13 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

13 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

44 - GAZI BULVARI IZMIR - İmtiyaz App Başmuhari m FATI ( 5 ) KURUŞTUR ŞEVKET BİLGİN Rusyada iki Mareşal if edildi ? e imi Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır m —w “Hitler dün akşam Viyanaya girdi Avrupa Bu fırtınayı da Yüzlerce Alman Harp Tayyaresi Ve Motörlü kuvvetler Hitlerin Viyanaya yürüyüşünü takip etti Almanlar, Avusturya - Çek ve Almanya - Çek hudutlarına YpSız Atlatabilecek mi? Avugi Barün yapılması ni bale plebinite, Almanyanın kat büyük kuvvetler yığmaktadırlar. Çekoslovakyanın umumi ileri sürerek bir ültim: bie pik ün VU» 14 EE yi ii ii ler ki, 15 şubat Berşi yi mülke Paris ve âdeta bi Mam Kimi ec Ge a ve seferberlik yaptığı hakkındaki haberler tekzip edilmektedir. - ŞUŞNIG TEVKİF EDİLDİ - Hitler, İngiliz ve Fransız notalarına redcevabı ei a lenen ti gi ei ei vE ayarlarda Ale Ain hür vE dış politikalarının &> dü- Müdaknlede hulmmıyarak se-| ünmesi, bitaraf seaside, ilan sonra Viyan — karşı lecek darbenin © olr Nü dikâyet ed erken «pani ali e di. yele in ae . aden mülk eğ iniş Ausi > akilstmaki bü pi vermiş belir ielirük Demok di âleminin ii celi ve e birliklerine İyman zaâfını belirt- ği Berlinin ni art.) bilki 15 şubatta sonraki bu ümidi besliyenlere hak etdirebiirdi. Müls- bir Nazi olan Sel Yüsturya, vi VEP di. Avrupa yeni bir felâkete mi gidiyor? yor, tasvir edilemiyecek bir hadde çıkı; Viyanada şansölyelik binası için yükselen) içindeyiz. O e sesle- iğii eg'» nakaratiyle ia sırada iel siliyor ve Almanya millet te hezimeti HİTLER, VİYANA YOLUNDA alkışlar, nşr için «Hel gerefsizliğinden kurtulmak ister, yine aplıyor: in yonal - sosyalist Al Viyan. 12 (ö.R) — B. Hitler El e birden yükselen man devleti, yonal « Vi yolunda, Avusturya ara- bu çığlıklar vakit vakit göklerde |s0s yalist Alman Avus! içinde di; rerin hudutta- çan yüzlerce harp aresinin! o Viyana, 12 (Ö.R) — Eski erer istasyonundan Li, motör gürültüleriyle örtülüyordu. | sölye Şuşnigin husus iremetei iİşehrine kadar seyahati, geçtiği işte B. Hitlerin Vi mu-| Almanyadan gelen 100 kadar in sehir ve köylerde bir bay- yasalâtı bu umumi sevinç içinde,| A. askeri tarafınd. afaza al ta hakiki bir zafer halinde ölme l ştır. AM NEŞREDİLEN BEYANNAME iz kollarındı Führer - itlerin Berlin, 12 (Ö.R) — suy: fer alayı halini Şansölye tarafından şu beyanna- B. Hitlerin yolda olduğu haberi me neşredilmiştir. üzerine m beri halk top- «Yalnız Alman. milletinin Füb- lanmış, Führe: beer m rer ve İstenir Biniş değil, “JFakat ühr geçtiği mahalde ayni zamanda Avusturyanın ser-)li; Ikın tezahüratı sebebiyle pek gest bir Alman ardi sıfatiyle süratli bir seyahat yapmıyordu. 5 size memnunluğumu bildiririm, rin muvasalâtı- geçiktikçe ie Avusturya Alı milleti için ge- ven 12 (ÖR) — B. ve halkın sevinci ve heyecanı artı- Wusturya haritası niş bir sevinç ve hey anali SONU BEŞİNCİ SAHİFEDE — Şiz deminde olduğunu gönle Aç, Adan ümidi kalma; il eden ayan iii e devletlerin yeni tat ek Jiketile karşılaşmaktan Tini kia harekete geçmiyecekle- Mn yard Se halde kafasında i dim asını yürüt ha çi nak nmaktan baş- Miş Me. ki yalnız mu- Yüstu, in kanatlarına” Sener a DU yaşalmağı ink Yak, İki SAPI Mussolini | B. Blum bir Milli birlik Şuşnig'in Hitlerin tayyare ile e o . : Intihar ettiği ha- sönderdiği ne | kabinesi teşkil edecek | bereri ip tubu aldı lr Akalliyet partileri, harici vaziyetin vahameti karşısında birleşik ha- rekete razı oldular | )INGILIZ | Kabinesinin yap- tığı fevkalâde top- Iİ lantıya büyük SEVKET BİLGİN | Paris, 12 (ÖR) — sız kabinefö ie Bükülü ve bunu takiben | ehemmiyet | buhranı ie enüz. hi lan memişse de bu veriliyor | Jakşa neticelenmesi beklen” | Jmeki tedir, B. Blumun <eyabını tetkik irc CENEVRE | grubu toplantı hslinde iken Avustur ç an i İİ it vahim haberleri gelmeğe ai Son hâdiselerin va- | (5 iş Daladier radikal 2 Sösyalii peri arayan memenin bhimihtilâflar yap- ali 1 siyaset ha iğ den iz lı Alkaş eee inle bar masından endişe ? e ediyor — SONU UÇUNCU SAHIFEDE — O Leon Blum Delbosla beraber | aym ine — Sunu v İNLL SAEMEER > —

Bu sayıdan diğer sayfalar: