13 Mart 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

13 Mart 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TÜRKDİLİ. GÜNDELIK SİYASAL GA.ZETE *. I3 MART PAZAR IS—*& Te N Avusturya Üzerine Harekete Geçen Alman kuvvetleri Dün Geç Vakit Vi- yanayı İşgal Ettiler. ON İKİNCİ YIL SAYI: 3802 AlmanK'taları AvusturyayaGirdi Alman Hariciye Nazırı — Hîtler Viyanaya Gitti. Şuşnig Tevkif Edildi.. ALMAN ASKERİ VİYANAYA YÜRÜYOR. Hıtler, Neşrettıgı Beyannamede. Avuıturya Miletinin Talebi Üzerine Alman Askerinin Avusturyayı İşgal Ettiğini Ve Bir Kaç Güne Kadar Halkın Reyme Müracaat Edileceğini ilân Ettı. Yeni Bir. Tehlike Işareti mi? - —— Kararan Siyaset Bu- lutlarınınİYe Getireceği Şimdide Kestirilemez Avusiurya me selesinde so0 kozunu da oy- namış bulunuyor | Gece, geç vakit aldığımız | telgraf haberleri Alman kıta -| laroın, Avurturya toprak larma girdiğini ve Viyana Üzerine doğru — ilerlemekte | buluoduğunu bildirmektedir. | Son günlerde Avusturya nn vaziyeti çok nazik “bir | safhada bulunuyordu. İstifa ettiği ve daha son - | rada tevkif olunduğu anla tılan Avusturyanın eski Baş vekili Şuşnig; Alman kuvve timi diplomasi oyuntle yenn bilmek için çok çetin ve mesuliyetli bir işe girişmişti Malâmdur ki: *Avusturyanın Almanyaya İlhakımı, Avusturya halkı nın arzu edip etmediğini | anlamak maksadile bugün halkın reyi alınacaktı. Şuşnigin, bu kararı Alman yada endişe ve infaalle kar plandı ve Fon Papen derhal Viyanaya gönderildi. Diğer taraftan Avusturya | Almanya; Hazileri de tesbil edilen şeraiti | Protesto etmek üzere nüma yişlerde bulundular Bu yüz- den polisin — müdahalesini | icap ettirecek derecede kar- gaşalıklarda oldu. Şuşnig Avusturya Nazi lerinin arzu ettikleri neti seyi elde edememelerini te- min için: 1 Plebistin yapılması tarihini pek yakın bir za mana sıkıştırmış. bu süretle Saların — rol oynamalarına :lılklı birakmak İstememiş- —Keza askari yaş kay- di dı Naziler için bir dar beydi. Eski sosyal hıristiyan par- tisi mensupları, — katolikler ve kral - taraftarlarının; bu büyük ekseriyetin blok ha: linde hükümetin politikası lehinde rey verecekleri de anlaşılınca — Naziler — reyi- ( Sonu ikinci sayfada ) | Alman kıtantı Viyanaya giden ve bir be- « yanneme neşreden Hitler Viyana, 12 (AA.) — Avuasturyada Başveki! Şu şaigin yerine, yapmak isle- diği plebist karşısında Al manyanın — aldığı — şiddetli tedbirler neticesi Şuşuig dün gece istifa etmiş ve yerine nasyonal sosyalistlerden Dahiliye Nazırı B. Seys Inkuart gelmiştir Şuşnig tevkil - edilmiştir. Diğer taraftan yeni Başve kil Hitlere müracaat ederek husüle gelmesi muhtemel kargaşıklara karşı gelmek için Avusturyaya Alman kı taatı gönderilmesini İstemiş- tir Banun üzerine bu sabah Avııı(uryıyı Kuvve(lnı Viya gelmiştir | etmiş ve | orduları | # l l üzerine lamışlardır. Alman hava kuvvetleri kumandanı, Berlin emni yet müdürü Viyanaya gel mişlerdir. Hitler de, yanında Alman başkumandanlık dairesi şefi olduğu halde Vi yanaya gitmiştir. Hitler neşrettiği beyan- namede Alman ve ÂAvustur. ya milletleri arasındakı ırki, harsi — ve — siyasi bağları izah ederek Avusturya mil- letinin talebi üzerine Alman ordusunun Avusturyayı işgal ettiğini ve bir kaç güne ka dör Avusturya milletinin bir plebist ile kendi mukad deratını taşin edeceğini ilân etmiştir. Almanyanın bu — süretle Avusturyaya el koymasının beynelmilel akislerine gelince İngiltere ve Fransa bu ha rakâtı protesto etmişlerdir, Almanya bu protestoları red | etmiştir na yürüyüşe baş İtalyan mehafili hiç bir harakâtta bulunmamaktadır Paris, 12 (Radyo) Avusturya hâdiseleri bütün Avrupada tesirini göstermiş tir. Paris ve Londrada mü- | him bâdiselerin vukuuna in tizar edilmektedir. Paris, 12 (Radyo) - Ha ticiye nazırı İvon Delbos, bugün alman vefirini kabul Avusturyada — baş gösteren vaziyet dolayisile | uzun müddet konuşmuştur ! | B. Delbos, müt ıııkıben Tevkif olunan Avuslturya Başvekili Şuş vig Avusturya sefirile de görüş- müştür. * Alâkadar mehafil; Fran- sanın, Avusturya hâdiseleri münasebetile İugiltere — ile sıkı bir temasa geldiğini ve hâdizenin, dikkatle — takip edıldııinı bildirmektedir. Berline Döndü.. p. Ilihanmı_, £. Çamharlâya ila yakında başlan- gcak olan ingiltere-Almanya müzakereleri üzerin: e görüşmelerde bulundu Belgrad, 12 (Radyo) Balkan Antantı iktisadi kon seyinin 12 nisanda Ankara da yapacağı toplantıda mü- him meseleler görüşülecektir. Bilhassa dört devlet ara sında ticati mübadelenin ar- Uurılması imkânları araştırı" lacak ve turistik faaliyet tet kik edilecektir Türkiye hükümeti, Yugos lavya, Romanya ve Yuna: nistandan Turl—iyevo gelecek seyyahlara azami teslihat gösterileceğin! bildirecek ve bütünv Balkan devletlerinin aynı şekilde hareketini leti- yecektir. Hattâ Türkiye hükümeti- nin, Balkan devletleri ara- sında pasaport vizesinin lâğ- vinı bile teklif edeceği söy- lenmektedir. Bu suretle mü- tekabil turizm hareketlerinin artırılması mümkön olacak - tır. BBalkanİktisadikonseyi Ankarada Toplanacak 12 Nisanda yapılacak olan hu toplantıda Balkan Antantı devletleri ekonomik meseleleri tetkik edilecek Londra, 11 (Radyo) — Al- man hariciye nazırı Von Ribbentrop; bugüa beraber lerinde zevcesi alduğu hal- | de Bukingam sarayına git. miş ve kral altıncı Jorj ta rafından kabul edilmiştir. Von Rebbentrop, sefir sı fatile krala arzı veda etmiş ve itimatnamesini geri ala- rak saraydan ayrılmıştır. Voıı Rıbhınlıop İnıllıen Portekiz Milli ıııdılııyı ehemmi- yat yeriyor Lizbon, |2 (Radyo) Portekiz hükümeti milli mâ dafaa Aşlerine böyük ehem miyet vermektedir. Portekiz, ordu. ve — tayarecilik — için yakında İngiltere. Fransa ve İtalyadan mütehassıt istiye- | Avrupa Gazetelerının Balkan Antantı Kon— seyının Ankara Toplantısına Dair Yazıları '“ Balkanlılar Hemfikir Olduklarını Bir Daha Gösterdiler.,, “ Avrupada Kara Bulutlar Toplanırken Anka- ra Konseyinin Verdiği Kararlar Bu Zümreyi Oldukca Yükseltmiştir..,, Avusturya matbuatı, Bal- | rarlarının İtalyadaki akisleri kan Antantı konseyinin ÂAn- karada akdettiği konferanı hakkında haberleri ve kon ferans sonunda — neşredilen resmi tebliği bir tefsir ve mü- talân yürütmeksizin doğru” dan doğrüya - olduğu — gibi kaydetmiştir. ehemmiyetle tebaröz ettiril mektedir. Bu neşriyata göre İtalyan imparatorluğunun ta- nınması yolunda Balkan An- taptının verdiği karar Roma- da büyük bir memnuniyet husvle getirmiştir. Çünkü bu karardan Roma, Balkan dev - kada artık hakikatleri anla- mak hususunda yüksek bir anlayış gösterdiklerini istid. lâl etmiş ve Balkan devlet- lerinin her birinip siyasi is- tiklâllerinin kuvVetlenmesini şiddetle alkışlamıştır. Bu mü- nasebetle evvelce Balkan devletlerinin kendi manla- ( Sonu Dördüncü Sayfada ) . FaŞıst Maclisi Kont Gianonun ra- porunu tetkik etti, B. Kont Ctano Roma, 12 (Radyo) — Fa: şist meclisi dün saat 22 de Mussolinin riyaseti altında toplanmıştır. Meclir; parti genel sekre teri vesıtasile hariciye nazı- rı Kont Ciano tarafından verilen uzun raporu dinle miştir. Rapor bizzat Musso Hai tarafından okunmuştur. Bu toplantıda parlâmen to yerine kalm olacak kor- poratif meclisinin — teşkili hakkındaki kanun da göz den geçirilmiştir. Faşlat meclisi, bugün ye | 'ne saat 22 de toplanmıştır. | | | | | | | hariciye nazırı Lord - Hali: fake ve İngiltere hariciye mazareti müsteşarı Sir Alek- sandr Fandenman hazır ol- dukları halde hııvıkll Çem- lııılıyı tarafından — kabul ıdılıılı ve iki saat kadar konuştuktan sonra, M. Çem- berlâyn ile Ledi Çemberlâyn tarafından şerefine verilen ziyafette refikasile birlikte bulunmuştur. Almanya Hariciye Nazırı, #kşam üzeri tayareyle Ber- hme dönmüştür. Von Ribentrop ve refika- sı; Alman sefareti erkânı ve İagiltere hariciye nazarati yüksek memurları — tarafın - dan tayare — istasyonunda uğurlanmıştır. İngiltere-Almanya müza- kerelerine yakında başlana cağı söyleniyor. Belgrad, 12 (Radyo) Londrada bulunan Alman Hariciye Nazırının Avustur. ya hâdiseleri münasebetile derhal Berline dönmesi bil- dirilmiştir ? — Küçük Haberler İ ... - # Londrada hulunan mil- H bankası direktörleri bu ayın sonunda memleketimize döneceklerdir # Antakyada tazyik tek- rör başlamıştır. Yine buradaki bazı da- irelerin mühürleri “Suriye Cumhuriyeti, ibaresile yeni- lenmiştir. xe Millet Meclisinin büt. çe encümeni; Osmanlı Ban- ki imtiyaz müddetinin ti di hakkındaki kanuna ' müzeyyel kanun lâyihasının

Bu sayıdan diğer sayfalar: