Avusturya artık ölmüştür, va kuvve: ki alg Berlinde Fam) cağ dvile yayan körülmükiödi Prag, 14 (ÖR) — Mebusan meelik bonumi efkan fından kab zl Londra, 13 (A-A) — Fransa büyük İsinde söylediği bir nutükta milli müda- kendisine Almanyanın Çekoslovakyaya | elçisi ile Çekoslovakya orta elçisi hari-|fan nazın şu beyanatta bulunmuştur:llk karşı hasrane tasavvurları bulunmadı-| iye bakanlığında tekrar Lord Halifaksı |defa değildir ki devletimizin canldığı Ea kaanaimi hal) SANLI 2 HINCİ SAHİFEDE - r. bu peticeyi de ci si iyasetinin. kurbanı olmak:sırası Çekoslo- AKINCI 5 ii vakyadan önce İspan) yanıdır...

Bu sayıdan diğer sayfalar: