13 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

13 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAĞLIK KUPONU Bu kuponun onunu topliyan o - kuyucularımız Son Telgraf'ın bi -| SAYISI HER YERDE rinci sınıf dahiliye mütehasın rafından Beşiktaşta tramvı rağında 59 numarada cumar zartesi, çarşamba günler saat 1 Telefon No.20827 İçonra muayene ve tedavi edilirler. İs.. Nurosmsniye Caddesi -a a Sayı : 264 — En ton Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi Alman Başkumandanı: hareketimize müdahaleye cür'et edecekler karşılarında yekpare Almanyayı bulacaklardır.. Diyor Çekoslovakya, müttefikleri olan Sovyet Rusya ve Fransa ile alınacak müşterek tedbirleri kararlaştırıyor Şimal Fransasında seferberlik mi yapıldı ?. Fransada kabine | hâlâ kurulamıyor (Radikaller komünist ve müfrit sos- | yalistlerle birleşmek istemiyorlar gTemerkiiz kabinesi kurulması imkânsız 'Daladiye veya Heryo SÜ K D İe e dÜ Alma geet bodelir teleetk eee CTT YG vakka: | Başvekil olacak Hitler Avusturyalılara bir — lingiltere, |-:5:* : Hitabe de daha bulundu Fransane deme e 15 Ya acak? zım::ı:]ı kıbi.nî Orta Avrupa haritasını değiştiren hâdiseler Bugı;liîccvabı: b:în"g_hfğğu karşısında İItalya, Yugoslavya, Macaristan, ' Çekler ne yapacaklar Çekislovak ordusu “emre âmede,, bulunmak Kumandasını aldı, ve ordu takviye ediliyor. ğ anda bi imil Vi giî;'ar" Zxî:ıı lgrnnî:nınışlı:ı Ingiltere ile Almanya arasında yeni bir temas bekleniyor, Alman Hariciye Nazırının bugün Londraya gitmesi ihtimalı var di henüz kendi po- Roma 13 (Son Telgraf) — İtal- ( Gazetemizi 4 ve a S — Acıbir kayıp litikasının istika . yan gazeteleri Avusturya'nın Al -| memet ve esasları- manya ile birleşmiş olmasını ta makineye — ve - rinciye kadar al General Cevat bu sabah saat onda vefat etti nı tayin etmemiş mamile tabil âdetmekte ve esasen İ bulunması Fransa bu hususta Musolini ile Hitler a-| için hiç de iyi de - rasında daha evvelden mütabakatı ğildir, tamme vücüde — gelmiş — olduğunu dığımız — bütün haberleri bu sü- tunlarda sırasi - le -neşrediyo - Bugün karileri « mize âcı bir haber vermekle mütcel - Timiz: sı boşa gideceğe zuubahs olmak imkânını kaybet -| benzemektedir. miştir. Çünkü — Tadikal Bu hâdiselerin İngiltere - İtal-| sosyalistler, komü- Başvekâlete getirilmeleri muhtemel 'ya müzakerelerine tesir etmesi ih-| nistlerin dahil ola- - Çlanlardan : Redikal Sosyalistlerin || timali varid değildir. Müzakerele. (Devamı 2 de) ve bu Salı burada resmen başla - — aa Bacaktır. Almanya - İngiltere müzakerele- || rine gelince bu İnkıta da muvak. Sosyalist partisi kaydetmekledirler. | şefi Blumun — bir Buradaki mabafilin görüşüne gö | milli temerküz ka« re İngiltere ve Fransanın da bu| binesi kurmak hu « vaziyet karşısımda yapaeğı hiç bir | susundaki çalışma- şey yoktur. Fili bir hareket mev- ruz.) Paris 13 (Son Telgraf) — Avus- turyanın her ta . rafı Alman .kıta » : çekoılovıyıdı Kabine Mühim atırın işgali altı « Memleketimizin kıî'ı ':'l'-;lki edilmekte, bilâhare bu na geçmiştir. beti önlüe levlet arasında tekrar müza « Cekoğlorak, £ « DAĞ Ki kerelere başlanması beklenmekte- simalardan — yiğit  bir asker, kahra - man bir kuman « tülyan, Yugoslav , Macar, İsviçre hu dudlarındaki A « vusturya — nöbet « çilerinin — yerini dir. Alman Hariciye Nazırı bugün Londra'dan tayyare ile Berlin'e hareket edecektir. dan olmm Örkene e ral Cevad bu sa e rmeslerisi KĞ Bo aS & D Karar tamtamile Alman tir. Im i r ğ ; g; ; z kitaatı “almmiş bü Bu &lim ziya hak K | B[ s“r a"n : 4 . lamuyor. ” ! H ııi dlar ü hç U KARİ v A Si kında — aldığımız 1 4 d ŞD N KÜ T ee ücülaye kadir Zai İ malâmata öre Ör Mefhumun — — - #lerfiyorlar G nüçar erdi gayri hi Son dakikaye kadar Av ci general Cevad on ©Skİ Tesim- | ' Paris 13 (Son Telgraf) — Avustur-| T dise vereyan et . — dafaa edeh ve.. Mevkuf olarak Almanyada bulundu-| 8€ lerinden biri g hâdiseleri üzerli kkoslovak ka -|tihaz olunacak hattı hareket tetkik memiş bulunmak- —— — rulan Avusturyanın sön başvekili Şuşnig gündenberi rahat - aei a olunmuştur. binesi dün gece 21 de bir — toplantı | ..3 . . adır. Ansak İMacat,-Y ve Nişantaşında büyük| Mühim birmaden mın- rak kutlulanmıştır sız. buluny mbolü o koslı iftlik sokağındaki de, askeri yapmıştır. Cekoslovak başvekili içtima esna « oslovak hududları' kapanmış bulun-| — Bura: n en son haberlere gö-| Siftlik sokağındaki evinde, askeri ve| arük | ee AM İLSa İ YA MET AA AĞ maktadır, n ga ai Sivil eh mütehassıs doktolamm tar | takasını ele geçirdiler | Bugün sabah sekize kadar Inkıta u uzadıya Şi l e lunmuş; Vi vileri altında bulunuyordu. | Belşite 13 (A A.) — Franko kata -| ©Z süren bu toplantıda Al n |HEOĞYA. İONANEMĞE ÜN . ve KA CEER Avusturayı ilhak etmesi karşısında| kabinenin alacağı kararlarda arka e n Memleket ve vatanına uzu yıllar - ları Akdenize doğru ilerlemekte de « Ç:l':n B gaa T el d t gaA B lan aa d örilr ae olmayan Avusturyalı halk — ileldir pek çok hizmetler od hti ğ | Çekos yanın vaziyeti tetkik e - " Muş ve bu Roma - Berlin mü le büyük t e' bal Pa he er eden yanlıta -| vaza etmektedirler. Bu kıtalar"Be » dilmiş, Suden Almanlarına muhtari.| lemlştir. BAD e d GA ren . DARSL MOSrel Dütf dimaşkden 218 e) göidetiü kazk Bilvostre gerkmö İ > | yet vekilyieel doi Hitleriş Avurmar Ka a Mabirlere ge Cti TERERĞ SĞ İn e '1';,“'"'" Ş tarip bulunuyordu dar ilerlemişler ve mühim bir ma - mra Çekoslovakyaya tevcih| koslovakya hükümeti yakın bir ati n bir| (Devamı ikinci sahifede) (Devamı ikinci sahifede) (Devamı ikinci sahtede) leri derpiş edilerek it- (Devamı 2 inci sahifemizde) Alman kıtaatı ile talyan kıtaat am etmekte ve nasyonal sosya - nin karşılaşması pek * | ef ran geçiri

Bu sayıdan diğer sayfalar: