13 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

13 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KÜÇÜK ILÂNLAR En ucuz ve “en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası: 125 kuruş Akşam ilân servisi, teleton 24240 Sene 20 — No; 6968 — Fiati Hör yerde 5 Küruş PAZAR 13 Mart 1938 İstanbul hayvanları koruma cemiyeti Nişantaş Şalinigâr sokak No. 84 Telefon: 49169 Fukaranın bayvanlarına mahsus parasıs muayene ve tedavi pazardan masada het gün sant 9 - 12 ve akşamları 5 - 6 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) * Alman askerleri Viyanaya B. Hitler de Avusturya topraklarında, tezahürat içinde Viyanaya gidiyor Avusturya hudutlarında mütemadiyen “askeri taşhidat şayiyaları çıkmaktadır Fransa ve Ingiltere, hadiseyi dikkatle takib ediyorlar, Çekoslovakyanın vaziyeti Fransada endişe uyandırıyor Brenner 12 (A.A) — D.N. B. bil. diriyor: Aruslürya topraklarına giten Al mar ordusunun piştarları saat Üçte Brennere vasıl olmuştur. Alman a5- kerleti; Avusturya ve İtalya gümrük karakolları arasında dizilmiş ve bü- nu müteakip Alman kumandan, yâ“ mnda zabitler olduğu halde, İtalyan karakoluna doğru ilerliyerek, İtalyan, kumandarına hitaben aşağıdaki hi- tabeyi söylemiştir: « Kumahdanım tarafından, küçük bir kıta ile buraya İtalyan hududuna Eitmeğe memur eğildim. İtalyan ku-* mandahına söylemekle şeretyabım ki bütün bir hareketler, dürüst bir arka- dağlık zihniyeti ile yapılmıştır. Bu zib“ niyet, nasyonal sosyalist Almanya ile“ İaşist İtalya ve iki memleket orduları arssındaki dostane münasehetlere de Mmutabıktır. Generalim namına, bu Sözleri İtalyan generaline bildirmeni- xi rica ederim.» İtalyan kumandanı bu hitabeye te- $ekkür ederek cevab vermiştir. miştir. Salzburg 12 (A.A.) —Bir Alman | oKinz 12 (AA) — Salzbürgdan ge- Dün Nazi bayrağı çekilen İ avcı alayı, bu sabah Salsburg'a gir- Avusturya Başvekâlet binası len Alman kıtaları buraya girmişler. tir. Salzburgdaki Avusturya garni- (Devamı 7 nel sahifede) Fransada kabine buhranı hâlâ devam ediyor B. Blum çalışmalarına rağmen milli birlik kabinesini henüz kuramadı Ekalliyet fırkaları müstakbel kabineye komünistler alınmazsa müzaheret edeceklerini bildirdiler Paris 12 (Akşam) — Bir «Mil bir. ik Köbinesi teşkiline çalışan B: Blum | Iki Sovyet mareşalı tevkif edildi mi ? bugün de temaslarına devam etmiş, fakat “henüz kati bir neticeye vasıl Bir gazetenin çıkardığı bu haber teeyyüd etmedi olkmamıştır Fransız parlâmenyosundaki”ekalliyet fırkaları bugün yaptıkları bir toplan- tada müstakbel Blum kabinesine mü- | #aheret edip etmiyecekleti meselesini Sörüşmüşler, neticede bazı şartlar tes- Pit ederek B. Blume bildirmişlerdir. Ekalliyet fırkalârının «ittifakla ka- Tarlaştırdıkları şartlar şunlardır: I — İspanya meselesine her ne su- m olursa, olsun ademi müdahale, ? — Romaya derhal bir Fransız se inin gönderilmesi, 3— Habeşistân ilhakının tanınması, 4 — İtalya ile Fransa arasındaki ihtilâfların halli, Ka — Müstakbel kabineye komünist- rin » : haberdar olan B. >. m derhal ekalliyet fırkasının iç- timama giderek gayet. heyecanlı bir | Mareşal Blühör © Mareşal Bdlenmi atuk iradi e ga bilhagç Se etmiştir. B. Blum burada. | * Londra 12 (A.A) — Star gazetesi- ma 558 kabineye komünistlerin alın diy si noktası üzerinde durarak ken sinin hiç bir tesire kapılmadan yal- ue Fransanın menfaatini düşünmek- e le kabineye komünistler | De v kdirde İspanya işlerine mü- ale edileceği meselesi akla geliyor (Devamı 6 mmcı sahifede) nin bildirdiğine göre, Sovyetlerin Uzak| Şark ordusu başkumandanı mareşal Blüher ile Moskova kumandam ma- reşal Budienni, tevkif edilmişlerdir. Bu iki mareşal, vatana hiyanet ve ca- susluk cürmile mahkemeye verilecek- tir, (Devami 6 ıncı sahifede), B. Şuşnig dün tevkif edildi Gazeteler eski başvekili Alman sulhüne ihanetle itham ediyorlar IYazısı 2 ni sahifemizde) mikkeatlors Mösyö «M, Ribenirop, M. Bek'in seyahati «Bay» sözünü kabulümüzün muh- telif sebeplerinden biri, ecnebiler hakkinda da bu şamil tabiri kullana- bilmek içindi. Bazı neşriyatta halâ «Mx» rumü- zunun bol bol sarfedildiğini görüyo- girdi Hitler bir beyanname ile vaziyeti izah etti “Maksadımız Avusturyanın mukadderatını hakiki bir plebisitle emniyet altına almaktır, diyor “Avusturyaya hareket eden kuvvetler arkasında Alman milletinin bütün azmi teyakkuz halindedir ,, Berlin 12 — Şansölye B. Hitlerin beyannamesi bugün saat 12 de, bütün Alman ve Avusturya radyolarile pro- paganda nazırı doktor Göbbels tara- fından okunmuştur. Beyannamede Alman olan Avustür- | rupa tarihi gösterir ki, böyle zaman- yalılara küçük bir ekalliyet tarafın- dan yapılan zülüm ve tazyikten, Al manların bu vaziyetten hissettikleri ıtıraplardan ve Avusturyalılar âra- anda mevcud çlan milli ve kültürel bağlardan uzun uzadıya bahsedildik- ten sonra ezcümle deniliyor ki: Almanlar, Bu son seneler Avusturyanın eski relslerini bu siyasette devam etmenin tehlikeleri hakkında ikaz etmeğe çâr lıştım. Kendi ırkına, kendi milletine 1936'da; bu kardeş memleketin tra- jik vaziyetine her Hangi bir çare bul- mak için çalıştım ve bu suretle hakiki Şehrimiz Avusturya konsoloshanesine Alman bayrağı nasıl çekildi? Sefaret müsteşarı B. Dö Vinterin beyanafı 'Avusturyadaki vaziyetin birdenbire - değişmesi üzerine Taksimdeki Avus- türya konsoloshanesine Alfhan Nazi bayrağının çekildiğini dün yazmış. tık, Bu münasbetle şehrimizde bulu- nan Avusturya sefareti müsteşarı B. Hans dö Vinter Nazi bayrağının çe kilmesindeki sebebi bir muharririmi. Ze şu suretle izah etmiştir: — Gamali Nazi bayrağının çekil- mesi için bir emir almağa haöet yok- tu. Avusturyada hükümet artık nas yönal sosyalist bir hükümettir. Bina- enaleyh Alman Nazi bayrağını çek- mek için ayrıca resmi bir işara lü- zum görmedik. Maamafih dün gece Viyana radyosu Avusturyada hükü- metin artık bir Nazi hükümeti oldu- © ğunu tebliğ etti, Biz de bunu bir emir © mahiyetinde telâkki ederek Nazi bay- — Hayır, Avusturya bayrağının Şehrimiz Avusturya kansoloshanesinde değildir. Ancak binanın üzerinde faz- Pal ytaği la direk olmadığından şimdilik yalnız | turyada reyiâma müracaat edilecek Nazi bayrağını çekmekle iktifa ettik. | midir? —5Son hadiselerden sonra Avus- (Devamı 6 ıncı sahifede) Değişmeler :8 Tuz. Alman olan Ribenirop'a ve Lehli olan Bek'e Türk gazetelerinde <Mösyös demeli? MİLLE KÖrÜPENNE ANKARA, Gişeden bilet almazdan evvel... Aldıktan sonral...

Bu sayıdan diğer sayfalar: